Öppna data från SLU – information tillgänglig för vidareutnyttjande

Senast ändrad: 13 april 2023

Här hittar du beskrivningar och länkar till öppna data och tjänster från SLU.

SLU tillhandahåller öppen data för att öka tillgänglighet och vidareutnyttjande av miljödata i samhället. Du kan få en ingång till SLU:s öppna data genom att kika på våra filmer om artdata, vattendata och skogsdata (länk till YouTube).

Exempel på öppna data är bland annat miljödata som SLU är nationell datavärd för på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

SLU:s skogskarta och delar av Riksskogstaxeringens statistik är andra exempel på öppna data. 

Klicka på rubrikerna nedan för att få mer information och kontaktperson för respektive datamängd eller tjänst. Listan över öppen data uppdateras löpande.

Observationer av arter, Artportalen (REST)

Data: Observationer av arter, Artportalen (REST)

Information uppdaterad: 2019-04-03

Beskrivning

API:et möjliggör uttag av data från Artportalens databas (www.artportalen.se) som i dagsläget innehåller över 70 miljoner observationsuppgifter av vilda arter i Sverige. Datat är från i huvudsak de senaste decennierna men en viss mängd historiskt data finns också.  

Visning av information

Merparten av allt data som finns i Artportalen är tillgängligt via API:et, undantaget data om skyddsklassade arter. Följande är exempel på möjligheter via API:et:

 • Söka på specifika arter eller artgrupper inom specifika områden och inom definierade tidsintervall. 
 • Filtrera sökresultat på de flesta tillgängliga parametrar.
 • Visa fynduppgifter och deras egenskaper.
 • Visa sökvägar till bilder från Artportalen.

Tjänsten är REST-baserad där svaren returneras i formatet json.

Url till data

https://api-portal.artdatabanken.se

Börja med att skapa ett konto, därefter skickas ett bekräftelsemail.

Gå in på fliken "Products" och välj att registrera dig på "Species - Read (Sandbox Environment).

Nu har du access till API SpeciesObservations - Read.

Format

REST(like)-API med json-svar.

Användarvillkor

Fri användning av publika data.

Url till mer information

Detaljerad API-beskrivning finns här (kräver inloggning)

https://api-portal.artdatabanken.se

www.artportalen.se

Ansvarig myndighet

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Kontaktperson (även teknisk)

Matts Djos, matts.djos@slu.se

webservices@artdatabanken.se

Artfakta (REST)

Data: Artfakta (REST)

Information uppdaterad: 2019-04-03

Beskrivning

Information som är knutet till vilda arter i den svenska naturen, informationen innefattar:

 • Rödlistningsinformation
 • Artfaktatexter
 • Taxonrelaterad information
 • Naturvård
 • Landskapstyper
 • Biotoper
 • Substrat
 • Naturvårdsbedömningar

Information som SpeciesDataService tillhandahåller presenteras i bl.a. applikationen Artfakta (www.artfakta.se)

Tjänsten är en REST-tjänst och erbjuder även en metod för att söka fram taxon med hjälp av svenskt alternativt vetenskapligt namn.

Url till data

https://api-portal.artdatabanken.se

Börja med att skapa ett konto, därefter skickas ett bekräftelsemail.

Gå in på fliken "Products" och välj att registrera dig på "Species - Read (Sandbox Environment).

Nu har du access till API SpeciesInformation.

Format

REST-API

Användarvillkor

Fri användning av publika data med god kvalitet.

Url till mer information

Detaljerad API-beskrivning finns här (kräver inloggning)

https://api-portal.artdatabanken.se

Ansvarig myndighet

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Kontaktperson (även teknisk)

Matts Djos matts.djos@slu.se

Artfakta (SOAP)

Data: Artfakta (SOAP)

Information uppdaterad: 2020-08-07

Beskrivning

Information som är knutet till vilda arter i den svenska naturen, t.ex. rödlistning, vilka län de förekommer i, fridlysning samt hur arter är beroende av varandra.

Information som TaxonAttributeService tillhandahåller presenteras i bl.a. applikationen Artfakta (www.artfakta.se).

Tjänsten ingår i ArtDatabankenSOA. Dessa webbtjänster kan även utnyttjas via ett .NET API som finns beskrivet och är nedladdningsbart (https://Doc.ArtDatabankenSOA.se).

Inloggningsuppgifter till API (gäller tillfälligt): UserName= HackForSwedenUser; Password=Hack4Swe2; ApplicationIdentifier=HackForSweden

Url till data

https://taxonattribute.artdatabankensoa.se/TaxonAttributeService.svc

Referenssystem

Ej angivet

Format

SOAP-API, XML

Användarvillkor

Fri användning av publika data med god kvalitet.

Url till mer information

https://Doc.ArtDatabankenSOA.se

Ansvarig myndighet

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Kontaktperson (även teknisk)

Matts Djos, matts.djos@slu.se

Observationer av arter

Data: Observationer av arter

Ett bra sätt att få större förståelse för datainnehållet i tjänsten är att gå in på Svenska Lifewatch - Analysportalen https://www.analysisportal.se/. Information uppdaterad 2019-04-03.

Beskrivning

Tjänsten tillhandahåller observationer av arter i naturen (såväl publika som sådana som kräver specifik behörighet) från en rad svenska datakällor (inkl. Artportalen, limnisk miljövervakningsdata, fisk från svenska provfisken, data från museisamlingar mm) i en SOAP-tjänst.

Tjänsten kräver inloggningsuppgifter. Tjänsten kan dels användas för att skörda artobservationer från samtliga datakällor som anslutits till tjänsten och användas för att lista observationer baserat på en rad sökkriterier.

Tjänsten används i dagsläget i olika applikationer, t.ex. www.analysisportal.se och länsstyrelsernas s.k. "Artportalskopplingen".

Tjänsten ingår i ArtDatabankenSOA. Dessa webbtjänster kan även utnyttjas via ett .NET API som finns beskrivet och är nedladdningsbart (https://Doc.ArtDatabankenSOA.se).

Inloggningsuppgifter till API (gäller tillfälligt): UserName= HackForSwedenUser; Password=Hack4Swe2; ApplicationIdentifier=HackForSweden

Url till data

https://swedishspeciesobservation.artdatabankensoa.se/SwedishSpeciesObservationService.svc

Gå in på fliken "Products" och välj att registrera dig på "Species - Read (Sandbox Environment).

Nu har du access till API SpeciesInformation.

Referenssystem

SWEREF 99 TM; RT90; WGS 84 m.fl. Styrs fritt genom att ange parametervärde enligt OGC-standard.

Format

SOAP-API, XML

Användarvillkor

Fri användning av de publika data.

Url till mer information

https://Doc.ArtDatabankenSOA.se

Ansvarig myndighet

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Kontakt

Holger Dettki, holger.dettki@slu.se

Teknisk kontaktperson

webservices@artdatabanken.se

Observationer av arter - kartskikt (WMS/WFS)

Data: Observationer av arter - kartskikt (WMS/WFS)

Ett bra sätt att få större förståelse för datainnehållet i tjänsten är att gå in på Svenska Lifewatch - Analysportalen https://www.analysisportal.se/. Information uppdaterad 2020-08-07.

Beskrivning

Svenska LifeWatch publicerar samtliga publika artobservationer från en mängd datakällor som t.ex. några kart- och datalager enligt OGC-standarderna WFS samt WMS, med hjälp av GeoServer . Lagren heter SLW:AllSwedishOccurrences, SLW:OccurrencesAndTaxaCountPer10KmGridCell, SLW:OcurrencesCountPer10KmGridCellAndTaxon, SLW:RedListLayer, INSPIRE:HabitatsDistribution, INSPIRE:SpeciesDistribution. Lagrens kolumner har namngivning som följer bioinformatikstandarden DarwinCore.

I AllSwedishOccurrences ingår observationer från Artportalen, fiskdata från svenska elprovfisken, nätprovfisken och kustfiske (NORS, SERS och KUL), museisamlingar (DINA); limniska miljödata (Miljödata MVM) m.fl.

Till exempel skiktet SLW:OcurrencesCountPer10KmGridCellAndTaxon summerar fynden av arterna på milsrutor vilket kan ge en snabbare överblick över arters utbredning och snabbare listningar över vilka taxa som finns i en viss region.

Attributen för AllSwedishOccurrences beskrivs här: https://www.slu.se/site/svenska-lifewatch/guider/wfs-och-wms/web-feature-service-wfs/wfs-attributes/

Beskrivning av skikten finns också i Geodataportalen geodata.se.

Url till data

https://slwgeo.artdata.slu.se/geoserver/web/

https://slwgeo.artdata.slu.se/geoserver/wfs?request=GetCapabilities

Referenssystem

SWEREF 99 TM; RT90; WGS 84 m.fl. Styrs fritt genom att ange parametervärde.

Format

REST-API, XML, WMS, WFS/GML, WFS 1.1.0, WFS 2.0.0, GML 2, JSON/GeoJson, KML, Shape (ESRI)

Användarvillkor

Fri användning.

Url till mer information

http://www.svenskalifewatch.se/

http://www.opengeospatial.org/standards/wfs

http://geoserver.org/

https://www.slu.se/site/svenska-lifewatch/guider/wfs-och-wms/wfs-anrop/

Ansvarig myndighet

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Kontaktperson (även teknisk)

Matts Djos, matts.djos@slu.se

Analys av observationer av arter

Data: Analys av observationer av arter

Ett bra sätt att få större förståelse för datainnehållet i tjänsten är att gå in på Svenska Lifewatch - Analysportalen https://www.analysisportal.se/. Information uppdaterad 2019-04-03.

Beskrivning

Denna SOAP-tjänst tillhandahåller funktioner som utför analytiska beräkningar på observationer av arter i naturen.

Med denna tjänst går det t.ex. att räkna på antalet observationer eller arter per ruta för olika rutstorlekar, antal observationer per tidssteg i tidsserier med varierande tidsintervall, lista vilka arter och andra taxa som observerats i ett område mm.

Tjänsten ingår i ArtDatabankenSOA. Dessa webbtjänster kan även utnyttjas via ett .NET API som finns beskrivet och är nedladdningsbart (https://Doc.ArtDatabankenSOA.se).

Inloggningsuppgifter till API (gäller tillfälligt): UserName= HackForSwedenUser; Password=Hack4Swe2; ApplicationIdentifier=HackForSweden

Url till data

https://analysis.artdatabankensoa.se/AnalysisService.svc

Referenssystem

SWEREF 99 TM; RT90; WGS 84 m.fl. Styrs fritt genom att ange parametervärde enligt OGC-standard.

Format

SOAP-API, XML

Användarvillkor

Fri användning av de publika data.

Url till mer information

https://Doc.ArtDatabankenSOA.se

Ansvarig myndighet

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Kontaktperson

Holger Dettki

Teknisk kontaktperson

webservices@artdatabanken.se

Taxonomisk information

Data: Taxonomisk information

Information uppdaterad 2019-04-03.

Beskrivning

Information om vilka vilda arter som finns i den svenska naturen. Deras svenska och vetenskapliga namn samt släktskap.

Webbapplikationen Dyntaxa (Dyntaxa.se) använder TaxonService. En rad andra applikationer använder också denna tjänst som taxonomisk grundstomme.

Tjänsten ingår i ArtDatabankenSOA. Dessa webbtjänster kan även utnyttjas via ett .NET API som finns beskrivet och är nedladdningsbart (https://Doc.ArtDatabankenSOA.se).

Inloggningsuppgifter till API (gäller tillfälligt): UserName= HackForSwedenUser; Password=Hack4Swe2; ApplicationIdentifier=HackForSweden

Url till data

https://taxon.artdatabankensoa.se/TaxonService.svc

Referenssystem

SWEREF 99 TM; RT90; WGS 84 m.fl. Styrs fritt genom att ange parametervärde enligt OGC-standard.

Format

SOAP-API, XML

Användarvillkor

Fri användning av de publika data.

Url till mer information

https://Doc.ArtDatabankenSOA.se

Ansvarig myndighet

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Kontaktperson 

Martin Käck, martin.kack@slu.se

Teknisk kontaktperson

webservices@artdatabanken.se

Fiskdata i sjöar, vattendrag och kust

Data: Fångstdata från provfisken

Information uppdaterad 2018-02-14.

Beskrivning

Data från provfiske med elaggregat i vattendrag (SERS), från provfiske längs kusten (KUL) samt från nätprovfiske i sjöar (NORS). Stickprovsinformation såsom könsfördelning och uppgifter om enskilda fiskars längd, vikt, ålder och liknande.

Url till data

Elfiskedatabasen (SERS) - (http://aquarapport.slu.se/default.aspx?ID=6)

Kustfiskedatabasen (KUL) - (http://aquarapport.slu.se/default.aspx?ID=5)

Sjöprovfiskedatabasen (NORS) - (http://aquarapport.slu.se/default.aspx?ID=1)

Referenssystem

SWEREF 99 TM

Format

XML, CSV, XLS, HTML, TIFF, SOAP-API, REST-API

Användarvillkor

Fri användning

Url till mer information

Elfiskedatabasen (SERS)

Kustfiskedatabasen (KUL)

Sjöprovfiskedatabasen (NORS)

Beskrivning Miljöövervakningsdata – Fisk

API-beskrivning

Ansvarig myndighet

Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Kontaktpersoner

Anders Kinnerbäck, anders.kinnerback@slu.se (NORS),

Berit Sers, berit.sers@slu.se (SERS) och 

Peter Ljungberg, peter.ljungberg@slu.se (KUL)

Teknisk kontaktperson

analysisportalAdmin@artdata.slu.se

Kemiska och biologiska data i sjöar och vattendrag (ej fisk)

Data: Kemiska och biologiska data i sjöar och vattendrag (ej fisk)

Beskrivning

Vattenkemi inklusive metaller, bottenfauna, påväxtalger, makrofyter och växtplankton i svenska sjöar och vattendrag från data som insamlats inom nationell och regional miljöövervakning, samt data från den "Samordnade recipientkontrollen".

Åtkomst kräver säkerhetstoken, igenkänningstecken (token=bevis på att någon är den som hon utger sig för att vara).

För mer information se sidan Öppet API eller servicemanualen på svenska eller på engelska.

Url till data

http://miljodata.slu.se/mvm/OpenAPI

Referenssystem

SWEREF 99 TM

Format

REST-API, JSON/GeoJson, HTML

Användarvillkor

Fri användning (http://miljodata.slu.se/mvm/Content/Static/Nedladdningsvilkor_dvp_v01.html)

Url till mer information

http://miljodata.slu.se/mvm/Home/About

Ansvarig myndighet

Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Kontaktperson

Lars Sonesten

Teknisk kontaktperson

Robert Nylund (robert.nylund@slu.se tel.nr: 076-8139837)

Vattenkvalitet och markegenskaper i jordbrukslandskapet

Data: Vattenkvalitet och markegenskaper i jordbrukslandskapet

Miljöövervakning av mark och vatten i jordbrukslandskapet samt nationell jordartskartering

Beskrivning

Ett antal små jordbruksdominerade avrinningsområden och jordbruksfält undersöks för sambandet mellan odling och vattenkvalitet. Främst mäts växtnäringsämnen men i några områden också växtskyddsmedel.

Hur markstrukturen påverkas av markpackning undersöks i några områden.

Åkermarkens kemiska egenskaper undersöks regelbundet i ca 2000 provpunkter och dessutom finns en nationell jordartskartering som omfattar ytterligare 12 000 provpunkter.

Url till data

Datavärdskap Jordbruksmark (http://www.slu.se/sv/institutioner/mark-miljo/miljoanalys/dv/)

Nationell jordartskartering (http://www.slu.se/sv/institutioner/mark-miljo/miljoanalys/akermarksinventeringen/nationell-jordartskartering/)

Referenssystem

SWEREF 99 TM

Format

Excel (Nationell jordartskartering även TXT, XML)

Användarvillkor

Fri användning

Url till mer information

Datavärdskap Jordbruksmark

Nationell jordartskartering

Ansvarig myndighet

Naturvårdsverket och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU (Nationell jordartskartering ägs av Jordbruksverket)

Kontaktperson

Katarina Kyllmar

Teknisk kontaktperson

Datavärdskap jordbruksmark: Katarina Kyllmar

Nationell jordartskartering: Johan Alfredéen, johan.alfredeen@slu.se

Riksskogstaxeringens statistik (Sveriges officiella statistik)

Data: Riksskogstaxeringens statistik

Riksskogstaxeringens statistik tillgängliggörs via gränssnittet PX-Web, en standardlösning utvecklad av SCB som används av flera myndigheter. PX-Web möjliggör nedladdning i ett flertal format och även via ett API för automatisk koppling om du till exempel vill använda vår statistik på en webbplats eller i en app.

Beskrivning

Riksskogstaxeringen är en landsomfattande, årlig stickprovsinventering av landets skogar, som pågått sedan 1923.

Syftet är främst att ge relevant underlag till skogspolitiken, men också till skogsnäringen och den skogliga forskningen. Inventeringen har kommit att ge allt mer information av ekologisk och miljömässig natur. Statistik och data från Riksskogstaxeringen används i flera olika sammanhang. En stor styrka med Riksskogstaxeringen är att det är en datakälla med lång kontinuitet. Ett flertal variabler möjliggör att följa den svenska skogens utveckling så långt tillbaka som sedan 1920-talet.

Betydelsefulla användare är de myndigheter som ansvarar för utformning och uppföljning av skogs- och miljöpolitiken, främst Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket. Länsstyrelser utnyttjar statistiken i länsvisa planer för skog och miljö. Andra viktiga användningsområden är forskning om skog och miljö och som arbetsmaterial i undervisningen. Statistiken används även som planerings- och beslutsunderlag av företag och organisationer som exempelvis LRF Skogsägarna och Skogsindustrierna.

Url till data

skogsstatistik.slu.se

Referenssystem

Ej angivet

Format

Via PX-Web: JSON, Textfil, HTML, Excel, PC-Axis samt API

Användarvillkor

Upphovsrätt SLU, fri användning

Url till mer information

http://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/riksskogstaxeringen/statistik-om-skog/senaste-statistik/

Ansvarig myndighet

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Kontaktperson (även teknisk)

Per Nilsson, per.nilsson@slu.se

Riksskogstaxeringens statistik INSPIRE

Data: Riksskogstaxeringens statistik INSPIRE

Beskrivning

Data från Riksskogstaxeringen med särskild geografisk upplösning och format för t.ex. produktionsförmåga, virkesförråd och död ved. Se ovan.

Denna produkt har annan geografisk upplösning och format. Kartan visar en generaliserad bild för hela landet med så bra upplösning som inventeringen medger.

Variabler som visas är:

 • "Virkesförråd m3sk per hektar för trädslagen gran, tall, björk och övriga lövträd" (var för sig),
 • "Totala virkesförrådet m3sk per hektar",
 • "Död ved - m3sk per hektar", "Andel röjningsskog",
 • "Andel gallringsskog",
 • "Andel slutavverkningsskog",
 • "Bonitet (produktionsförmåga) m3sk per hektar och år"
 • och "Medeltillväxt m3sk per ha och år".

I skogskubikmeter m3sk ingår trädstammar ovan tänkt stubbskär, topp och bark. Grenar ingår inte utom för vissa lövträd.

Url till data (WFS-tjänst)

https://wms.slu.se/inspire/wfs?&request=GetCapabilities

Referenssystem

SWEREF 99 TM

Format

WMS, Shape (ESRI)

Användarvillkor

Inga tillämpliga villkor

Url till mer information

http://www.slu.se/riksskogstaxeringen

Ansvarig myndighet

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Kontaktperson

Per Nilsson, per.nilsson@slu.se

Teknisk kontaktperson

Mats Högström, mats.hogstrom@slu.se

Riksskogstaxeringens Taxwebb

Data: Riksskogstaxeringens Taxwebb (statistik från Riksskogstaxeringen)

Beskrivning

Taxwebb är ett interaktivt webbvertyg där användaren kan sammanställa användaranpassade tabeller och diagram från Riksskogstaxeringens statistik. Innehåller mycket av den mest efterfrågade statistiken från Riksskogstaxeringen. Riksskogstaxeringen är en landsomfattande, årlig stickprovsinventering av landets skogar, som pågått sedan 1923.

Url till data

https://taxwebb.slu.se/

Referensssystem

Ej angivet

Format

Excel

Användarvillkor

Upphovsrätt Sveriges lantbruksuniversitet,SLU. Fri användning.

Url till mer information

https://taxwebb.slu.se/

Ansvarig myndighet

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Kontaktperson

Per Nilsson, per.nilsson@slu.se

Teknisk kontaktperson

Karl-Erik Grundberg, karl-erik.grundberg@slu.se

SLU Skogskarta (kNN-Sverige)

Data: SLU Skogskarta (kNN-Sverige)

Beskrivning

Yttäckande information med hög detaljgrad över större delen av Sveriges skogsmark. Innehåller uppgifter om ålder, höjd, trädslag, virkesförråd och biomassa.

Formatet är rasterdata (geotif) med en upplösning på 25×25 meter i projektionen RT90.

De satellitbilder som används kommer från LANDSAT 5 och LANDSAT 7 för år 2000 och från SPOT 4 och SPOT 5 för åren 2005 och 2010. Rasterskikten kan användas i GIS för att göra beskrivningar och analyser på lokal, regional och nationell nivå.

Namnet kNN-Sverige kommer av metoden, k Nearest Neighbours, och bygger på sambearbetning av satellitbilder och fältdata från Riksskogstaxeringen.

Url till data

http://inspire2-1.slu.se:8080/geoserver/slu/ows?service=wfs&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Referenssystem

RT 90 2.5 gon V

Format

WFS 1.1.0, WFS 2.0.0, GeoTIFF

Användarvillkor

Upphovsrätt SLU, fri användning

Url till mer information

http://www.slu.se/skogskarta

Ansvarig myndighet

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Kontaktperson

Per Nilsson, per.nilsson@slu.se

Teknisk kontaktperson

Jonas Jonzen, jonas.jonzen@slu.se

 

Skogsskada

Data: Skogsskada

Observationer av skador på skog. Information uppdaterad: 2020-01-14.

Beskrivning

Information om svampar, insekter, vilt och annat som gör skada på träd i skog, parker och i trädgårdar. Ett antal icke-skadegörande svampar och insekter beskrivs också eftersom de är allmänna, iögonenfallande eller skulle kunna förväxlas med skadegörare. Data kan sökas ut och därefter laddas ner i excelformat.

Url till data

Excel (http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/skogsskada/observerade-skador/)

Referenssystem

SWEREF 99 TM

Format

Excel, text (csv)

Användarvillkor

Fri användning

Url till mer information

http://www.slu.se/skogsskada

Ansvarig myndighet

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Kontaktperson

Jan Stenlid

Tekniska kontaktpersoner

Lena Lindgren, Lena.Lindgren@slu.se

Fakta:

SLU medverkar med öppna data och tjänster i samarbetet och innovationstävlingen Hack for Sweden 365.

Du hittar även ytterligare statistik, art- och miljödata samt verktyg från SLU på sidan Statistik och miljödata.

Varför jobbar SLU med öppna data?

SLU arbetar utifrån den myndighetsgemensamma strategin för miljödatahantering för att främja god och enkel tillgång till miljödata.

Tillsammans med andra myndigheter är SLU är engagerat i samverkan kring Smart miljöinformation som leds av Naturvårdsverket, med syfte att nå en ökad användning av miljöinformation i samhället för en hållbar utveckling.

Genom en gemensam avsiktsförklaring om Agenda 2030 jobbar SLU också tillsammans med ett femtiotal svenska myndigheter för att öka takten i att nå de globala hållbarhetsmålen.

Relaterade sidor: