Uppdrag, vision, mål och målgrupper

Senast ändrad: 07 januari 2021

SLU Future Food utvecklar forskning och samverkan för ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara livsmedelssystem och är en av fyra framtidsplattformar vid SLU. Plattformarna tar sig an komplexa tvärvetenskapliga frågeställningar med ett framtidsperspektiv och jobbar fakultetsöverskridande och i samverkan med aktörer i samhället.

Vad är en framtidsplattform?

SLU:s framtidsplattformar, som även kallas forskningsplattformar, arbetar med komplexa vetenskapliga frågeställningar och kännetecknas av ett tvärvetenskapligt arbetssätt med framtidsperspektiv. Arbetet bedrivs fakultetsöverskridande och i samverkan med relevanta samhällsaktörer.

Uppdrag

Genom att vara ett levande, interaktivt gränssnitt mellan akademi och samhälle syftar SLU Future Foods verksamhet till att:

 • genom syntes- och analysorienterade projekt identifiera kunskapsbehov och generera vetenskapligt underbyggda beslutsunderlag kring frågeställningar som är viktiga för samhället
 • genom samverkan med relevanta samhällsaktörer identifiera och utveckla nya forskningsfrågeställningar till stöd för att lösa framtida problem
 • genom att initiera och möjliggöra samarbete över vetenskapliga disciplingränser utveckla tvärvetenskapliga arbetssätt

SLU Future Food bidrar också till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Läs mer om SLU Future Food och Agenda 2030.

Vision

Visionen är att SLU Future Food som en strategisk plattform bidrar till att stärka livsmedelssystemen så att de blir hållbara och konkurrenskraftiga genom att bland annat utveckla frågeställningar, samverka och samordna, identifiera behov av kunskap och generera vetenskap.

Effektmål

SLU Future Food ska bidra till att:

 1. identifiera de nyckelfrågor som kommer att ha avgörande betydelse för det framtida livsmedelssystemen,
 2. SLU:s samlade kompetens inom området i högre grad än idag ger avtryck i nationellt policyskapande (science for policy),
 3. SLU blir mer aktivt i samhällsdebatten kring livsmedel och där SLU Future Food blir ett ett varumärke för SLU:s interaktioner med aktörer inom livsmedelssystemen,
 4. SLU:s bredd av verksamheter inom livsmedelssystemen och dess värdekedjor synliggörs och stärks,
 5. SLU:s förmåga att konkurrera om såväl nationell som internationell forskningsfinansiering förbättras,
 6. SLU:s verksamhet uppfattas som mer samhällsrelevant,
 7. SLU uppfattas som en mer attraktiv aktör att söka samarbete med,
 8. SLU i dialog med andra samhällsaktörer får bättre inblick i aktuella utmaningar och frågeställningar som kan stimulera till ny forskning,
 9. SLU, tillsammans med samverkande aktörer attraherar forskningsresurser för att utforska och besvara identifierade frågeställningar,
 10. SLU får en ökad kompetens inom syntes- och analysverksamhet, som genererar värdefulla vetenskapligt underbyggda beslutsunderlag till olika samhällsaktörer,
 11. SLU får en utvecklad kompetens och ett upparbetat nätverk för tvärvetenskaplig metodik.

Målgrupper

Målgrupperna för SLU Future Food är aktörer inom livsmedelssystemens värdekedjor (livsmedelsbranschen), beslutsfattare (t ex politiker och myndigheter), forskningsfinansiärer, andra universitet m fl forskningsutförare, SLU (medarbetare, forskare, doktorander, studenter), opinionsbildare och media, idéburna organisationer, grundskole- och gymnasieelever samt en intresserad allmänhet.

Sidansvarig: futurefood@slu.se