Hoppa till huvudinnehåll

Euroforester

Det här programmet är ett utmärkt val för dig som är öppen för nya idéer och vill få en djup förståelse för skogsskötsel, ekologi, planering och policy som går utöver vissa nationella skogliga traditioner.
Öppnar för sen anmälan 15 juli

PROGRAMINFORMATION

Programmet har internationell antagning och all undervisning sker på engelska.

Skogsbruket genomgår för närvarande en snabb förvandling. Euroforester-programmet är en global utbildningsmiljö där studenter från hela världen möts, utbyter kunskap och diskuterar skillnader i skogsbruk och kultur.

Euroforester är ett masterprogram som ges på SLU:s campus i Alnarp. Studenter från hela världen läser på programmet och även lärargruppen kännetecknas av mångfald.

På detta program integreras flera olika ämnen, vilket gör att du som student får djupgående och överförbara kunskaper som förbereder dig för en karriär inom den internationella skogssektorn.

Fokus ligger på Östersjöregionen och Centraleuropa, men programmet tar även upp frågor av global betydelse och är därför relevant för studenter även från andra delar av världen. Eftersom skogsbruket genomgått omvälvande förändringar under senare år tar undervisningen ett helhetsgrepp som omfattar mycket mer än bara produktion och vinst.

Euroforester har utvecklats i samarbete mellan skogsfakulteterna vid 14 europeiska universitet. Under ledning av ett internationellt forskar- och lärarteam får studenter på Euroforester-programmet delta i flera studieresor både inom Sverige och utomlands.

Som student vid programmet har du möjlighet att, i konkurrens, söka till utbytesprogrammet TRANSFOR-M för ditt andra år av programstudierna. Inom TRANSFOR-M har du möjlighet att läsa ett år vid ett av tre partneruniversitet; University of British Columbia, University of Alberta eller Lakehead University. Efter fullgjorda studier uppfyller du kraven för att ansöka om en dubbel examen, en från SLU och en från det kanadensiska universitetet.

Av våra alumnenkäter framgår att studenter med en Euroforester-examen är eftertraktade på arbetsmarknaden. Efter avslutad utbildning kommer du att ha kunskap och färdigheter för ett flertal olika yrken som specialist eller rådgivare vid myndigheter, kommuner och skogsbolag. Du kan också fortsätta din akademiska karriär som doktorand.

Vill du bli jägmästare?  

Utbildningen kan även leda till yrkestiteln jägmästare utifrån ditt val av kandidatprogram och kurser. Mer info om vägen till jägmästarexamen hittar du här: Länk till information om jägmästarexamen

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Euroforester
Nivå: Masternivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2024

Sista anmälan för internationella studenter: 2024-01-15
Sista anmälan för svenska studenter: 2024-04-15

Studieort: Alnarp
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för svenska studenter: 81062
Anmälningskod för internationella studenter: 81008

Urval: Högskolepoäng

Behörighet:

För att bli antagen till masterprogrammet Euroforester krävs
grundläggande behörighet: examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen
särskild behörighet: fördjupning omfattande minst 60 hp inom något av följande:
- Skogsbruksvetenskap
- Skogshushållning
- Skogsvetenskap
- Biologi
- Miljövetenskap
- Naturresursförvaltning
Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska 6. Detta är uppfyllt av den som har en examen på grundnivå om 180 högskolepoäng från ett svenskt lärosäte. För sökanden från vissa engelskspråkiga länder gäller särskilda regler.
Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt.
För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i respektive kursplan.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet Euroforester syftar till en masterexamen med huvudområdet skogsbruksvetenskap. Masterexamen är en generell examen.

Student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis med benämningen masterexamen med huvudområdet skogsbruksvetenskap (Degree of Master of Science with a major in Forestry Science).

Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Programmet innehåller kurser som, beroende på kursval och kombination med tidigare studier inom skogliga program på kandidatnivå vid SLU, kan ligga till grund för att uppnå fordringarna för yrkesexamen jägmästarexamen om 300 hp. Målen för jägmästarexamen framgår av förordning för Sveriges lantbruksuniversitet. Kraven för att uppnå jägmästarexamen definieras i SLU:s lokala examensordning.

Examenskrav

Masterexamen med huvudområde skogsbruksvetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

  • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet skogsbruksvetenskap (A1N; A1F)
  • minst 30 hp självständigt arbete inom huvudområdet skogsbruksvetenskap (masterarbete/A2E).

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

I masterexamen kan kurser om maximalt 30 hp utgöras av kurser på grundnivå förutsatt att dessa inte ingått i behörighetsgivande kandidatexamen eller motsvarande. Samtliga kurser ingående i examen ska vara på högskolenivå, helt avslutade och får ej överlappa/likna varandra i innehåll.

INNEHÅLL

Euroforester fokuserar på hållbart skogsbruk i Östersjöregionen, där en betydande del av de europeiska skogsresurserna finns. Länderna i regionen har jämförbara klimatförhållanden, men praxis och traditioner inom skogsbruket skiljer sig mycket åt. Tillsammans med studenternas och lärarnas internationella profil ger detta utmärkta förutsättningar för internationella jämförelser av skog och skogsbruk. För svenska studenter är Euroforester av särskilt intresse då det även ger ingående kunskap om de sydsvenska skogarna och deras brukande.

Programmet börjar med ett ettårigt utbildningspaket med betoning på skogsskötsel, ekologi, planering och skogspolitik.

Det sydsvenska barrskogsbruket är i fokus för den första kursen, där vi ingående undersöker hur beståndsutveckling påverkas av skogsskötsel och naturhänsyn.

I den andra kursen ändras skalan från bestånds- till fastighets- och landskapsnivån. Här ingår en översikt av grundläggande koncept för långsiktig skoglig planering inriktad mot hållbar produktion av virke och andra ekosystemtjänster, och du utarbetar en långsiktig plan för en stor skogsfastighet.

Den tredje kursen behandlar skogspolitik på nationell och internationell nivå. Mycket uppmärksamhet ägnas åt jämförande skogspolitiska analyser mellan de deltagande studenternas hemländer.

I den fjärde kursen studerar vi nordeuropeiska ädellövskogars ekologi, dynamik, biologiska mångfald och skötsel. Effekterna av modernt skogsbruk och globala miljöförändringar diskuteras, liksom strategier för att bevara en rik flora och fauna.

Under det andra året arbetar du med ditt examensarbete och läser valbara kurser vid en av partnerfakulteterna. Studenter som stannar på Alnarps campus kan läsa kurser om avancerad skogsskötsel i tempererade och tropiska skogar. I många fall genomförs examensarbetet i samarbete med andra fakulteter och handledarna kommer från flera olika länder.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

 

KARRIÄR

Utexaminerade studenter från programmet är mycket konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Inom några år efter examen är många redan anställda på viktiga positioner inom en rad olika organisationer – allt från skogsägarföreningar i Sverige och Greenpeace i Ryssland till multinationella företag som är verksamma över hela världen. Tidigare studenter på programmet upprätthåller aktivt de internationella nätverk de fått på programmet genom forskarkonferenser vart tredje år som roterar mellan de deltagande länderna.

Examen

Masterexamen med huvudområdet skogsvetenskap.

RAMSCHEMA

Årskurs 1

UTBILDNINGSPLAN

Studentlivet

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

Hur ansöker jag?

Sveriges unika system för ansökningar gör det möjligt att ansöka om program och kurser vid olika universitet på samma ansökan.

Studenter som sitter utomhus i solen

För en hållbar värld

Chat with our students

Take the opportunity to chat with our international Student ambassadors and read the blogs to gain an insight into their lives as students in Sweden and at SLU.

Chatta med våra studenter på Unibuddy

Hur blir jag jägmästare?

Och vad är en jägmästare? En jägmästare är experter på skog och skogsbruk och på vad som krävs för att förvalta våra skogar på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt. Brinner du för skogens möjligheter läs mer om jägmästarexamen här.

Drönare över skogen
Studenter sitter på stenmur, foto.

Alnarp

Campuset med Malmö, Lund och Köpenhamn runt hörnet. På campus Alnarp finns mycket att upptäcka för dig som student. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till utbudet i de lite större städerna i närheten.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…