Inledning

Senast ändrad: 16 oktober 2019

I utbildningspaketet förmedlas kunskaper som behövs för att få till stånd en framgångsrik förvaltning av älgen som en resurs, med syftet att skapa en älgstam av hög kvalitet i balans med betesresurser.

Studiemanualen är en del av uppdraget i regleringsbrevet till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) för 2011 att ta fram ett utbildningsmaterial anpassat för medlemmar i de av länsstyrelserna tillsatta viltförvaltningsdelegationerna (VFD) och älgförvaltningsgrupperna för de enskilda älgförvaltningsområdena (ÄFO).

Att vara adaptiv är att anpassa sig till nya förhållanden och det gör vi klokast och mest framgångsrikt genom att låta nya beslut vila på goda kunskaper och erfarenheter. Kunskaper och erfarenheter från forskning och förvaltning har här ställts samman i ett antal olika introducerande videor, övergripande faktablad och fördjupande manualer. Som ytterligare källa till kunskap och inspiration finns boken ”Vilt, människa, samhälle” (Liber AB) som på ett fördjupande sätt redogör för adaptiv ekosystembaserad lokal förvaltning. SLU:s ambition är att i mån av resurser löpande uppdatera utbildningsmaterialet.

I den nya älgförvaltningen som gäller från 2012 fördelas förvaltningsuppgifterna mellan olika nivåer i förvaltningen det vill säga mellan regional-, ekosystem- och lokal nivå. Viltförvaltningsdelegationen fastställer övergripande riktlinjer för beskattning av älgstammen baserat på de förvaltningsplaner som länets olika älgförvaltningsgrupper upprättar, se figur 1. Inom älgförvaltningsgrupperna har man då redan sammanställt och gjort avvägningar rörande förslag om beskattning, där älgskötselområden och andra enheter under älgförvaltningsområdet tagit fram det material som ligger till grund för älgförvaltningsgruppens förslag till respektive viltförvaltningsdelegation.

 

Figur 1. Grafisk presentation över hur den nya älgförvaltningens olika besluts- och förvaltningsnivåer förhåller sig gentemot varandra. Inom exempelvis lokala licens- och älgskötselområden (ÄSO) tillvaratas de anslutna jaktlagens och markägarnas intressen genom en upprättad, lokal älgskötselplan. I dialog med de licens- och älgskötselområden som ingår, och med stöd av inventeringar och faktaunderlag, skall länens älgförvaltningsgrupper upprätta en älgförvaltningsplan för älgförvaltningsområdet (ÄFO). I nästa steg kommer länets viltförvaltningsdelegation (VFD) att fastställade övergripande riktlinjerna för beskattning av älgstammen med utgångspunkt i de upprättade älgförvaltningsplanerna.


Kontaktinformation