Sök stödmedel till forsknings- och utvecklingsprojekt

Senast ändrad: 13 oktober 2021
Händer som skriver på en laptop.

SLU Urban Futures erbjuder möjlighet för anställda vid SLU att söka stödmedel för mång- och tvärvetenskapliga projekt eller publikationer som syftar till att främja hållbar stadsutveckling. Upp till fem ansökningar per utlysning beviljas, med högst 50 000 SEK vardera.

Vad kan ni söka för?

SLU Urban Futures vill bidra till att stimulera projekt och initiativ:

​- som är i uppstartsfas och i behov av stöd för att ta nästa steg. Det kan handla om att skicka in en ansökan till en forskningsfinansiär, att sätta samman ett konsortium eller att utveckla och definiera forskningsfrågor. SLU Urban Futures kan då bistå med medel för resor till nätverksmöten, workshops eller konferenser med syfte att identifiera forskningsfronten och/eller föra samman möjliga konsortiemedlemmar. 

- som hittills har utvecklats på lokal nivå/i en specifik sektor av SLU och som är i behov av stöd för att bjuda in andra forskare/lärare och samhällsaktörer, gärna internationella sådana. Vi ser gärna projekt som bjuder in andra kunskapsområden och som vill arbeta över vetenskapliga disciplingränser. SLU Urban Futures kan då bistå med medel för arbetstid för att skala upp eller bredda initiativet, genom nätverksmöten, presentationer eller andra utåtriktade aktiviteter.

som är under utveckling och som behöver en review-artikel för att fördjupa kunskapen inom ett område, en syntesartikel för att formulera en forskningsfråga, en gemensam publikation för att fördjupa ett samarbete, en översiktsartikel för att föra samman kunskap från flera olika projekt, eller en populärvetenskaplig publikation för att bättre nå viktiga målgrupper utanför akademin. I detta fall kan SLU Urban Futures bistå med medel för arbetstid, utrustning för att bygga arkiv eller processa bilder, kostnader för open access, tryckkostnader m.m. 

Observera att dessa exempel endast är förslag – plattformen hör gärna om fler välmotiverade idéer.

Vem kan söka?

Medarbetare anställda vid SLU:s samtliga fakulteter kan söka. Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV),  fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH), fakulteten för skogsvetenskap (S) samt fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ).

Huvudsökande måste vara anställd vid SLU, personer som inte arbetar vid SLU är välkomna att ingå i projekt och aktiviteter.

När kan man söka?

Vid SLU Urban Futures utlysningstillfällen. Alla utlysningar annonseras, på hemsidan, i sociala medier och i nyhetsbrev.

Hur mycket kan man söka?

Det totala belopp som du kan ansöka om i SLU Urban Futures Öppna utlysningar är max 50 000 SEK per projekt / aktivitet.

Så här ansöker ni

Ansökan görs genom ett webbformulär som du når via den gröna knappen på denna sida. Ladda gärna ner denna ansökningsmall (Word dokument) för att enklare kunna fylla i din information i lugn och ro och därefter kopiera in den till webbformuläret.

Om ansökningsformuläret och ansökningskrav

När du kommer till sidan med ansökningsformuläret så börjar du med att läsa instruktionen och skapar därefter ett eget konto (om du inte har skapat ett tidigare), med e-mailadress och lösenord. 

Ansökan består av ett formulär med givna rubriker som gör det lätt att följa utlysningens ansökningskrav. I ansökan är sammanfattningen viktig och bör ge en god bild av projektidén/aktiviteten, projektmål och genomförande. Ansökan kan skrivas på antingen svenska eller engelska.

Ansökningskrav

 • Namn på sökande samt medverkande i projektet/aktiviteten
 • Titel på projektet/aktiviteten
 • Kort sammanfattande beskrivning av projektidén/aktiviteten
 • Kort målbeskrivning för projektet/aktiviteten
 • Kort beskrivning av hur projektet relaterar till SLU Urban Futures tematiska fokus
 • Kort beskrivning på vilket sätt projektet är tvärvetenskapligt
 • Kort beskrivning på vilket sätt bidrar projektet till SDG 11 målet
 • Innebär projektet nya och/eller internationella samarbeten?, beskriv dessa kortfattat
 • Kort beskrivning av planen för nyttiggörande och kommunikation av projektets resultat
 • Kort beskrivning av budget - hur planerar du att använda stödmedlen?

Vilka är SLU Urban Futures tematiska fokus?

SLU Urban Futures tematiska fokus omfattar rumsliga och socioekologiska hållbarhetsperspektiv på urbana områden som livsmiljö för olika grupper av människor och andra arter, samt relationer mellan stad-land och stad-omland.

Vad menar SLU Urban Futures med tvärvetenskaplig forskning?

Med mång- och tvärvetenskaplig forskning avses forskning som innefattar teori, metod eller forskningsansatser från mer än en vetenskaplig disciplin eller vetenskapligt område. I mångvetenskaplig forskning används teorier, metoder eller ansatser sida vid sida, och i tvärvetenskaplig forskning i bemärkelsen ”interdisciplinary” integreras teorier, metoder eller ansatser, i åtminstone viss utsträckning. Tvärvetenskap i bemärkelsen ”transdisciplinary” inkluderar även annan kunskap än akademisk kunskap, exempelvis praktisk kunskap eller erfarenhetsbaserad kunskap. Det är den sökandes ansvar att motivera varför ansökan är mångvetenskaplig, interdisciplinär och/eller transdisciplinär.

Detta händer efter att ni skickat in er ansökan

När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står som sökande och de som är registrerade medverkande. Endast sökande besvarar bekräftelsemailet med vändande mail och signerar därmed sin ansökan. Besvaras enkelt med texten: Jag bekräftar att det är min ansökan och signerar härmed genom att besvara detta bekräftelsemail.

Detta händer när utlysningen stängt

Alla inkomna ansökningar behandlas efter ansökningstidens slut. När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om programchefen för SLU Urban Futures ber om kompletterande. Sökande ombesörjer att skicka in dessa kompletteringar.

Vem kan läsa er ansökan?

Alla ansökningar bereds och läses av SLU Urban Futures utvärderingsgrupp. De får inte sprida ansökningarna eller delge gruppens diskussioner till utomstående.

Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar och skickas efter ansökningsperiodens slut till SLU registrator för arkivering.  Vi lämnar inte ut uppgifter, vid eventuell förfrågan om att lämna ut handlingarna hänvisar vi till SLU:s arkiv

Beslut

Beslut om godkännande av projektmedel tas i SLU Urban Futures utvärderingsgrupp. Sökande får besked om beslut och kort motivering från utvärderingsgruppen ca tre veckor efter ansökningsperiodens slut. De projekt som får bifall publiceras även på SLU Urban Futures hemsida och sociala medier. Sökande är ansvarig för att meddela utfall till medverkande i projektet. Om ansökningsperioden förlängs, så förskjuts datum för besked automatiskt.

SLU Urban Futures utvärderingsgrupp

Gruppen består av programchef på SLU Urban Futures, SLU Urban Futures Hub- och projektkoordinatorer samt chefen för enheten för samverkan och utveckling. Beslut fattas av programchef på SLU Urban Futures.

Bedömningskriterier

Bedömningskriterierna utgör en grund för bedömning av projektansökningar. Inkomna ansökningar  prioriteras primärt efter en sammanlagd bedömning av hur väl utlysningens ansökningskrav, se ovan,  uppfylls.

Utbetalning av beviljade medel 

När sökande fått beslut gällande beviljade medel från SLU Urban Futures informerar sökande institutionens ekonom. Institutionens ekonom lägger upp ett projektnummer i Agresso, där projektets kostnader bokförs. Projektnummer meddelas till ekonomen vid enheten för samverkan och utveckling, Ulrika Lindblad, ulrika.lindblad@slu.se, för utbetalning till det projektnumret. Beviljade medel kommer att betalas ut efter att projektet har slutförts och en slutrapport skickats in enligt beskrivningen under "Redovisning av avslutat projekt".

Redovisning av avslutat projekt

Huvudsökande är den som också är ekonomiskt ansvarig för att budget hålls inom givna ramar. Slutredovisning sker i form av 1) ekonomisk redovisning och 2) en slutrapport och är obligatorisk att lämna in vid projektets slut. Inlämning ska ske senast angivet slutredovisningsdatum. Om slutredovisning inte inkommit till slutredovisningsdatum eller projektet inte har kunnat genomföras överförs inga medel.

1) Följande ska ingå i den ekonomisk redovisning:

 • Ett Agresso-utdrag från projektet som visar vilka kostnader som redovisats på projektnumret.

2) Följande bör ingå i slutrapporten: 

 • Kort sammanfattning som beskriver projektet/aktiviteten, 500-700 ord
 • Kort förklaring av projektresultat och framtida färdplan, där du beskriver rekommenderade nästa steg för att säkerställa att ditt Seed Funding-projekt får långvarig effekt och fortsatt värde för tvärvetenskaplig forskning inom hållbar stadsutveckling.
 • Kort beskrivning av hur projektet har bidragit till SDG 11
 • Två illustrerande bilder som relaterar till projektet
 • Om det är relevant, webbblänk till de kreativa produkter som har kommit ut ur projektet/aktiviteten och som SLU Urban Futures kan sprida i sociala medier och på vår webbsida. Exempel på en sådan kreativ produkt kan till exempel vara en film, en bok eller en konferens.

Maila slutredovisningen till urbanfutures@slu.se. Observera att slutredovisningarna kommer att arkiveras och därmed vara offentligt tillgängliga. Om detta skapar problem av någon anledning, vänligen meddela urbanfutures@slu.se.

Slutrapporten eller delar av den kan även komma att publiceras på SLU Urban Futures hemsida. Om rapporten temporärt inte kan vara offentlig i sin helhet är det väsentligt att detta meddelas vid korrespondens med SLU Urban Futures.

Förlängd tid

Om projekt inte kan slutredovisas enligt den ursprungliga tidsplanen, kontakta SLU Urban Futures programchef per mail, med begäran om förlängd tid och ange skälet till förseningen. Förlängd tid för slutredovisning kan beviljas.

Aktuella utlysningar

Vi har inga aktuella utlysningar.

Aktuella utlysningar annonseras här, i sociala medier, i e-postutskick och nyhetsbrev samt på SLU:s centrala sida om utlysningar och forskningsbidrag.

Om du har frågor

Vänligen mejla urbanfutures@slu.se, vi hjälper dig gärna!