Adaptiv ekosystembaserad lokal förvaltning

Senast ändrad: 22 oktober 2019

En adaptiv ekosystembaserad lokal förvaltning är en viktig del i arbetet för att nå målen med lokala älgstammar av hög kvalitet i balans med lokala betesresurser.

Jämfört med tidigare förvaltning har den nya älgförvaltningens olika nivåer en tydligare struktur vad gäller roller och ansvarsområden, från viltförvaltningsdelegation genom älgförvaltningsgrupper och ut till enskilda älgskötselområden och jaktlag.

Det är viktigt att förstå att den adaptiva förvaltningsprocessen inte kräver att alla aktörer i alla delar har absolut kunskap om älg eller det system som älgen är en del av. Istället är det processen i förvaltandet som avgör om man kan nå målen eller inte. Med utgångspunkt från den kunskap som redan finns, bygger man vidare genom att besluta om mål där man under tiden och i efterhand utvärderar beslutens följder. Den adaptiva kärnan består i att genom återkopplingar i beslutsprocessen lära sig mer om systemet och med hjälp av ännu bättre beslutsunderlag sätta upp nya mål med successivt större precision.

Syftet med den här delen av utbildningen är att underlätta förståelsen för varför det behövs adaptiv älgförvaltning, att lära känna igen den organisatoriska strukturen som utgör älgförvaltningen och förstå de processer som driver förvaltningen. Vilka aktörer som fyller vilka roller och hur ansvarsfördelningen ser ut mellan olika delar av förvaltningen? 


Kontaktinformation