Analys av fyra hyggesfria skogsbruksmetoder

Senast ändrad: 03 juli 2023
Mossig skog med stubbar. Foto.

Andra mål än ekonomi och virkesproduktion måste väga tungt för att motivera hyggesfri skötsel. Det är en slutsats efter en analys av fyra olika hyggesfria alternativ, i det här fallet blädning i redan skiktad granskog, omföring av enskiktad granskog i gallringsålder till flerskiktad skog, naturlig föryngring av tall med överhållen högskärm, geometrisk luckhuggning i tall i schackrutemönster med plantering i luckorna.

Intresset för hyggesfri skogsskötsel har ökat under senare år, framförallt hos ideella organisationer men även från politiskt håll. Ett visst intresse finns även från skogsägare, men omfattningen på hyggesfri skötsel i praktiken är liten.

Skogsstyrelsen har ett politiskt mål att arbeta för en diversifiering i skogsskötseln och hyggesfria system är något man vill ska öka. För att förbättra beslutsunderlaget för skogsägare har Skogforsk, tillsammans med SLU och Skogsstyrelsen, inom ramen för Future Forests analyserat några olika hyggesfria metoder.


Kontaktinformation