Hoppa till huvudinnehåll

Djursjukskötare Legitimerad djursjukskötare eller forskare?

Brinner du för djursjukvård? Den moderna djursjukvården är avancerad och som djursjukskötare har du ett utmanande arbete. Du ansvarar för omvårdnaden om djuren och kontakten med djurägarna, så yrket kräver inte bara känsla för djur utan också för människor.

PROGRAMINFORMATION

Vill du att friska och sjuka djur ska få en så god omsorg som möjligt? Gillar du kontakt med andra människor och deras sällskapsdjur? Som djursjukskötare utbildas du för att få en bred och fördjupad förståelse för djuromvårdnad och djursjukvård.

Djursjukskötare arbetar under eget ansvar med omvårdnaden av sjuka djur, söver och assisterar vid operationer, ansvarar för rehabiliteringen av djur efter skador och ger rådgivning i frågeställningar rörande djuromvårdnad. 

Bidrar till modern sjukvård

Som djursjukskötare arbetar du främst på djursjukhus och djurkliniker med häst, hund, katt och andra sällskapsdjur. Att djuren mår bra är viktigt, både för djuren, djurägarna och för samhället. Djurens positiva betydelse för folkhälsan poängteras i många sammanhang och detta kräver en väl utbyggd och modern djursjukvård. Djursjukskötarens kompetens inom djuromvårdnad säkerställer att djuren får den bästa vård och omsorg som finns att tillgå.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Djursjukskötarprogrammet
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Omfattning: 3 år, 180 hp
Studiestart: HT 2024

Sista anmälan för svenska studenter: 2024-04-15

Studieort: Uppsala
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för svenska studenter: 91050

Urval: Betyg (2/3) och högskoleprov (1/3)

Behörighet:

För att bli antagen till djursjukskötarprogrammet krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt följande:
- Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
- Naturkunskap 2 (kan ersättas av Bi 1, Fy 1a, Ke 1 eller Bi 1, Fy 1b1+1b2, Ke 1)
- Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1
Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.
För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Djursjukskötarprogrammet syftar till en djursjukskötarexamen, som är en yrkes- examen. Djursjukskötarexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 180 högskolepoäng. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen djursjukskötarexamen (degree of Bachelor of Science in Veterinary Nursing).

Examenskrav

Djursjukskötarexamen enligt utbildningsplan för djursjukskötarprogrammet uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 180 högskolepoäng obligatoriska programkurser, inklusive 15 hp självständigt arbete (G2E).

INNEHÅLL

Årskurs 1

Utbildningen startar med en introduktionskurs i djuromvårdnad följt av grundläggande kurser i anatomi, fysiologi, biokemi, cellbiologi, näringsfysiologi och fodervetenskap. Under andra terminen får du användning av dina tidigare förvärvade kunskaper i kurserna mikrobiologi och grundläggande sjukdomslära och djuromvårdnad vid sjukdomstillstånd (del 1) samt praktisk färdighetsträning. 

Årskurs 2

I årskurs två ingår kurser i vårdhygien och anestesiologi samt fortsättning och fördjupning inom djuromvårdnad vid sjukdomstillstånd (del 2). Du får även en introduktion i epidemiologi, biostatistik och vetenskaplig metodik, och läsåret avslutas med 10 veckors extern verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på djursjukhus/djurklinik. Då VFU:n är förlagd till olika kliniker runtom i hela Sverige, kan detta medföra ökade levnadsomkostnader för de studenter som behöver bo på annan ort under VFU-tiden.

Årskurs 3

Årskurs tre börjar med ytterligare 10 veckors extern verksamhetsförlagd utbildning på djursjukhus/djurklinik. Därefter följer kurser inom djuromvårdnad vid anestesi, intensiv- samt akutsjukvård, samt inom arbetsledning och kommunikation, och rehabilitering. Under vårterminen genomförs ett examensarbete som innebär ett självständigt, fördjupat arbete inom djuromvårdnad.

Vetenskaplig grund med verklighetsanknytning

Under hela djursjukskötarutbildningen lägger vi stor vikt vid vetenskaplig förankring, verklighetsanknytning, praktisk och teoretisk kunskap. Undervisningen syftar även till att öka studenternas professionella färdigheter som social kompetens och kommunikationsförmåga.

 

Du hittar programmets kurser under fliken ”ramschema” som finns längre ned på denna sida.

 

KARRIÄR

Vad kan jag bli?

Efter utbildningen kan du söka jobb inom flera olika områden. Som djursjukskötare kan du till exempel arbeta som:

 • legitimerad djursjukskötare
 • arbetsledare inom djurvård
 • rådgivare
 • forskning
 • egen företagare

RAMSCHEMA

Årskurs 1

Årskurs 2

Vårdhygien

2023-08-28 - 2023-09-27
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 3

UTBILDNINGSPLAN

Djursjukskötarprogrammet

Programkod:
VY010

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

För att bli antagen till djursjukskötarprogrammet krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt följande:

 • Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
 • Naturkunskap 2 (kan ersättas av Bi 1, Fy 1a, Ke 1 eller Bi 1, Fy 1b1+1b2, Ke 1)
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Mål

Allmänna mål

De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen

I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för djursjukskötarexamen:

Mål

För djursjukskötarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt kunna arbeta som djursjukskötare.

Kunskap och förståelse

För djursjukskötarexamen ska studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom djuromvårdnadsområdet,
 • visa kunskap om och förståelse för sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för djursjukskötaryrket,
 • visa kunskap om planering, ledning och samordning av djuromvårdnadsarbetet, och
 • visa kunskap om relevanta författningar inom djuromvårdnadsområdet.

Färdighet och förmåga

För djursjukskötarexamen ska studenten

 • visa förmåga att självständigt och i samverkan med annan djurhälsopersonal och med djurägare identifiera vårdbehov samt upprätta omvårdnadsplan,
 • visa förmåga att med hänsyn till djurskydd, smittskydd och arbetarskydd ge adekvat vård och behandling,
 • visa förmåga att hantera läkemedel på ett adekvat sätt,
 • visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och frågeställningar utifrån djurs omvårdnadsbehov,
 • visa förmåga att informera olika grupper och fungera som handledare,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder inom djuromvårdnad med berörda parter samt dokumentera sådana åtgärder i enlighet med relevanta författningar,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och
 • visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För djursjukskötarexamen ska studenten

 • visa förmåga att inom djuromvårdnadsområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot djur och djurägare,
 • visa förmåga att bedöma sina egna gränser i yrkesutövningen, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Examen

Examen som utbildningen syftar till

Djursjukskötarprogrammet syftar till en djursjukskötarexamen, som är en yrkes- examen. Djursjukskötarexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 180 högskolepoäng. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen djursjukskötarexamen (degree of Bachelor of Science in Veterinary Nursing).

Examenskrav

Djursjukskötarexamen enligt utbildningsplan för djursjukskötarprogrammet uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 180 högskolepoäng obligatoriska programkurser, inklusive 15 hp självständigt arbete (G2E).

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet

Programmet innehåller kurser med både teoretiska och praktiska moment, och syftar till att ge studenten en helhetsbild och kunskap om djuromvårdnad och djursjukvård.

Ämnet djuromvårdnad omfattar bl.a. följande områden: hantering av djur i djursjukvården, det sjuka djurets beteende och behov, vårdhygien, anestesi, nutrition, kommunikation och rådgivning, förebyggande djurhälsovård och rehabilitering.

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och seminarier. Den del av utbildningen som utgörs av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) genomförs på djurkliniker och djursjukhus runt om i landet. Praktiska övningar på levande djur, organ och attrapper förekommer liksom dissektioner av olika djurslag. Fysiskt ansträngande moment förekommer i utbildningen.

Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng.

Programmet ges på svenska.

Alla kurser inom programmet är obligatoriska.

Kurser i programmet

År 1 
Djuromvårdnadens grunder, 7,5 hp (djuromvårdnad, G1N)
Djurens anatomi och fysiologi, 15 hp (djuromvårdnad, G1N) Näringsfysiologi och fodervetenskap, 7,5 hp (djuromvårdnad, G1N)
Mikrobiologi och grundläggande sjukdomslära, 7,5 hp (djuromvårdnad, G1N)
Djuromvårdnad inom djurens hälso- och sjukvård 1, 15 hp (djuromvårdnad, G1F)
Färdighetsträning av kliniska moment, 7,5 hp (djuromvårdnad, G1F)

År 2
Vårdhygien, 7,5 hp (djuromvårdnad, G1F)
Djuromvårdnad inom djurens hälso- och sjukvård 2, 15 hp (djuromvårdnad, G1F)
Epidemiologi, biostatistik och vetenskaplig metodik i djuromvårdnad, 7,5 hp (djuromvårdnad, G1F)
Anestesiologi och perioperativ vårdhygien, 15 hp (djuromvårdnad, G2F)
Sjukvårdslära och verksamhetsförlagd utbildning 1, 15 hp (djuromvårdnad, G2F)

År 3
Sjukvårdslära och verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp (djuromvårdnad, G2F) 
Specifik omvårdnad med inriktning anestesisjukvård, 7,5 hp (djuromvårdnad, G2F)
Djuromvårdnad vid intensiv- och akutsjukvård, 7,5 hp (djuromvårdnad, G2F)
Rehabilitering inom djuromvårdnad, 7,5 hp (djuromvårdnad, G2F) Arbetsledning och kommunikativ kompetens inom djuromvårdnad, 7,5 hp (djuromvårdnad, G2F)
Examensarbete i djuromvårdnad, 15 hp (djuromvårdnad, G2E)

Förändringar i kursutbudet kan ske under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s studentwebb.

Övergångsbestämmelser och övriga förerskrifter

Övergångsbestämmelser

Studenter antagna till djursjukskötare – kandidatprogram hösten 2017 eller tidigare kan ta ut djursjukskötarexamen om de examenskrav som finns preciserade i denna utbildningsplan är uppfyllda. En individuell studieplan upprättas i varje enskilt fall.

Kandidatexamen med huvudområdet djuromvårdnad som utfärdats med notering om att utbildningen genomförts enligt utbildningsplan för djursjukskötare – kandidatprogram, fastställd den 14 maj 2009 (från och med höstterminen 2009), motsvarar den nya yrkesexamen djursjukskötarexamen, enligt förordning för SLU (SFS 2017:914). På begäran kan detta intygas av SLU.

Övriga föreskrifter

Legitimation
Den som har djursjukskötarexamen kan ansöka om legitimation hos Statens jordbruksverk. Yrkestiteln blir då legitimerad djursjukskötare.

Kandidatexamen i djursjukskötarprogrammet 180 högskolepoäng ingår 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i huvudområdet djuromvårdnad, vilket ger möjlighet att ansöka om kandidatexamen med huvudområdet djuromvårdnad.

Övriga upplysningar

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå

Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på djursjukskötarprogrammet med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på avancerad nivå.

Revidering av utbildningsplan
Versionshantering av utbildningsplanen, version 2: Justering av kurslistan. Den student som påbörjat utbildningen enligt version 1 av utbildningsplanen kan utan några särskild åtgärder fortsätta i högre årskurser enligt version 2.

Versionshantering av utbildningsplanen, version 3: Borttagning av begreppet ”områdesbehörighet” i förkunskapskraven. Anpassning av fasta textavsnitt och övrig layout till de nya anvisningarna för utbildningsplaner. Den student som påbörjat utbildning enligt version 1-2 av utbildningsplanen kan utan några särskilda åtgärder fortsätta i högre årskurser enligt version 3.

Studieåren du aldrig glömmer

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

slu.student

Visste du att du kan följa våra studenter på Instagram? Där får du en glimt av hur studentlivet är och hur det faktiskt är att plugga på SLU.

Frågor och svar inför ansökan

Här har vi samlat vanliga frågor och svar för dig som är intresserad av att plugga på SLU.

Stadsbild av Uppsala under sommaren

Uppsala

Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en utpräglad studentstad och här hittar du SLU:s största campus. Uppsala har otroligt mycket att erbjuda dig som student. Med två universitet i staden blir studentlivet mycket levande och en stor del av stadens invånare är studenter. 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…