Återvunnet material i livsmedelsförpackningar och risken för kontamination av toxiska ämnen

Senast ändrad: 04 april 2022
Lab

Tiotusentals kemiska ämnen har spridits i miljön. Vissa av dessa kan utgöra ett hot mot människors hälsa ifall vi exponeras för dem, exempelvis via livsmedel.

Syftet med detta forskningsprojekt är att använda en ny typ av metoder, baserade på modifierade odlade däggdjursceller, för att upptäcka sådan hälsofarliga kemiska föroreningar i livsmedel och material som används som livsmedelsförpackningar. Den stora styrkan med dessa effektbaserade metoder är att de integrerar effekter av såväl kända som okända kemiska ämnen liksom potentiella cocktaileffekter som kan uppstå då flera kemiska ämnen samverkar.

Vi står inför stora gemensamma utmaningar för att nå ett hållbart samhälle. Ambitiösa mål har satts upp om en cirkulär ekonomi, där material i större utsträckning än idag ska återvinnas, och en giftfri miljö, där både människor och miljön i stort skyddas från farliga ämnen. Flera av FN:s globala mål syftar till att uppnå en cirkulär ekonomi och en giftfri miljö. Vart och ett av dessa mål är utmanande och situationen blir än mer komplex då målen i vissa fall riskerar motverka varandra. En ökad andel återvunnet material i livsmedelsförpackningar kan exempelvis riskera att motverka målet om att skydda människor från farliga ämnen, eftersom det kan vara svårt att säkerställa att det återvunna materialet inte innehåller sådana ämnen från tidigare användning.

För att kunna uppnå båda dessa mål behöver potentiella konflikter mellan målen identifieras och därefter strategier utvecklas, såväl tekniska som organisatoriska, för att säkerställa att vi kan använda återvunna material till livsmedelsförpackningar på ett säkert sätt.

I detta tvärvetenskapliga forskningsprojekt samarbetar naturvetare och samhällsvetare, med expertkompetens inom områden som avfallsforskning, förpackningsfrågor och toxikologi. Syftet med projektet är att undersöka om det finns målkonflikter mellan målen för en cirkulär ekonomi och en giftfri miljö inom området livsmedelsförpackningar, samt identifiera vilka strategier olika samhällsaktörer kan använda för att överbrygga dessa målkonflikter.

Förpackningsmaterial och barriärmaterial kommer undersökas laborativt för att studera förekomsten av hälsofarliga kemikalier i återvunnet material samt hur barriärmaterial kan användas för att hindra dessa ämnen att nå livsmedlet. Dessa analyser kommer genomföras med hjälp av effektbaserade metoder, där odlade celler har modifierats på ett sätt som gör att de reagerar på förekomst av hälsofarliga kemikalier. I en annan del av projektet kommer vi kartlägga vilka krav som ställs i lagstiftningen relaterat till användning av återvunna material i livsmedelsförpackningar och om det finns konflikter mellan lagstiftningen och målen om cirkulär ekonomi och giftfri miljö. Vi kommer också undersöka hur viktiga industriaktörer, i hela kedjan från materialåtervinnare och förpackningsindustri till livsmedelsproducenter och detaljhandel, arbetar med dessa frågor, vilka behov de har och vilka strategier de använder för att uppnå målet om ökad materialåtervinning utan att göra avkall på målet om en giftfri miljö.