Vad är hyggesfritt skogsbruk?

Senast ändrad: 03 juli 2023
En man och en kvinna går i en skog. Foto.

På uppdrag av Skogstekniska klustret, SLU och Skogsstyrelsen genomfördes under våren 2020 nio fokusgruppsamtal om hyggesfritt skogsbruk. Syftet med fokusgrupperna var att bistå med underlag till den definition av hyggesfritt skogsbruk som Skogsstyrelsenavser att ta fram med stöd av SLU.

Som projektledare på Skogstekniska klustret fungerade Anneli Lundmark. Malin von Essen och Lotta Möller anlitades som processledare/facilitatorer.
Arbetet i fokusgrupperna byggde till stor del på samtal om bilder av skog.
I de olika fokusgrupperna deltog drygt 50 personer från 33 organisationer; företag, myndigheter, föreningar, universitet och forskningsinstitut.


Kontaktinformation