Den adaptiva förvaltningen

Senast ändrad: 16 oktober 2019

Det finns olika vägar för genomförandet även om grundkonceptet för adaptiv förvaltning är detsamma. En grov uppdelning i förhållningssätt är att skilja på central adaptiv förvaltning och adaptiv lokal samförvaltning.

Med central adaptiv förvaltning menas att en förvaltare (exempelvis staten med sina förvaltande myndigheter) tar fram den kunskap som behövs och utnyttjar de åtgärder man bedömer nödvändiga för att nå politiska och andra mål med förvaltningen.

Med lokal adaptiv förvaltning tar man fasta på att det finns ett stort värde i att olika aktörer och intressenter är med i förvaltningsprocessen. Det för med sig att exempelvis både vetenskaplig och mer erfarenhetsbaserad kunskap kommer till användning. I och med det senare, att man också tar fasta på den erfarenhetsbaserade kunskapen, uppmuntras det lokala deltagandet och därigenom möjligheten att påverka vilket. I den praktiska förvaltningen leder detta i sin tur till ökar acceptansen bland berörda parter. Till skillnad från central adaptiv förvaltning kräver lokal adaptiv förvaltning att beslutsfattandet decentraliseras och fördelas mellan olika aktörer, vilket också kan kräva en förändrad förvaltningsstruktur. I lokala adaptiv förvaltning är den framgångsrika löpande förvaltningen resultatet av en process av samverkan, som utgår från att en gemensam resurs endast kan förvaltas gemensamt.

För att vara adaptiv måste man alltså ha en grundläggande förståelse för hur systemen med de förvaltade resurserna fungerar. Det vill säga att förstå, eller lära sig förstå, hur de brukas och påverkas, vilka variationer som är naturliga och vilka som är konsekvenserna av förvaltningsåtgärder.

En tredje variant av förvaltning är den icke adaptiva förvaltningen som genomförs på samma sätt, medvetet eller omedvetet, trots och utan hänsyn till att situationen för den förvaltade resursen varierar.

Adaptiv förvaltning grundas på uppfattningen:

 • att världen är föränderlig
 • att ekosystem är komplexa
 • att sådana system också kräver en dynamisk förvaltning
 • att det finns en logisk serie av aktiviteter som kännetecknar sådan förvaltning

Adaptiv förvaltning betyder emellertid inte:

 • att betydelsen av mål upphävs
 • att behovet av kunskap minskar
 • att förvaltningen blir konfliktfri och oproblematisk

Instuderingsfrågor

 • Vad betyder ordet ”adaptiv”?
 • Beskriv de ingående momenten i den adaptiva älgförvaltningen?
 • Vad krävs för att den adaptiva älgförvaltningen ska fungera?

Fördjupningsfrågor – att diskutera, reflektera eller fundera över

 • Vad är för- och nackdelarna med adaptiv förvaltning av älg?
 • Vilket är det svåraste momentet i den adaptiva förvaltningen?
 • Varför anser du att adaptiv förvaltning är bra?
 • Varför anser du att adaptiv förvaltning inte är bra?
 • Vilka alternativ finns det till adaptiv älgförvaltning?

Kontaktinformation