Föreläsningar 2022

Senast ändrad: 05 februari 2024
Ett ko-öga i närbild. Foto.

Mjölkveckan 2022 arrangerades i oktober 2022. Under arrangemangets två digitala dagar diskuterades ekonomi och företagande samt miljö och mervärden. Här kan du se några av föreläsningarna!

Ekonomi och ekosystemtjänster i gräsbaserad mjölk- och nötköttsproduktion

Lönsamheten kring gräsbaserad mjölk- och nötköttsproduktion lyfts här ur många olika aspekter. En faktor som kan ha betydelse är storleken på betesmarkerna. Ett omkretsbaserat stödsystem skulle t.ex. kunna kompensera för ökade kostnader för små betesmarker. Dessutom diskuteras hur gräsbaserad mjölk-och köttproduktion bidrar till en bredd av ekosystemtjänster.

 • Christel Cederberg forskar om hållbara jordbrukssystem vid Chalmers.
 • Håkan Rosenqvist är egenföretagare och arbetar huvudsakligen med forskningsprojekt tillsammans med olika universitet. Flera av forskningsprojekten handlar om vall med huvudfokus på ekonomi och bioenergi i lantbruket.

Se föreläsningen "Ekonomi och ekosystemtjänster i gräsbaserad mjölk- och nötköttsproduktion" på SLU Play.

Vad skiljer små och stora mjölkföretag och att lyckas med en ”mindre” mjölkbesättning

Susanne Bååth-Jacobsson och Sebastian Remvig reflekterar över vad som skiljer de större och mindre mjölkföretagen åt. Vad kan man som mindre gård göra för att öka den ekonomiska bärkraften? Susanne och Sebastian tar utgångspunkt i sitt arbete som rådgivare och fyller på med faktaunderlag som European Dairy Farmers och Jordbruksekonomiska undersökningen för att försöka svara på den frågan.

Markus berättar om hur man bedriver en framgångsrik mjölkproduktion som ger långsiktig hållbarhet i alla led. Han delar med sig av några praktiska råd som bidrar till lönsamhet, som gör att det blir roligt att jobba och inte minst, hur man får personalen att trivas.

 • Susanne Bååth-Jacobsson är företagsrådgivare på Växa med mångårig erfarenhet inom helhetsrådgivning och ekonomi hos mjölkföretagare.
 • Sebastian Remvig är agronom och projektledare vid Kompetenscentrum företagsledning vid SLU och före detta ekonomirådgivare.
 • Markus Brisbo är en mjölkföretagare i Falköping, som 2022 tog hem utmärkelserna Årets mjölkbonde och Årets vallmästare. Han har 75 mjölkkor och föder dessutom upp slaktungnöt av mjölkras.

Se föreläsningen "Vad skiljer små och stora mjölkföretag och att lyckas med en ”mindre” mjölkbesättning" på SLU Play.

Läs nyhetsinlägget "Avgör storleken på besättningen lönsamheten i mjölkproduktionen?" publicerat 2023-01-07

Kan historien hjälpa oss att se framåt?

Carin Martiin resonerar kring mjölkföretagandet under de senaste 30-40 åren. Hur har man sett på den framtida utvecklingen, inom och utanför gården och vilka orosmoln har funnits? 

 • Carin Martiin har en fot i forskningen och en i praktiken. Hon är agronom, doktor i agrarhistoria och docent i ekonomisk historia, i kombination med flera decennier som mjölkproducent.

Se föreläsningen "Kan historien hjälpa oss ser framåt? på SLU Play.

Gräsbaserad produktion och dess värden i växtföljden, för ekosystemtjänster och biologisk mångfald

Gräsbaserad produktion inkluderar allt från högavkastande slåttervallar över extensivt brukade betesvallar till naturbetesmarker. Pernilla och Tommy illustrerar hur nyttjandet av dessa bidrar till olika värden för produktionen, ekosystemtjänster och den biologiska mångfalden och hur dessa positiva värden kan förstärkas i landskapet och på gården.

 • Pernilla Tidåker är verksam som lärare och forskare vid SLU och jobbar med frågor hur jordbruksproduktionens negativa miljöpåverkan kan minska och dess positiva bidrag till olika ekosystemtjänster kan öka.
 • Tommy Lennartsson är verksam som forskare vid SLU Centrum för biologisk mångfald. Han har stort kunnande om biologisk mångfald och t.ex. betesdjurens betydelse för denna. Han har särskilt intresserat sig för sambanden mellan biologisk mångfald och historisk markanvändning. 

Se föreläsningen "Gräsbaserad produktion och dess värden i växtföljden, för ekosystemtjänster och biologisk mångfald" på SLU Play.

Hållbar mjölkproduktion i Norrland - modell för hela Sverige?

Projektet har utvecklat framtidsscenarier för mjölkproduktionen i Norrland i överensstämmelse med Sveriges livsmedelsstrategi och FN:s Agenda 2030 rörande hållbar utveckling och tryggad livsmedelsförsörjning. Hållbarheten i framtidsscenarierna har bedömts från ett breddat hållbarhetsmål där andra indikatorer, förutom klimatet och lönsamheten, beaktas i relation till framtidens konventionella och ekologiska mjölkproduktion. Projektet har också undersökt konsumenternas attityder och betalningsvilja för dom olika framtida mjölkscenarierna i Norrland samt hur olika mervärden i framtidens hållbara mjölk kan kommuniceras.

 • Sophie Krizsan är docent och forskare vid SLU med en bred bakgrund i allt från data bearbetning, metodutveckling på laboratoriet och i levande djur för smältbarhets- och fodervärderingssyfte till större traditionella utfodringsförsök med mjölkkor.
 • Elin Nilsson är universitetslektor vid Handelshögskolan vid Umeå universitet. Elin undervisar och forskar i konsumentbeteenden och marknadsföring. Elin har en stark förankring i forskning kring detaljhandel, butiksval, digital interaktion och konsumentbeteenden.
 • Anna-Karin Karlsson är numera projektledare vid RISE och har 25 års erfarenhet från arbete inom mejeribranschen, främst Norrmejerier.

Se föreläsningen "Hållbar mjölkproduktion i Norrland - modell för hela Sverige?" på SLU Play.

Social hållbarhet är avgörande för den svenska mjölkproduktionens överlevnad

Här beskrivs lantbrukets sårbarhet utifrån den sociala hållbarhetsaspekten och de förändringar som skett under de senaste 30 åren. Forskningen bygger på intervjuer med lantbrukare under 1992-1993 och 2017-2018. Det handlar om att vi måste förstå mångfalden som finns inom det Svenska lantbruket och att det är en mångfald av strategier som bidrar till att marker och andra förutsättningar utnyttjas på bästa sätt. Därefter följer en presentation av Svensk mjölkproduktions framtida möjligheter, med utgångspunkt från de sociala utmaningarna. Vilka åtgärder är nödvändiga för att uppnå en långsiktigt hållbar mjölkproduktion? Presentationen baseras på ett arbete som gjorts av KSLA:s arbetsgrupp ”Hållbar svensk mat”.

 • Brian Kuns är biträdande lektor vid SLU. Hans forskning handlar om jordbrukets strukturomvandling. Han studerar bl.a. jordbruksarbete – det arbete som genomförs av lantbrukare och deras familjer och lantarbetare, inklusive migrantarbetare och hur det ändras idag. Han undersöker också hur jordbruket har ändrats i Ukraina efter post-kommunistiska jordreformer. Han undervisar om hållbar utveckling.
 • Charlotte Hallén-Sandgren, VMD, fristående konsult och ordförande i KSLA:s kommitté om Hållbar mat. Charlotte har forskat och arbetat inom husdjursproduktionen med tyngdpunkt på mjölkproduktion hela sitt yrkesverksamma liv, senast på De Laval International AB

Se föreläsningen "Social hållbarhet är avgörande för den Svenska mjölkproduktionens överlevnad" på SLU Play.

SLU på Elmia Lantbruk 2022

SLU hade scenföreläsningar, till exempel om mjölkproduktion, på Elmia Lantbruk 2022. Här ser du alla scenföreläsningar från SLU på Youtube.

Relaterade sidor: