Hoppa till huvudinnehåll

Euroforester

Det här masterprogrammet är ett förstahandsval för dig som är intresserad av hållbar förvaltning av skogens resurser och mångfald i ett internationellt perspektiv.

PROGRAMINFORMATION

Programmet har ett internationellt sökintag och all undervisning sker därför på engelska.  

Skogarnas roll för olika ekosystemtjänster och bevarande av biologisk mångfald har under senare år uppmärksammats mer och mer, samtidigt som deras produktionsförmåga blir allt viktigare i omställningen till en global biobaserad samhällsekonomi. Skogliga experter med en bred kunskapsbas och ett internationellt perspektiv har en avgörande roll i denna stora omställningsprocess.

Euroforester masterprogrammet har utvecklats i samarbete mellan fjorton skogsfakulteter i Europa för att möta kunskapsbehovet och efterfrågan på ny skoglig expertis. Programmets kurser ges av ett internationellt team av lärare och forskare. Förutom den campusbaserade undervisningen på SLU i Alnarp, innehåller alla kurser längre studieresor såväl i Sverige som utomlands.

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Programkod: SM001
Namn: Euroforester - masterprogram
Nivå: Masternivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2022

Studieort: Alnarp
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus

Sista anmälan för internationella studenter: 2022-01-17
Sista anmälan för svenska studenter: 2022-04-19

Anmälningskod för internationella studenter: 81008
Anmälningskod för svenska studenter: 81062

Examen: Degree of Master (Two Years) with a major in Forest Science.

Behörighet: General entry requirements: A Bachelor´s degree (equivalent to a Swedish kandidatexamen) from an internationally recognised university.

Specific entry requirements to the Master´s (120 credits) programme Euroforester: one of the following specialisations at first-cycle level:

- 60 credits in Biology or
- 60 credits in Forest Management or
- 60 credits in Forest Sciences or
- 60 credits in Environmental Sciences or
- 60 credits in Natural Resource Management or
- 60 credits in Agricultural Science

and

English 6 from Swedish upper secondary school or equivalent.

INNEHÅLL

Euroforester fokuserar på hållbart skogsbruk i Östersjöregionen som hyser en betydande del av de europeiska skogsresurserna. Länderna i regionen har jämförbara klimatförhållanden men skiljer sig starkt i skogsbrukets praxis och traditioner. Tillsammans med studenternas och lärarnas internationella profil ger detta utmärkta förutsättningar för internationella jämförelser av skog och skogsbruk. För svenska studenter är Euroforester av särskilt intresse även därför att det erbjuder ingående kunskap om de sydsvenska skogarna och deras brukande.

Programmet börjar med ett ettårigt utbildningspaket med betoning på skogsskötsel, ekologi, planering och skogspolitik.

Det sydsvenska barrskogsbruket är i fokus för den första kursen, där påverkan av skogsskötsel och naturhänsyn på beståndsutveckling undersöks ingående.

I den andra kursen ändras skalan från bestånds- till fastighets- och landskapsnivån. Här får studenterna en översikt av grundläggande koncept för långsiktig skoglig planering inriktad mot hållbar produktion av virke och andra ekosystemtjänster, och utarbetar långsiktiga planer för en stor skogsfastighet.

Den tredje kursen behandlar skogspolitik på nationell och internationell nivå. Mycket uppmärksamhet ägnas åt jämförande skogspolitiska analyser mellan de deltagande studenternas hemländer.

I den fjärde kursen studerar vi nordeuropeiska ädellövskogars ekologi, dynamik, biologiska mångfald, och skötsel. Effekter av det moderna skogsbruket och av globala miljöförändringar diskuteras tillsammans med strategier för att bevara en rik flora och fauna.

Under det andra året arbetar studenterna med sitt examensarbete och deltar i valbara kurser vid en av partnerfakulteterna. Studenter som stannar på Alnarps campus kan läsa kurser om avancerad skogsskötsel i tempererade och tropiska skogar. I många fall genomförs examensarbetet i samarbete med andra fakulteter och handledarna kommer från flera olika länder.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

 

KARRIÄR

Utexaminerade studenter från programmet är mycket konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Inom några år efter examen är många redan anställda på viktiga positioner inom en rad olika organisationer. Allt från skogsägarföreningar i Sverige och Greenpeace i Ryssland till multinationella företag som är verksamma över hela världen. Tidigare studenter på programmet upprätthåller aktivt sina internationella nätverk av kamrater genom forskarkonferenser vart tredje år som roterar mellan de deltagande länderna.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…