Sveriges lantbruksuniversitet

Skogsvetarprogrammet

Skogsbolag eller myndighet?

Vill du vara med och bidra till en hållbar framtid? Kunskap om skogsekosystemet och om varsam användning av skogen är viktiga redskap för en hållbar framtid.
PROGRAMINFORMATION

Skogsvetarprogrammet har fokus på hur skogen kan skötas hållbart och samtidigt ge förnybara produkter. Du lär dig om skogens och skogsbrukets biologiska, ekonomiska och sociala aspekter. Och du läser kurser i biologi, ekologi, marklära, skogsskötsel, ekonomi, skoglig planering, skogsteknik och biomaterial. 

Programmet ger en grundlig förståelse för skogen och skogsnäringen, och du kan själv välja att fördjupa dina kunskaper inom skogsekosystemet eller inom hållbar produktion av skogsråvara.

En betydande del fältundervisning, inklusive studiebesök, bidrar till en ökad insikt i skogssektorns förutsättningar, funktion och interaktion med miljön och samhället.

Du läser programmet vid SLU i Umeå. 

FAKTA & BEHÖRIGHET
Språk: Svenska
Antal platser: 50
Sista anmälan: 2021-04-15
Urval: För mer information: https://www.slu.se/utbildning/anmalan-antagning/behorighet-och-urval/
Examen: Skogsvetarprogrammet syftar till en kandidatexamen som är en generell examen.
Behörighet:
Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och

- Biologi 2
- Fysik 1a eller Fysik 1b1 + 1b2
- Kemi 2
- Matematik 4

alternativt

- Biologi B
- Fysik A
- Kemi B
- Matematik D

(Områdesbehörighet A11/14).

Kravet på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från
nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har
inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som
anges i kursplanen för varje enskild kurs.
SCHEMA & KURSER

Programmet genomförs utifrån en pedagogisk grundtanke där grunderna till en förståelse för såväl det naturliga som det brukade skogsekosystemet läggs under första året. Under andra året får studenterna möjlighet att välja inriktning mot kurser i huvudområdena skogsvetenskap alternativt biologi.

Många av kurserna innehåller undervisning i fält som ger insikt i praktiska moment och skogssektorns förutsättningar. Under tredje året får du möjlighet att fördjupa dig ytterligare inom valt huvudområde, inte minst genom att man gör sitt kandidatarbete i något av huvudområdena.

Genom studiebesök, gästföreläsningar och näringslivsinriktade projekt m.m. knyts utbildningen an till yrkes- och näringsliv och det omgivande samhället.

Det självständiga arbetet (examensarbete/kandidatarbete) ger dig möjlighet att fördjupa dig i ett specifikt ämne genom att tillämpa dina kunskaper, förmågor och förhållningssätt inom huvudområdet.

Du kan välja att läsa kurser utanför det föreslagna ramschemat, vid SLU eller annat lärosäte i Sverige eller utomlands. Det finns goda möjligheter till utbytesstudier vid något av SLU:s partneruniversitet i världen. Programmet ges huvudsakligen på svenska men vissa kurser ges på engelska. Det till-sammans med innehåll och perspektiv i kurser bidrar till internationalisering på hemmaplan.
På ett

KARRIÄR

Efter examen kan du jobba inom skogsbolag, konsultfirmor och myndigheter, där skoglig kompetens efterfrågas. Du kan också läsa vidare på något av våra masterprogram.

Programmet innehåller kurser som, beroende på kursval och kombination med senare studier på avancerad nivå, kan ligga till grund för att uppnå fordringarna för yrkesexamen jägmästarexamen. 

Sommar i Umeå, människor sitter på parkbänkar och flanerar längs med Umeälven, foto.

Umeå

Campusmiljön i Umeå är en gränsöverskridande blandning av avancerad forskning, anpassade utbildningar, olika nationaliteter, livsbejakande studentföreningar och ett dynamiskt nav i hela norra Sverige. Här läser du till jägmästare eller en master med inriktning mot skötsel av vilt- och fiskpopulationer. Forskningen som bedrivs har en stor spännvidd från molekylärnivå till landskaps-perspektiv. 


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15


Sidansvarig: study@slu.se
Loading…