Hoppa till huvudinnehåll

Rural Development and Natural Resource Management

Vill du lära dig mer om landsbygdsutveckling och naturresursfrågor för att kunna vara med och påverka klimatförändringarna? Då är det här rätt program för dig!

PROGRAMINFORMATION

Programmet har internationell antagning och all undervisning sker på engelska.

Välkommen till ett internationellt masterprogram där du får lära dig att analysera och definiera problem inom landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning i ett globalt sammanhang. Kurserna på detta program lockar studenter från hela världen och ger fördjupad kunskap om försörjningsmöjligheter på landsbygden, naturresursförvaltning, livsmedelssystem och ojämlika maktförhållanden – kunskaper som du kan använda för att påverka utveckling, fattigdom och klimatförändringar i positiv riktning.

På detta 2-åriga program studerar du dessa ämnen som del av samhällsutvecklingen, och du har möjlighet att båda bredda och fördjupa dina kunskaper. Efter avslutad utbildning har du fått djupare insikt i utvecklingsfrågor med ett samhällsperspektiv på naturresurser och globalisering.

Med en masterexamen i landsbygdsutveckling har du kunskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden och du kommer att vara väl rustad för att påbörja en akademisk karriär vid departement, myndigheter, internationella organisationer eller inom biståndsarbete. Du kan också välja att fortsätta dina studier mot en doktorsexamen.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning - masterprogram
Nivå: Masternivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2023

Sista anmälan för internationella studenter: 2023-01-16
Sista anmälan för svenska studenter: 2023-04-17

Studieort: Uppsala
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Antal platser: 20
Anmälningskod för svenska studenter: 81021
Anmälningskod för internationella studenter: 81031

Behörighet:

För att bli antagen till masterprogrammet landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning krävs examen på grundnivå omfattande minst 180 hp med fördjupning inom ett huvudområde omfattande minst 90 hp inom något av följande utbildningsområden:
- samhällsvetenskap
- naturvetenskap
- humaniora

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Programmet ges på engelska. Kunskaper motsvarande Engelska 6 krävs. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning syftar till en masterexamen med huvudområdet landsbygdsutveckling. Masterexamen är en generell examen. Kurserna i programmet kan möjliggöra även andra generella examina om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet landsbygdsutveckling (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Rural Development).

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet landsbygdsutveckling uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

 • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet landsbygdsutveckling (A1N; A1F),

 • minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet landsbygdsutveckling (A2E).

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

INNEHÅLL

Programmet innehåller olika kurser som ger en bred förståelse för landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning.

Du som väljer detta program får kunskaper och färdigheter för att bedriva forskning och leda utvecklingsprojekt. Du arbetar med olika uppgifter som syftar till att stimulera lärandet genom aktivt deltagande.

Några exempel på ämnen som ingår i kurserna är försörjning på landsbygden, genus, styrningsmekanismer och hållbar förvaltning av naturresurser, globala livsmedelssystem och livsmedelssäkerhet, social teori och forskningsmetoder.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb

KARRIÄR

En masterexamen i landsbygdsutveckling och naturresurshantering erbjuder jobbmöjligheter inom organisationer som fokuserar på utvecklingsfrågor. Bland annat finns jobb inom den akademiska världen, forskning, privata sektorn, statliga och icke- statliga organisationer samt lokala, nationella och internationella institutioner.

Examen

Masterexamen med huvudområdet landsbygdsutveckling.

RAMSCHEMA

Årskurs 1

Årskurs 2

UTBILDNINGSPLAN

Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning - masterprogram

Programkod:
NM009

Beslutsdatum:
2007-05-03

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

För att bli antagen till masterprogrammet landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning krävs examen på grundnivå omfattande minst 180 hp med fördjupning inom ett huvudområde omfattande minst 90 hp inom något av följande utbildningsområden:

 • samhällsvetenskap

 • naturvetenskap

 • humaniora

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Programmet ges på engelska. Kunskaper motsvarande Engelska 6 krävs. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Mål

Allmänna mål

De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen

I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för masterexamen:

Kunskaper och förståelse

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och

 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdigheter och förmåga

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,

 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,

 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och

 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Examen

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning syftar till en masterexamen med huvudområdet landsbygdsutveckling. Masterexamen är en generell examen. Kurserna i programmet kan möjliggöra även andra generella examina om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet landsbygdsutveckling (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Rural Development).

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet landsbygdsutveckling uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

 • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet landsbygdsutveckling (A1N; A1F),

 • minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet landsbygdsutveckling (A2E).

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet

Masterprogrammet landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning är ett mångvetenskapligt program som syftar till att studenterna ska kunna förklara och använda begrepp, teorier och praktiska arbetssätt från ett brett spektrum av ämnen relaterade till landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning. Den teoretiska tyngdpunkten ligger på samhällsvetenskap och syftar till att studenterna ska lära sig tillämpa och värdera lämpliga förhållningssätt för att kunna analysera och hantera olika typer av utmaningar för skilda rurala kontexter.

Dessutom kommer studenterna att utbildas för att kunna applicera analytiskt tänkande och praktisk tillämpning, för att analysera, genomföra och förvalta olika typer av landsbygdsutvecklings¬projekt. De kommer också att rustas med verktyg för att planera och skapa vetenskaplig forskning. Därigenom erbjuder programmet studenterna både teoretiska och erfarenhetsbaserade kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta internationellt i offentliga och frivilligsektorns organisationer, akademin samt konsultverksamhet.

Programmet syftar till att studenterna lär sig analysera, definiera och praktiskt agera inom följande ämnesområden: försörjning på landsbygden och dess ekonomiska, social och kulturella kontextflernivåstyrning och hållbar förvaltning av naturresurser, globala matsystem, matsäkerhet, social teori samt forskningsmetodik. Sociologiska, utvecklings- och politiska teorier, som till exempel behandlar: kommunikation, ojämlikhet i makt, fattigdom, sociala rörelser och demokratiskt beslutsfattande, tas upp för att studenterna ska kunna definiera, använda och värdera dem. Dessutom får studenterna lära sig att förklara och diskutera olika system och praktiker för jordbruk, matproduktion och matsäkerhet - som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt viktiga i alla samhällen. Programmets studenter lär sig hur man identifierar och undersöker de sociala, ekonomiska och miljömässiga hindren och möjligheterna till hållbar jordbruksproduktion, inklusive djuruppfödning och odling av livsmedelsgrödor samt skogsbruk, fiske och icke-kommersiella ekosystemtjänster.

Programmet har ett internationellt fokus, vilket innebär att det vänder sig till studenter från Sverige och bortom Sverige, för att studenter med olika kulturella och akademiska erfarenheter ska träffas och lära av varandra. En sådan lärmiljö kommer att stimulera studenterna att se bortom sitt eget sammanhang. Det internationella fokuset återspeglas inom programmet, som analyserar problem med landsbygdsutveckling, förändring och naturresurshantering i ett globalt sammanhang. Programmets genomförande är bland annat baserad på lärande genom erfarenhet, vilket innebär att komplexiteten i verkliga situationer är utgångspunkten för läraktiviteterna. Det innebär också att studenterna förväntas delta aktivt genom deltagande, presentationer, diskussioner och projektarbeten.

Under det första året introduceras studenterna för de komplexa socioekonomiska och ekologiska sammanhangen för landsbygdsutveckling och naturresurshantering. Studenterna kommer att utveckla en förståelse för landsbygdsproblem i föränderliga och komplexa socioekonomiska och ekologiska sammanhang och lära sig grundläggande akademiska färdigheter. Under det andra året förbereds studenterna för skrivandet av mastersarbetet, som avslutar utbildningen. Studenterna får lära sig att använda, främst samhällsvetenskapliga, teorier och använda vetenskapliga metoder.

Kurser i programmet

Huvudområden LU= landsbygdsutveckling, MX= miljövetenskap, ÖÄ= övrigt ämne

År 1
Rurality, Livelihood and Gender, 15 hp LU/MX, A1N
Governance of Natural Resources, 15 hp LU, A1N
Conflict, Democracy and Facilitation, 15 hp MX, A1N
Internship - Rural Development 15 hp ÖÄ, AXX
Global Food Systems and Food Security 15 hp LU, A1N

År 2
The Context and Process of Research I: Theories and Methods, 7,5 hp LU/MX, A1N
The Context and Process of Research II: Theories and Methods, 7,5 hp LU/MX, A1N
The Process of Research: Qualitative Methods, Data Analysis and Academic Writing, 15 hp LU/MX, A1N
Master Thesis in Rural Development, 30 hp LU, A2E

Förändringar i kursutbudet kan ske under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s studentwebb.

Övriga upplysningar

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå

Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på masterprogrammet med avlagd masterexamen har möjlighet att fortsätta sina studier på forskarnivå.

Studentlivet

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

Hur ansöker jag?

Sveriges unika system för ansökningar gör det möjligt att ansöka om program och kurser vid olika universitet på samma ansökan.

Studenter som sitter utomhus i solen

Chat with our students

Take the opportunity to chat with our international Student ambassadors and read the blogs to gain an insight into their lives as students in Sweden and at SLU.

Chatta med våra studenter på Unibuddy
Stadsbild av centrala Uppsala

Campus Uppsala

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och navet för SLU:s utbildningsverksamhet.SLU:s campus som ligger precis utanför centrala Uppsala är rymlig, lummig och pittoreskt och är en passande miljö för Sveriges enda jordbruksuniversitet.


Kontaktinformation

 

Frågor och svar om studier.png

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…