Hoppa till huvudinnehåll

Skogsmästare Virkesköpare eller värderare av skogsfastigheter?

Utveckla vår största förnybara naturresurs. Som skogsmästare kan du göra insatser för skogens rika naturvärden och biologiska mångfald. Du får dessutom möjlighet att förvalta en viktig exportprodukt.
Ansök nu

PROGRAMINFORMATION

Vill du uppleva skogen och arbeta med att förvalta och utveckla vår största naturresurs? Då ska du bli skogsmästare. Skogen är en omfattande exportprodukt för Sverige. Samtidigt är det viktigt att arbeta för att bevara den biologiska mångfalden.

Skogsmästarprogrammet är yrkesinriktat och treårigt (180 hp). Under de två första åren blandas teori med praktiska övningar i fält. Det tredje året används för profilering. Kurser kan då läsas utomlands eller på olika SLU-orter i t.ex. Umeå, Uppsala, Skinnskatteberg eller Alnarp. 

Du hittar programmets kurser under fliken ”ramschema” som finns längre ned på denna sida.

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

 

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Skogsmästarprogrammet
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Omfattning: 3 år, 180 hp
Studiestart: HT 2023

Sista anmälan för svenska studenter: 2023-04-17

Studieort: Skinnskatteberg
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Antal platser: 60
Anmälningskod för svenska studenter: 91002

Urval: Betyg (2/3) och högskoleprov (1/3)

Behörighet:

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå samt:
a) särskild behörighet i vissa ämnen,
b) skoglig grundutbildning,
c) skoglig yrkeserfarenhet.

a) Särskild behörighet i vissa ämnen:
- Matematik 2a, alternativt Matematik 2b, alternativt Matematik 2c,
- Naturkunskap 2,
- Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt och är dokumenterade. Betygskravet för särskild behörighet är lägst godkänd alternativt 3.

b) Skoglig grundutbildning. Kravet uppfylls genom:

1. godkänt resultat i följande kurser om 500 poäng från gymnasieskolans naturbruksprogram:
- Motor och röjmotorsåg 1
- Skogsskötsel 1
- Virkeslära
- Terrängtransporter alternativt Fordon och redskap
- Virkestransporter med skotare

eller

2. godkänt resultat i följande kurser på naturbruksprogrammet, vilka tillsammans omfattar antingen 400 eller 500 gymnasiepoäng:
- Basmaskin service
- Motor- och röjmotorsåg
- Skogsskötsel A
- Virkesbehandling A
- Virkestransport A, alternativt Virkestransport B

eller

3. avgångsbetyg från treårig naturbrukslinje med skoglig inriktning,

eller

4. avgångsbetyg från tvåårig skogsbrukslinje

eller

5. godkänt i kurser, t.ex. från påbyggnadsutbildningar, som motsvarar de kurser som anges i alternativ 2

eller

skoglig grundutbildning kan ersättas av långvarig skoglig yrkeserfarenhet, omfattande minst 5 års heltidsarbete och som uppfyller de krav som anges nedan under yrkeserfarenhet.

c) Skoglig yrkeserfarenhet. Kravet uppfylls genom:

6 månaders skoglig erfarenhet tidigast från det år den sökande fyllt 16 år och ska därefter ha gjorts under sammanhängande perioder om minst en månad. Minst 50 procent av praktiken ska ha utförts inom något av arbetsområdena skogsvård, drivning, planering och förvaltning. Resterande tid kan ha varit förlagd till andra skogliga områden t.ex. plantskola, skogsindustri, virkesmätning, jakt- och fiskevård. Yrkes-erfarenheten kan ha genomförts på heltid eller deltid, dock ska arbetet skett på minst halvtid och omräknat i tid motsvara minst sex månaders tjänstgöring på heltid.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Skogsmästarprogrammet syftar till en skogsmästarexamen som är en yrkesexamen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för skogsmästarexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen skogsmästarexamen (degree of Bachelor of Science in Forest Management).

Examenskrav

Skogsmästarexamen uppnås efter att student fullgjort kursfordringar (godkända kurser) om 180* hp med följande krav:

 • 120 hp obligatoriska programkurser enligt förteckning nedan,

 • Minst 45 hp valbara programkurser enligt förteckning nedan,

 • Minst 15 hp självständigt arbete (examensarbete) i ämnet skogshushållning med examinator vid någon av skogsfakultetens institutioner, enligt fastställd kursplan inom programmet.

*) Maximalt 30 hp får utgöras av godkända kurser på avancerad nivå.

INNEHÅLL

Skogsmästarprogrammet är uppbyggt utifrån de krav som skogsnäringen har på skoglig kompetens. Studierna har en tillämpad inriktning och under utbildningen kopplas olika skogliga ämnesområden ihop. Förutom ordinarie lärare på programmet träffar du många gästlärare från näringslivet och andra delar av SLU. Under barmarkssäsongen kommer du att tillbringa stora delar av studietiden ute i skog och mark i fält och göra flera studieresor.

Som skogsmästare kommer du att jobba med en förnyelsebar naturresurs med specialisering inom något område som intresserar dig, kanske skogsekonomi, logistik, skogsskötsel, teknik eller naturvård.

Du hittar programmets kurser under fliken ”ramschema” som finns längre ned på denna sida.

KARRIÄR

Vad kan jag bli?

Efter utbildningen kan du arbeta inom företag, myndigheter, organisationer eller starta eget företag. Du kan till exempel jobba som:

 • skogsinspektor
 • virkesköpare
 • produktionsledare
 • fastighetsmäklare
 • planläggare
 • rådgivare
 • naturvårdare
 • egenföretagare

RAMSCHEMA

UTBILDNINGSPLAN

Skogsmästarprogrammet

Programkod:
SY002

Beslutsdatum:
2016-07-01

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå samt:

a) särskild behörighet i vissa ämnen,

b) skoglig grundutbildning,

c) skoglig yrkeserfarenhet.

a) Särskild behörighet i vissa ämnen:

 • Matematik 2a, alternativt Matematik 2b, alternativt Matematik 2c,

 • Naturkunskap 2,

 • Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt och är dokumenterade. Betygskravet för särskild behörighet är lägst godkänd alternativt 3.

b) Skoglig grundutbildning. Kravet uppfylls genom:

 1. godkänt resultat i följande kurser om 500 poäng från gymnasieskolans naturbruksprogram:
 • Motor och röjmotorsåg 1

 • Skogsskötsel 1

 • Virkeslära

 • Terrängtransporter alternativt Fordon och redskap

 • Virkestransporter med skotare

eller

 1. godkänt resultat i följande kurser på naturbruksprogrammet, vilka tillsammans omfattar antingen 400 eller 500 gymnasiepoäng:
 • Basmaskin service

 • Motor- och röjmotorsåg

 • Skogsskötsel A

 • Virkesbehandling A

 • Virkestransport A, alternativt Virkestransport B

eller

 1. avgångsbetyg från treårig naturbrukslinje med skoglig inriktning,

eller

 1. avgångsbetyg från tvåårig skogsbrukslinje

eller

 1. godkänt i kurser, t.ex. från påbyggnadsutbildningar, som motsvarar de kurser som anges i alternativ 2

eller

skoglig grundutbildning kan ersättas av långvarig skoglig yrkeserfarenhet, omfattande minst 5 års heltidsarbete och som uppfyller de krav som anges nedan under yrkeserfarenhet.

c) Skoglig yrkeserfarenhet. Kravet uppfylls genom:

6 månaders skoglig erfarenhet tidigast från det år den sökande fyllt 16 år och ska därefter ha gjorts under sammanhängande perioder om minst en månad. Minst 50 procent av praktiken ska ha utförts inom något av arbetsområdena skogsvård, drivning, planering och förvaltning. Resterande tid kan ha varit förlagd till andra skogliga områden t.ex. plantskola, skogsindustri, virkesmätning, jakt- och fiskevård. Yrkes-erfarenheten kan ha genomförts på heltid eller deltid, dock ska arbetet skett på minst halvtid och omräknat i tid motsvara minst sex månaders tjänstgöring på heltid.

Mål

Mål för examen

I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för skogsmästarexamen:

b) Särskilda mål för skogsmästarexamen

I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för skogsmästarexamen: För skogsmästarexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som skogsmästare.

Kunskaper och förståelse

För skogsmästarexamen skall studenten

 • Visa såväl bred kunskap inom området som fördjupade kunskaper inom någon del av området, inbegripet insikt i områdets vetenskapliga grund, samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.

 • Visa förståelse för skogsbrukets förutsättningar, funktion och interaktion med miljön och samhället.

Färdigheter och förmåga

För skogsmästarexamen skall studenten:

 • Visa förmåga att inom givna ramar och med adekvata metoder självständigt definiera, analysera och lösa problem som rör skogsbrukets produktionsprocesser, marknad, miljö och sociala värden, samt utvärdera lösningar.

 • Visa förmåga att kritiskt granska, bedöma, och använda relevant information för att hantera situationer, företeelser och frågeställningar inom området.

 • Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För skogsmästarexamen skall studenten:

 • Visa förmåga att göra bedömningar av människans förhållande till och nyttjande av skogen för olika ändamål med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter samt kunna göra avvägningar mellan olika aspekter.

 • Visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning.

 • Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens.

Examen

Examen som utbildningen syftar till

Skogsmästarprogrammet syftar till en skogsmästarexamen som är en yrkesexamen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för skogsmästarexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen skogsmästarexamen (degree of Bachelor of Science in Forest Management).

Examenskrav

Skogsmästarexamen uppnås efter att student fullgjort kursfordringar (godkända kurser) om 180* hp med följande krav:

 • 120 hp obligatoriska programkurser enligt förteckning nedan,

 • Minst 45 hp valbara programkurser enligt förteckning nedan,

 • Minst 15 hp självständigt arbete (examensarbete) i ämnet skogshushållning med examinator vid någon av skogsfakultetens institutioner, enligt fastställd kursplan inom programmet.

*) Maximalt 30 hp får utgöras av godkända kurser på avancerad nivå.

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet

A) Beskrivning av programmet

Programmets syfte är att utbilda skogsmästare och ge studenten en gedigen, yrkesförberedande kompetens i ämnet skogshushållning: det hållbara nyttjandet av naturresursen skog.

Programmets två första år genomförs med åtta obligatoriska kurser, totalt 120 hp. Dessa kurser utgör skogsmästarutbildningens bas och är tematiskt uppbyggda kring frågeställningar gällande ekologiska, tekniska och ekonomiska aspekter av skogsbruk. Kurserna rymmer även en progression gällande generella kompetenser. Särskilt tränas, i tillämpade övningar inom skoghushållningsområdet, muntlig kommunikation, vetenskapligt skrivande, informationskompetens och kritiskt tänkande.

Efter de två första åren följer ett tredje år där studenten har möjlighet att profilera sin utbildning genom att läsa valbara kurser om 45 hp samt genomföra ett självständigt arbete omfattande minst 15 hp. Det går exempelvis att specialisera sig inom områden som skogsekonomi, logistik, skogsskötsel, teknik eller natur- och kulturvård.

Bred kunskap och förståelse inom huvudområdet ges under de första två obligatoriska åren. Kurserna består av teoretiska föreläsningar, egna litteraturstudier samt av ett stort antal yrkesförberedande tillämpade övningar som genomförs både inomhus och i fält. Flera obligatoriska studiebesök och studieresor ingår också under dessa två första år. Stor vikt läggs på möten med forskare som ger det vetenskapliga synsättet och yrkesverksamma som ger den beprövade erfarenheten.

De praktiska övningarna i utbildningen syftar till att ge färdighet och förmåga att vidta åtgärder och lösa de olika problem som uppstår i samband med skötsel och förvaltning av skog. Detta inkluderar bl.a. val av avverkningsmetoder och naturhänsyn, men även olika metoder för insamling av beslutsunderlag. Via seminarier och redovisningar av praktiska övningar tränas systematiskt informationskompetens, problemlösning samt muntlig och skriftlig presentationsteknik.

För att träna värderingsförmåga och förhållningssätt belyses, bl.a. i de tillämpade övningarna, de etiska överväganden som naturligt är kopplade till dessa frågeställningar. De samhälleliga aspekterna av människans ansvar i nyttjandet av naturresursen skog är ett genomgående tema under hela utbildningen

Kurser i programmet

B) Kurser i programmet

Obligatoriska programkurser i huvudområdet skogshushållning termin 1 – 4

 • Skogen, marken, maskinen, 15 hp, G1N

 • Skogens värdekedja, 15 hp, G1N

 • Skogliga beslutsunderlag, 15 hp, G1N

 • Skoglig produktion och miljö, 15 hp, G1N

 • Skogsskötsel 1, 15 hp, G1F

 • Skogsskötsel 2, 15 hp, G1F

 • Skoglig affärskunskap och verksamhetsledning, 15 hp, G1F

 • Skoglig planering, 15 hp, G2F

Obligatorisk självständigt arbete i huvudområdet skogshushållning termin 5-6

 • Kandidatarbete i skogshushållning, 15 hp

Valbara programkurser i skogshushållning och skogsvetenskap termin 5 – 6

 • Skogsgården Företaget, 15 hp, skogshushållning, G2F

 • Skoglig driftsledning, 15 hp, skogshushållning, G2F

 • Trade and Marketing of Wood Products - International Course, 22,5 hp, skogshushållning, G1F

 • Vägar och vatten, 7,5 hp, skogshushållning, G2F

 • Råvaruegenskaper och förädlingsprocesser, 15 hp, skogsvetenskap, A1N

 • Viltförvaltning och viltvård, 15 hp, skogsvetenskap, G1F

 • Skogsindustriell försörjningsstrategi, 15 hp, skogsvetenskap, A1N

 • PlanVis som beslutsstöd vid skoglig planering, 7,5 hp, skogsvetenskap, G2F

 • Conservation Biology, 7,5 hp, skogsvetenskap, A1N

 • Geographic Information Technology II, 7,5 hp, skogsvetenskap A1N

 • Silviculture of Temperate Forests, 15 hp, skogsvetenskap, A1N

 • Sustainable Forestry in Southern Sweden, 15 hp, skogsvetenskap, A1N

 • Tropical and subtropical silviculture, 15 hp, skogsvetenskap, A1N

 • Planning in sustainable forest management, 15 hp, skogsvetenskap, A1N

 • National and International Forest Policy, 15 hp, skogsvetenskap, A1N

 • Förmedling av skogs- och jordbruksfastigheter, 30 hp skogsvetenskap, G2F

 • Beskattningsrätt, 15 hp, juridik, G1F

 • Fire Management, 7,5 hp, skogsvetenskap, G2F

 • Sustainable Use of Natural Resources in North America, International course, 7,5 hp, skogshushållning, G2F

Maximalt 30 hp under det sista läsåret får utgöras av kurser på avancerad nivå. Smärre förändringar i kursutbudet kan ske under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas inför varje kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s studentwebb.

Övergångsbestämmelser och övriga förerskrifter

Övergångsbestämmelser

Student som till och med läsåret 2014/15 antagits till SY002 skogsmästarprogrammet har ett examenskrav som totalt omfattar 180 hp där nedanstående kurser om sammanlagt 135 hp är obligatoriska:

 • Baskurs, 15 hp

 • Skogens Värdekedja, 15 hp

 • Ekologi, 15 hp

 • Råvaruförsörjning, 15 hp

 • Skogsskötsel 1, 15 hp

 • Skogsskötsel 2, 15 hp

 • Skoglig förvaltning och administration, 15 hp

 • Skoglig planering, 15 hp

 • Självständigt arbete skogshushållning 15 hp

Efter att ovanstående kurser lagts ner kan kravet om obligatoriska kurser uppfyllas genom minst följande kurser, efter prövning om tillgodoräknande i varje enskilt fall:

 • Skogen, marken, maskinen, 15 hp, skogshushållning, G1N

 • Skogens värdekedja, 15 hp, skogshushållning, G1N

 • Skogliga beslutsunderlag, 15 hp, skogshushållning, G1N

 • Skoglig produktion och miljö, 15 hp, skogshushållning, G1N

 • Skogsskötsel 1, 15 hp, skogshushållning, G1F

 • Skogsskötsel 2, 15 hp, skogshushållning, G1F

 • Skoglig affärskunskap och verksamhetsledning, 15 hp, skogshushållning, G1F

 • Skoglig planering, 15 hp, skogshushållning, G2F

 • Självständigt arbete skogshushållning, 15 hp

Utöver detta ska kravet om valbara programkurser motsvarande 45 hp uppfyllas, efter prövning om tillgodoräknande i varje enskilt fall.

Övriga föreskrifter

Tidigare versioner

Tidigare versioner av utbildningsplanen för SY002 skogsmästarprogrammet har fastställts av fakultetsnämnden vid fakulteten för skogsvetenskap.

Övriga upplysningar

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå

Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen till skogsmästare med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på avancerad nivå.

Studieåren du aldrig glömmer

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

#pluggaskog

Funderar du på hur vardagen ser ut för våra studenter? Här kan du följa några studenter som #pluggaskog.

En tjej i skogen

Skogsmästarfilm!

Vad kan man arbeta med som färdigutbildad skogsmästare? Följ med Erika som arbetar med förmedling av skogs- och jordbruksfastigheter.

Skogsmästarfilm!

Oskar läser just nu det treåriga skogsmästarprogrammet i Skinnskatteberg. Här berättar han om studierna och allt som hör studentlivet till.

Skinnskatteberg

Skinnskatteberg ligger vackert beläget vid sjöarna Övre- och Nedre Vättern. Kommunen är stor till ytan men har bara 4 800 invånare, vilket ger dig "svängrum". Dessutom har du som student tillgång till 1 600 hektar jaktmark. 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

 

Frågor och svar om studier.png

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…