Hoppa till huvudinnehåll

Hyggesfritt skogsbruk

Intresset är stort för hyggesfritt skogsbruk bland skogsägare i Sverige. Vi stärker kunskapsläget.

hyggfri

Vad är hyggesfritt skogsbruk?

Skogsstyrelsen definierar hyggesfritt skogsbruk så här: "Hyggesfritt skogsbruk på skogsmark med produktionsmål innebär att skogen sköts så att marken alltid är trädbevuxen utan att det uppstår några större kalhuggna ytor."

Det finns ett stort intresse för hyggesfritt skogsbruk bland skogsägare i Sverige. Ett gemensamt mål för det hyggesfria skogsbruket är att skogsmarken mer eller mindre ständigt är skogbevuxen. Förutom blädningsbruk som förutsätter fullskiktade skogar finns flera andra metoder, bland annat luckhuggning och överhållna skärmar, som gör att ”skogskänslan” kan behållas. På SLU fyller vi kunbskapsluckor med hyggesfria metoder.

En översikt över hyggesfritt skogsbruk

Vid SLU pågår forskning för att stärka kunskapsläget om hyggesfritt skogsbruk. Här hittar du en översikt över publicerade forskningsresultat och analyser, kunskapssammanställningar och populärvetenskapliga artiklar.

Skor och en höstskog. Foto.

Generell naturvårdshänsyn i hyggesfritt skogsbruk i Mellaneuropa

En mosaik av olika naturhänsynsformer och skötselformer inom landskapet kan erbjuda ett kompletterande sätt att bevara en rik biologisk mångfald i framtida skogsekosystem.

Ekollon på en ek. Foto.

Samtal om hyggesfritt

Under våren 2020 genomfördes nio fokusgruppsamtal om hyggesfritt skogsbruk. Syftet var att ta fram underlag till en definition av hyggesfritt skogsbruk.

Två personer och en hund vid en skog. Photo.

Hyggesfria skogliga fältförsök i Sverige

I den här rapporten finns en sammanställning av tillgängliga långtidsförsök om hyggesfri skogsskötsel i Sverige.

En hand på en trädstam. Foto.

Variationsrikt skogsbruk

Det fanns en tid då staten drev kampanj om att kalhyggesbruk var det bästa för samhället. Nu hörs andra tongångar - bland riksdagens miljömål finns ett mer variationsrikt skogsbruk. Men vad är det? Och hur ska det gå till?

Erfarenheter och forskning om hyggesfria metoder

Blädning, överhållen skärm och luckhuggning är tre sätt att bruka skog utan stora hyggen. Här får vi se skogsägare som provar, entreprenörer som praktiserar och forskare som undersöker.

Samiska landskapsperspektiv och hyggesfritt

Lyssna på ett seminarium där Malin Brännström berättar om samiska landskapsperspektiv och hyggesfritt.

Drönarbilder från våra hyggesfria försök

I den här exkursionsfilmen kan du bland annat se drönarbilder från SLU:s hyggesfria försök.

Seminarier och andra aktiviteter

Välbesökt seminarium om hyggesfritt skogsbruk

Den 4 maj 2023 arrangerade SLU Future Forests, Skogsstyrelsen och Skogforsk del två i seminarieserien Hyggesfritt Skogsbruk i Stockholm. Syftet var att belysa motiv och drivkrafter för ett mer varierat skogsbruk och diskutera hyggesfritt som en del i detta. Skogstekniska klustret stod för arrangemanget som denna gång ägde rum på Operakällaren.

Läs mer om seminariet och se föreläsningarna

Den här sidan underhålls genom plattformen Future Forests med hjälp av en referensgrupp som består av:

  • Charlotta Erefur, enhetschef för enheten för skoglig fältforskning
  • Jeannette Eggers, programchef för Heureka
  • Camilla Widmark, prefekt på institutionen för skogsekonomi
  • Sara Holmgren, forskare på institutionen för stad och land
  • Joachim Strengbom, forskare på institutionen för ekologi
Publicerad: 07 mars 2024 - Sidansvarig: futureforests@slu.se

Emma Holmström, Programchef för Future Forests
emma.holmstrom@slu.se, 040-41 51 14

Henrik Persson, Kommunikatör för Future Forests
henrik.j.persson@slu.se

Future Forests
futureforests@slu.se

 

Loading…