Skötselåtgärder för ökad effektivitet genom ökad livslängd i mjölkkobesättningar

Senast ändrad: 16 februari 2024

Simuleringsstudier visar att det är mera hållbart ur flera perspektiv att behålla korna längre. Genom att förbättra hälsa och fertilitet hos mjölkkorna kan livslängden öka upp till 3,8 laktationer, dvs ett år längre än vad som är genomsnittet i svenska besättningar idag. Ökad livslängd ger minskad miljöbelastning genom mindre utsläpp av metan och det är mera lönsamt för lantbrukaren genom att färre rekryteringskvigor behövs. Mjölkkvaliteten försämras inte om korna blir lite äldre.

En svensk mjölkko lever i genomsnitt fem år. Efter bara 2,6 laktationer tas hon av olika orsaker ur produktion och går till slakt. Längre livstid för korna borde vara mer hållbart. Det är den hypotes som forskarna i SLU-projektet har arbetat med under ledning av Mikaela Lindberg i samarbete med kollegor vid Växa. Man undersökte både lönsamhet och metanproduktion, men också mjölkens processbarhet när korna blir äldre.

Längre livslängd = ökad hållbarhet

Simuleringsstudier har gjorts på en 100-kors Holsteinbesättning med simuleringsverktyget SimHerd, i samarbete med kollegor på Växa och Århus universitet. Forskarna har tagit fram åtta olika scenarier där man undersökt effekten av besättningsstatus och rekryteringsstrategi på mängden kött och mjölk, mängden metan samt besättningens lönsamhet.

Resultaten pekar på att i simuleringen med hög fruktsamhet ökades den genomsnittliga livslängden till 3,8 laktationer, dvs ca ett år längre än vad som är genomsnittet i svenska besättningar idag. En ökad livslängd ger minskade utsläpp av metan och ett bättre ekonomiskt utfall. Den enskilt viktigaste faktorn för totalekonomin på gården är att förbättra fruktsamheten.

Man visade också att det inte lönar sig att ha ett överskott på rekryteringskvigor, om inte slaktpriset är väldigt högt. Dessutom, eftersom rekryteringskvigorna står för ungefär en tredjedel av metanutsläppen, är det också en stor miljövinst att inte ha fler kvigor på tillväxt, än vad som verkligen behövs. Sammanfattningsvis, om man jämför med en medelbesättning visar simuleringsstudierna att om man förbättrar hälsan, minskar dödligheten och förbättrar fertiliteten i besättningen får man en ökad livslängd, ökad vinst samt minskad miljöpåverkan.

Hur går det med mjölkkvaliteten?

Det finns en oro för att mjölkens processegenskaper försämras när kon är äldre. Celltalet, som vanligen indikerar att en ko håller på att få en inflammation i juvret, är normalt högre från äldre kor. Det finns dock ingen tidigare forskning på om dessa högre celltal har en negativ effekt på kvaliteten eller om processegenskaperna påverkas negativt av att korna är äldre.

Forskarna vid SLU, Åse Lundh och Monika Johansson har samlat in mjölkprover från ett antal mjölkgårdar och undersökt om det finns skillnader mellan äldre och yngre kor i celltal och andra för mejeriet viktiga egenskaper som t.ex. ostmängd, proteinprofil, plasminogenaktivitet samt koaguleringsegenskaper. De preliminära resultaten visar inga indikationer på att mjölkkvaliteten försämras hos äldre kor.

Hur resonerar lantbrukarna?

Mikaela Lindberg har också djupintervjuat lantbrukare om hur de tänker när de ersätter mjölkkorna med kvigor. Hon har undersökt hur lantbrukarna resonerar när de fattar beslut om rekrytering, att ta in nya kvigor, och hur deras strategier påverkar metanutsläpp och ekonomi. Det finns tidigare studier som visar att man ofta tar in fler kvigor än man behöver, för att man inte vill riskera att stå utan rekryteringsdjur. Resultaten är ännu inte färdigbearbetade, men de tyder på att det i stor utsträckning handlar om olika skötselåtgärder och aktiva beslut i besättningen, som påverkar livslängden.

Projektledare:
Mikaela Lindberg
mikaela.lindberg@slu.se
Telefon: 018- 67 10 13

Fakta:

Nyheter från projektet

Bättre hållbarhet i mjölk- och köttproduktion genom olika skötselåtgärder
- Nyhetsinlägg från SLU publicerat 2024-01-09

Hållbarare mjölkproduktion om korna lever längre?
- Nyhetsinlägg från SLU publicerat 2022-01-19.

Effektivare mjölkproduktion med ökad livslängd hos korna?
- Nyhetsinlägg från SLU publicerat 2020-09-10.

Projektet i media

Kors livslängd styrs ofta av aktiva val
- Artikel i ATL, oktober 2023

Vetenskapliga publikationer

Effects of herd management decisions on dairy cow longevity, farm profitability, and emissions of enteric methane – a simulation study of milk and beef production. En publikation i tidskriften Animal från 2023.

Does Keeping Cows for More Lactations Affect the Composition and Technological Properties of the Milk? En publikation i tidskriften Animals från 2024.