Hoppa till huvudinnehåll

Djur och hållbarhet Hållbar livsmedelsproduktion eller produktutveckling?

Intresset kring mat och produktionen av mat bara ökar. Friska mjölkkor, hållbar äggproduktion, och klimatanpassad fiskodling är exempel på viktiga inslag i vår svenska matförsörjning.

PROGRAMINFORMATION

Programmet Djur och hållbarhet är en grundutbildning i djurbiologi, med inriktning på lantbruk och livsmedelsproducerande djur, som ger dig kunskaperna du behöver för att bidra till utvecklingen.

Du studerar bland annat foder, djurskydd, avel, genetik och biokemi med fokus på livsmedel. Vill du komplettera med praktiskt erfarenhet finns möjlighet att praktisera på någon av SLU:s forskningsstationer. Du utbildar dig till rådgivare till producenterna, och länken mellan forskningen och produktionen. Programmet ger en kandidatexamen i husdjursvetenskap, men du kan även välja kurser som tar dig vidare mot en agronomexamen på masternivå via masterprogrammet Djur och hållbar produktion.

 

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Djur och hållbarhet (kandidat)
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Omfattning: 3 år, 180 hp
Studiestart: HT 2024

Sista anmälan för svenska studenter: 2025-04-15

Studieort: Uppsala
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för svenska studenter: 91060

Urval: Betyg (2/3) och högskoleprov (1/3)

Behörighet:

För att bli antagen till kandidatprogrammet Djur och hållbarhet krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt följande (områdesbehörighet A12 med undantag från krav i fysik):
- Biologi 2
- Kemi 2
- Matematik 3b eller Matematik 3c
alternativt
- Biologi B
- Kemi B
- Matematik C
Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.
För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Kandidatprogrammet Djur och hållbarhet syftar till en kandidatexamen med huvudområde husdjursvetenskap. En kandidatexamen är en generell examen. Kurserna i programmet kan möjliggöra även andra examina om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen kandidatexamen med huvudområde husdjursvetenskap (Degree of Bachelor of Science with a Major in Animal Science).

Programmet kan i kombination med ett specifikt masterprogram i husdjursvetenskap vid SLU möjliggöra att fordringarna för en agronomexamen uppfylls. Se även under Övriga upplysningar.

Examenskrav

Kandidatexamen med huvudområdet husdjursvetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:

 • minst 60 hp kurser inom husdjursvetenskap (G1N; G1F)
 • minst 15 hp kurser med fördjupning inom husdjursvetenskap (G2F)
 • minst 15 hp självständigt arbete inom husdjursvetenskap (kandidatarbete/G2E).

INNEHÅLL

Programmet syftar till att ge den studerande en grundläggande helhetssyn vad gäller djur inom lantbruksnäringen samt en fördjupad kunskap inom djurens biologi och deras behov.

Utbildningen börjar med att ge en kunskapsgrund med bl. a. kurser i biokemi, cellbiologi, mikrobiologi, statistik, fysiologi, nutrition, genetik, etologi och djurskydd. I åk 3 ges djurslagsspecifika kurser inom husdjursvetenskapliga ämnen med en lantbruksvetenskaplig tillämpning från ett hållbart perspektiv, och i relation till livsmedelsstrategin.

Studenterna tränar viktiga generella kompetenser såsom kommunikation, etik, vetenskapligt och kritiskt tänkande. Undervisningen är utformad så att den främjar alla studenters lärande och motverkar diskriminering. I utbildningen får studenterna ta ett stort ansvar för sitt eget lärande. Vetenskapligt förhållningssätt och vetenskapliga metoder tränas genom att SLU:s breda forskning nyttjas i undervisningen. Utbildningen har en tydlig anknytning till lantbruksnäringen och husdjursbranschen genom studiebesök, gästföreläsningar samt näringslivsinriktade projekt. Det finns även möjlighet till praktik i grundläggande djurhantering.

Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete (15 hp), som ger studenten möjlighet att fördjupa sig i ett specifikt ämne genom att tillämpa sina kunskaper, förmågor och förhållningssätt inom husdjursvetenskap.

I enlighet med SLU:s övergripande riktlinjer för lika villkor, präglas en väl fungerande studiemiljö av öppenhet, jämställdhet och inkluderande. Detta befrämjar ett klimat som tar tillvara den mångfald som anställdas och studenters olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför. Programmet ges huvudsakligen på svenska. Kurser på engelska kan förekomma.

Du hittar programmets kurser under fliken ”ramschema” som finns längre ned på denna sida

KARRIÄR

Vad kan jag bli?

Efter din utbildning kan du jobba inom både privat och offentlig sektor. Här är några exempel:

 • Handläggare inom offentlig sektor
 • Arbeta med produktutveckling och information inom Lantbruksnäringen
 • Arbeta med biståndsfrågor

RAMSCHEMA

Årskurs 1

Etologi och anatomi

2023-09-28 - 2023-10-30
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Årskurs 3

Hästens biologi

2023-08-28 - 2023-09-27
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

UTBILDNINGSPLAN

Djur och hållbarhet (kandidat)

Programkod:
VK008

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

För att bli antagen till kandidatprogrammet Djur och hållbarhet krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt följande (områdesbehörighet A12 med undantag från krav i fysik):

 • Biologi 2
 • Kemi 2
 • Matematik 3b eller Matematik 3c

alternativt

 • Biologi B
 • Kemi B
 • Matematik C

Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Mål

Allmänna mål

De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen

I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för kandidatexamen:

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen ska studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen ska studenten

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar, 
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen ska studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Examen

Examen som utbildningen syftar till

Kandidatprogrammet Djur och hållbarhet syftar till en kandidatexamen med huvudområde husdjursvetenskap. En kandidatexamen är en generell examen. Kurserna i programmet kan möjliggöra även andra examina om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen kandidatexamen med huvudområde husdjursvetenskap (Degree of Bachelor of Science with a Major in Animal Science).

Programmet kan i kombination med ett specifikt masterprogram i husdjursvetenskap vid SLU möjliggöra att fordringarna för en agronomexamen uppfylls. Se även under Övriga upplysningar.

Examenskrav

Kandidatexamen med huvudområdet husdjursvetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:

 • minst 60 hp kurser inom husdjursvetenskap (G1N; G1F)
 • minst 15 hp kurser med fördjupning inom husdjursvetenskap (G2F)
 • minst 15 hp självständigt arbete inom husdjursvetenskap (kandidatarbete/G2E).

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet

Programmet syftar till att ge den studerande en grundläggande helhetssyn vad gäller djur inom lantbruksnäringen samt en fördjupad kunskap inom djurens biologi och deras behov.

Utbildningen börjar med att ge en kunskapsgrund med bl. a. kurser i biokemi, cellbiologi, mikrobiologi, statistik, fysiologi, nutrition, genetik, etologi och djurskydd. I åk 3 ges djurslagsspecifika kurser inom husdjursvetenskapliga ämnen med en lantbruksvetenskaplig tillämpning från ett hållbart perspektiv, och i relation till livsmedelsstrategin.

Studenterna tränar viktiga generella kompetenser såsom kommunikation, etik, vetenskapligt och kritiskt tänkande. Undervisningen är utformad så att den främjar alla studenters lärande och motverkar diskriminering. I utbildningen får studenterna ta ett stort ansvar för sitt eget lärande. Vetenskapligt förhållningssätt och vetenskapliga metoder tränas genom att SLU:s breda forskning nyttjas i undervisningen. Utbildningen har en tydlig anknytning till lantbruksnäringen och husdjursbranschen genom studiebesök, gästföreläsningar samt näringslivsinriktade projekt. Det finns även möjlighet till praktik i grundläggande djurhantering.

Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete (15 hp), som ger studenten möjlighet att fördjupa sig i ett specifikt ämne genom att tillämpa sina kunskaper, förmågor och förhållningssätt inom husdjursvetenskap.

En väl fungerande studiemiljö präglas av öppenhet, jämställdhet och ett inkluderande sätt. SLU har ett aktivt arbete för jämställdhet och lika villkor, vilket främjar ett klimat som tar tillvara den mångfald som anställdas och studenters olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför.

Programmet ges huvudsakligen på svenska. Kurser på engelska kan förekomma.

Kurser i programmet

För agronomexamen gäller (se även avsnitt Övriga upplysningar): Kurser i fetstil är obligatorisk för agronomexamen. *Agronomprofilerande kurs (kurs med tydligt yrkesrelaterat innehåll eller tydlig koppling till den agrara sektorn).

Huvudområde: Biologi (BI) Husdjursvetenskap (HV) Lantbruksvetenskap (LB) Statistik (ST) Teknologi (TN)

Kurs, Omfattning, Huvudområde, Fördjupning

År 1
Husdjursvetenskaplig grundkurs, 7,5 hp (HV, G1N)
Etologi och anatomi, 7,5 hp (HV, G1N)
Biokemi och intermediär ämnesomsättning, 15 hp (BI, G1N) *Lantbruksvetenskap - djur och hållbarhet, 15 hp (LB/HV, G1N) Molekylär cellbiologi och mikrobiologi, 15 hp (BI, G1N)

År 2
Grundläggande statistik för biologer, 7,5 hp (ST,G1N)
Djurskydd, djuretik och vetenskaplig metod, 7,5 hp (HV, G1F) Husdjurens fysiologi och histologi, 15 hp (HV/BI, G1F) Fodervetenskap och husdjurens näringslära, 15 hp (HV/BI, G1F) Husdjurens genetik och avel, 15 hp (HV/BI, G1F)

År 3
*Hästens biologi, 7,5 hp (HV/BI, G2F)
*Global animalieproduktion, 7,5 hp (HV/LB, G2F)
*Teknik och byggnadsfunktion i djurstallar, 7,5 hp (TN, G1N) *Animalieproduktion – idisslare, 15 hp (HV/LB, G2F) *Animalieproduktion – akvakultur, fjäderfä och gris, 15 hp (HV/LB, G2F)
Självständigt arbete i husdjursvetenskap, 15 hp (HV, G2E)

Praktikkurser
Praktik – lantbrukets husdjur 1, 7,5 hp (LB/HV, GXX)
Praktik – lantbrukets husdjur 2, 7,5 hp (LB/HV, GXX)

Förändringar i kursutbudet kan ske under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår.

Övriga upplysningar

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå

Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på kandidatprogrammet med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på avancerad nivå.

Information om yrkesexamen agronom Kandidatprogrammet Djur och hållbarhet kan även utgöra en bas till en agronomexamen, om det kombineras med ett specifikt masterprogram i husdjursvetenskap vid SLU. Målen för agronomexamen framgår av förordning för Sveriges lantbruksuniversitet. Kraven för att uppnå agronomexamen framgår nedan i enlighet med SLU:s lokala examensordning.

Agronomexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 300 högskolepoäng, med följande krav:

 • minst 90 hp agronomprofilerande kurser (anges i berörda utbildningsplaner)
 • minst 90 hp i huvudområdet husdjursvetenskap på grundnivå med successiv fördjupning inkl. 15 hp självständigt arbete (kandidatarbete, G2E)
 • minst 60 hp i huvudområdet husdjursvetenskap på avancerad nivå inkl. 30 hp självständigt arbete med lantbruksvetenskaplig inriktning (masterarbete, A2E)
 • alla obligatoriska programkurser (anges i berörda utbildningsplaner)
 • valbara programkurser.

Agronomen har kvalificerad kompetens om lantbrukssektorn, såväl inom områdena livsmedel som landsbygd och deras roll i samhället och kan bidra till att utveckla sektorns förmåga att försörja samhället med livsmedel och andra varor och tjänster på ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Agronomer kombinerar agrar kunskap och akademisk ämneskompetens med relevanta yrkeskompetenser för att kunna arbeta självständigt och i samverkan med andra aktörer, såväl nationellt som internationellt, för kvalificerade tillämpningar inom lantbrukssektorn. Agronomer utbildas inom områdena: ekonomi, djur, landsbygdsutveckling, livsmedel eller mark/växt. Kunskap om och systemförståelse av lant- och vattenbrukssektorn och naturresursernas nyttjande för ett hållbart samhälle erhålls genom viss samläsning mellan programmen inom de olika områdena.

Agronom inom djurområdet, har djup kunskap om djurens biologi med fokus på fysiologi, näringsbehov, genetik och beteende, och är väl förtrogen med vetenskaplig metodik. Agronomen inom djurområdet har god kännedom om samhällets och branschens regelverk för djurhållning och livsmedelsproduktion, samt djurhållande företags förutsättningar. Kombinationen av kunskaper inom olika ämnen ger kompetens att identifiera och analysera problem samt kommunicera i tal och skrift med personer inom och utom lantbrukssektorn.

Revidering av utbildningsplan
Versionshantering av utbildningsplanen, version 2: Områdesbehörighet har strukits. Justering av kurslistan för år 2. Den student som påbörjat utbildningen enligt version 1 av utbildningsplanen kan utan några särskilda åtgärder fortsätta i högre årskurser enligt version 2.
Version 3: Utökat antalet kurser som är obligatoriska för agronomexamen. Justering av kurslistan för år 1 och 2. Den student som påbörjat utbildningen enligt version 2 av utbildningsplanen kan utan några särskilda åtgärder fortsätta i högre årskurser enligt version 3.

Studieåren du aldrig glömmer

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

Hur blir jag agronom?

Och vad är en agronom? En agronom arbetar med hållbar matproduktion och är experter på hur mat produceras och på vad som krävs för att göra det på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt. Läs mer om agronomexamen och vad en agronom gör här.

Hur blev livet som husdjursagronom?

"Det bästa med mitt jobb är att jobba med något som Sverige är världsledande inom".

Stadsbild av Uppsala under sommaren

Uppsala

Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en utpräglad studentstad och här hittar du SLU:s största campus. Uppsala har otroligt mycket att erbjuda dig som student. Med två universitet i staden blir studentlivet mycket levande och en stor del av stadens invånare är studenter. 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

 

Frågor och svar om studier.png

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…