Utbildningens mål, upplägg och moment

Senast ändrad: 16 oktober 2019

En adaptiv älgförvaltning tar fasta på älgens biologi i strävan efter lokala älgstammar av hög kvalitet i balans med lokala betesresurser.

Det ställer krav på alla aktörer som medverkar i älgförvaltningen, att förstå både förvaltningens olika delar och de processer som bidrar till att forma en lokal älgstam.

Utbildningspaketet består av olika delar och ska ge insikt om den nya adaptiva älgförvaltningens utformning och den kunskap som medlemmar i länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer och älgförvaltningsgrupper behöver för att förstå och genomföra den nya älgförvaltningen. Viltförvaltningsdelegationerna respektive älgförvaltningsgrupperna har olika uppgifter att fylla i den nya förvaltningen och med det kommer olika krav på kunskap och färdigheter. De olika uppgifterna är förenande med olika kunskapskrav där viltförvaltningsdelegationerna har ett övergripande beslutsansvar baserat på de detaljerade älgförvaltningsplaner som älgförvaltningsgrupperna formulerar.

Mot bakgrund av dessa olika kunskapskrav har SLU har gjort följande målgruppsanalys för utbildningsuppdraget. Viltförvaltningsdelegationernas medlemmar, som har att ta övergripande beslut på länsnivå, behöver ha god kännedom om samtliga delar i den adaptiva älgförvaltningen. Fokus här bör vara att förstå helheten och hur det mer operationella arbetet som sker inom älgförvaltningsgrupperna utgör en del av det övergripande arbetet inom en viltförvaltningsdelegation. Vi rekommenderar därför att medlemmarna i respektive viltförvaltningsdelegation som ett första steg prioriterar att läsa de faktablad som ingår i utbildningspaketet. Faktabladen tillsammans de korta introduktionsföreläsningarna ger en bra överblick och väcker nyfikenhet.  Delegaterna kan därefter som ett andra steg ta del av manualerna och boken ”Vilt, människa och samhälle” vilket ger en möjlighet till fördjupade kunskaper om adaptiv viltförvaltning.

Älgförvaltningsgruppernas medlemmar behöver mer detaljerade kunskaper om framförallt de olika inventeringsmetoderna. Därför ser vi det som prioriterat att grupperna fokuserar på innehållet i de olika manualerna.  Även för älgförvaltningsgruppernas medlemmar ger boken ”Vilt, människa och samhälle” en möjlighet att få en fördjupad grund att stå på inom adaptiv viltförvaltning

Oavsett om man väljer att ta del av endast en del av utbildningspaketet eller helheten det vill säga faktabladen och de korta webbföreläsningarna, manualerna och boken ”Vilt, människa och samhälle”, rekommenderas instuderingsfrågorna i slutet av studiemanualen som repetition och för egen kunskapskontroll.

Viltförvaltningsdelegationerna (VFD):

Viltförvaltningsdelegationens roll i den nya älgförvaltningen ställer sådana krav på delegationsmedlemmars kunskap att dess medlemmar efter genomgånget utbildningspaketet ska;

 • veta och kunna förklara vad adaptiv förvaltning är med avseende på älg
 • tillägnat sig kunskap om hur mål sätts, följs upp och övergripande utvärderas i adaptiv älgförvaltning
 • tillägnat sig kunskap om det organisatoriska ramverket runt adaptiv älgförvaltning
 • förstå effekterna av olika förvaltningsstrategier
 • förstå vilka åtgärder som påverkar antalet älgar, fodersituation, och betesskador
 • insikt i vilken roll älgen har i ekosystemen och i samhället
 • känna till hur inventeringsresultat samlas in och utvärderas som en del av den adaptiva älgförvaltningen

Älgförvaltningsgrupperna (ÄFG):

Älgförvaltningsgruppens roll i den nya älgförvaltningen ställer sådana krav på gruppmedlemmars kunskap att dess medlemmar efter genomgånget utbildningspaketet ska kunna:

 • hantera inventeringar, utbildningar och statistik i samråd med ingående älgskötselområden och licensområden
 • utforma förslag på och till underlag till förvaltningsplan för älgförvaltningsområdet
 • formulera förslag till tilldelning av älgar för licensområden inom älgförvaltningsområdet
 • genomföra granskning av områdets älgskötselplaner
 • utföra måluppföljning och vid behov revidering av älgskötselplaner
 • aktivt genomföra måluppföljning under innevarande period för älgjakt för att uppdaga påtagliga avvikelser

Utbildningens olika moment

De olika studiedelarna i utbildningsmaterialet är listade inom respektive moment som film, manual med mera, de återkommer också ämnesvis i anslutning till de respektive ämnenas avsnitt.

Filmer och webbföreläsningar

Som introduktion till varje moment i utbildningspaketet finns filmade videoföreläsningar tillgängliga via  www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/algforvaltning/filmer/. Där berättar en forskare kort om vad momentet ifråga handlar om och redogör för centrala begrepp och frågeställningar. Filmerna utgör därför en utmärkt ingång till varje moment, lämpliga för alla intresserade att börja utbildningen i älgförvaltning med.

Faktablad och artiklar

För en mer översiktlig kunskap om adaptiv viltförvaltning i allmänhet och den nya älgförvaltningen specifikt finns en mängd faktablad och artiklar. Dessa alster fungerar också utmärkt som stöd för repetition av olika moment och är i sitt format lätta att ta till sig på en begränsad tid.

Manualer och rapporter

De manualer som finns tillgängliga ger en mycket god och detaljerad beskrivning av respektive ämne som berörs. Manualerna utgör självklara verktyg för bland annat förvaltningsgrupperna då de innehåller detaljerade beskrivningar av metoder för älginventering, åldersbestämning med mera. Det är på basis av observationer via olika inventeringsresultat och andra faktaunderlag som de enskilda älgförvaltningsplanerna skall formuleras. Därför är det också av vikt att förvaltningsgruppernas medlemmar är införstådda med dessa metoder och kan hantera resultaten på ett adekvat sätt. Manualerna är mycket användbara också för medlemmar i viltförvaltningsdelegationerna och andra aktörer i förvaltningen, inte minst för att genom manualernas avsnitt "Begrepp och definitioner" skaffa sig en gemensam tolkning av de olika begreppens betydelse och innebörd.

I slutet av manualerna finns också listade förslag på fördjupande och kompletterande läsning till det ämne som tas hanteras i den aktuella manualen.

Fördjupande litteratur

Boken ”Vilt, människa, samhälle” (ISBN 978-91-47-09418-9) med redaktörerna Kjell Danell och Roger Bergström går ytterligare på djupet i ämnet adaptiv ekosystembaserad lokal förvaltning. Bokens olika avsnitt, författade av i respektive ämne meriterade forskare, ger genom ett lättillgängligt språk en bra fördjupning och bredd i förvaltningens olika delar. Boken täcker ämnen som spänner från olika viltpopulationers ekologi till genomgång av åtgärder för att förvalta dessa vilt, via redogörelser om viltets roll i samhället och samhällets sätt att förhålla till vilt genom lagstiftning och olika organisationers rollfördelning.

Repetitionsfrågor till stöd för instudering och diskussioner

I anslutning till varje avsnitt finns förslag på instuderings- och fördjupningsfrågor med koppling till avsnittets ämnesinnehåll. Instuderingsfrågorna kan användas för egen kunskapskontroll, enskilt eller i grupp, där svaren finns i det tillgängliga materialet för avsnittet. Till fördjupningsfrågorna för respektive avsnitt finns inte alltid entydiga svar utan syftet med dessa är att mana till egen reflektion och till diskussion när ni är flera som studerar i grupp. Beroende på olika roller, exempelvis i en viltförvaltningsdelegation eller älgförvaltningsgrupp, kan enskilda reflektioner till diskussionsfrågorna vara olika men diskuterade i grupp bidrar det också till bättre förståelse för olika parters incitament.

.


Kontaktinformation