Framtidslabbet 2020

Senast ändrad: 10 februari 2022
Från Pixlapiren i Helsingborg.

Framtidslabbet på SLU är ett gemensamt projekt mellan framtidsplattformarna SLU Urban Futures och SLU Future Food. År 2020 fick sju forskare ta del av en ’crash course’ i framtidsstudier och utvecklade därefter egna projekt med tydliga framtidsperspektiv.

SLU:s framtidsplattformar kännetecknas av ett tvär- och mångvetenskapligt arbetssätt med framtidsperspektiv, i skärningspunkten mellan akademi och samhälle. Genom samverkan med relevanta samhällsaktörer identifierar och utvecklar de nya forskningsfrågeställningar till stöd för att lösa framtida utmaningar. Forskningen inom framtidslabbet ska knyta an till något av de tematiska områden som SLU Urban Futures och SLU Future Food arbetar med: hållbar stadsutveckling och hållbart livsmedelsystem.

Det övergripande syftet med Framtidslabbet 2020 var att stärka deltagarnas förmåga att arbeta med ett framtidsperspektiv i forskning, men förväntades också bidra till nya tvärvetenskapliga möten och forskningsfrågor. Mer konkreta mål var:

  • Att deltagarna får en stärkt förståelse för vad det innebär att arbeta med ett framtidsperspektiv och hur man kan göra detta i praktiken.
  • Att deltagarna själva kan använda ett framtidsperspektiv för att identifiera och utveckla nya forskningsfrågor och projekt.
  • Att deltagarna kan kommunicera framtidsfrågor nyanserat och tydligt för olika mottagare, tex beslutsfattare och finansiärer.

Verksamheten i Framtidslabbet 2020 utformades i stor utsträckning av deltagarna själva. En inledande seminarieserie med inbjudna föreläsare skapade förutsättningar för att deltagarna själva skulle kunna fatta informerade beslut kring projektdesign. Föreläsningar skedde primärt under lunchtid och var öppna även för andra intresserade på SLU. Därefter vidtog deltagarnas egna arbete med att formulera och genomföra ett projekt. Projektgruppen träffades en gång i månaden för att dela erfarenheter och ge återkoppling på varandras arbete. 

Framtidslabbet 2020

Följande forskare antogs till Framtidslabbet 2020: 

Namn Fakultet
Alexandre Dubois NJ
David Ljungberg  NJ
Hanna Karlsson NJ
Ishi Buffam LTV
Marcus Hedblom LTV
Suvi Kokko NJ
Åsa Berggren NJ/S