Hoppa till huvudinnehåll

Euroforester

Det här programmet är ett utmärkt val för dig som är öppen för nya idéer och vill få en djup förståelse för skogsskötsel, ekologi, planering och policy som går utöver vissa nationella skogliga traditioner.

PROGRAMINFORMATION

Programmet har internationell antagning och all undervisning sker på engelska.

Skogsbruket genomgår för närvarande en snabb förvandling. Euroforester-programmet är en global utbildningsmiljö där studenter från hela världen möts, utbyter kunskap och diskuterar skillnader i skogsbruk och kultur.

Euroforester är ett masterprogram som ges på SLU:s campus i Alnarp. Studenter från hela världen läser på programmet och även lärargruppen kännetecknas av mångfald.

På detta program integreras flera olika ämnen, vilket gör att du som student får djupgående och överförbara kunskaper som förbereder dig för en karriär inom den internationella skogssektorn.

Fokus ligger på Östersjöregionen och Centraleuropa, men programmet tar även upp frågor av global betydelse och är därför relevant för studenter även från andra delar av världen. Eftersom skogsbruket genomgått omvälvande förändringar under senare år tar undervisningen ett helhetsgrepp som omfattar mycket mer än bara produktion och vinst.

Euroforester har utvecklats i samarbete mellan skogsfakulteterna vid 14 europeiska universitet. Under ledning av ett internationellt forskar- och lärarteam får studenter på Euroforester-programmet delta i flera studieresor både inom Sverige och utomlands.

Av våra alumnenkäter framgår att studenter med en Euroforester-examen är eftertraktade på arbetsmarknaden. Efter avslutad utbildning kommer du att ha kunskap och färdigheter för ett flertal olika yrken som specialist eller rådgivare vid myndigheter, kommuner och skogsbolag. Du kan också fortsätta din akademiska karriär som doktorand.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Euroforester - masterprogram
Nivå: Masternivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2023

Sista anmälan för internationella studenter: 2023-01-16
Sista anmälan för svenska studenter: 2023-04-17

Studieort: Alnarp
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Antal platser: 20
Anmälningskod för svenska studenter: 81062
Anmälningskod för internationella studenter: 81008

Behörighet: För att bli antagen till masterprogrammet Euroforester krävs grundläggande behörighet till utbildning på avancerad nivå vilket innebär examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng (hp) med fördjupning omfattande minst 60 hp inom något av följande:
- biologi eller
- skogsvetenskap eller
- skogshushållning eller
- miljövetenskap eller
- naturresursförvaltning eller
- lantbruksvetenskap

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans kurs Engelska 6. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Examen: Examen som utbildningen syftar till Masterprogrammet Euroforester syftar till en masterexamen med huvudområdet skogsvetenskap som är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning. Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet skogsvetenskap (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Forest Science). Examenskrav Masterexamen med huvudområdet skogsvetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp) med följande krav: - minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet skogsvetenskap (A1N; A1F), - minst 30 hp självständigt arbete inom huvudområdet skogsvetenskap (masterarbete, A2E). Maximalt 30 hp får utgöra kurser på grundnivå. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

INNEHÅLL

Euroforester fokuserar på hållbart skogsbruk i Östersjöregionen, där en betydande del av de europeiska skogsresurserna finns. Länderna i regionen har jämförbara klimatförhållanden, men praxis och traditioner inom skogsbruket skiljer sig mycket åt. Tillsammans med studenternas och lärarnas internationella profil ger detta utmärkta förutsättningar för internationella jämförelser av skog och skogsbruk. För svenska studenter är Euroforester av särskilt intresse då det även ger ingående kunskap om de sydsvenska skogarna och deras brukande.

Programmet börjar med ett ettårigt utbildningspaket med betoning på skogsskötsel, ekologi, planering och skogspolitik.

Det sydsvenska barrskogsbruket är i fokus för den första kursen, där vi ingående undersöker hur beståndsutveckling påverkas av skogsskötsel och naturhänsyn.

I den andra kursen ändras skalan från bestånds- till fastighets- och landskapsnivån. Här ingår en översikt av grundläggande koncept för långsiktig skoglig planering inriktad mot hållbar produktion av virke och andra ekosystemtjänster, och du utarbetar en långsiktig plan för en stor skogsfastighet.

Den tredje kursen behandlar skogspolitik på nationell och internationell nivå. Mycket uppmärksamhet ägnas åt jämförande skogspolitiska analyser mellan de deltagande studenternas hemländer.

I den fjärde kursen studerar vi nordeuropeiska ädellövskogars ekologi, dynamik, biologiska mångfald och skötsel. Effekterna av modernt skogsbruk och globala miljöförändringar diskuteras, liksom strategier för att bevara en rik flora och fauna.

Under det andra året arbetar du med ditt examensarbete och läser valbara kurser vid en av partnerfakulteterna. Studenter som stannar på Alnarps campus kan läsa kurser om avancerad skogsskötsel i tempererade och tropiska skogar. I många fall genomförs examensarbetet i samarbete med andra fakulteter och handledarna kommer från flera olika länder.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

 

KARRIÄR

Utexaminerade studenter från programmet är mycket konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Inom några år efter examen är många redan anställda på viktiga positioner inom en rad olika organisationer – allt från skogsägarföreningar i Sverige och Greenpeace i Ryssland till multinationella företag som är verksamma över hela världen. Tidigare studenter på programmet upprätthåller aktivt de internationella nätverk de fått på programmet genom forskarkonferenser vart tredje år som roterar mellan de deltagande länderna.

Examen

Masterexamen med huvudområdet skogsvetenskap.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…