Det organisatoriska ramverket runt älgförvaltningen

Senast ändrad: 16 oktober 2019

Ramverket kan sägas bestå av två delar, dels den organisatoriska strukturen som anger vem som fattar beslut och på vilken nivå i förvaltningen, dels de övergripande regler som förvaltaren måste förhålla sig till och som också anger vilka åtgärder som är möjliga att tillämpa.

Instuderingsfrågor

 • Beskriv innebörden i EU:s rättsakter ”Fågeldirektivet”, ” Art- och livsmiljödirektivet” samt ”CITES-förordningen”.
 • Vilket ansvar inom Regeringskansliet har Landsbygdsdepartementet, Miljödepartementet och Näringsdepartementet för frågor som rör vilt som älg?
 • Vilken instans bestämmer jakttiderna?
 • Är viltvårdsavgiften en skatt?
 • Beskriv vad viltvårdsfonden är, hur den byggs upp och hur den används? Vem bestämmer hur pengarna i viltvårdsfonden används?
 • Vilka statliga verk och myndigheter arbetar med vilt/älgfrågor?
 • Vilka intresseorganisationer arbetar med vilt/älgfrågor?
 • Vilken instans fastställer förvaltningsplaner på länsnivå?
 • Vem, i den nya förvaltningen, är ansvarig för att sammanställa och tolka inventeringsresultat?
 • Vem utför inventeringar av betesskador?

Fördjupningsfrågor – att diskutera, reflektera eller fundera över

 • Hur påverkar EU jakten i Sverige?
 • Hur har ansvaret för olika åtgärder inom älgförvaltningen fördelats mellan olika nivåer?

Kontaktinformation