Vad innebär det att vara Sveriges kontaktpunkt för slakt

Senast ändrad: 05 februari 2024

SCAW ska fungera som ett oberoende vetenskapligt stöd som riktas till behöriga myndigheter, näringen och organisationer.

Arbetsuppgifterna är tämligen tydligt beskrivna och handlar till exempel  om att genom sina experter ta fram, samt bistå, med vetenskaplig och  teknisk sakkunskap för godkännande av nya slakterier och vid nya  bedövningsmetoder. Kontaktpunkten ska även svara för att utbyte sker med andra länders motsvarighet och med kommissionen beträffande teknisk som vetenskaplig information och bästa praxis. Således ska SCAW vara  tillgänglig för näringen och myndigheter, som Jordbruksverket och  Livsmedelsverket, ta fram och tillhandahålla vetenskapliga resultat och  avge yttranden.

Livsmedelsverket är den myndighet i Sverige som godkänner nya  slakterier, vilket innebär att Livsmedelsverket kan vända sig till SCAW  för råd och vetenskapligt stöd i frågor som uppkommer. Detsamma gäller  vid utvecklande av nya bedövningsmetoder, om sådana blir aktuella.  Likaledes ska SCAW kunna ge vetenskapliga yttranden om de manualer som  slakterierna till exempel använder för underhåll av fixerings- och bedövningsutrustning. Dessa bruksanvisningar ska tillhandahållas av  tillverkarna när ett slakteri eller motsvarande införskaffar ny utrustning samt vara skrivna på ett språk som mottagaren förstår samt finnas tillgängliga över internet. Granskningen av dessa anvisningar ska göras för att se till att de i praktiken överensstämmer med lagstiftarens krav, som att bedövningsutrustning som används leder till fullgod bedövning (figur 1). Kontaktpunkten förväntas också skriva vetenskapliga yttranden om de vägledningar för god praxis som slaktbranschen tar fram beträffande djurhantering, fixering, bedövning och avblodning.

SCAW ska bistå och stötta kontrollmyndigheterna, det vill säga  länsstyrelserna och Livsmedelsverket i tillämpningen av förordningen,  vad avser inspektioner, revisioner och i hur man lägger upp  kontrollarbetet – utan att SCAW närvarar vid själva kontrollen, som är en myndighetsuppgift. SCAW har för avsikt att anställa en expert för dessa arbetsuppgifter.

Enligt förordningen ska slakteripersonal genomgå en utbildning i varierande omfattning utifrån den uppgift de har och därefter erhålla ett kompetensbevis. Jordbruksverket, den myndighet som ansvarar för hur  slutprovet ska se ut, kan ge kontaktpunkten i uppdrag att granska de organisationer som önskar tillhandahålla utbildning och examinationstjänsten. Detta för att se om organisationerna är lämpliga, har tillräcklig sakkompetens, ger utbildningen på ett bra sätt och om de i övrigt står fria från intressekonflikter.


Kontaktinformation

SCAW.kontakt.slakt@slu.se