Hoppa till huvudinnehåll

Euroforester

Det här programmet är ett utmärkt val för dig som är öppen för nya idéer och vill få en djup förståelse för skogsskötsel, ekologi, planering och policy som går utöver vissa nationella skogliga traditioner.

PROGRAMINFORMATION

Programmet har internationell antagning och all undervisning sker på engelska.

Skogsbruket genomgår för närvarande en snabb förvandling. Euroforester-programmet är en global utbildningsmiljö där studenter från hela världen möts, utbyter kunskap och diskuterar skillnader i skogsbruk och kultur.

Euroforester är ett masterprogram som ges på SLU:s campus i Alnarp. Studenter från hela världen läser på programmet och även lärargruppen kännetecknas av mångfald.

På detta program integreras flera olika ämnen, vilket gör att du som student får djupgående och överförbara kunskaper som förbereder dig för en karriär inom den internationella skogssektorn.

Fokus ligger på Östersjöregionen och Centraleuropa, men programmet tar även upp frågor av global betydelse och är därför relevant för studenter även från andra delar av världen. Eftersom skogsbruket genomgått omvälvande förändringar under senare år tar undervisningen ett helhetsgrepp som omfattar mycket mer än bara produktion och vinst.

Euroforester har utvecklats i samarbete mellan skogsfakulteterna vid 14 europeiska universitet. Under ledning av ett internationellt forskar- och lärarteam får studenter på Euroforester-programmet delta i flera studieresor både inom Sverige och utomlands.

Av våra alumnenkäter framgår att studenter med en Euroforester-examen är eftertraktade på arbetsmarknaden. Efter avslutad utbildning kommer du att ha kunskap och färdigheter för ett flertal olika yrken som specialist eller rådgivare vid myndigheter, kommuner och skogsbolag. Du kan också fortsätta din akademiska karriär som doktorand.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Euroforester - masterprogram
Nivå: Masternivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2023

Sista anmälan för internationella studenter: 2023-01-16
Sista anmälan för svenska studenter: 2023-04-17

Studieort: Alnarp
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Antal platser: 20
Anmälningskod för svenska studenter: 81062
Anmälningskod för internationella studenter: 81008

Behörighet:

För att bli antagen till masterprogrammet Euroforester krävs grundläggande behörighet till utbildning på avancerad nivå vilket innebär examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng (hp) med fördjupning omfattande minst 60 hp inom något av följande:
- biologi eller
- skogsvetenskap eller
- skogshushållning eller
- miljövetenskap eller
- naturresursförvaltning eller
- lantbruksvetenskap

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans kurs Engelska 6. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet Euroforester syftar till en masterexamen med huvudområdet skogsvetenskap som är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet skogsvetenskap (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Forest Science).

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet skogsvetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp) med följande krav:

 • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet skogsvetenskap (A1N; A1F),

 • minst 30 hp självständigt arbete inom huvudområdet skogsvetenskap (masterarbete, A2E).

Maximalt 30 hp får utgöra kurser på grundnivå.

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

INNEHÅLL

Euroforester fokuserar på hållbart skogsbruk i Östersjöregionen, där en betydande del av de europeiska skogsresurserna finns. Länderna i regionen har jämförbara klimatförhållanden, men praxis och traditioner inom skogsbruket skiljer sig mycket åt. Tillsammans med studenternas och lärarnas internationella profil ger detta utmärkta förutsättningar för internationella jämförelser av skog och skogsbruk. För svenska studenter är Euroforester av särskilt intresse då det även ger ingående kunskap om de sydsvenska skogarna och deras brukande.

Programmet börjar med ett ettårigt utbildningspaket med betoning på skogsskötsel, ekologi, planering och skogspolitik.

Det sydsvenska barrskogsbruket är i fokus för den första kursen, där vi ingående undersöker hur beståndsutveckling påverkas av skogsskötsel och naturhänsyn.

I den andra kursen ändras skalan från bestånds- till fastighets- och landskapsnivån. Här ingår en översikt av grundläggande koncept för långsiktig skoglig planering inriktad mot hållbar produktion av virke och andra ekosystemtjänster, och du utarbetar en långsiktig plan för en stor skogsfastighet.

Den tredje kursen behandlar skogspolitik på nationell och internationell nivå. Mycket uppmärksamhet ägnas åt jämförande skogspolitiska analyser mellan de deltagande studenternas hemländer.

I den fjärde kursen studerar vi nordeuropeiska ädellövskogars ekologi, dynamik, biologiska mångfald och skötsel. Effekterna av modernt skogsbruk och globala miljöförändringar diskuteras, liksom strategier för att bevara en rik flora och fauna.

Under det andra året arbetar du med ditt examensarbete och läser valbara kurser vid en av partnerfakulteterna. Studenter som stannar på Alnarps campus kan läsa kurser om avancerad skogsskötsel i tempererade och tropiska skogar. I många fall genomförs examensarbetet i samarbete med andra fakulteter och handledarna kommer från flera olika länder.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

 

KARRIÄR

Utexaminerade studenter från programmet är mycket konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Inom några år efter examen är många redan anställda på viktiga positioner inom en rad olika organisationer – allt från skogsägarföreningar i Sverige och Greenpeace i Ryssland till multinationella företag som är verksamma över hela världen. Tidigare studenter på programmet upprätthåller aktivt de internationella nätverk de fått på programmet genom forskarkonferenser vart tredje år som roterar mellan de deltagande länderna.

Examen

Masterexamen med huvudområdet skogsvetenskap.

RAMSCHEMA

Årskurs 1

Skoglig föryngring

2024-06-03 - 2024-09-01
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

UTBILDNINGSPLAN

Euroforester - masterprogram

Programkod:
SM001

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

För att bli antagen till masterprogrammet Euroforester krävs grundläggande behörighet till utbildning på avancerad nivå vilket innebär examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng (hp) med fördjupning omfattande minst 60 hp inom något av följande:

 • biologi eller

 • skogsvetenskap eller

 • skogshushållning eller

 • miljövetenskap eller

 • naturresursförvaltning eller

 • lantbruksvetenskap

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans kurs Engelska 6. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Mål

Allmänna mål

De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen

I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för masterexamen:

Kunskap och förståelse

För masterexamen ska studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och

 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För masterexamen ska studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,

 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,

 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och

 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen ska studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Examen

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet Euroforester syftar till en masterexamen med huvudområdet skogsvetenskap som är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet skogsvetenskap (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Forest Science).

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet skogsvetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp) med följande krav:

 • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet skogsvetenskap (A1N; A1F),

 • minst 30 hp självständigt arbete inom huvudområdet skogsvetenskap (masterarbete, A2E).

Maximalt 30 hp får utgöra kurser på grundnivå.

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet

Masterprogrammet Euroforester har en utpräglad internationell profil med ambitionen att vara ett ledande internationellt masterprogram inom skogsvetenskap med inriktning mot europeisk skogsskötsel.

Programmets syfte är att ge studenter med grundexamen i skogsvetenskap en möjlighet att fördjupa sig i skogsvetenskap med inriktning med starkt fokus på europeiskt skogsbruk. Genomfört program ger en masterexamen som kan användas i en akademisk eller yrkeskarriär inom den del av skogsvetenskap som programmets fördjupning och specialisering erbjuder.

Programmet genomförs med fyra profilerande kurser, totalt 60 hp, under första studieåret. Därefter väljer studenten programkurser med möjlighet till fördjupning eller breddning. I programmet ingår att genomföra ett självständigt arbete om minst 30 hp.

Bred kunskap och förståelse inom huvudämnet ges under första årets programprofilerande kurser med fokus på skogsskötsel, ekologi, skoglig planering och inventering samt svensk och internationell skogspolitik. Studenten ges också möjlighet till egen specialisering inom delar av huvudområdet genom projektarbete, fältarbete och studiebesök. Ökad förståelse ges genom diskussioner av aktuella frågor med representanter från bl.a. skogsägarföreningar, myndigheter och industrin. Stor vikt läggs vid fördjupad förståelse i skogsbrukets förutsättningar i området runt östersjön samt metoder för skogsbruk, inventering, samhällsvetenskapligt arbete och jämförande analyser mellan olika länder. Att förstå lövskogars ekologi och skötsel samt dess ekonomiska potential utgör en viktig del av programmet.

Färdigheter och förmågor tränas i programkurser genom jämförande analys, diskussioner och övningar. Studenterna utvecklar färdigheter i skogsinventering och i användning av olika planeringsverktyg, såsom produktionssimulatorer, landskapssimulatorer och GIS. Genom programmets innehåll och pedagogik tränas studentens förmåga att redogöra för och diskutera sin kunskap och att argument i såväl nationella som internationella sammanhang.

Värderingsförmåga och förhållningssätt tränas genom hela programmet vilket ger studenterna ett kritiskt förhållningssätt till etablerade normer och strukturer. Inom policy ligger gränssnittet mellan skog och samhälle, bland annat diskuteras etiska frågeställningar såsom den globala utmaningen att balansera nyttjandet och bevarandet av skogliga resurser och samhällets utvecklig i olika delar av världen. Effekter av det moderna skogsbruket på biologisk mångfald diskuteras tillsammans med strategier för bevarande och vård av lövskogsekosystem. Forskarens och vetenskapen roll i samhället analyseras ur flera aspekter.

Kurser i programmet

Huvudområde

SG=Skogsvetenskap

Kurs, Huvudområde, Fördjupning

År 1

Sustainable Forestry in Southern Sweden, 15 hp, SG, A1N

Hållbar skoglig planering 15 hp, SG, A1N

Nationell och internationell skogspolitik 15 hp, SG, A1N

Ädellövskog: Dynamik, biologisk mångfald och skötsel för kombinerade mål 15 hp, SG, A1F

År 2

Skötsel av tempererade skogar 15 hp, SG, A1N

Självständigt masterarbete 30 eller 60 hp, SG, A2E

Förändringar i kursutbudet kan ske under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s studentwebb.

Övergångsbestämmelser och övriga förerskrifter

Övergångsbestämmelser

Den som har följt programmet enligt utbildningsplan antagna från 2016 med godkänt resultat uppfyller fodringarna för examen enligt denna utbildningsplan.

Övriga föreskrifter

När utbildningsplanen fastställdes gällde att högst 15 hp på grundnivå kan ingå i en generellmaster examen vid SLU men efter beslut i UN gäller att upp till 30 hp grundnivå kan ingå. Utbildningsplanen är reviderad utifrån utbildningsnämndens beslut.

Övriga upplysningar

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå

Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på masterprogrammet Euroforester med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på forskarnivå.

Studentlivet

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

Hur ansöker jag?

Sveriges unika system för ansökningar gör det möjligt att ansöka om program och kurser vid olika universitet på samma ansökan.

Studenter som sitter utomhus i solen

För en hållbar värld

Följ oss på Instagram

Nyfiken på hur det är att plugga hos oss?

...eller på Facebook

Följ våra studenter på sociala medier!

Chat with our students

Take the opportunity to chat with our international Student ambassadors and read the blogs to gain an insight into their lives as students in Sweden and at SLU.

Chatta med våra studenter på Unibuddy
Studenter sitter på stenmur, foto.

Alnarp

Campuset med Malmö, Lund och Köpenhamn runt hörnet. På campus Alnarp finns mycket att upptäcka för dig som student. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till utbudet i de lite större städerna i närheten.


Kontaktinformation

 

Frågor och svar om studier.png

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…