Hoppa till huvudinnehåll

Växtodlingsprogrammet Växtodlingsspecialist eller miljörådgivare?

Vill du vara med och påverka framtidens livsmedelsförsörjning? Växtodlingsprogrammet ger dig kunskap om odling av jordbruksgrödor och om vad som krävs för att producera livsmedel på ett hållbart sätt. Programmet leder till en kandidatexamen i biologi och är även grunden för att bli mark/växtagronom.

PROGRAMINFORMATION

Fokus på programmet ligger på odling av jordbruksgrödor. Du läser ämnen som ekologi, kemi och växtbiologi. Markvetenskap ingår som ett viktigt område, och du får lära dig om hur mark och vatten kan hanteras på ett hållbart sätt i odlingen. Teori kombineras med tillämpning nära forskningen och näringen.

Programmet ger dig en kandidatexamen i biologi, men kan också ge dig en agronomexamen i kombination med masterprogrammet Agronom - mark och växt. Vill du börja jobba efter kandidatexamen är kommuner, länsstyrelser och olika företag exempel på arbetsplatser.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Växtodlingsprogrammet
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Omfattning: 3 år, 180 hp
Studiestart: HT 2023

Sista anmälan för svenska studenter: 2023-04-17

Studieort: Uppsala
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Antal platser: 30
Anmälningskod för svenska studenter: 91059

Urval: Betyg och högskoleprov.

Behörighet:

För att bli antagen till växtodlingsprogrammet krävs grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och:
- Biologi 2
- Fysik 1a, alternativt Fysik 1b1 + 1b2
- Kemi 2
- Matematik 4
alternativt
- Biologi B
- Fysik A
- Kemi B
- Matematik D

(Områdesbehörighet A11)

Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.
För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Växtodlingsprogrammet syftar till en kandidatexamen med huvudområde biologi. En kandidatexamen är en generell examen. Kurserna i programmet kan möjliggöra även andra examina om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen kandidatexamen med huvudområde biologi (degree of Bachelor of Science with a Major in Biology).

Examenskrav

Programmet kan i kombination med ett specifikt masterprogram i biologi och markvetenskap vid SLU möjliggöra att fordringarna för en agronomexamen uppfylls. Se även under Övriga upplysningar.

Examenskrav

Kandidatexamen med huvudområde biologi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:

 • minst 60 hp kurser inom huvudområdet biologi (G1N, G1F)

 • minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet biologi (G2F)

 • minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet biologi (kandidatarbete, G2E)

INNEHÅLL

Utbildningen fokuserar på olika aspekter av växtproduktion: växtskydd, odlingssystem, odlingsteknik, växtnärings- och vattenförsörjning och odlingens påverkan på mark, vatten och biologisk mångfald.

De första åren läser du basämnen som behövs för de kommande studierna, till exempel kemi, matematik och statistik. Du studerar också marken och dess funktion i jordbrukssystemet. Kurserna i växtfysiologi, cellbiologi och mikrobiologi ger dig kunskaperna du behöver för att förstå livsprocesser och växternas funktion. Du kommer också att lära dig mer om ekologi, genetik, flora och fauna. Därefter läser du om hur marken och växterna samspelar inom odlingssystemet och om odlingsteknik och växtskadegörare.

Under utbildningen breddar du dina kunskaper om lantbruk – inom husdjur, ekonomi, livsmedel och landsbygdsutveckling. Samläsning med studenter från program kopplade till andra delar av lantbruket ger ett breddat perspektiv till de komplexa utmaningar som finns för att uppnå en hållbar produktion och du får en förståelse för sambanden mellan områdena och en helhetsbild av lantbruket. I slutet av utbildningen gör du ett självständigt arbete (kandidatarbete) som ger dig träning i att skriva vetenskaplig text och möjliggör fördjupning inom valt ämnesområde.

Ramschema

KARRIÄR

Vad kan jag bli?

Efter utbildningen kan du söka jobb inom flera olika områden. Med en kandidatexamen i biologi med växtproduktionsinriktning kan du till exempel arbeta på kommuner, länsstyrelser eller olika företag som arbetar med lantbruksfrågor.

Utbildningen är grundläggande och ger dig en bas om du väljer att läsa vidare och specialisera dig ytterligare. Programmet kan ge dig en agronomexamen om du kombinerar det med masterprogrammet Agronom - mark och växt.

RAMSCHEMA

Årskurs 1

Geologi och hydrologi

2023-08-28 - 2023-10-30
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Grundläggande kemi I

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Organismvärlden

2024-02-15 - 2024-03-19
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Ekologi

2024-03-20 - 2024-04-25
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Växtbiologi

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Växtfysiologi

2023-10-31 - 2023-11-30
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Vertebratzoologi

2023-12-01 - 2024-01-14
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Biogeofysik

2024-02-15 - 2024-03-19
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Markvetenskap

2024-03-20 - 2024-06-02
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Landsbygdspraktik

2024-06-03 - 2024-09-01
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 3

UTBILDNINGSPLAN

Växtodlingsprogrammet

Programkod:
NK016

Beslutsdatum:
2020-09-10

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

För att bli antagen till växtodlingsprogrammet krävs grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och:

 • Biologi 2

 • Fysik 1a, alternativt Fysik 1b1 + 1b2

 • Kemi 2

 • Matematik 4

alternativt

 • Biologi B

 • Fysik A

 • Kemi B

 • Matematik D

(Områdesbehörighet A11)

Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Mål

Allmänna mål

De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen

I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för kandidatexamen:

Allmänna mål

De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för kandidatexamen

I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för kandidatexamen:

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen ska studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen ska studenten

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,

 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,

 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper och

 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen ska studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,

 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Examen

Examen som utbildningen syftar till

Växtodlingsprogrammet syftar till en kandidatexamen med huvudområde biologi. En kandidatexamen är en generell examen. Kurserna i programmet kan möjliggöra även andra examina om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen kandidatexamen med huvudområde biologi (degree of Bachelor of Science with a Major in Biology).

Examenskrav

Programmet kan i kombination med ett specifikt masterprogram i biologi och markvetenskap vid SLU möjliggöra att fordringarna för en agronomexamen uppfylls. Se även under Övriga upplysningar.

Examenskrav

Kandidatexamen med huvudområde biologi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:

 • minst 60 hp kurser inom huvudområdet biologi (G1N, G1F)

 • minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet biologi (G2F)

 • minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet biologi (kandidatarbete, G2E)

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet

Programmet ger grundläggande kunskap inom naturvetenskap med inriktning mot tillämpningar inom hållbar växtproduktion. Programmet utbildar för vidare studier på avancerad nivå eller för arbete inom exempelvis myndigheter, företag och andra organisationer.

Utbildningen innehåller både grundläggande och tillämpade delar. Kunskaper inom ämnesområdet kombineras med vetenskaplig träning och näringslivsanknytning.

Kandidatprogrammet syftar till att ge studenterna en grundläggande helhetsförståelse för växtproduktion inom lantbruket samt en fördjupad kunskap inom markvetenskap och växtproduktion. Utbildningens första två år omfattar grundläggande naturvetenskapliga ämnen som kemi, ekologi, geologi, hydrologi, växtfysiologi, genetik, mikrobiologi och markvetenskap som behövs för att förstå marken och växters egenskaper, funktion och samspel. Dessutom ingår grunderna i fältmässig växtproduktion. Under det tredje året läses tillämpade ämnen inom växtproduktion, så som växtskydd, växtodling, vattenreglering, jordbearbetning, växtnäring samt växtproduktionens förutsättningar och påverkan på omgivande miljö.

I utbildningen ingår ett självständigt arbete (kandidatarbete) i slutet av tredje året som ger studenten möjlighet att fördjupa sig i ett specifikt ämne genom att tillämpa sina kunskaper, förmågor och förhållningssätt inom huvudområdet.

Vetenskapliga förhållningssätt och vetenskapliga metoder tränas genom att SLU:s breda forskning nyttjas i undervisningen, inklusive handledning. Förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap tränas i komplexa problemställningar som särskilt rör växtproduktionens hållbara utveckling och dess inverkan på omgivande miljön. Förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt övas och utvecklas i dialog med olika grupper, integrerat i ämneskurser och i examensarbetet. Samarbete i grupp tränas i olika sammanhang.

Utbildningen har anknytning till näringsliv och samhälle genom studiebesök, gästföreläsningar och arbetslivsinriktade projekt. Praktik erbjuds inom organisationer, myndigheter och företag.

Studenterna ges möjlighet till en egen profilering via valbara kurser eller via utbytesstudier vid något av SLU:s partneruniversitet i världen. Programmet ges huvudsakligen på svenska. Vissa kurser kan ges på engelska.

Programmet erbjuder också lantbruksvetenskaplig kunskap och vänder sig till både de som siktar på en kandidatexamen i biologi och till de som vill läsa vidare till agronomexamen. Bred och översiktlig kunskap om och förståelse för lantbrukssektorn och dess hållbara utveckling inom områdena djur, ekonomi, landsbygdsutveckling och livsmedel ingår för specialiseringen mot en agronomexamen.

Kurser i programmet

Huvudområden

BI=Biologi, KE=Kemi, LU=Landsbygdsutveckling, LB=Lantbruksvetenskap,

MV=Markvetenskap, MA=Matematik, ST=Statistik

För agronomexamen gäller (se även avsnittet Övriga upplysningar):

Kurser i fetstil är obligatoriska för agronomexamen.

 • = agronomprofilerande kurs (kurs med tydligt yrkesrelaterat innehåll eller tydlig koppling till den agrara sektorn).

Kurs

Grundkurs – agronom mark/växt, 15hp* MV/LB G1N

Grundläggande kemi I, 15hp KE/BI G1N

Grundläggande kemi II, 7,5hp KE/BI G1F

Organismvärlden, 7,5hp BI G1N

Ekologi, 7,5hp BI/MX G1N

Fältkurs i växtproduktion, 7,5hp* BI/LB G1N

Floristik, entomologi och fältstudier i åkermark, 7,5 hp – sommarkurs* BI G1F

År 2 (preliminära kursnamn)

Genetik, cellbiologi och mikrobiologi, 15hp BI G1F

Växtbiologi, 15hp BI G1F

Växtfysiologi, 7,5hp BI G1F

Vertebratzoologi, 7,5hp BI G1F

Grundläggande statistik och matematik för biologer, 7,5hp MA/ST G1N

Biogeofysik, 7,5hp MV/MX G1F

Markvetenskap, 15hp MV/MX G1F

År 3 (preliminära kursnamn)

Växtproduktion – mark och grödor, 15 hp* BI/MV G2F

Växtproduktion – ogräs och växtskadegörare, 15 hp* BI G2F

Lantbruksvetenskap för agronomer – mark/växt, 15hp* LB G1F

Självständigt arbetet i biologi, G2E, 15hp BI G2E

Ytterligare valbara programkurser:

Praktik - Landsbygdsföretag, 7,5hp*

Praktik - Lantbrukets husdjur 1, 7,5hp*

Praktik - Lantbrukets husdjur 2, 7,5hp*

Kvalificerad praktik 1, 7,5 hp

Kvalificerad praktik 1, 15 hp

Förändringar i kursutbudet kan ske under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s studentwebb.

Övriga upplysningar

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå

Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier

enlighet med SLU:s övergripande riktlinjer för lika villkor, präglas en väl fungerande studiemiljö av öppenhet, jämställdhet och inkluderande. Detta befrämjar ett klimat som tar tillvara den mångfald som anställdas och studenters olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför.

Möjlighet till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på programmet med avlagd kandidatexamen har möjlighet att fortsätta sina studier på avancerad nivå.

Information om yrkesexamen agronom

Växtodlingsprogrammet utgör även bas till en agronomexamen om det kombineras med ett specifikt masterprogram inom mark och växtodling vid SLU. Målen för agronomexamen framgår av förordning för Sveriges lantbruksuniversitet. Kraven för att uppnå agronomexamen framgår nedan i enlighet med SLU:s lokala examensordning.

Agronomexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 300 högskolepoäng, med följande krav:

 • minst 90 hp agronomprofilerande kurser (anges i berörda utbildningsplaner)

 • minst 90 hp i huvudområdet biologi på grundnivå med successiv fördjupning inkl. 15 hp självständigt arbete (kandidatarbete, G2E)

 • minst 60 hp i huvudområdet biologi eller markvetenskap på avancerad nivå inkl. 30 hp självständigt arbete med lantbruksvetenskaplig inriktning (masterarbete, A2E)

 • alla obligatoriska kurser (anges i berörda utbildningsplaner)

 • valbara kurser (anges i berörda utbildningsplaner)

Agronomen har kvalificerad kompetens om lantbrukssektorn, såväl inom områdena livsmedel som landsbygd och deras roll i samhället och kan bidra till att utveckla sektorns förmåga att försörja samhället med livsmedel och andra varor och tjänster på ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Agronomer kombinerar agrar kunskap och akademisk ämneskompetens med relevanta yrkeskompetenser för att kunna arbeta självständigt och i samverkan med andra aktörer, såväl nationellt som internationellt, för kvalificerade tillämpningar inom lantbrukssektorn. Agronomer utbildas inom områdena ekonomi, djur, landsbygdsutveckling, livsmedel eller mark och växtodling. Kunskap om och systemförståelse av lant- och vattenbrukssektorn och naturresursernas nyttjande för ett hållbart samhälle erhålls genom viss samläsning mellan programmen inom de olika områdena.

Agronom mark och växtodling: Utbildningen ger en bred kunskap och en helhetssyn vad gäller växtproduktionen i lantbruket samt väsentligt fördjupad kunskap i markvetenskap och om växternas biologi och deras interaktioner med andra organismer, marken och den omgivande miljön. Utbildningen till agronom inom växtodling ger en god förståelse för växtproduktion i lantbruket och hur våra naturresurser nyttjas bäst för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar produktion.

Jobba med choklad?

Idag jobbar Erik, som läste till mark/växtagronom, med naturvårdsfrågor och med sitt eget företag inom chokladbranschen. Se filmen och hör honom berätta mer.

Mark/växtagronomen som löser framtidens utmaningar

Elin läste till mark/växtagronom på SLU och blev projektledare och skribent. Vill du också bidra till en hållbar framtid? Gör som Elin.

Studieåren du aldrig glömmer

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

Hur blir jag agronom?

Och vad är en agronom? En agronom arbetar med hållbar matproduktion och är experter på hur mat produceras och på vad som krävs för att göra det på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt. Läs mer om agronomexamen och vad en agronom gör här.

Stadsbild av Uppsala under sommaren

Uppsala

Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en utpräglad studentstad och här hittar du SLU:s största campus. Uppsala har otroligt mycket att erbjuda dig som student. Med två universitet i staden blir studentlivet mycket levande och en stor del av stadens invånare är studenter. 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

 

Frågor och svar om studier.png

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…