Forskning i företagsledning

Senast ändrad: 01 augusti 2023

Ämnesområdet företagsledning har som övergripande målsättning att utveckla kunskapen och öka medvetenheten om ekonomiskt och socialt hållbart företagande i de gröna näringarna med fokus på företaget och människan i företaget eller med andra ord "Doing good for the people and the planet with profit".

Fokus för ämnesområdets forskning, undervisning och samverkan finns inom företagsekonomi med profilering mot företagsledning. Prioriterade delämnen är produktions-, miljö- och cirkulär ekonomi, företagsstrategiska modeller, entreprenörskap, innovation, marknadsföring, management, ledarskap och organisation, arbetsmiljö samt kunskapsöverföring, inom lantbruk, trädgård och landskap, på samhälls-, företags- och individ nivå, på landsbygd och i stad, samt på nationell och global nivå. Målgruppen motsvarar SME, small and medium-sized enterprises, alltså små och medelstora företag.

Löser komplexa frågor

Forskningen inom ämnesområdet ska bidra till att lösa komplexa frågeställningar kopplade till ett flertal av de stora globala utmaningarna: No poverty, Zero hunger, Good health and well-being, Gender equality, Decent work and economic growth, Industry, Innovation and infrastructure, and Responsible consumption and production.

Forskningsmetoder

Ämnesområdet använder både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder för att lösa komplexa problem och frågeställningar, påverka och bidra till en positiv och hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling för de gröna näringarnas företag och sysselsatta.

Förändringsmotor

Ämnesområdets målsättning är att agera som förändringsmotor i sektorn genom samverkan med andra aktörer. Områdets forskning präglas därför av tvärvetenskaplighet, systemtänkande, holistiskt perspektiv, tillämpad forskning och implementering i samverkan med bransch aktörer, och andra institutioner inom och utanför SLU.


Kontaktinformation