Uppdrag, vision och mål

Senast ändrad: 14 juni 2019
middag.jpg

SLU Future Food – Framtidens mat är en av fyra framtidsplattformar vid SLU. Plattformens verksamhet ska kännetecknas av ett tvär- och mångvetenskapligt arbetssätt med framtidsperspektiv, som bedrivs fakultetsöverskridande och i samverkan med relevanta samhällsaktörer. Förmågan att arbeta med komplexa vetenskapliga frågeställningar med detta angreppssätt är något som gör framtidsplattformarnas verksamhet unik.

Uppdrag

Genom att vara ett levande, interaktivt gränssnitt mellan akademi och samhälle syftar SLU Future Foods verksamhet till att:

 • genom syntes- och analysorienterade projekt identifiera kunskapsbehov och generera vetenskapligt underbyggda beslutsunderlag kring frågeställningar, som är viktiga för samhället
 • genom samverkan med relevanta samhällsaktörer identifiera och utveckla nya forskningsfrågeställningar till stöd för att lösa framtida problem
 • genom att initiera och möjliggöra samarbete över vetenskapliga disciplingränser utveckla tvärvetenskapliga arbetssätt

Vision

Visionen är att SLU Future Food som strategisk forskningsplattform bidrar till att stärka livsmedelssystemet så att det blir hållbart och konkurrenskraftigt.

Med livsmedelssystemet menas här alla processer och infrastruktur som behövs för att förse befolkningen med mat. Det inkluderar hållbar markanvändning, primärproduktion, förädling, förpackning, distribution, marknadsföring och försäljning samt tillagning, konsumtion och avfallshantering. Livsmedelssystemet fungerar i och påverkas av sociala, politiska och ekonomiska sammanhang. Med hållbarhet avses såväl ekologisk som ekonomisk och social hållbarhet.

Effektmål

SLU Future Food ska bidra till att:

 1. identifiera de nyckelfrågor som kommer att ha avgörande betydelse för det framtida livsmedelssystemet,
 2. SLU:s samlade kompetens inom området i högre grad än idag ger avtryck i nationellt policyskapande (science for policy),
 3. SLU blir mer aktivt i samhällsdebatten kring livsmedel och där SLU Future Food blir ett ett varumärke för SLU:s interaktioner med aktörer inom livsmedelssystemet,
 4. SLU:s bredd av verksamheter inom livsmedelssystemet och dess värdekedjor synliggörs och stärks,
 5. SLU:s förmåga att konkurrera om såväl nationell som internationell forskningsfinansiering förbättras,
 6. SLU:s verksamhet uppfattas som mer samhällsrelevant,
 7. SLU uppfattas som en mer attraktiv aktör att söka samarbete med.
 8. SLU i dialog med andra samhällsaktörer får bättre inblick i aktuella utmaningar och frågeställningar som kan stimulera till ny forskning,
 9. SLU, tillsammans med samverkande aktörer attraherar forskningsresurser för att utforska och besvara identifierade frågeställningar,
 10. SLU får en ökad kompetens inom syntes- och analysverksamhet, som genererar värdefulla vetenskapligt underbyggda beslutsunderlag till olika samhällsaktörer,
 11. SLU får en utvecklad kompetens och ett upparbetat nätverk för tvärvetenskaplig metodik.

Målgrupper

Målgrupperna för SLU Future Food är aktörer inom livsmedelssystemets värdekedjor, politiker, forskningsfinansiärer, universitet inkluderat SLU, andra forskningsutförare, samt övriga intresserade.

Sidansvarig: gunilla.leffler@slu.se