Forskningsprojekt inom vegetationsbyggnad

Senast ändrad: 18 april 2024

Några exempel på pågående forskningsprojekt inom vegetationsbyggnad.

MOSS - Återställnings och bevarandestrategier för trädbevuxna torvmarksekosystem
Finansierat av Formas och koordinerat av Lund University. 2021-2024

Kontaktperson: Anna Levinsson

 

Ökad hållbarhet i urban utveckling genom förståelse för kolkostnader för urbana träd
Finansierat av Formas 2021-2025

Kontakt person: Anna Levinsson.

 

Optimering av långsiktig leverans av ekosystemtjänster från träd i Etiopiska städer
Funded by Formas 2022-2024.

Projektet undersöker inhemska arters potential som stadsträd för Etiopiska städer och är ett samarbete med universitetet i Addis Abeba, Etiopien. Projektet genomförs till stor del som ett doktorandprojekt

Kontaktpersoner: Anna Levinsson, Åsa Ode Sang och Gebretsadik Melak Tamene (doktorand).

 

Ett långsiktigt försök för substratets påverkan för träds tillväxt
Utvecklingsprojekt. 2022-

Projektet är ett fälförsök där vi utvärderar effekten av olika substrat för träds tillväxt och involverar Anna Levinsson, Frida Andreasson, Ishi Buffam, Tobias Emilsson, Björn Wiström, Henrik Sjöman, och Anna Lund.

Kontaktpersoner: Anna Levinsson och Frida Andreasson

 

Sammanställning av odlingserfarenheter av träd och buskar för Norra Sverige
Funded by Movium Partnerskap.

Projektet sammanställer odlingserfarenheter av träd och buskar för Norra Sverige för att öka kunskap om vinterhärdighet för träd och buskar och genomförs i samarbete med kommuner i norra Sverige.

Kontaktperson: Björn Wiström

 

Etableringsbevattning av träd - En materialsport?
Finansierat av Movium partnerskap i samarbete med Malmö Stad, Stockholm stad och Göteborg stad.

Vårt mål och försök utgår ifrån frågeställningarna, Hur skiljer sig funktionen hos olika

bevattningssäcksmaterial åt?, Hur varierar dessa eventuella skillnader över säsong och år?, Hur påverkas funktionen av bevattningen av vatten respektive näringslösning? Under våren 2024 installeras 32 bevattningssäckar på trädgårdslabbet i Alnarp.

Kontaktperson: Frida Andreasson

 

Toleranta träd för att främja hållbara städer i ett förändrat klimat Finansierat av Formas, koordinerat av Göteborgs universitet

Kontaktperson: Henrik Sjöman

 

Anpassningsförmåga längs vattendrag (room4Water)
Finansierat av Formas, koordinerat av VTI. 2024-2027.

I projektet Room4water undersöks vilken kapacitet och förändringsförmåga som finns för att genomföra långsiktig, proaktiv och flexibel klimatanpassning för att hantera allt mer extrema översvämningar längs med vattendrag. Projektet involverar: Ishi Buffam, Lisbet Christoffersen och Åsa Ode Sang vid SLU. Vill du veta mer: https://www.vti.se/forskning/klimatanpassning/anpassningsformaga-langs-vattendrag

Kontaktperson: Ishi Buffam och  Lisbet Christoffersen.

 

Green Sponge Buildings in Scandinavia
Finansierat av Intereg och koorinerat av VIA University College, Danmark. 2023-2026

Projektet ser på möjligheter att använda gröna väggar för klimatanpassningar.

Kontaktperson: Petra Thorpert

 

Omvandling av slåttermaterial från vägkanter till biogas
Finaiserat av Trafikverket.

Projektet ser på möjligheter för samverkan mellan biodiversitet och utvining av biogas från vegetation från vägkanter.

Kontaktperson: Tobias Emilsson

 

Hållbar perennanvändning i svåra urbana växtförhållanden
Finansierat av Trafikverket och Movium partnerskap. 2023-2027.

Doktoranprrojektet avser att undersöka huruvida designade örtartade växtsamhällen med höga upplevelsevärden, kan vara ett hållbart alternativ till exempelvis klippt gräs eller stenläggning i svåra urbana odlingslägen. Fokus ligger på torra ståndorter i trafikmiljöer och torra lägen i djup skugga.

Kontaktperson: Karin Svensson

 

Riskanalys för invasiva exotiska arter
Delvis finansierat av Formas. 2021-2025.

Doktorandprojektet fokuserar på riskkommunikation, -bedömingar och –åtgärder för exotiska växter i relation till invasionsbiologi.

Kontaktperson: Cecilia Palmér

 

Läs om flera av våra pågående projekt på engelsk sida


Kontaktinformation

Åsa Ode Sang, Professor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Telefon: +4640415428
E-post: asa.sang@slu.se