Sök stödmedel för forsknings- och utvecklingsprojekt

Senast ändrad: 28 september 2023
Händer som skriver på laptop.

SLU Urban Futures erbjuder såddfinansiering för att stödja mång- och tvärvetenskaplig forskning. Projekten bör ha ett holistiskt och innovativt förhållningssätt till komplexa frågor relaterade till hållbar stadsutveckling, där samarbete över vetenskapliga discipliner uppmuntras.

Vad kan ni söka för?

SLU Urban Futures finansierar aktiviteter - såsom pilotstudier, förstudier, litteraturöversikter och konsortiebyggande - vilka syftar till att främja hållbar stadsutveckling. Plattformen erbjuder två typer av utlysningar:

1. Riktade utlysningar

Finansiering i riktade utlysningar syftar till att stödja aktiviteter som ska resultera i att ett projektförslag lämnas in till en specifik utlysning från externa forskningsfinansiärer t.ex. Formas, VR, Forte, Horizon EU eller annan relevant finansiär.

För riktade utlysningar ska finansieringen resultera i ett tvärvetenskapligt forskningsförslag (inom något av SLU Urban Futures teman foodscapes, forestscapes eller healthscapes). Detta förslag måste involvera mer än en SLU-fakultet samt samarbetspartners utanför akademin (statliga myndigheter och kommuner, näringsliv, offentlig sektor etc.).

2. Öppna utlysningar

Finansiering i öppna utlysningar syftar till att stödja en mångfald av aktiviteter som bidrar till utvecklingen av tvärvetenskaplig urban forskning och kapacitetsuppbyggnad relaterad till hållbar stadsutveckling. Den är inte direkt knuten till en större finansieringsutlysning.

Verksamheten ska bidra till ett eller fler av SLU Urban Futures-teman (foodscapes, forestscapes eller healthscapes) och omfatta mer än en SLU-fakultet samt samarbetspartners utanför akademin.

Vem kan söka?

Medarbetare vid SLU:s samtliga fakulteter kan söka. Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV),  fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH), fakulteten för skogsvetenskap (S) samt fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ).

Huvudsökande måste vara anställd vid SLU, personer som inte arbetar vid SLU är välkomna att ingå i projekt och aktiviteter.

När kan man söka?

Vid SLU Urban Futures utlysningstillfällen. Alla utlysningar annonseras

Hur mycket kan man söka?

SLU Urban Futures utlyser stödmedel på 50 000 kr/projekt. Antalet ansökningar som beviljas medel kommer att meddelas i utlysningen.

Så här ansöker ni

Ladda ner ansökningsformuläret, som finns med som ifyllbar pdf på respektive utlysnings sida. Fyll i formuläret med alla relevanta uppgifter och maila det till urbanfutures@slu.se. I ämnesraden i mejlet skriver du Ansökan om stödmedel.

Ansökningsblanketten har rubriker som gör det enkelt att följa utlysningens ansökningskrav. Den sammanfattande beskrivningen är viktig och ska ge en bra bild av projektidén/verksamheten, projektets mål och genomförande. Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska.

Ansökningskrav

Ansökningskrav

 • Namn på sökande samt medverkande i projektet/aktiviteten
 • Titel på projektet/aktiviteten
 • Kort sammanfattande beskrivning av projektidén/aktiviteten
 • Kort målbeskrivning för projektet/aktiviteten
 • Kort beskrivning av hur projektet relaterar till SLU Urban Futures tematiska fokus
 • Kort beskrivning på vilket sätt projektet är tvärvetenskapligt
 • Kort beskrivning på vilket sätt bidrar projektet till SDG 11 målet
 • Beskrivning av samarbeten med andra fakultet och partners utanför akademin.
 • Kort beskrivning av planen för nyttiggörande och kommunikation av projektets resultat
 • Kort beskrivning av budget - hur planerar du att använda stödmedlen?

Vilka är SLU Urban Futures tematiska fokus?

Plattformens tematiska fokus omfattar rumsliga och socioekologiska hållbarhetsperspektiv på urbana områden som livsmiljö för olika grupper av människor och andra arter, samt relationer mellan stad-land och stad-omland.

För närvarande belyser och stödjer plattformen utvecklingen av följande tematiska områden:

- Urban Foodscapes
- Urban Healthscapes
- Urbana Forestscapes

Utöver ovanstående tematiska fokus vill plattformen även stötta arbeten där man använder sig av 'Living Lab-metoder' (levande laboratorium) som ett tvärvetenskapligt arbetssätt, med en:

- 'Critical Living Lab Approach'

Vad menar SLU Urban Futures med tvärvetenskaplig forskning?

Med mång- och tvärvetenskaplig forskning avses forskning som innefattar teori, metod eller forskningsansatser från mer än en vetenskaplig disciplin eller vetenskapligt område. I mångvetenskaplig forskning används teorier, metoder eller ansatser sida vid sida, och i tvärvetenskaplig forskning i bemärkelsen ”interdisciplinary” integreras teorier, metoder eller ansatser, i åtminstone viss utsträckning. Tvärvetenskap i bemärkelsen ”transdisciplinary” inkluderar även annan kunskap än akademisk kunskap, exempelvis praktisk kunskap eller erfarenhetsbaserad kunskap. Det är den sökandes ansvar att motivera varför ansökan är mångvetenskaplig, interdisciplinär och/eller transdisciplinär.

Detta händer efter att ni skickat in er ansökan

När din ansökan har mottagits skickar vi en e-postbekräftelse till huvudsökanden. Endast huvudsökanden svarar på bekräftelsemejlet med ett returmejl och undertecknar därmed sin ansökan. Svara enkelt med texten: Jag bekräftar att det är min ansökan och undertecknar härmed genom att svara på detta bekräftelsemail.

Detta händer när utlysningen stängt

Alla inkomna ansökningar behandlas efter ansökningstidens slut. När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om programchefen för SLU Urban Futures ber om kompletterande. Sökande ombesörjer att skicka in dessa kompletteringar.

Vem kan läsa er ansökan?

Alla ansökningar bereds och läses av SLU Urban Futures utvärderingsgrupp som består av SLU Urban Futures programchef, respektive Hub koordinator och plattformens styrgrupp, vilken består av representanter från alla SLU-fakulteter. De får inte sprida ansökningarna eller kommunicera gruppens diskussioner till utomstående.

Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar och skickas efter ansökningsperiodens slut till SLU registrator för arkivering efter ansökningstidens utgång. Vi lämnar inte ut uppgifter, vid eventuell förfrågan om att lämna ut handlingarna hänvisar vi till SLU:s arkiv

 Beslut

Beslut om godkännande av projektmedel tas i SLU Urban Futures utvärderingsgrupp. Sökande får besked om beslut och kort motivering från utvärderingsgruppen ca tre veckor efter ansökningsperiodens slut. De projekt som får bifall publiceras även på SLU Urban Futures hemsida och sociala medier. Sökande är ansvarig för att meddela utfall till medverkande i projektet. Om ansökningsperioden förlängs, så förskjuts datum för besked automatiskt.

Utvärderingsgrupp

Gruppen består av programchef på SLU Urban Futures, SLU Urban Futures Hub- och projektkoordinatorer samt plattformens styrgrupp. Beslut fattas av programchef på SLU Urban Futures.

Bedömningskriterier

Bedömningskriterierna utgör en grund för bedömning av projektansökningar. Inkomna ansökningar prioriteras primärt efter en sammanlagd bedömning av hur väl utlysningens ansökningskrav, se ovan, uppfylls.

Utbetalning av beviljade medel 

När sökande fått beslut gällande beviljade medel från SLU Urban Futures informerar sökande institutionens ekonom. Institutionens ekonom lägger upp ett projektnummer i Agresso, där projektets kostnader bokförs. Projektnummer meddelas till ekonomen vid enheten för samverkan och utveckling, Aria Farahi, aria.farahi.nobarian@slu.se, för utbetalning till det projektnumret. Beviljade medel kommer att betalas ut efter att projektet har slutförts och en slutrapport skickats in enligt beskrivningen under "Redovisning av avslutat projekt".

Redovisning av avslutat projekt

Huvudsökande är den som också är ekonomiskt ansvarig för att budget hålls inom givna ramar. Slutredovisning sker i form av 1) ekonomisk redovisning och 2) en slutrapport och är obligatorisk att lämna in vid projektets slut. Inlämning ska ske senast angivet slutredovisningsdatum. Om slutredovisning inte inkommit till slutredovisningsdatum eller projektet inte har kunnat genomföras överförs inga medel.

1) Följande ska ingå i den ekonomisk redovisning:

 • Ett Agresso-utdrag från projektet som visar vilka kostnader som redovisats på projektnumret.

2) Följande bör ingå i slutrapporten: 

 • Kort sammanfattning som beskriver projektet/aktiviteten, 500-700 ord
 • Kort förklaring av projektresultat och framtida färdplan, där du beskriver rekommenderade nästa steg för att säkerställa att ditt Seed Funding-projekt får långvarig effekt och fortsatt värde för tvärvetenskaplig forskning inom hållbar stadsutveckling.
 • Kort beskrivning av hur projektet har bidragit till SDG 11
 • Två illustrerande bilder som relaterar till projektet
 • Om det är relevant, webbblänk till de kreativa produkter som har kommit ut ur projektet/aktiviteten och som SLU Urban Futures kan sprida i sociala medier och på vår webbsida. Exempel på en sådan kreativ produkt kan till exempel vara en film, en bok eller en konferens.

Maila slutredovisningen till urbanfutures@slu.se. Observera att slutredovisningarna kommer att arkiveras och därmed vara offentligt tillgängliga. Om detta skapar problem av någon anledning, vänligen meddela urbanfutures@slu.se.

Slutrapporten eller delar av den kan även komma att publiceras på SLU Urban Futures hemsida. Om rapporten temporärt inte kan vara offentlig i sin helhet är det väsentligt att detta meddelas vid korrespondens med SLU Urban Futures.

Förlängd tid

Om projekt inte kan slutredovisas enligt den ursprungliga tidsplanen, kontakta SLU Urban Futures programchef per mail, med begäran om förlängd tid och ange skälet till förseningen. Förlängd tid för slutredovisning kan beviljas.

Aktuella utlysningar

Aktuella utlysningar annonseras på

 

Om du har frågor

Vänligen mejla urbanfutures@slu.se, vi hjälper dig gärna!