Hoppa till huvudinnehåll

Hippolog Ridlärare, tränare eller rådgivare?

Bli hippolog och skaffa dig en framtid i en växande bransch. Du får kunskaper om allt från hästens biologi till pedagogik och företagsekonomi samtidigt som du utvecklar dina praktiska färdigheter. Utbildningen är förlagd till hästnäringens riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången.

PROGRAMINFORMATION

Vill du skaffa dig en framtid i en växande bransch? Hästnäringen är i stort behov av kvalificerad och utbildad personal. Företag och organisationer inom hästnäringen behöver hippologer!

Hippologutbildningen med inriktningarna ridhäst, travhäst och islandshäst har SLU som huvudman och genomförs i nära samarbete med hästnäringen. Utbildningen är förlagd till hästnäringens riksanläggningar: Flyinge, Strömsholm och Wången. Här finns alla förutsättningar för att bedriva högklassig utbildning, teoretisk såväl som praktisk. I årskurs tre har du stor möjlighet att påverka innehållet i dina studier mot en önskad framtida yrkesroll. 

Anmälan och antagningsprov 2023

Sen anmälan till hippologprogrammet är öppen 14 juli till och med 3 augusti.

Läs mer om anmälan och antagningsprov. 

 

Följ oss på sociala medier: 

Facebook
Instagram

 

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Hippologprogrammet
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Omfattning: 3 år, 180 hp
Studiestart: HT 2024

Sista anmälan för svenska studenter: 2024-04-15

Observera att det är olika anmälningskod för de olika inriktningarna.

Inriktning: Hippolog - Islandshäst
Inriktningskod: ISLA
Studieort: Wången
Omfattning: 3 år, 180 hp
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för svenska studenter: 91062

Inriktning: Hippolog - Ridhäst
Inriktningskod: RIDH
Studieort: Flyinge
Omfattning: 3 år, 180 hp
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för svenska studenter: 91061

Inriktning: Hippolog - Travhäst
Inriktningskod: TRAV
Studieort: Wången
Omfattning: 3 år, 180 hp
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för svenska studenter: 91063

Urval: Betyg (1/3), högskoleprov (1/3) och antagningsprov (1/3).

Behörighet:

För att bli antagen till Hippologprogrammet krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt följande:
- Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
- Naturkunskap 2 (Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2) 
- Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1
alternativt
- Matematik B
- Naturkunskap B (Biologi A + Fysik A + Kemi A ersätter Naturkunskap B) 
- Samhällskunskap A
Det finns fler ersättningsmöjligheter för de kurser som krävs för behörighet.
Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i respektive kursplan.
Dessutom krävs godkänt antagningsprov.
Antagningsprov
Godkänt antagningsprov är en del av behörigheten. Programmet har flera inriktningar; urval och antagning till inriktning sker av sökande som genomgått och godkänts på antagningsprov för respektive inriktning. För godkänt antagningsprov krävs att den sökande genomgått och godkänts på provets samtliga delmoment samt att den sammanlagda summan för delmomenten uppnått gränsen för godkänt.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Hippologprogrammet syftar till en hippologexamen som är en yrkesexamen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen hippologexamen (Degree of Bachelor of Science in Equine Science).

Examenskrav

Hippologexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:

 • alla obligatoriska programkurser
 • valbara programkurser
 • minst 15 hp självständigt arbete inom hippologi (kandidatarbete/G2E).

INNEHÅLL

Hippologprogrammet ger dig som student breda och fördjupade kunskaper om hästen samt gör dig förberedd att möta arbetslivet inom hästbranschen såväl nationellt som internationellt. Unikt för hippologprogrammet är integrationen mellan teori och praktik, det du hör på föreläsningen får du sedan omsätta i det praktiska arbetet med hästen. 

Flyinge, Strömsholm och Wången

Hippologutbildningen med inriktningarna ridhäst, travhäst och islandshäst genomförs på Hästnäringens tre riksanläggningar: FlyingeStrömsholm och Wången. På riksanläggningarna finns allt som gör det möjligt att bedriva högklassig utbildning, såväl teoretisk som praktisk. Dessutom har du tillgång till professionellt kunnande och de senaste rönen från svensk och internationell hästforskning. Viss möjlighet till internationellt utbyte kan också inrymmas inom dina tre år på programmet.

Årskurs ett

Första årets teoretiska delar ger dig ingående kunskaper om hästens byggnad och funktion, dess skötsel och utfodring - både som frisk och sjuk – ung och gammal, dess närmiljö samt grunder i pedagogik. Ditt första år innehåller också studier av praktisk karaktär som du ägnar åt hästarna, både med ridning, körning, unghäst, träning av travhäst och häst- och anläggningsvård, beroende på vilken inriktning du valt. Läser du ridhästinriktningen är du ditt första år på Flyinge medan du som studerar travhäst eller islandshäst är på Wången.

Årskurs två

I årskurs två fördjupar du dig inom företagande och pedagogik/ledarskap på ridhäst- och islandshästinriktningen medan du på travhästinriktningen är mer fokuserad på hästens friskvård. Som ridhäst- och islandshäststudent innehåller årskurs två dessutom ridkonst. Studerar du på travhästinriktningen utvecklar du, utöver friskvård, ditt kunnande inom sport, företagande och ledarskap. På alla tre inriktningar har du verksamhetsförlagd utbildning där du får möjlighet att vara en del av en verksamhet och känna på arbetslivet. År två läser ridhästinriktningen på Ridskolan Strömsholm medan travhäst- och islanshäststudenterna är kvar på Wången.

Årskurs tre

Sista året har du själv möjlighet att spetsa din utbildning för att förbereda dig för det yrke du tänkt dig inom branschen. På ridhästinriktningen läser du pedagogik med inriktning coaching och därtill fördjupning inom hoppning och dressyr, eller endast hoppning eller endast dressyr. Detta ger en profilering mot ridlärare eller tränare/träning. Den tidigare profileringen mot hästutbildare utgår. Inom islandshästinriktningen läser du kurs i ridkonst och hästhantering och har två valmöjligheter som ger kompetensprofilering mot antingen pedagogik/träning eller hästens friskvård. På travhästinriktningen läser du kurser inom hantering, träning och sport och kan välja mellan två profiler, pedagogik/träning eller hästens friskvård.

Utöver ovanstående kurser skriver du ett examensarbete inom hippologi där du själv väljer vilket område du vill studera och du läser också företagsekonomi. Det finns även en kurs i verksamhetsförlagd utbildning där du får komma ut i verkligheten och känna på arbetslivet samt knyta kontakter inom näringen. Ridhästinriktningen går under åk tre på Strömsholm medan trav- och islandshästinriktningen är kvar på Wången.

Teori och praktik

Utbildningen innehåller teoretiska och praktiska moment i ungefär lika stor omfattning. Oavsett inriktning ger utbildningen mycket goda grunder i hästens biologi och handhavande. Studenten får möjlighet att träna samspelet människa/häst och utvecklas som ryttare eller kusk genom att hästhantering, ridning och körning dagligen finns på schemat. På riksanläggningarna finns alla de hästar som behövs i utbildningen. Utbildningarna är breda och djupa med analys och värdering inom hästens och hästhållningens områden och har som målsättning att förbereda för professionellt arbete inom hästnäringen. Studenten får utveckla sin förmåga till vetenskapligt tänkande och informationsutbyte. Utbildningarna ger insikter i hästens roll i samhället och ger goda möjligheter till kontakter inom branschen.

Du hittar programmets kurser under fliken ”ramschema” som finns längre ned på denna sida.

KARRIÄR

Vad kan jag bli?

Som hippolog kan du arbeta inom ledande positioner inom hästnäringen och för många olika arbetsgivare. Här är några exempel:

 • Ridskolechef
 • Stallchef
 • Ridlärare
 • Tränare
 • Travskolelärare
 • Lärare på hästgymnasium
 • Egen företagare
 • Rådgivare
 • Produktutveckling inom häst
 • Säljare
 • Försäkring inom häst
 • Inom hästbranschens organisationer

RAMSCHEMA

Årskurs 1

Hippologisk baskurs

2023-08-28 - 2023-10-30
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Hästens biologi I

2023-10-31 - 2024-06-02
20,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Hästens biologi II

2023-08-28 - 2024-01-14
10,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 3

UTBILDNINGSPLAN

Hippologprogrammet

Programkod:
VY011

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

För att bli antagen till Hippologprogrammet krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt följande:

 • Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
 • Naturkunskap 2 (Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2) 
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

alternativt

 • Matematik B
 • Naturkunskap B (Biologi A + Fysik A + Kemi A ersätter Naturkunskap B) 
 • Samhällskunskap A

Det finns fler ersättningsmöjligheter för de kurser som krävs för behörighet.

Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i respektive kursplan.

Dessutom krävs godkänt antagningsprov.

Antagningsprov

Godkänt antagningsprov är en del av behörigheten. Programmet har flera inriktningar; urval och antagning till inriktning sker av sökande som genomgått och godkänts på antagningsprov för respektive inriktning. För godkänt antagningsprov krävs att den sökande genomgått och godkänts på provets samtliga delmoment samt att den sammanlagda summan för delmomenten uppnått gränsen för godkänt.

Mål

Allmänna mål

De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. paragraf 8-9.

Mål för examen

I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för hippologexamen:

Kunskap och förståelse

För hippologexamen ska studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund, beprövade erfarenhet och relevanta metoder
 • visa kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa kunskap om hippologi, inbegripet förståelse för samspelet mellan häst och människa samt hästens roll i samhället

Färdighet och förmåga

För hippologexamen ska studenten

 • visa förmåga att inom givna ramar och med adekvata metoder självständigt identifiera, analysera och lösa problem inom hästnäringen
 • visa förmåga att besluta, genomföra och utvärdera relevanta åtgärder som rör hantering av hästar på ett professionellt sätt med beaktande av hästens och människans välbefinnande och utveckling samt djurskydds- och säkerhetsmässiga aspekter
 • visa sådan förmåga som krävs för att arbeta med och ansvara för verksamheter inom hästnäringen och angränsande områden och,
 • visa förmåga att kritistkt granska och bedöma relevant information samt redogöra för och diskutera problem och lösningar i dialog med olika grupper

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För hippologexamen ska studenten

 • visa förmåga att göra bedömningar av och hantera frågor om hästhållning, och företagande med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter samt kunna avgöra avvägningar mellan olika aspekter
 • visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens

Examen

Examen som utbildningen syftar till

Hippologprogrammet syftar till en hippologexamen som är en yrkesexamen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen hippologexamen (Degree of Bachelor of Science in Equine Science).

Examenskrav

Hippologexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:

 • alla obligatoriska programkurser
 • valbara programkurser
 • minst 15 hp självständigt arbete inom hippologi (kandidatarbete/G2E).

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet

Inom ämnet hippologi studeras läran om hästen samt samspelet mellan människa, häst och miljö. Ämnet integrerar kunskaper om hästen som biologisk varelse och kunskaper om användning av hästen för arbete, sport och fritid.

Hippologutbildningens olika kurser ger studenten en helhetssyn och fördjupad förståelse av hippologi och tillhörande verksamheter. Teoretisk och praktisk undervisning samt färdighetsträning samordnas med syfte att utveckla en helhetssyn på metoder och resultat i olika stadier och former av hästhållning. I utbildningen läggs stor vikt vid frågor som berör säkerhet, etik, skadeförebyggande åtgärder, djurskydd och hållbarhetsperspektiv i hästhållningen.

Utbildningens innehåll är vetenskapligt och konstnärligt förankrat. Innehållet bygger på aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt på beprövad erfarenhet.

Utbildningen sker i samarbete med de tre riksanläggningarna Flyinge, Strömsholm och Wången i enlighet med särskilt avtal som upprättas med Hästnäringens Nationella Stiftelse som delfinansiär av utbildningen, samt med de tre riksanläggningarna.

Arbetsformerna varierar och bygger på såväl individuellt arbete som samverkan i grupp. Studenten ges tillfälle till träning i aktivt kunskapssökande, kritiskt tänkande och problemlösning. De utbildningsformer som förekommer är bland annat föreläsningar, gruppövningar, seminarier, projektarbeten, redovisningar, demonstrationer, studieresor, auskultationer, handledd och enskild färdighetsträning samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Projekt genomförs ofta i kontakt med forskning inom aktuellt område och relaterar teoretiska kunskaper till praktiska åtgärder eller erfarenheter. Utbildningen innehåller moment som är fysiskt ansträngande. Alla färdighetsmoment skall genomföras med iakttagande av god säkerhet för människa och häst.

Färdighetsträningen ger studenten möjligheter att tillämpa sina teoretiska kunskaper i hästhållning. Erfarenheterna från färdighetsträningen omsätts på ett aktivt sätt i utbildningen, bland annat i projektarbeten. Fortlöpande utvärderingar mellan lärare, studenter och näringen med diskussioner av arbetsformer, utbildningsinnehåll och utbildningsresultat ingår i utbildningens uppläggning för att kvalitetssäkra programmet.

Under början av sin utbildning får studenten kunskap och färdighet avseende hästens biologi, skötsel, träning och närmiljö under hela dess livscykel. Särskilt beaktas grunderna för att hålla en häst frisk och i god form såväl fysiskt som mentalt. Färdighetsträning inom rid- eller körkonst påbörjas tidigt i utbildningen.

Under utbildningen fördjupas kunskaperna med för inriktningarna relevanta ämnesområden och arbetsfält, samt fortsatt färdighetsträning inom rid- eller körkonst. Studenter på inriktning ridhäst och islandshäst genomför sin utbildning med tyngdpunkt på pedagogik och ledarskap samt företagande. Studenter på inriktning travhäst fördjupar sina kunskaper rörande träning och skadeförebyggande verksamhet samt ledarskap och företagande. Under utbildningen genomförs verksamhetsförlagd utbildning (VFU). I slutet av utbildningen ges utrymme för kunskaps- och färdighetsmässig fördjupning samt analyser av relevanta frågeställningar.

Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng, där studenten får tillämpa sina kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en aktuell frågeställning inom huvudområdet hippologi.

Programmet ges huvudsakligen på svenska. Undervisning på engelska kan förekomma.

En väl fungerande studiemiljö präglas av öppenhet, jämställdhet och ett inkluderande sätt. SLU har ett aktivt arbete för jämställdhet och lika villkor, vilket främjar ett klimat som tar tillvara den mångfald som anställdas och studenters olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför.

Kurser i programmet

Kurser i fetstil är obligatoriska.

Huvudområde: Hippologi (HO) Företagsekonomi (FE)

Inriktning ridhäst
Kurs, Omfattning, Huvudområde, Fördjupning

År 1
Hippologisk baskurs, 7,5 hp, HO, G1N
Hästens biologi I, 20 hp, HO, G1N
Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet I, 7,5 hp, HO, G1N
Ridkonst och hästhantering - ridhäst I, 25 hp, HO, G1N

År 2
Hästens biologi II, 10 hp, HO, G1F
Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet II, 15 hp, HO, G1F
Företagsekonomi för hästverksamhet I, 5 hp, HO/FE, G1F
Ridkonst och hästhantering – ridhäst II, 15 hp, HO, G1F
Verksamhetsförlagd utbildning I, 15 hp, HO, G1F

År 3
Företagsekonomi för hästverksamhet II, 10 hp, HO/FE, G1F
Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet III, 10 hp, HO, G2F
Ridkonst och hästhantering – ridhäst III, 5 hp, HO, G2F
Ridkonst och hästhantering – ridhäst IV, 5 hp, HO, G2F
Verksamhetsförlagd utbildning II, 15 hp, HO, G2F
Självständigt arbete i hippologi, 15 hp, HO, G2E

Inriktning travhäst
Kurs, Omfattning, Huvudområde, Fördjupning

År 1
Hippologisk baskurs, 7,5 hp, HO, G1N
Hästens biologi I, 20 hp, HO, G1N
Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet I, 7,5 hp, HO, G1N
Travsport och hästhantering I, 25 hp, HO, G1N

År 2
Hästens biologi II, 10 hp, HO, G1F
Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet II, 15 hp, HO, G1F
Företagsekonomi för hästverksamhet I, 5 hp, HO/FE, G1F
Travsport och hästhantering II, 15 hp, HO, G1F
Verksamhetsförlagd utbildning I, 15 hp, HO, G1F

År 3
Företagsekonomi för hästverksamhet II, 10 hp, HO/FE, G1F
Travsport och hästhantering III, 5 hp, HO, G2F
Travsport och hästhantering IV, 10 hp, HO, G2F
Hästens friskvård och uppträning, 5 hp, HO, G2F
Verksamhetsförlagd utbildning II, 15 hp, HO, G2F
Självständigt arbete i hippologi, 15 hp, HO, G2E

Inriktning islandshäst
Kurs, Huvudområde, Fördjupning

År 1
Hippologisk baskurs, 7,5 hp, HO, G1N
Hästens biologi I, 20 hp, HO, G1N
Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet I, 7,5 hp, HO, G1N
Ridkonst och hästhantering - islandshäst I, 25 hp, HO, G1N

År 2
Hästens biologi II, 10 hp, HO, G1F
Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet II, 15 hp, HO, G1F
Företagsekonomi för hästverksamhet I, 5 hp, HO/FE, G1F
Ridkonst och hästhantering – islandshäst II, 15 hp, HO, G1F
Verksamhetsförlagd utbildning I, 15 hp, HO, G1F

År 3
Företagsekonomi för hästverksamhet II, 10 hp, HO/FE, G1F
Ridkonst och hästhantering – islandshäst III, 5 hp, HO, G2F
Ridkonst och hästhantering – islandshäst IV, 5 hp, HO, G2F
Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet III, 10 hp, HO, G2F
Verksamhetsförlagd utbildning II, 15 hp, HO, G2F
Självständigt arbete i hippologi, 15 hp, HO, G2E

Kursutbudet kan ändras under utbildningens gång. Det kan leda till en ny version av utbildningsplanen där information om övergångsbestämmelser anges. Beslut om kursutbudet fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s studentwebb.

Övergångsbestämmelser och övriga förerskrifter

En student som är antagen före den 1 januari 2021 och uppfyller fordringarna har rätt att få en hippologexamen, 180 hp, om hen inte tidigare har en hippologexamen, 120 hp.

En student som är antagen före den 1 januari 2021 har rätt att slutföra sin utbildning för att få en hippologexamen, 120 hp, enligt äldre bestämmelser till och med utgången av december 2025.

Övriga upplysningar

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå

Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på hippologprogrammet med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på avancerad nivå.

Kandidatexamen

I hippologprogrammet 180 högskolepoäng ingår 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i huvudområdet hippologi, vilket ger möjlighet att ansöka om kandidatexamen med huvudområdet hippologi.

Revidering av utbildningsplanen

Versionshantering av utbildningsplanen, version 2: Borttagning av begreppet ”områdesbehörighet” i förkunskapskraven. Smärre förändringar i kurslistan. Den student som påbörjat år 1 enligt version 1 av utbildningsplanen kan utan några särskilda åtgärder fortsätta i år 2-3 enligt version 2.

Hippolog - ett framtidsyrke

Vill du jobba professionellt inom hästnäringen? Hippologprogrammet är Sveriges enda universitetsutbildning inom häst.

Varför travhäst?

Varför ska du läsa en utbildning till hippolog travhäst? Här får du mer information och hör studenter berätta.

Varför ridhäst?

Är hippolog ridhäst din drömutbildning? Här får du mer information och får höra studenter berätta varför du ska ska söka.

Varför islandshäst?

Älskar du hästar och vill utbilda dig inom islandshäst? Här hittar du mer information om hippologstudier och får höra studenter berätta varför du ska söka.

Antagningsprov ridhäst

Vill du läsa till hippolog ridhäst? Här hittar du all information kring antagningsprovet.

Antagningsprov islandshäst

Är du intresserad av att plugga till hippolog med inriktning på islandshäst? Här hittar du information om antagningsprovet.

Antagningsprov travhäst

Drömmer du om att jobba med travhästar? Här hittar du all information kring antagningsprovet.

Skugga en student

Nyfiken på hur det är att plugga på SLU? Då ska du skugga en student. Välj om du vill träffa en student digitalt eller fysiskt och på vilket campus. Du får möjlighet att ställa alla dina frågor. Väljer du att skugga på campus får du även hänga med på föreläsningar.

Skugga en student

slu.student

Visste du att du kan följa våra studenter på Instagram? Där får du en glimt av hur studentlivet är och hur det faktiskt är att plugga på SLU.

Frågor och svar inför ansökan

Här har vi samlat vanliga frågor och svar för dig som är intresserad av att plugga på SLU.

Kvinna sitter på en häst

Flyinge, Strömsholm, Wången

SLU:s hippologutbildningar finns på hästnäringens tre riksanläggningar: Flyinge, Strömsholm och Wången. Här finns alla förutsättningar att bedriva högklassig utbildning. Anläggningarna ligger nära naturen och fina ridstråk.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…