Utvärdering av åtgärder

Senast ändrad: 06 augusti 2019

Det är viktigt att komma ihåg att de åtgärder som påverkar älgstammen dels är direkt påverkande faktorer som jakt och trafik. Men också åtgärder som görs inom normalt skogsbruk och indirekt påverkar älgen bör utvärderas inom ramen för den adaptiva älgförvaltningen.

I dag ser vi exempelvis ett ökat intresse inom förvaltningen att utvärdera om olika foderskapande åtgärder påverkar älgarnas antal, kondition och reproduktion.

Att utvärdera en åtgärd kan ta flera år om det är flera faktorer som påverkar systemet. Ett exempel är om vi väljer att behandla reproduktiva djur på ett speciellt sätt som att spara hondjur med kalvar för att på sätt öka den samlade reproduktionen i älgpopulationen. Då kommer år med dåligt ”älgväder” – varmt och torrt - under sommaren dels att ha en negativ påverkan så att många reproduktiva kor förlorar sina kalvar, vilket också innebär att färre kor kommer att föda kalvar nästkommande vår. Att utvärdera effekten av att under jakten spara hondjur med kalv kan därför ta 2-4 år innan någon effekt går att säkert utvärdera från exempelvis älgobsdata. En plan för utvärdering ska finnas inom främst viltförvaltningsdelegationerna och älgförvaltningsgrupperna. 

Instuderingsfrågor

  • Varför är långa tidsserier av data mer värdefulla än enskilda års observationer?
  • Vad krävs av inventeringarna för att upptäcka faktiska förändringar i systemet?
  • Vad säger oss observationer om variationer i vikt bland skjutna älgkalvar?
  • Hur och när vet man att genomförda förvaltningsåtgärder också leder till en förbättring i systemet (eller försämring)?
  • När man gjort observationer av förändring/-ar i systemet, hur kan man inför en utvärdering kvalitetssäkra dessa?

Fördjupningsfrågor – att diskutera, reflektera eller fundera över

  • Vilka är respektive inventeringsmetoders möjligheter och begränsningar att ta hänsyn till?
  • När vi utvärderar en förvaltningsåtgärd, hur kan vi då veta vad som är bra eller dåligt utfall?
  • Man behöver skilja på reglerande och begränsande faktorer, men vad ÄR skillnaden?

Kontaktinformation