Forskning i miljöpsykologi

Senast ändrad: 01 augusti 2023

Vi är en multi- och interdisciplinär forskargrupp baserad på samhällsvetenskap och med ämnesmässiga kopplingar till landskapsarkitektur.

Forskningsprofil

Miljöpsykologisk forskning i Alnarp fokuserar på hur platser och landskap i vilka människor befinner sig bidrar till socialt hållbara vardagsmiljöer. Särskild uppmärksamhet ägnas åt utemiljöer som främjar människors hälsa, välbefinnande och utveckling. I enlighet med detta utvecklas metoder för evidensbaserad forskning, gestaltning och planering. Dessutom bedrivs grundforskning avseende naturens påverkan på processer som bidrar till hälsa, välbefinnande och utveckling, t.ex. fysisk aktivitet, lek och lärande, rekreation, återhämtning och kreativitet.

För närvarande koncentrerar sig gruppen på forskning inom följande områden:

  • Landskapspreferens och -perception.
  • Planering av hälsofrämjande insatser inom olika typer av utemiljö, såväl naturmiljöer som anlagda miljöer, t.ex. skog, parker, skolgårdar och vårdinrättningar.
  • Interaktion mellan människa och miljö avseende särskilda behov för olika målgrupper, t.ex. barn, ungdomar och särskilt utsatta grupper.
  • Salutogena upplevelser och aktiviteter genom interaktion med naturelement/biodiversitet, t.ex. i form av trädgårdsskötsel, fysisk träning, måltidsupplevelser och naturvistelser.

Den problembaserade utgångspunkten och ett tätt samarbete med viktiga intressenter och beslutsfattare skapar unika möjligheter att integrera olika hållbarhetsaspekter inom såväl urban som rural miljö i enlighet med de globala målen för hållbar utveckling, t.ex. mål 11 – hållbara städer och samhällen.

Gruppen kännetecknas av att huvuddelen av personalen är engagerad i både forskning och undervisning, vilket bland annat innebär att undervisningen får en stark forskningsanknytning. Studenter från ett brett spektrum av ämnesområden uppmuntras att ta del av kurserna. Forskare/lärare inom gruppen engageras ofta som handledare och/eller examinatorer för självständiga arbeten.


Kontaktinformation

caroline.hagerhall@slu.se, 040-415015

anna.bengtsson@slu.se, 040-415170