Hoppa till huvudinnehåll

Skogsmästare Virkesköpare eller värderare av skogsfastigheter?

Utveckla vår största förnybara naturresurs. Som skogsmästare kan du göra insatser för skogens rika naturvärden och biologiska mångfald. Du får dessutom möjlighet att förvalta en viktig exportprodukt.

PROGRAMINFORMATION

Vill du uppleva skogen och arbeta med att förvalta och utveckla vår största naturresurs? Då ska du bli skogsmästare. Skogen är en omfattande exportprodukt för Sverige. Samtidigt är det viktigt att arbeta för att bevara den biologiska mångfalden.

Skogsmästarprogrammet är yrkesinriktat och treårigt (180 hp). Under de två första åren blandas teori med praktiska övningar i fält. Det tredje året används för profilering. Kurser kan då läsas utomlands eller på olika SLU-orter i t.ex. Umeå, Uppsala, Skinnskatteberg eller Alnarp. 

Du hittar programmets kurser under fliken ”ramschema” som finns längre ned på denna sida.

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

 

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Skogsmästarprogrammet
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Omfattning: 3 år, 180 hp
Studiestart: HT 2023

Sista anmälan för svenska studenter: 2023-04-17

Studieort: Skinnskatteberg
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Antal platser: 60
Anmälningskod för svenska studenter: 91002

Urval: Betyg (2/3) och högskoleprov (1/3)

Behörighet: Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå samt:
a) särskild behörighet i vissa ämnen,
b) skoglig grundutbildning,
c) skoglig yrkeserfarenhet.

a) Särskild behörighet i vissa ämnen:
- Matematik 2a, alternativt Matematik 2b, alternativt Matematik 2c,
- Naturkunskap 2,
- Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt och är dokumenterade. Betygskravet för särskild behörighet är lägst godkänd alternativt 3.

b) Skoglig grundutbildning. Kravet uppfylls genom:

1. godkänt resultat i följande kurser om 500 poäng från gymnasieskolans naturbruksprogram:
- Motor och röjmotorsåg 1
- Skogsskötsel 1
- Virkeslära
- Terrängtransporter alternativt Fordon och redskap
- Virkestransporter med skotare

eller

2. godkänt resultat i följande kurser på naturbruksprogrammet, vilka tillsammans omfattar antingen 400 eller 500 gymnasiepoäng:
- Basmaskin service
- Motor- och röjmotorsåg
- Skogsskötsel A
- Virkesbehandling A
- Virkestransport A, alternativt Virkestransport B

eller

3. avgångsbetyg från treårig naturbrukslinje med skoglig inriktning,

eller

4. avgångsbetyg från tvåårig skogsbrukslinje

eller

5. godkänt i kurser, t.ex. från påbyggnadsutbildningar, som motsvarar de kurser som anges i alternativ 2

eller

skoglig grundutbildning kan ersättas av långvarig skoglig yrkeserfarenhet, omfattande minst 5 års heltidsarbete och som uppfyller de krav som anges nedan under yrkeserfarenhet.

c) Skoglig yrkeserfarenhet. Kravet uppfylls genom:

6 månaders skoglig erfarenhet tidigast från det år den sökande fyllt 16 år och ska därefter ha gjorts under sammanhängande perioder om minst en månad. Minst 50 procent av praktiken ska ha utförts inom något av arbetsområdena skogsvård, drivning, planering och förvaltning. Resterande tid kan ha varit förlagd till andra skogliga områden t.ex. plantskola, skogsindustri, virkesmätning, jakt- och fiskevård. Yrkes-erfarenheten kan ha genomförts på heltid eller deltid, dock ska arbetet skett på minst halvtid och omräknat i tid motsvara minst sex månaders tjänstgöring på heltid.

Examen: Examen som utbildningen syftar till Skogsmästarprogrammet syftar till en skogsmästarexamen som är en yrkesexamen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning. Student som uppfyller fordringarna för skogsmästarexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen skogsmästarexamen (degree of Bachelor of Science in Forest Management). Examenskrav Skogsmästarexamen uppnås efter att student fullgjort kursfordringar (godkända kurser) om 180* hp med följande krav: - 120 hp obligatoriska programkurser enligt förteckning nedan, - Minst 45 hp valbara programkurser enligt förteckning nedan, - Minst 15 hp självständigt arbete (examensarbete) i ämnet skogshushållning med examinator vid någon av skogsfakultetens institutioner, enligt fastställd kursplan inom programmet. *) Maximalt 30 hp får utgöras av godkända kurser på avancerad nivå.

INNEHÅLL

Skogsmästarprogrammet är uppbyggt utifrån de krav som skogsnäringen har på skoglig kompetens. Studierna har en tillämpad inriktning och under utbildningen kopplas olika skogliga ämnesområden ihop. Förutom ordinarie lärare på programmet träffar du många gästlärare från näringslivet och andra delar av SLU. Under barmarkssäsongen kommer du att tillbringa stora delar av studietiden ute i skog och mark i fält och göra flera studieresor.

Som skogsmästare kommer du att jobba med en förnyelsebar naturresurs med specialisering inom något område som intresserar dig, kanske skogsekonomi, logistik, skogsskötsel, teknik eller naturvård.

Du hittar programmets kurser under fliken ”ramschema” som finns längre ned på denna sida.

KARRIÄR

Vad kan jag bli?

Efter utbildningen kan du arbeta inom företag, myndigheter, organisationer eller starta eget företag. Du kan till exempel jobba som:

  • skogsinspektor
  • virkesköpare
  • produktionsledare
  • fastighetsmäklare
  • planläggare
  • rådgivare
  • naturvårdare
  • egenföretagare

Skogsmästarfilm!

Vad kan man arbeta med som färdigutbildad skogsmästare? Följ med Erika som arbetar med förmedling av skogs- och jordbruksfastigheter.

Skogsmästarfilm!

Oskar läser just nu det treåriga skogsmästarprogrammet i Skinnskatteberg. Här berättar han om studierna och allt som hör studentlivet till.

Skinnskatteberg

Skinnskatteberg ligger vackert beläget vid sjöarna Övre- och Nedre Vättern. Kommunen är stor till ytan men har bara 4 800 invånare, vilket ger dig "svängrum". Dessutom har du som student tillgång till 1 600 hektar jaktmark. 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…