Hoppa till huvudinnehåll

Sustainable Development

Vill du få de kunskaper och färdigheter som krävs för att tackla de komplexa utmaningar som hållbar utveckling står inför? Då är det här programmet perfekt för dig!

PROGRAMINFORMATION

Programmet har internationell antagning och all undervisning sker på engelska.

Programmet har en tvärvetenskaplig profil med avancerade kurser i hållbar utveckling, såväl teoretiska som praktiska, om naturresursutnyttjande, samhälle och miljö samt energi-vatten-livsmedel.

Masterprogrammet i hållbar utveckling ges gemensamt av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Uppsala universitet. Syftet är att erbjuda ett utbildningsprogram på avancerad nivå om de komplexa problem som mänskligheten och planeten står inför och de utmaningar en hållbar framtid innebär. Programmet har studenter från över 20 olika länder med varierande bakgrund inom samhällsvetenskap, naturvetenskap, samhällsbyggnadsteknik, nationalekonomi och juridik. Alla har de ett stort intresse för hållbarhetsfrågor.

Med en masterexamen i miljövetenskap har du omfattande kunskap om interaktionen mellan ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer. Du kan se fram emot en karriär som konsult, chef eller beslutsfattare i privat eller offentlig sektor, eller som lärare. Du kan också välja att fortsätta dina studier mot en doktorsexamen och en forskarkarriär.

Ansökan

Programmet ges i samarbete med Uppsala universitet som sköter antagningen. 

INNEHÅLL

Programmet börjar med en genomgång av olika tillvägagångssätt för hållbar utveckling i naturvetenskap och samhällsvetenskap. Du kommer att att få med dig ett antal viktiga verktyg för att analysera och hantera hållbar utveckling. Dina kunskaper används sedan i tvärvetenskapliga fallstudier där du arbetar med studenter från andra områden. Den tredje terminen väljer du bland ett antal valbara kurser utifrån profilen på din kandidatexamen. Examensarbetet skriver du under den fjärde och sista terminen.

Studieplan for Masterprogram i hållbar utveckling

KARRIÄR

En examen inom hållbar utveckling öppnar dörren för jobb som t.ex. beslutsfattare i privat eller offentlig sektor, lärare eller forskare. Möjliga arbetsgivare kan vara offentliga organ som miljöskyddsorgan eller lokala och regionala myndigheter. Studierna utgör också en utmärkt grund för fortsatta studier mot en doktorsexamen och en forskarkarriär.

Examen

Masterexamen med huvudområdet miljövetenskap.

RAMSCHEMA

Årskurs 1

Samhälle och miljö

2023-10-31 - 2024-01-14
10,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i hållbar utveckling

Programkod:
NM011

Beslutsdatum:
2007-05-03

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

2.1 Tidigare studier

För att bli antagen till masterprogrammet hållbar utveckling krävs examen på grundnivå omfattande 180 hp med fördjupning omfattande 90 hp inom något av följande ämnen/utbildningsområden:

 • naturvetenskap

 • samhällsvetenskap

 • teknik/teknologi

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska B. Detta är uppfyllt av den som har en examen på grundnivå från SLU omfattande minst 180 hp. För sökande med examen från nordiska länder och vissa engelskspråkiga länder gäller särskilda regler.

För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Mål

Allmänna mål

I enlighet med högskolelagen (1 kap, 9 §) ska utbildning på avancerad nivå ”innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,

 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och

 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självstän-dighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.”

Särskilda mål för masterexamen

I enlighet med bilaga till förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ska studenten uppfylla följande mål för masterexamen:

Kunskaper och förståelse

För masterexamen ska studenten 
 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och

 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdigheter och förmåga

För masterexamen ska studenten 
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad informat-ion,

 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsamar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,

 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och

 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen ska studenten 
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Preciserade mål för masterprogrammet

Inom ramen för målen i examensbeskrivningen har SLU preciserat följande mål för masterprogrammet hållbar utveckling.

Kunskaper och förståelse

För masterexamen ska studenten

 • visa kunskap om naturgivna och samhälleliga förutsättningar och begränsningar för hållbar utveckling,

 • visa kunskaper om sin potentiella arbetsmarknad,

 • visa en utvecklad helhetssyn för hållbar utveckling,

 • visa kunskaper om relevant och aktuell forskning inom hållbar utveckling, som ger möjligheter att framgångsrikt bedriva studier på forskarnivå,

 • visa en fördjupad kunskap inom något område som är centralt för hållbar utveckling.

Färdigheter och förmåga

För masterexamen ska studenten
 • kreativt hantera kvalitativ och kvantitativ kunskap om jordens resurser för att kunna handha dessa i olika tids- och rumsskalor,

 • hantera några specifika verktyg för att identifiera, analysera och formulera komplexa problem, konkretisera dessa och föreslå metoder och lösningar i syfte att verka för en hållbar ut-veckling,

 • visa förmåga att utvärdera sitt arbete,

 • visa förmåga att tala och skriva om hållbar utveckling med olika målgrupper,

 • visa förmåga att redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa,

 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen ska studenten 
 • visa förmåga att göra bedömningar, med hänsyn till relevanta vetenskapliga, miljömässiga, etiska och samhälleliga aspekter,

 • visa insikt om den internationella och långsiktiga dimensionen av hållbar utveckling och kunna relatera hållbarhetsproblematiken till lokal, regional och global skala,

 • visa förmåga att självständigt och reflekterande förhålla sig till och värdera olika hållbarhets-diskurser och dess grundläggande antaganden ur olika aktörers perspektiv,

 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar samt dess roll för ett hållbart nyttjande av de biologiska naturresurserna,

 • visa insikt i och ge uttryck för ett förhållningssätt som bygger på saklig kritik, tolerans, realism, aktsamhet samt insikt om människors ansvar för hur vetenskapen används,

 • visa förmåga att värdera sin egen kompetens i relation till behovet på arbetsmarknaden och ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Examen

Examen som utbildningen syftar till:

Masterexamen med huvudområdet miljövetenskap enligt utbildningsplan för masterprogrammet hållbar utveckling uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng med följande krav:

• minst 30 högskolepoäng kurser med fördjupning inom miljövetenskap (A1F, A1N),

• minst 30 högskolepoäng självständigt arbete inom miljövetenskap (masterarbete/A2E),

• maximalt 15 högskolepoäng får utgöra kurser på grundnivå.

Kursfordringarna ska samtidigt uppfylla följande krav:

• 60 högskolepoäng programkurser enligt fastställd studieplan,

• minst 30 högskolepoäng valbara programkurser enligt fastställd studieplan,

• självständigt arbete inom miljövetenskap enligt fastställd studieplan och anvisningar för programmet.

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Student som uppfyller fordringarna för masterexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet miljövetenskap (Degree of Master (120 Credits) with a major in Environmental Science).

Av examensbeviset ska framgå att examen uppfyller fordringarna enligt utbildningsplan för masterprogrammet hållbar utveckling. Preciserade kurskrav framgår av programmets studieplan, som fastställs av utbildningsnämnden och presenteras i bilaga till utbildningsplanen.

Masterexamen med annat huvudområde uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng med följande krav:

• 60 högskolepoäng programkurser på avancerad nivå enligt fastställd studieplan för masterprogrammet hållbar utveckling,

• minst 30 högskolepoäng kurser inom ett huvudområde (A1F, A1N)

• minst 30 högskolepoäng självständigt arbete (masterarbete/A2E) inom ett huvudområde (samma som fördjupningskurserna) med inriktning mot hållbar utveckling

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Student som uppfyller fordringarna för masterexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med angivet huvudområde (Degree of Master (120 Credits) with a major in …).

Av examensbeviset ska framgå att examen uppfyller fordringarna enligt utbildningsplan för masterprogrammet hållbar utveckling. Preciserade kurskrav framgår av programmets studieplan, som fastställs av utbildningsnämnden och presenteras i bilaga till utbildningsplanen.

Övriga examina som utbildningen möjliggör

De kurser som ingår i masterprogrammet hållbar utveckling möjliggör även följande examina under förutsättning att SLU:s krav för generella examina är uppfyllda:

• Magisterexamen med huvudområdet miljövetenskap

• Masterexamen med huvudområdet miljövetenskap

Innehåll och uppläggning

Kurser

De kurser som ingår i masterprogrammet hållbar utveckling fastställs av utbildningsnämnden och presenteras i bilaga till utbildningsplanen som även innehåller beskrivning av kursstrukturen (ramschema). Kursernas mål och innehåll framgår av kursplanen för respektive kurs.

Uppläggning

Begreppet ”hållbar utveckling” i det aktuella sammanhanget bygger på ett tvärvetenskapligt, holistiskt synsätt av de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna. Kunskap kring grundläggande biologiska och miljömässiga sammanhang och hur de möjliggör och begränsar ekonomisk och social utveckling, samt kunskap och djupare förståelse av sociala och ekonomiska systems påverkan på vår möjlighet att utnyttja naturresurser är centralt. Det ger sig självt att det är ett brett område som spänner över flera discipliner.

För att kunna nå så många instanser i samhället som möjligt är det viktigt att framtidens företrädare och kunskapsbärare för hållbar utveckling finns representerade både från den tekniskt-naturvetenskapliga och från den samhällsvetenskapliga sidan. I programmet representeras de förra av Uppsala universitet (teknisk-naturvetenskapliga fakulteten) och de senare av SLU:s fakultet för naturresurser och lantbruksvetenskap.

Både studenter med kandidatexamen i samhällsvetenskap och studenter med examen i teknik/naturvetenskap är alltså välkomna. Då studenternas kunskaper är tämligen skilda, inte bara mellan, utan även inom vart och ett av dessa fält läser alla både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen det första året – givetvis med utgångspunkt från problemställningar som rör hållbar utveckling. För att i görligaste mån undvika alltför mycket repetition samt för att få en mastersnivå på kunskapsinhämtningen kommer undervisningen delvis att ske med moduler. Till exempel kan varje dag eller varje förmiddag bestå av olika ämnesgrupper som studenterna kan välja från när de börjar den första terminen.

Ämnena under första terminen behandlar exempelvis naturresursernas fördelning på vår jord, ekologi och biologisk mångfald. Allt under ett paraply där frågeställningen hela tiden gäller – hur fungerar dessa processer i ett tänkt hållbart utnyttjandesystem? Hur påverkar människan, och hur påverkas hon av, naturresursernas fördelning? Hur fungerar lagar och sociala system och hur relaterar dessa till exempelvis ekosystemtjänster? Hur sårbara är olika demokratiska och ekonomiska system? Studenten kommer efter denna termin att ha visat både kunskap och förståelse kring vetenskapsområden centrala för en hållbar utveckling. Dessutom utrustas studenten med verktyg för förvaltning av hållbar utveckling i form av kurser inom systemanalys och datorbaserade beslutsstödsystem.

Studenternas andra termin är strukturerad för att leda till masterexamen med fördjupning i hu-vudområdet hållbar utveckling. Metodik från flera discipliner behandlas, likaså beslutsprocesser och -vägar. Terminen avslutas med en fallstudie som två till tre studenter arbetar med tillsammans. Studenterna ska komma från olika discipliner och arbeta tvärvetenskapligt med en problemlösande ansats.

Parallellt med detta löper en gemensam seminarieserie under de två första terminerna med fruktbara diskussioner, överbryggande de traditionella ämnesbarriärerna, kring dagsaktuella frågor. Här tas även upp frågor kring olika synsätt på hållbar utveckling, visioner och globala frågeställ-ningar. På så sätt skolas studenten med naturvetenskaplig bakgrund att sätta in sina kunskaper i ett samhälleligt perspektiv och vice versa. Studenten kommer att ha visat förmåga att samla och vidarebefordra kunskap och åsikter med olika grupper.

Den tredje terminen kan studenten återknyta till sin fördjupning från kandidatnivån och har då ett stort utbud av kurser att välja mellan som både breddar och fördjupar. Dessutom träffar studenten med exempelvis en kandidat i ekonomi sina gamla studentkollegor igen men som har en master i ekonomi som mål. Studenterna från programmet kan då befrukta diskussionerna med exempelvis kemiska och geovetenskapliga infallsvinklar. Kurser kan även läsas vid andra lärosäten, inom eller utom Sverige. Studenten kommer ha visat sådana kunskaper och sådan självständighet att han/hon kommer att vara redo för arbetsmarknadens krav.

Inom programmet utnyttjas universitetens mycket breda kompetensbas inom de olika ämnen som ligger till grund för ämnet hållbar utveckling. Samläsning av vissa kurser med kurser inom andra program kan förekomma. Hållbar utveckling är ett mång- och tvärvetenskapligt område.

Självständigt arbete (examensarbete)

Programmet avslutas med ett självständigt arbete (examensarbete) där studenten får tillämpa sina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en aktuell frågeställning inom utbildningens område.

Det kommer även att erbjudas möjlighet till avgång med magisterexamen. I detta fall avslutas den andra terminen med ett examensarbete om 15 högskolepoäng.

Plan för progression av kunskaper och färdigheter

Centralt för utbildningen är att kunskapsinhämtning sker parallellt med att förmågan att uttrycka sig i skrift och tal övas upp. Progressionen inom masterutbildningen i hållbar utveckling kännetecknas av att de senare kurserna jämfört med de tidiga kommer att innehålla

 • ökat djup inom de ingående delämnena,

 • ökad komplexitet inom delämnena,

 • mer betoning av analys och syntes i kurser på högre nivå,

 • ökad självständighet och ökat ansvar för det egna lärandet,

 • ökat ansvar för utvecklingen av ämnet, samt

 • ökad förmåga att kommunicera kunskaper inom ämnet.

Övriga upplysningar

Tillgodoräknanden

Tillgodoräknande av kurser från annat lärosäte, inom eller utom landet, kan göras i examen. Poängavdrag kan göras om det finns en betydande överlappning mellan de kurser som är godkända vid SLU och de kurser som studenten ansöker om att tillgodoräkna i examen. Tillgodoräknande kan heller inte göras om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna.

Prövning om tillgodoräknande sker i det enskilda fallet. Efter prövning kan även motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet tillgodoräknas.

Studentlivet

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

Hur ansöker jag?

Sveriges unika system för ansökningar gör det möjligt att ansöka om program och kurser vid olika universitet på samma ansökan.

Studenter som sitter utomhus i solen

Chat with our students

Take the opportunity to chat with our international Student ambassadors and read the blogs to gain an insight into their lives as students in Sweden and at SLU.

Chatta med våra studenter på Unibuddy
Stadsbild av centrala Uppsala

Campus Uppsala

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och navet för SLU:s utbildningsverksamhet.SLU:s campus som ligger precis utanför centrala Uppsala är rymlig, lummig och pittoreskt och är en passande miljö för Sveriges enda jordbruksuniversitet.


Kontaktinformation

 

Frågor och svar om studier.png

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…