Hoppa till huvudinnehåll

Hippolog Ridlärare, tränare eller rådgivare?

Bli hippolog och skaffa dig en framtid i en växande bransch. Du får kunskaper om allt från hästens biologi till pedagogik och företagsekonomi samtidigt som du utvecklar dina praktiska färdigheter. Utbildningen är förlagd till hästnäringens riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången.
Öppen för sen anmälan

PROGRAMINFORMATION

OBS! Hippologprogrammet inriktning travhäst ges inte läsåret 2024/2025.

Vill du skaffa dig en framtid i en växande bransch? Hästnäringen är i stort behov av kvalificerad och utbildad personal. Företag och organisationer inom hästnäringen behöver hippologer!

Hippologutbildningen med inriktningarna ridhäst och islandshäst har SLU som huvudman och genomförs i nära samarbete med hästnäringen. Utbildningen är förlagd till hästnäringens riksanläggningar: Flyinge, Strömsholm och Wången. Här finns alla förutsättningar för att bedriva högklassig utbildning, teoretisk såväl som praktisk. I årskurs tre har du stor möjlighet att påverka innehållet i dina studier mot en önskad framtida yrkesroll. 

Anmälan och antagningsprov

Läs mer om anmälan och antagningsprov. 

Följ hippologprogrammet på sociala medier: 

Facebook
Instagram

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Hippologprogrammet
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Omfattning: 3 år, 180 hp
Studiestart: HT 2024

Sista anmälan för svenska studenter: 2024-04-15

Observera att det är olika anmälningskod för de olika inriktningarna.

Inriktning: Hippolog - Islandshäst
Inriktningskod: ISLA
Studieort: Wången
Omfattning: 3 år, 180 hp
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för svenska studenter: 91062

Inriktning: Hippolog - Ridhäst
Inriktningskod: RIDH
Studieort: Flyinge
Omfattning: 3 år, 180 hp
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för svenska studenter: 91061

Urval: Betyg (1/3), högskoleprov (1/3) och antagningsprov (1/3).

Behörighet:

För att bli antagen till Hippologprogrammet krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt följande:
- Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
- Naturkunskap 2 (Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2) 
- Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1
alternativt
- Matematik B
- Naturkunskap B (Biologi A + Fysik A + Kemi A ersätter Naturkunskap B) 
- Samhällskunskap A
Det finns fler ersättningsmöjligheter för de kurser som krävs för behörighet.
Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i respektive kursplan.
Dessutom krävs godkänt antagningsprov.
Antagningsprov
Godkänt antagningsprov är en del av behörigheten. Programmet har flera inriktningar; urval och antagning till inriktning sker av sökande som genomgått och godkänts på antagningsprov för respektive inriktning. För godkänt antagningsprov krävs att den sökande genomgått och godkänts på provets samtliga delmoment samt att den sammanlagda summan för delmomenten uppnått gränsen för godkänt.

Ersättningsmöjligheter
-  Naturbruksprogrammet (Gy2011) med kurserna:
Naturkunskap 1a1 (NAKNAK01a1) och ett av följande alternativ:
Djurhållning (DJUDJH0/100) och Hästkunskap 1 (HÄTHÄS01/100) eller Djuren i naturbruket (DJUDJR0) och Djurhållning (DJUDJH0) eller Djuren i naturbruket DJUDJR0) och Växtodling 1 (ODLVÄT01) eller Växtkunskap 1 (VÄXVÄX01) och Trädgårdsodling (ODLTRÅ0) eller Mångbruk av skog (SKOMÅN0) samt någon av kurserna Skogsskötsel 1 (SKGSKO01), Jakt och viltvård 1 (SKOJAK01) eller Fiske och vattenvård 1 (SKOFIS01).
Naturbruksprogrammet (Gy2000) med kurserna: Ekologi, (BI1204/50), Kretslopp (BI1205/50) och Växt- och djurliv (BI1208/50)
Naturbruksprogrammet (Gy1992/1994) med kurserna Ekologi (NAM200), Kretslopp i mark, vatten och luft (NAM202), Miljö och naturvård (NAM205), Mikrobiologi och genetik (NAM204) och Växt och djurliv (NAM208)

Här kan du läsa mer om ersättningsmöjligheter. 

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Hippologprogrammet syftar till en hippologexamen som är en yrkesexamen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen hippologexamen (Degree of Bachelor of Science in Equine Science).

Examenskrav

Hippologexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:

 • alla obligatoriska programkurser
 • valbara programkurser
 • minst 15 hp självständigt arbete inom hippologi (kandidatarbete/G2E).

INNEHÅLL

Hippologprogrammet ger dig som student breda och fördjupade kunskaper om hästen samt gör dig förberedd att möta arbetslivet inom hästbranschen såväl nationellt som internationellt. Unikt för hippologprogrammet är integrationen mellan teori och praktik, det du hör på föreläsningen får du sedan omsätta i det praktiska arbetet med hästen. 

Flyinge, Strömsholm och Wången

Hippologutbildningen med inriktningarna ridhäst och islandshäst genomförs på Hästnäringens tre riksanläggningar: FlyingeStrömsholm och Wången. På riksanläggningarna finns allt som gör det möjligt att bedriva högklassig utbildning, såväl teoretisk som praktisk. Dessutom har du tillgång till professionellt kunnande och de senaste rönen från svensk och internationell hästforskning. Viss möjlighet till internationellt utbyte kan också inrymmas inom dina tre år på programmet.

Årskurs ett

Första årets teoretiska delar ger dig ingående kunskaper om hästens byggnad och funktion, dess skötsel och utfodring - både som frisk och sjuk – ung och gammal, dess närmiljö samt grunder i pedagogik. Ditt första år innehåller också studier av praktisk karaktär som du ägnar åt hästarna, både med ridning, körning, unghäst, och häst- och anläggningsvård, beroende på vilken inriktning du valt. Läser du ridhästinriktningen är du ditt första år på Flyinge medan du som studerar islandshäst är på Wången.

Årskurs två

I årskurs två fördjupar du dig inom företagande och pedagogik/ledarskap på ridhäst- och islandshästinriktningen. Som ridhäst- och islandshäststudent innehåller årskurs två dessutom ridkonst. På alla inriktningar har du verksamhetsförlagd utbildning där du får möjlighet att vara en del av en verksamhet och känna på arbetslivet. År två läser ridhästinriktningen på Ridskolan Strömsholm medan islanshäststudenterna är kvar på Wången.

Årskurs tre

Sista året har du själv möjlighet att spetsa din utbildning för att förbereda dig för det yrke du tänkt dig inom branschen. På ridhästinriktningen läser du pedagogik med inriktning coaching och därtill fördjupning inom hoppning och dressyr, eller endast hoppning eller endast dressyr. Detta ger en profilering mot ridlärare eller tränare/träning. Den tidigare profileringen mot hästutbildare utgår. Inom islandshästinriktningen läser du kurs i ridkonst och hästhantering och har två valmöjligheter som ger kompetensprofilering mot antingen pedagogik/träning eller hästens friskvård.

Utöver ovanstående kurser skriver du ett examensarbete inom hippologi där du själv väljer vilket område du vill studera och du läser också företagsekonomi. Det finns även en kurs i verksamhetsförlagd utbildning där du får komma ut i verkligheten och känna på arbetslivet samt knyta kontakter inom näringen. Ridhästinriktningen går under åk tre på Strömsholm medan islandshästinriktningen är kvar på Wången.

Teori och praktik

Utbildningen innehåller teoretiska och praktiska moment i ungefär lika stor omfattning. Oavsett inriktning ger utbildningen mycket goda grunder i hästens biologi och handhavande. Studenten får möjlighet att träna samspelet människa/häst och utvecklas som ryttare eller kusk genom att hästhantering, ridning och körning dagligen finns på schemat. På riksanläggningarna finns alla de hästar som behövs i utbildningen. Utbildningarna är breda och djupa med analys och värdering inom hästens och hästhållningens områden och har som målsättning att förbereda för professionellt arbete inom hästnäringen. Studenten får utveckla sin förmåga till vetenskapligt tänkande och informationsutbyte. Utbildningarna ger insikter i hästens roll i samhället och ger goda möjligheter till kontakter inom branschen.

Du hittar programmets kurser under fliken ”ramschema” som finns längre ned på denna sida.

KARRIÄR

Vad kan jag bli?

Som hippolog kan du arbeta inom ledande positioner inom hästnäringen och för många olika arbetsgivare. Här är några exempel:

 • Ridskolechef
 • Stallchef
 • Ridlärare
 • Tränare
 • Lärare på hästgymnasium
 • Egen företagare
 • Rådgivare
 • Produktutveckling inom häst
 • Säljare
 • Försäkring inom häst
 • Inom hästbranschens organisationer

UTBILDNINGSPLAN

OBS! Hippologprogrammet inriktning travhäst ges inte läsåret 2024/2025.

Hippolog - ett framtidsyrke

Vill du jobba professionellt inom hästnäringen? Hippologprogrammet är Sveriges enda universitetsutbildning inom häst.

Varför ridhäst?

Är hippolog ridhäst din drömutbildning? Här får du mer information och får höra studenter berätta varför du ska ska söka.

Varför islandshäst?

Älskar du hästar och vill utbilda dig inom islandshäst? Här hittar du mer information om hippologstudier och får höra studenter berätta varför du ska söka.

Antagningsprov ridhäst

Vill du läsa till hippolog ridhäst? Här hittar du all information kring antagningsprovet.

Antagningsprov islandshäst

Är du intresserad av att plugga till hippolog med inriktning på islandshäst? Här hittar du information om antagningsprovet.

Skugga en student

Nyfiken på hur det är att plugga på SLU? Då ska du skugga en student. Välj om du vill träffa en student digitalt eller fysiskt och på vilket campus. Du får möjlighet att ställa alla dina frågor. Väljer du att skugga på campus får du även hänga med på föreläsningar.

Skugga en student

Hippologernas akademiska studentkår (HAS)

Hippologernas egen studentkår. Att börja plugga är mycket mer än bara studier. HAS anordnar aktiviteter som föreläsningar, clinics och fester. Kåren är dessutom ett stöd för dig som student.

Tre studenter på ridhästar, foto.

slu.student

Visste du att du kan följa våra studenter på Instagram? Där får du en glimt av hur studentlivet är och hur det faktiskt är att plugga på SLU.

Frågor och svar inför ansökan

Här har vi samlat vanliga frågor och svar för dig som är intresserad av att plugga på SLU.

Kvinna sitter på en häst

Flyinge, Strömsholm, Wången

SLU:s hippologutbildningar finns på hästnäringens tre riksanläggningar: Flyinge, Strömsholm och Wången. Här finns alla förutsättningar att bedriva högklassig utbildning. Anläggningarna ligger nära naturen och fina ridstråk.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…