Röbäcksdalens fältforskningsstation och forskningsladugård

Senast ändrad: 27 mars 2024
En ladugård med en grupp kor på ett fält med blommande vitklöver framför. Foto.

Vi utför forskning och miljöövervakning inom en rad olika områden såsom jordbruksvetenskap,ekologi, klimatologi, fenologi, geokemi, biologi, agroekologi, markvetenskap, husdjursvetenskap, livsmedelsvetenskap och miljövetenskap.

Röbäcksdalen - en del av Umeå

På Röbäcksdalen i Umeå finns en fältforskningsstation, tillhörande växtproduktionsekologi och en forskningsladugård med mjölkkor tillhörande VH-fakulteten. Röbäcksdalen utgör en stadsdel i Umeå och Röbäckslätten, som är den dominerande delen av Röbäcksdalen, är den största sammanhängande jordbruksmarken i norra Sverige. Denna stadsnära placering av infrastrukturen kan öppna upp för studier av det urbana lantbruket och därmed inbjuda till andra forskningsdicipliner utanför det naturvetenskapliga fältet.

Hela infrastrukturen omfattar 280 ha åker och betesmark. Vid forskningsstationen bedrivs årligen ca 40 försök, varav majoriteten utförs vid fältstationen. Fältstationen koordinerar också sortprovning vid tre andra nordliga fältstationer i Norrbotten, Västernorrland och Jämtland. Vid forskningsladugården finns 120 mjölkkor som ingår i flertalet forskningsförsök inriktade på grovfoder och uthållig livsmedelsproduktion.

SITES - Swedish infrastructure for ecosystem science

Röbäcksdalens forskningsstation är en av åtta stationer nationellt som ingår i SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem science). SITES är en nationellt samordnad infrastruktur för terrester och limnologisk fältforskning som ska bidra till att stärka svensk forskning baserad på mätningar och experiment utförda i fält. SITES är tillgängligt för forskare på lika villkor oavsett forskarens hemvist. Genom SITES så är stationen med i två initiativ för kontinuerlig datainsamling, SITES Spectral och SITES Water (se faktarutan).

Generellt så har Röbäcksdalens infrastrukturer utmärkta förutsättningar för undervisning och tillämpade studier av odling av grödor, husdjursforskning, markforskning, klimatstudier och forskning kring utfodring av vall- och grovfoder samt ekosystemstudier i lantbruksmiljö.

För besökare och nyttjare av infrastrukturen ges tillgång till de 280 ha mark och det bäckvatten som kommer från fälten, djur i forskningsladugården, personal, verkstad, maskiner, instrument, mätutrustning, laboratorier och skrivplatser. Data som samlas in vid infrastrukturen finns också tillgänglig för användare både genom SITES och genom de långsiktiga försök som utförs vid fältstationen.

Fakta:

SITES har tre tematiska program som kontinuerligt samlar in data. Röbäcksdalen deltar i två av dem.

SITES Spectral är en infrastruktur för insamling av spektraldata för övervakning av ekosystem.

SITES Water är en infrastruktur för experimentella studier inom ekologi och biogeokemi för inlandsvatten och deras interaktion med landområden och atmosfären.