Har du sett en ål?

Senast ändrad: 17 juni 2024
halm i händerna på en person

Hjälp forskningen genom att vara med och skapa engagemang och intresse för den akut hotade ålen. Det här kan du göra genom att hjälpa oss hålla koll på ålens utbredning och rapportera din observation av ål till oss. Har du skapat ett så kallat halmnystan eller en repstege av halm som du placerat ut i ett vattendrag? Rapportera till oss var dessa har placerats och om du sett någon ål i nystanet/repstegen eller inte. Vill du tillverka din egen repstege av halm? Vi berättar hur du gör lite längre ner på sidan.

Ett medborgarforskningsprojekt med halm

Just nu pågår ett medborgarforskningsprojekt där institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) testar en gammal metod från Nordirland och Skottland för att samla in data om ål. Metoden testas med hjälp av lokala arrangörer och allmänheten och innebär att man sätter ut nystan eller repstegar av halm i vattendrag, och eftersom små-ål tycker om att gömma sig i dessa kan man med hjälp av den här metoden samla in data om ålförekomster. Nystanen eller repstegarna av halm kan både användas för att få data om förekomst av ål, och de kan även användas av uppvandrande små-ål för att ta sig förbi mindre vandringshinder.

Så här fungerar det

Genom att försiktigt lyfta på utplacerade nystan eller repstegar av halm kan du alltså undersöka om det finns någon ål som gömmer sig däri och i så fall rapportera in detta till oss. På så vis kan du både hjälpa ålen, som är en akut hotad art, och samtidigt hjälpa forskarna i arbetet med att kartlägga i vilka vattendrag det finns ål.

Tänk på att du inte får ta upp och hantera ål utan tillstånd.

Se en film om metoden

Träffa Josefin Sundin och Birgitta Jacobson från SLU Aqua som berättar mer om projektet och hur du kan skapa ditt eget halmnystan eller repstege av halm.

Vem kan tillverka halmnystan/repstegar?

Halmnystan eller repstegar av halm kan enkelt tillverkas av engagerade invånare, skolklasser eller organisationer med flera.

Behöver jag tillstånd?

Att sätta ut halmnystan/rep räknas inte som fiske eftersom syftet inte är att samla in eller fånga ål.

I det här projektet behöver du endast markägarens tillstånd och det är när du ska sätta ut ett halmnystan i ett vattendrag. Eftersom projektets syfte enbart är att göra observationer av ål behöver du alltså inget ytterligare tillstånd.

Ska du däremot ta upp och hantera ålen (exempelvis räkna antalet ål) behöver du ansöka om undantag från fiskebestämmelser eftersom det räknas som fiske. Kontakta oss på SLU Aqua för mer information.

 

Var kan jag sätta ut ett halmnystan/rep?

Nystanen eller repen kan du placera ut på en lämplig plats, exempelvis i vattendrag vid partiellt eller fullständigt vandringshinder (där kan det ansamlas ål som inte kommer vidare och de kan då söka skydd i nystanet). Nystanen kan också sättas ut i kustområden (västkust så väl som ostkust), gärna i anslutning till områden med tångruskor (som fungerar som naturligt skydd för ålyngel), och förslagsvis i områden som ansluter till ett sötvattendrag (där ålynglen kan tänkas vilja vandra upp).

Halmrep kan användas vid mindre vandringshinder, för att hjälpa ål förbi dessa hinder på sin väg upp i vattendraget.

Hur gör jag för att observera ålarna?

Du observerar förekomsten av ål genom att observera nystanet/repen och ser om någon ål syns. Dy kan också försiktigt lyfta på nystanen/repen för att se om någon ål gömmer sig där.

Rapportera sedan in om du sett någon ål i nystanet/repet. Det hjälper oss att få in värdefull information.

Hur fungerar rapporteringen?

Genom att observera utplacerade halmnystan/rep kan du undersöka om det finns någon ål som gömmer sig däri och sedan rapportera in detta till oss. Det här gör du med hjälp av vårt rapporteringsformulär. Rapportera in var du satt ut ett eller flera halmnystan/rep  och om du sett någon ål där eller inte.

Tänk på att rapporter om att du inte sett någon ål i ditt nystan/rep även är viktig information.

 

 

Fakta:

Den europeiska ålen är en akut hotad art som förr var mycket vanlig i våra svenska vatten men som har minskat drastiskt. SLU Aqua utför beståndsuppskattningar över hur mycket ål som finns i Sverige. Vi samlar in data om ål på flera olika sätt. 


Kontaktinformation

Josefin Sundin, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
josefin.sundin@slu.se, 010-478 42 24