Uppdrag, vision, mål och målgrupper

Senast ändrad: 08 maj 2023

SLU Future Food utvecklar forskning och samverkan för ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara livsmedelssystem och är en av fyra framtidsplattformar vid SLU.

Vad är en framtidsplattform?

SLU:s framtidsplattformar, som även kallas forskningsplattformar, tar sig an komplexa hållbarhetsutmaningar genom ett systemorienterat tvärvetenskapligt arbetssätt med framtidsperspektiv. Arbetet bedrivs i samverkan med relevanta samhällsaktörer. 

Vision

SLU Future Food ska ha en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, med fokus på hållbara livsmedelssystem.

Uppdrag

SLU Future Food verkar för ett hållbart liv med fokus hållbar mat och hållbara livsmedelssystem.

 • Vi utvecklar mång- och tvärvetenskapliga arbetssätt för att adressera komplexa utmaningar.
 • Vi genererar vetenskapligt underbyggda beslutsunderlag och identifierar kunskapsbehov inom samhällsrelevanta områden.
 • Vi bidrar till att attrahera forskningsmedel både nationellt och internationellt. SLU Future Food bidrar också till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Läs mer om SLU Future Food och Agenda 2030.

Målgrupper

Målgrupperna för SLU Future Foods arbete är beslutsfattare (t.ex. politiker och myndigheter), aktörer inom livsmedelssystemens värdekedjor (livsmedelssektorn), forskningsfinansiärer, SLU (medarbetare, forskare, doktorander, studenter), andra universitet och forskningsutförare, opinionsbildare, media och idéburna organisationer.

Så här jobbar vi

Tvärvetenskap

Livsmedelssystemets hållbarhetsutmaningar kan inte lösas genom att angripa dem utifrån enskilda perspektiv. Systemets hållbarhet beror på ett komplext samspel mellan många olika faktorer och riktningsändringar påverkas av bland annat maktförhållanden och värderingar vilket innebär att det inte finns en rätt eller en fel väg att gå. Det går helt enkelt inte att lösa utmaningarna utan samverkan där olika discipliner, perspektiv och värderingar inkluderas och möts.

SLU Future Food har ett tydligt uppdrag att adressera komplexa vetenskapliga frågeställningar som rör livsmedelssystemets långsiktiga hållbarhetsutmaningar genom att utveckla tvärdisciplinära samarbeten och arbetssätt. SLU Future Food stimulerar tvärdisciplinära samarbeten genom att skapa mötesplatser för att underlätta mötet mellan olika discipliner och för att stimulera diskussioner och idéer kring olika teman.

Vi strävar efter att ha ett brett och tvärdisciplinärt angreppsätt i de flesta av de aktiviteter som genomförs, och genom de ekonomiska stöd som plattformen erbjuder. Vi jobbar t.ex. med interna tvärdisciplinära workshopar där forskare får bredda sina nätverk och där vi diskuterar olika möjligheter för samarbeten och aktiviteter, och vi erbjuder olika slags stöd i samband med tvärvetenskapliga ansökningsprocesser. Vi diskuterar också tillsammans med SLU:s övriga framtidsplattformar hur vi kan angripa uppdraget att utveckla tvärvetenskapliga samarbeten. Effekten av våra olika insatser följer vi upp på personlig basis, genom ett generellt nätverkande samt genom uppföljning av ansökningar och projekt.

 För att stimulera tvärvetenskap arbetar SLU Future Food med:

 • att både inom och utanför SLU synliggöra forskning och forskare vid SLU som arbetar inom ”hållbara livsmedelssystem” i syfte att skapa kunskap och intresse för SLU:s forskning och kompetens på området
 • att ordna aktiviteter för enbart SLU-forskare, eller aktiviteter där även externa aktörer deltar för att underlätta kontakt och nya samarbeten och för att bidra till breddade eller nya perspektiv och nya idéer
 • att erbjuda kurser, workshopar och seminarier för att stärka kunskapen om tvärvetenskapliga former och arbetssätt
 • att erbjuda stimulansmedel, koordinering, hjälp med matchmaking och praktisk hjälp för att stimulera tvärvetenskapliga samarbeten och forskningsansökningar

Framtidsperspektiv

SLU Future Food adresserar livsmedelssystemets långsiktiga och komplexa hållbarhetsutmaningar och utvecklar forskning som bidrar till omställningen mot en hållbar värld. Med mer kunskap om hur framtidsfrågor kan formuleras, utforskas, granskas och presenteras kan forskningen bli mer framtidsrelevant och ge större genomslag hos både beslutsfattare och finansiärer. I vårt uppdrag att arbeta med ett framtidsperspektiv vill vi ge SLU:s forskare och studenter redskap att utforska och diskutera olika framtider och att på ett tvärdisciplinärt sätt utveckla framtidsrelevanta forskningsfrågor kring komplexa utmaningar.

Vi vill:

 • Tillsammans med SLU:s övriga framtidsplattformar erbjuda SLU:s forskare kurser och möten för att de ska få möjlighet att lära sig mer om hur framtidsperspektiv och framtidsstudier kan användas i forskningen
 • Bättre kunna presentera forskning i olika framtidsperspektiv på ett nyanserat och tydligt sätt och på så sätt göra den mer relevant för beslutsfattare och finansiärer
 • Genomföra och analysera framtidsstudier för att skapa diskussion och dialog och för att inspirera till nya forskningsfrågor
 • Stötta SLU:s forskare i att utveckla systemförståelse

Science for policy

Samhällsutmaningarna blir mer och mer komplexa och det blir därför allt viktigare att de beslut som tas med avsikt att lösa dessa utmaningar tas på vetenskaplig grund.

SLU Future Food bidrar till att SLU:s forskning inom området hållbara livsmedelssystem ska komma till nytta i beslutsprocesser på politisk nivå, vid myndigheter etc., genom att arbeta målinriktat med science for policy dvs. kommunicera kunskap som är förankrad i forskning till beslutsfattare.

SLU Future Foods arbete med science for policy genom att löpande, systematiskt och proaktivt sträva efter att nå rätt beslutsfattare med rätt underlag vid rätt tidpunkt.

Med hjälp av systematisk och regelbunden omvärldsbevakning får vi en uppfattning om vad som är aktuellt inom plattformens område på kort och lång sikt och vilka frågor som är aktuella i den allmänna debatten och vilka politiska processer som pågår eller ska sätta igång. För omvärldsbevakningen använder SLU Future Food i huvudsak relevanta mediekanaler, webbplatsbesök och nyhetsbrev, men plattformen får också hjälp med omvärldsspaningar från referensgrupp, styrgrupp, våra större projekt, SLU:s samverkansgrupp inom livsmedel (SIL) och genom annat nätverkande. Via SLU:s Grants Office får vi också ta del av bevakning från Lärosäten syds brysselkontor rörande bland annat EU:s forskning- och innovationspolicy. Omvärldsbevakningen gör att vi kan ha bättre framförhållning i arbetet, bättre beredskap för snabba händelser samt att aktiviteter och kommunikationsinsatser kan sättas in i aktuella sammanhang vilket bidrar till att öka SLU:s synlighet och relevans.

SLU Future Food har utvecklat ett kondenserat format för att presentera rekommendationer baserade på forskningsresultat i så kallade policy briefer. Målgruppen är främst politiker och andra viktiga beslutsfattare i livsmedelssystemet, men det korta formatet uppskattas även av andra målgrupper där det bidrar till att synliggöra SLU:s kompetens i samhällsrelevanta frågor. Policy brieferna är inga produkter som står på egen hand utan används och sprids i samband med olika möten, t.ex. seminarier som är designade enkom för att kommunicera innehållet i brieferna, eller i sammanhang där det passar att lyfta frågeställningarna, t.ex. under Almedalsveckan.