Hoppa till huvudinnehåll

Plant Biology for Sustainable Production

Det här är ett unikt masterprogram som ger dig viktig kunskap om växters funktion, genetik och interaktion med miljön.

PROGRAMINFORMATION

Programmet har internationell antagning och all undervisning sker på engelska.

Hur kan växtodling anpassas till ett förändrat klimat? Hur skyddar vi bäst växter från sjukdom, och hur kan växtförädling bidra till god kvalitet, hög avkastning och hållbarhet? På detta internationella masterprogram får du får svar på dessa frågor (och fler)!

Kurserna på programmet ges av internationellt erkända experter och inriktar sig på växtbaserade lösningar för utvecklingen av jord- och skogsbruk. Valbara kurser med olika inrikting gör att du kan välja inom vilket av växtbiologins områden du vill bredda dina kunskaper. Du kan välja en av följande inriktningar:

 • Växtskydd och växtförädling (Campus Alnarp)

  På denna inriktning ligger fokus på växtskydd och växtförädling, eller”vad och hur vi odlar”. Jordbruket står för den största delen av det som konsumeras som foder och livsmedel och kan bidra med nya, miljövänliga material och kemikalier. Syftet med växtskydd och växtförädling är att säkerställa produktionen och öka avkastningen utan att det krävs mer insatsmedel, samtidigt som effekterna på miljö och klimat minskas.

 • Odlade växters abiotiska och biotiska interaktioner (Campus Uppsala)

  Med denna inriktning får du insyn i växternas komplexa liv. Växter interagerar ständigt med miljön. Några av dessa interaktioner är positiva, t.ex. nyttiga mikroorganismer, men växter utsätts också för olika typer av stress. Det kan handla om abiotiska faktorer som hetta eller torka, eller biotiska som gräsätande djur eller smittämnen. På inriktningen Odlade växters abiotiska och biotiska interaktioner lär du dig att utveckla växtbaserade lösningar för att möta den ökning av stressfaktorer som kan väntas i framtiden.

 • Erasmus Mundus emPLANT+ (Campus Uppsala)

  På det europeiska masterprogrammet Erasmus Mundus Plant Breeding, emPLANT+, läser du ditt andra år vid ett partneruniversitet. Du ansöker till emPLANT+ på programkonsortiets webbsida, där du också kan ansöka om stipendier: http://emplant-master.eu/scholarship-erasmus-mundus.

Med en masterexamen i biologi kan du fortsätta dina studier mot en doktorsexamen, och du kommer att vara väl förbered för att forska inom programmets samtliga inriktningar. Du kommer även att ha de färdigheter som krävs för anställning i flera gröna branscher för modern växt- och trädförädling och växtskydd.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram
Nivå: Masternivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2024

Sista anmälan för internationella studenter: 2024-01-15
Sista anmälan för svenska studenter: 2024-04-15

Observera att det är olika anmälningskod för de olika inriktningarna.

Inriktning: Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Erasmus Mundus Plant Biology
Inriktningskod: ERAS
Studieort: Uppsala
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för svenska studenter: 81091

Inriktning: Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Odlade växters abiotiska och biotiska interaktioner
Inriktningskod: ODLA
Studieort: Uppsala
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för svenska studenter: 81089
Anmälningskod för internationella studenter: 81090

Inriktning: Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Växtskydd och växtförädling
Inriktningskod: VÄXT
Studieort: Alnarp
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för svenska studenter: 81087
Anmälningskod för internationella studenter: 81088

Behörighet:

För att bli antagen till masterprogrammet Växtbiologi för hållbar produktion krävs
• grundläggande behörighet: examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng (hp)
• särskild behörighet: fördjupning på grundnivå enligt något av följande

- 90 hp biologi eller
- 60 hp biologi och 30 hp lantbruksvetenskap, trädgårdsvetenskap, skogsvetenskap eller skogsbruksvetenskap

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans kurs Engelska 6. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidat-examen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet Växtbiologi för hållbar produktion syftar till en masterexamen med huvudområdet biologi som är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet biologi (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Biology).

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet biologi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp) med följande krav:

minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet biologi (A1N; A1F),
minst 30 hp självständigt arbete inom huvudområdet biologi (masterarbete/A2E).

Maximalt 30 hp får utgöra kurser på grundnivå.

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

INNEHÅLL

Programmets syfte är att ge fördjupad kunskap inom växtbiologi, särskilt för hållbar produktion inom jordbruk, trädgård och skogsbruk. Växtbiologi är ett centralt område inom biologin och täcker många olika aspekter av växters liv. Växtprodukter är till exempel av stor betydelse som mat, djurfoder, byggnadsmaterial, fibrer och läkemedel. Därför är kunskap om hur växter fungerar och deras genetik och samspel med omgivningen nödvändig för en uthållig växtproduktion och därmed en uthållig utveckling.

Programmet leder till en masterexamen som kan användas för forskarutbildning eller för arbete inom näringslivet eller myndigheter med fokus på hållbara lösningar för samhället i framtiden.

Programmet inleds med introduktionskurser där du får grundläggande ämneskompetens i växtbiologi och molekylär genetik, vilket ligger till grund för kommande kurser. Eftersom programmet vänder sig till studenter med olika bakgrund är det viktigt att alla får de grundläggande kunskaper som behövs. Introduktionen ger också generella kompetenser som litteraturhantering och hållbar utveckling.

I övriga tre kurser under det första året får du fördjupade kunskaper i ämnen som är viktiga för hållbar växtproduktion och ger en progression inom ämnet. De valbara inriktningkurserna ger dig möjlighet att fördjupa kunskaperna inom ett särskilt område av växtbiologin, till exempel växtskydd och växtförädling för att möta klimatförändringar, eller växters interaktioner med omgivningen och hur de påverkas av abiotiska och biotiska faktorer. 

Du förväntas ta till dig kunskap om viktig forskning, utveckling och metoder som används för uthållig växtproduktion och därmed kunna arbeta självständigt med relaterade frågor inom jord- och skogsbruk, trädgård, industri, bioteknologi och miljö. Till de färdigheter du får på programmet hör att självständigt, kritiskt och kreativt identifiera och formulera frågor som rör växters livsprocesser. Samtliga examensmål täcks under det första årets grundläggande kurser och i det självständiga arbetet.

 

Programmet har två inriktningar och du väljer din inriktning när du söker till programmet

 1. Växtskydd och växtförädling, Campus Alnarp
 2. Odlade växters abiotiska och biotiska interaktioner, Campus Uppsala

 

Läs mer i utbildningsplanen för Plant Biology for Sustainable Production.

KARRIÄR

Utbildningen är till sin karaktär starkt forskningsförberedande och alla inriktningar på programmet är på kopplade till starka forskningsmiljöer, vilket förbereder studenterna väl för eventuella forskarstudier. Programmet kan också leda till yrken inom flera gröna sektorer, speciellt inriktningarna skogsbioteknik och växtskydd och växtförädling.

Examen 

Masterexamen med huvudområdet biologi.

RAMSCHEMA

UTBILDNINGSPLAN

Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram

Programkod:
LM011

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

För att bli antagen till masterprogrammet Växtbiologi för hållbar produktion krävs

• grundläggande behörighet: examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng (hp)

• särskild behörighet: fördjupning på grundnivå enligt något av följande

- 90 hp biologi eller

- 60 hp biologi och 30 hp lantbruksvetenskap, trädgårdsvetenskap, skogsvetenskap eller skogsbruksvetenskap

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans kurs Engelska 6. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidat-examen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Mål

Allmänna mål

De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för masterexamen

I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för masterexamen:

Kunskaper och förståelse

För masterexamen ska studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet Biologi, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet Biologi

Färdigheter och förmåga

För masterexamen ska studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen ska studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet Biologi göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Examen

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet Växtbiologi för hållbar produktion syftar till en masterexamen med huvudområdet biologi som är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet biologi (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Biology).

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet biologi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp) med följande krav:

minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet biologi (A1N; A1F),
minst 30 hp självständigt arbete inom huvudområdet biologi (masterarbete/A2E).

Maximalt 30 hp får utgöra kurser på grundnivå.

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet

Programmets syfte är att ge fördjupad kunskap inom växtbiologi, särskilt för hållbar produktion inom jordbruk, trädgård eller skogsbruk. Växtbiologi är ett centralt område inom biologin och täcker många olika aspekter av växters liv. Växtprodukter är till exempel av stor betydelse som mat, djurfoder, byggnadsmaterial, fibrer och läkemedel. Därför är kunskap om hur växter fungerar, deras genetik och samspel med omgivningen nödvändig för en uthållig växtproduktion och därmed en uthållig utveckling.

Genomfört program ger en masterexamen som kan användas för forskarutbildning samt för arbete inom näringslivet eller myndigheter med fokus på hållbara lösningar för samhället i framtiden. Programmet inleds med en introducerande kurs där studenterna får grundläggande ämneskompetens i växtbiologi och molekylär genetik, vilket ligger till grund för kommande kurser. Eftersom programmet vänder sig till studenter med olika bakgrund är det viktigt att alla får de basala kunskaper som behövs. Introduktionen ger också generella kompetenser inom exempelvis litteraturhantering och hållbar utveckling.

I kommande tre kurser under första året får studenten fördjupade kunskaper i ämnen som är av vikt för hållbar växtproduktion och ger en progression inom ämnet. De valbara inriktningkurserna ger möjlighet för studenten att fördjupa kunskaperna inom ett särskilt område av växtbiologin, så som växtskydd och växtförädling för att möta klimatförändringar eller växters interaktioner med omgivningen och hur de påverkas av abiotiska och biotiska faktorer.

Programmet har två inriktningar placerat på olika campus, vars studiegång beskrivs nedan. Inriktning väljes vid antagning, men möjlighet finns att byta inriktning efter första året. Inriktningarna samläser under första studieåret grundläggande kurser vilket ger en stabil grund i växtbiologi för de fortsatta studierna under år 2 och för generella kompetenser. Dessa kurser kan genomföras kurser i Alnarp eller Ultuna.

År 2 inriktar sig studenterna efter eget val i någon av inriktningarna:

Växtskydd och växtförädling, Alnarp
Odlade växters abiotiska och biotiska interaktioner, Ultuna

Inriktningarna bygger på ledande kompetens inom SLU och kompletterar varandra.

Studenten kan välja att göra ett masterprojekt på antingen 30 eller 60 hp. Det finns även möjlighet att genomföra projektbaserade fördjupningskurser på 15 hp samt masterprojekt på antingen 30 eller 60 hp vid SLU i Umeå.

Studenterna förväntas förvärva kunskap om viktig forskning, utveckling och metoder avseende växter som används för uthållig växtproduktion och därmed kunna arbeta självständigt med relaterade frågor inom jord- och skogsbruk, trädgård, industri, bioteknologi och miljö. Till de färdigheter som programmet möjliggör hör att visa förmåga att självständigt, kritiskt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar som rör växters livsprocesser. Samtliga examensmål täcks under det första året med grundläggande kurser samt med det självständiga arbetet.

Programmet riktar sig till nationella såväl som internationella studenter som vill fördjupa sina kunskaper inom växtbiologi. Utbildningen är till sin karaktär forskningsförberedande och programmet är kopplat till starka forskningsmiljöer, vilket förbereder studenterna väl för eventuella forskarstudier och en internationell karriär. Utbildningen öppnar också upp för yrken inom flera olika gröna sektorer, såsom företag inom växtförädling och växtskydd.

Kurser i programmet

Huvudområde:

TD = trädgårdsvetenskap,

BI = biologi,

KE = kemi,

LB = lantbruksvetenskap

Hp = högskolepoäng

År 1, Campus Alnarp eller Campus Ultuna

Introduktion till växtbiologi för hållbar produktion, 15 hp (BI, A1N);

Tillväxt och utveckling hos växter, 15 hp (BI, A1N);

Växtförädling och växtskydd, 15 hp (BI, A1N);

Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå, 15 hp (BI, A1N)

År 2, valbara kurser (obligatoriska kurser i fetstil)

 • Inriktning - Växtskydd och växtförädling (Campus Alnarp):

Integrerade bekämpningsstrategier för hållbara odlingssystem, 15 hp (BI/TD, A1N);

Tillämpad växtbioteknologi, 15 hp (BI/TD, A1N);

Avancerad växtförädling och genetiska resurser, 15 hp (BI/TD, A1N);

Chemical Ecology for Sustainable Insect Pest Control, 15 hp (BI/KE, A1N);

Forskningspraktik, 15 hp (BI, A1F);

Självständigt arbete i biologi, 30 hp (BI, A2E);

Självständigt arbete i biologi, 60 hp (BI, A2E)


 • Inriktning - Odlade växters abiotiska och biotiska interaktioner (Campus Ultuna):

Experimental approaches in plant growth analysis and phenotyping, 15 hp (BI/LB, A1N);

Växtpatologi, 15 hp (BI, A1N);

Genetic diversity and plant breeding, 15 hp (BI, A1N);

Växt-mikrobinteraktioner, 15 hp (BI, A1N);

Forskningspraktik, 15 hp (BI, A1F);

Självständigt arbete i biologi, 30 hp (BI, A2E);

Självständigt arbete i Biologi, 60 hp (BI, A2E)

I bägge inriktningar ingår ett självständigt arbete, 30 eller 60 hp i huvudområdet biologi, A2E, enligt fastställd studieplan.

Kursutbudet kan ändras under utbildningens gång. Det kan leda till en ny version av utbildningsplanen där information om övergångsbestämmelser anges. Beslut om kursutbudet fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som gäller specifikt för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns i ramschemat på SLU:s studentwebb.

Under vissa studieperioder (delar av termin) erbjuder SLU flera programkurser som studenten kan välja mellan. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser förutsatt att behörighetskraven är uppfyllda och att studenten anmält sig i tid.

Övergångsbestämmelser och övriga förerskrifter

En student som är antagen före HT2023 har rätt att slutföra sin utbildning för att få en masterexamen med huvudområdet biologi som är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls, enligt äldre bestämmelser till och med utgången av december 2025.

Övriga upplysningar

Förkunskaper i cellbiologi och genetik rekommenderas.

Det finns även möjlighet att genomföra projektbaserade fördjupningskurser på 15 hp samt masterprojekt på antingen 30 eller 60 hp vid SLU i Umeå. Detta gäller till exempel kursen (Projektbaserad fördjupningskurs i biologi vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi) samt masterprojekt på antingen 30 eller 60 hp (Masterarbete i biologi, A2E - Skoglig genetik och växfysiologi).

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå

Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i utbildningshandboken på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på masterprogrammet Växtbiologi för hållbar produktion med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på forskarnivå.

Studentlivet

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

Hur ansöker jag?

Sveriges unika system för ansökningar gör det möjligt att ansöka om program och kurser vid olika universitet på samma ansökan.

Studenter som sitter utomhus i solen

Chat with our students

Take the opportunity to chat with our international Student ambassadors and read the blogs to gain an insight into their lives as students in Sweden and at SLU.

Chatta med våra studenter på Unibuddy
Studenter sitter på stenmur, foto.

Alnarp

Campuset med Malmö, Lund och Köpenhamn runt hörnet. På campus Alnarp finns mycket att upptäcka för dig som student. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till utbudet i de lite större städerna i närheten.

Stadsbild av Uppsala under sommaren

Uppsala

Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en utpräglad studentstad och här hittar du SLU:s största campus. Uppsala har otroligt mycket att erbjuda dig som student. Med två universitet i staden blir studentlivet mycket levande och en stor del av stadens invånare är studenter. 


Kontaktinformation

 

Frågor och svar om studier.png

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…