Amerikansk hummer

Senast ändrad: 22 juni 2023
amerikansk hummer

Amerikansk hummer är en främmande art som förekommer i Sverige. Det är viktigt att ytterligare spridning förhindras, och alla misstänkta fynd ska därför omgående rapporteras till Havsfiskelaboratoriet vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Den amerikanska hummern kommer ursprungligen från Nordamerika och exporteras levande till andra delar av världen, även till Sverige. De amerikanska humrar som hittills fångats i svenskt vatten har troligen rymt från illegala sumpar.

Hur känner man igen en amerikansk hummer?

Det är inte helt lätt att skilja amerikansk hummer (Homarus americanus) från europeisk hummer (Homarus gammarus), eftersom båda arterna kan variera i utseende.

Det tydligaste tecknet att det är en amerikansk hummer är att panntaggen har ytterligare en eller två små taggar. Den europeiska hummern har en panntagg utan ytterligare taggar. Prickarna på huvudet av europeisk hummer är helt vita. Däremot är prickarna på huvudet av en amerikansk hummer snarare gula. Kroppsfärgen kan variera en hel del, men generellt är en amerikansk hummer mer brunaktig, speciellt stjärtloberna (de fem plattorna längs ner på stjärten). Har de en brunaktig ton i botten är det sannolikt en amerikansk hummer (se bild), är de blå eller bruna är det sannolikt en europeisk.

Amerikansk och europeisk hummer

Överst en amerikansk hummer (Homarus americanus), och nederst en europeisk hummer (Homarus gammarus).

(Bilden är ett fotomontage. Foto amerikansk hummer:  Whitney Cranshaw, Colorado State University, Bugwood.org (Creative Commons Attribution 3.0 License.) Foto europesik hummer: Photo: Arnstein Rønning (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license.)

 

Varför är amerikansk hummer ett hot?

Sjukdomar

Amerikansk hummer kan bära på smittsamma sjukdomar och parasiter som kan spridas till den europeiska hummern. Till exempel bakteriesjukdomen Gaffkemia som är 100 procent dödlig för europeisk hummer. Sjukdomen shell disease kan ge stora skador på skalet och kan i svåra fall leda till att hummern dör. Dessa sjukdomar påverkar inte den amerikanska hummern i lika stor utsträckning som den europeiska, men är livshotande för den europeiska.

Konkurrenstryck

Amerikansk hummer lever i samma typ av miljöer som den europeiska hummern. Därför finns stor risk att de kan bli konkurrenter om boplatser, föda, eller reproduktiva partners. 

Hybridisering

I Skagerrak har amerikansk och europeisk hummer redan fått avkomma tillsammans, men det är ännu okänt vilka konsekvenser det får om hybrider sprids i våra vatten.

Eftersom amerikansk hummer även kan leva på flera hundra meters djup kan de undgå att bli uppfiskade med tinor. Det gör att de kan växa till ostört och att en etablering av amerikansk hummer i svenska vatten i så fall blir mycket problematisk att stoppa.

-------------------------------------------

Rapportera!

Amerikansk hummer har ännu inte etablerat sig som en främmande art i svenska vatten. Därför är det extra viktigt att du kontaktar Havsfiskelaboratoriet (SLU) i Lysekil omedelbart om du fångar en misstänkt amerikansk eller sjuk hummer.

 

Gör så här:

  • Om du fångar en misstänkt amerikansk hummer eller en misstänkt sjuk hummer skall du omedelbart ringa till SLU, Havsfiskelaboratoriet i Lysekil. Hör av dig oberoende av hur stor hummern är, och oberoende av om den är rombärande eller inte.

  • Havsfiskelaboratoriet nås via telefon-jour på 010-478 40 48

  • Havsfiskelaboratoriets personal gör en bedömning av fångsten, och om fyndet är relevant får du tillstånd att föra i land hummern.

  • Havsfiskelaboratoriet betalar ut en premie på 800 kronor per kilo för humrar, som misstänks vara amerikanska, efter godkännande per telefon.

  • Lägg hummern i en plastpåse, förvara den kallt och lämna in den hos Havsfiskelaboratoriet, alternativt förvara den i kylskåp tills dess att Havsfiskelaboratoriets personal hämtar den.

------------------------------------------

Var kommer amerikansk hummer ifrån?

Amerikansk hummer förekommer längs Nordamerikas östkust (USA och Kanada), och importeras, ofta levande, till Europa och Sverige. En naturlig invandring från Nordamerika kan helt uteslutas. 

Hur sprids amerikansk hummer till svenska vatten?

Amerikansk hummer kan antingen medvetet sättas ut eller rymma från olovlig förvaring i havet. Fångade amerikanska humrar har i en del fall fortfarande haft nordamerikanska exportörers gummiband runt klorna. I Sverige är det förbjudet att sumpa levande, importerade humrar i havet.

Gör skillnad

Hindra ytterligare spridning i svenska vatten - släpp inte ut eller sumpa amerikansk hummer!

Hur många amerikanska humrar har fångats?

Sedan de första fynden gjordes 2008, har 36 amerikanska humrar rapporterats in mellan Marstrand och Smögen. Av dessa fångades 23 humrar under 2014 varav 19 i Gullmarsfjorden. Fem amerikanska humrar inrapporterades under 2015 och 3 stycken under 2016, varav 2 styck från Gullmarsfjorden. Inga amerikanska humrar har rapporterats sedan 2017.

SLU:s beredskap för och arbete med amerikansk hummer sker på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, som arbetar med att övervaka spridningen av invasiva främmande arter i hav och sötvatten.  


Kontaktinformation

----------------
Har du fångat en misstänkt amerikansk hummer?
Ring Havsfiskelaboratoriet direkt på jour-nummer 010-478 40 48

----------------

Johanna Kozák, miljöanalysassistent
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
johanna.luise.kozak@slu.se, 010-478 40 89, 076-100 38 21