Hoppa till huvudinnehåll

Skogsmästare Virkesköpare eller värderare av skogsfastigheter?

Utveckla vår största förnybara naturresurs. Som skogsmästare kan du göra insatser för skogens rika naturvärden och biologiska mångfald. Du får dessutom möjlighet att förvalta en viktig exportprodukt.

PROGRAMINFORMATION

Vill du uppleva skogen och arbeta med att förvalta och utveckla vår största naturresurs? Då ska du bli skogsmästare. Skogen är en omfattande exportprodukt för Sverige. Samtidigt är det viktigt att arbeta för att bevara den biologiska mångfalden.

Skogsmästarprogrammet är yrkesinriktat och treårigt (180 hp). Under de två första åren blandas teori med praktiska övningar i fält. Det tredje året används för profilering. Kurser kan då läsas utomlands eller på olika SLU-orter i t.ex. Umeå, Uppsala, Skinnskatteberg eller Alnarp. 

 

FAKTA & BEHÖRIGHET

INNEHÅLL

Skogsmästarprogrammet är uppbyggt utifrån de krav som skogsnäringen har på skoglig kompetens. Studierna har en tillämpad inriktning och under utbildningen kopplas olika skogliga ämnesområden ihop. Förutom ordinarie lärare på programmet träffar du många gästlärare från näringslivet och andra delar av SLU. Under barmarkssäsongen kommer du att tillbringa stora delar av studietiden ute i skog och mark i fält och göra flera studieresor.

Som skogsmästare kommer du att jobba med en förnyelsebar naturresurs med specialisering inom något område som intresserar dig, kanske skogsekonomi, logistik, skogsskötsel, teknik eller naturvård.

Du hittar programmets kurser under fliken ”ramschema” som finns längre ned på denna sida.

KARRIÄR

Vad kan jag bli?

Efter utbildningen kan du arbeta inom företag, myndigheter, organisationer eller starta eget företag. Du kan till exempel jobba som:

 • skogsinspektor
 • virkesköpare
 • produktionsledare
 • fastighetsmäklare
 • planläggare
 • rådgivare
 • naturvårdare
 • egenföretagare

RAMSCHEMA

Årskurs 1

Skogens värdekedja

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Skogsskötsel 1

2023-08-21 - 2023-10-30
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Skogsskötsel 2

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Skoglig planering

2024-03-20 - 2024-06-02
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 3

Beskattningsrätt

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Skoglig driftsledning

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Vägar och vatten

2024-02-15 - 2024-04-25
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Beskattningsrätt

2024-03-20 - 2024-06-02
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Skoglig föryngring

2024-06-03 - 2024-09-01
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

UTBILDNINGSPLAN

Skogsmästarprogrammet

Programkod:
SY003

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå samt:
a) särskild behörighet i vissa ämnen,
b) skoglig grundutbildning,
c) skoglig yrkeserfarenhet.

a) Särskild behörighet i vissa ämnen:
- Matematik 2a, alternativt Matematik 2b, alternativt Matematik 2c,
- Naturkunskap 2,
- Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt och är dokumenterade. Betygskravet för särskild behörighet är lägst godkänd alternativt 3.

b) Skoglig grundutbildning. Kravet uppfylls genom:

1. godkänt resultat i följande kurser om 500 poäng från gymnasieskolans naturbruksprogram:
- Motor och röjmotorsåg 1
- Skogsskötsel 1
- Virkeslära
- Terrängtransporter alternativt Fordon och redskap
- Virkestransporter med skotare

eller

2. godkänt resultat i följande kurser på naturbruksprogrammet, vilka tillsammans omfattar antingen 400 eller 500 gymnasiepoäng:
- Basmaskin service
- Motor- och röjmotorsåg
- Skogsskötsel A
- Virkesbehandling A
- Virkestransport A, alternativt Virkestransport B

eller

3. avgångsbetyg från treårig naturbrukslinje med skoglig inriktning,

eller

4. avgångsbetyg från tvåårig skogsbrukslinje

eller

5. godkänt i kurser, t.ex. från påbyggnadsutbildningar, som motsvarar de kurser som anges i alternativ 2

eller

skoglig grundutbildning kan ersättas av långvarig skoglig yrkeserfarenhet, omfattande minst 5 års heltidsarbete och som uppfyller de krav som anges nedan under yrkeserfarenhet.

c) Skoglig yrkeserfarenhet. Kravet uppfylls genom:

6 månaders skoglig erfarenhet tidigast från det år den sökande fyllt 16 år och ska därefter ha gjorts under sammanhängande perioder om minst en månad. Minst 50 procent av praktiken ska ha utförts inom något av arbetsområdena skogsvård, drivning, planering och förvaltning. Resterande tid kan ha varit förlagd till andra skogliga områden t.ex. plantskola, skogsindustri, virkesmätning, jakt- och fiskevård. Yrkes-erfarenheten kan ha genomförts på heltid eller deltid, dock ska arbetet skett på minst halvtid och omräknat i tid motsvara minst sex månaders tjänstgöring på heltid.

Mål

Allmänna mål

De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen

I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för skogsmästarexamen: För skogsmästarexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som skogsmästare.

Kunskaper och förståelse

 • visa såväl bred kunskap inom området som fördjupade kunskaper inom någon del av området, inbegripet insikt i områdets vetenskapliga grund, samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa förståelse för skogsbrukets förutsättningar, funktion och interaktion med miljön och samhället.

Färdigheter och förmåga

 • visa förmåga att inom givna ramar och med adekvata metoder självständigt definiera, analysera och lösa problem som rör skogsbrukets produktionsprocesser, marknad, miljö och sociala värden, samt utvärdera lösningar
 • visa förmåga att kritiskt granska, bedöma, och använda relevant information för att hantera situationer, företeelser och frågeställningar inom området
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa förmåga att göra bedömningar av människans förhållande till och nyttjande av skogen för olika ändamål med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter samt kunna göra avvägningar mellan olika aspekter.
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens.

Examen

Examen som utbildningen syftar till

Skogsmästarprogrammet syftar till en skogsmästarexamen som är en yrkesexamen.

Student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen skogsmästarexamen (Degree of Bachelor of Science in Forest Management).

Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Examenskrav

Skogsmästarexamen uppnås efter att student fullgjort kursfordringar (godkända kurser) om 180 hp med följande krav:

 • 120 hp obligatoriska programkurser enligt förteckning nedan,
 • Minst 45 hp valbara programkurser enligt förteckning nedan,
 • Minst 15 hp självständigt arbete (examensarbete) i ämnet skogsbruksvetenskap med examinator vid någon av skogsfakultetens institutioner, enligt fastställd kursplan inom programmet.

I skogsmästarexamen får maximalt 30 hp utgöra kurser på avancerad nivå.

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet

Programmets syfte är att utbilda skogsmästare och ge studenten en gedigen, yrkesförberedande kompetens i ämnet skogsbruksvetenskap integrerat med andra ämnesområden som ekologi, ekonomi och teknik.

Programmets två första år genomförs med obligatoriska kurser, totalt 120 hp. Dessa kurser utgör skogsmästarutbildningens bas och är tematiskt uppbyggda kring frågeställningar gällande ekologiska, ekonomiska och tekniska aspekter avseende nyttjandet av naturresursen skog. Kurserna rymmer även en progression gällande generella kompetenser och inom kunskapsområdena lika villkor och jämställdhet. Särskilt tränas, i tillämpade övningar inom det skogsbruksvetenskapliga området, muntlig kommunikation, vetenskapligt skrivande, informationskompetens och kritiskt tänkande.

Efter de två första åren följer ett tredje år där studenten har möjlighet att profilera sin utbildning genom att läsa valbara kurser om 45 hp samt genomföra ett självständigt arbete omfattande minst 15 hp. Det går exempelvis att specialisera sig inom områden som skogsekonomi, logistik, skogsskötsel, teknik eller natur- och kulturvård.

Bred kunskap och förståelse inom huvudområdet ges under de första två obligatoriska åren. Kurserna består av teoretiska föreläsningar, egna litteraturstudier samt av ett stort antal yrkesförberedande tillämpade övningar som genomförs både inomhus och i fält. Flera obligatoriska studiebesök och studieresor ingår också under dessa två första år. Stor vikt läggs på möten med forskare vilka ger det vetenskapliga synsättet och yrkesverksamma som ger den beprövade erfarenheten.

De praktiska övningarna i utbildningen syftar till att ge färdighet och förmåga att vidta lämpliga åtgärder och lösa de olika problem som uppstår i samband med skötsel och förvaltning av skog. Detta inkluderar bland annat val av skogsskötsel- och föryngringsmetoder, natur- och kulturhänsyn men även olika metoder för skoglig datainsamling, som beslutsunderlag. Via seminarier och redovisningar av praktiska övningar tränas systematiskt informationskompetens, problemlösning samt muntlig och skriftlig presentationsteknik.

För att träna värderingsförmåga och förhållningssätt belyses, bland annat i de tillämpade övningarna, de etiska överväganden som naturligt är kopplade till dessa frågeställningar. De samhälleliga aspekterna av människans ansvar i nyttjandet av naturresursen skog är ett genomgående tema under hela utbildningen.

I enlighet med SLU:s övergripande riktlinjer för lika villkor, präglas en väl fungerande studiemiljö av öppenhet, jämställdhet och inkluderande. Detta befrämjar ett klimat som tar tillvara den mångfald som anställdas och studenters olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför.

SLU:s profil är inriktad på kunskap om de biologiska naturresurserna, och samhällsutmaningar som råvaru-, vatten- och energiförsörjning samt klimatförändringar har kopplingar till våra ansvarsområden. FN:s mål för hållbar utveckling berör bland annat dessa samhällsutmaningar, men även människans brukande och förvaltande av de biologiska naturresurserna.

Kurser i programmet

Huvudområden: BI=Biologi, SV=Skogsbruksvetenskap, FÖ=Företagsekonomi

Kurs (huvudområde, fördjupning)
Fetstil = obligatorisk kurs

År 1 
Skogen, marken, maskinen, 15 hp (BI/SV, G1N)
Skogens värdekedja, 15 hp (SV, G1N)
Skogliga beslutsunderlag, 15 hp (SV, G1N)
Skogens ekologi och produktion, 15 hp (BI/SV, G1N)
Kolning och skogshistoria, 7,5 hp (SV, G1F)

År 2 
Skogens ekologi och skötsel, 15 hp (BI, G1F)
Skogsskötsel, 15 hp (SV, G1F)
Affärskunskap och verksamhetsledning, 15 hp (FÖ, G1F)
Skogliga planeringsnivåer, 15 hp (SV, G2F)

År 3 
Skogsgården Företaget, 15 hp (FÖ/SV, G1F)
Skoglig driftsledning, 15 hp (SV, G2F)
Vägar och vatten, 7,5 hp (SV, G2F)
Förmedling av jord- och skogsfastigheter – teoretisk del, 15 hp (SV, G2F)
Förmedling av jord- och skogsfastigheter i praktiken, 15 hp (SV, G2F)
Jord- och skogsbrukets fastighetsrätt, 15 hp (SV, G2F)
Jord- och skogsfastighetens byggtekniker och värderingsprinciper, 15 hp (SV, G2F)
Bostadsrätt, 7,5 hp (FÖ, G1F)
Självständigt kandidatarbete i skogsbruksvetenskap, 15 hp (SV, G2E)

Utöver dessa kurser kommer, under år 3, erbjudas ett antal valbara kurser vid utbildningsorterna Alnarp, Uppsala och Umeå. Studenterna är garanterad plats på någon av dessa kurser förutsatt att behörighetskraven är uppfyllda och att studenten anmält sig i tid.

Förändringar i kursutbudet kan ske under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s studentwebb.

Övriga upplysningar

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå

Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i utbildningshandboken på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på Skogsmästarprogrammet med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på avancerad nivå. 
Programmet innehåller kurser som, beroende på kursval och kombination med fortsatta studier inom skogliga program på avancerad nivå vid SLU, kan ligga till grund för att uppnå fordringarna för yrkesexamen jägmästarexamen om 300 hp. Målen för jägmästarexamen framgår av förordning för Sveriges lantbruksuniversitet. Kraven för att uppnå jägmästarexamen definieras i SLU:s lokala examensordning.

Studieåren du aldrig glömmer

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

slu.student

Visste du att du kan följa våra studenter på Instagram? Där får du en glimt av hur studentlivet är och hur det faktiskt är att plugga på SLU.

Möt alumnen Erika

Vad kan man arbeta med som färdigutbildad skogsmästare? Följ med Erika som arbetar med förmedling av skogs- och jordbruksfastigheter.

Oskar ska bli skogsmästare

Oskar läser just nu det treåriga skogsmästarprogrammet i Skinnskatteberg. Här berättar han om studierna och allt som hör studentlivet till.

Skugga en student

Nyfiken på hur det är att plugga på SLU? Då ska du skugga en student. Välj om du vill träffa en student digitalt eller fysiskt och på vilket campus. Du får möjlighet att ställa alla dina frågor. Väljer du att skugga på campus får du även hänga med på föreläsningar.

Skugga en student

Möt studenten Sofie som kombinerar elitidrott och studier vid SLU

Sofie Bergman är en av SLU:s elitidrottsstudenter, s.k. EVL-student. Hon kombinerar sina studier på landskapsarkitektprogrammet med att spela curling på elitnivå.

Sofie Bergman Universiaden

Frågor och svar inför ansökan

Här har vi samlat vanliga frågor och svar för dig som är intresserad av att plugga på SLU.

Skinnskatteberg

Skinnskatteberg ligger vackert beläget vid sjöarna Övre- och Nedre Vättern. Kommunen är stor till ytan men har bara 4 800 invånare, vilket ger dig "svängrum". Dessutom har du som student tillgång till 1 600 hektar jaktmark. 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…