Hoppa till huvudinnehåll

Lantmästare Rådgivare, säljare eller egenföretagare?

Vill du lära dig helheten inom teknikintensiva och energieffektiva lantbruks- och livsmedelsföretag? Lantmästare är starkt efterfrågade på arbetsmarknaden, för sina breda kunskaper om resurser och metoder för lantbruk, företagsekonomi, arbetsledning, marknad och samspel med miljö och samhälle.

PROGRAMINFORMATION

Vad gör en lantmästare?

Lantmästare är inriktad på hållbar lantbruks- och livsmedelsproduktion. Som lantmästare arbetar du ofta i en arbetsledande position med driftledning, rådgivning eller marknadsföring mot lantbruksföretag. Många lantmästare blir egenföretagare.

Vill du vara en del av den agrara näringens framtid? Bli specialist på lantbruk! Produktion av mat är viktigt för samhället, därför behövs det en bred kompetens för att kunna lösa lantbrukets utmaningar.

Lantmästarprogrammet ger dig bred kunskap för dagens och framtidens lantbruksföretag. Utbildningen ger en helhetsbild av företagande, växtodling och animalieproduktion samt den teknik som tillhör. Under senare delen av utbildningen fördjupar du dig för att få en spetskompetens. 

En lantmästare är starkt efterfrågad för sina kunskaper om resurser och metoder för produktion, marknad, funktion, arbetsledning och samspelet med miljö och samhälle.

Studera utomlands

Vill du studera utomlands under utbildningen? På den här sidan hittar du vilka olika internationella möjligheter det finns inom programmet. Länk: Internationella möjligheter inom Lantmästarprogrammet.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Lantmästarprogrammet
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Omfattning: 3 år, 180 hp
Studiestart: HT 2024

Sista anmälan för svenska studenter: 2024-04-15

Studieort: Alnarp
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för svenska studenter: 91056

Behörighet:

För att bli behörig till Lantmästarprogrammet krävs grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och
- Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
- Naturkunskap 2*
- Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1
- Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2
alternativt
- Matematik B
- Naturkunskap B*
- Samhällskunskap A
- Biologi A + Kemi A + Fysik A ersätter Naturkunskap B
Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt. För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.
Relevant arbetslivserfarenhet
För att bli behörig till Lantmästarprogrammet krävs även relevant arbetslivserfarenhet enligt ett av följande alternativ:
1. minst 24 månaders relevant arbetslivserfarenhet, eller
2. 500 gymnasiepoäng jordbrukskurser samt minst 18 månaders relevant arbetslivserfarenhet, eller
3. minst 40 veckors eftergymnasial utbildning med inriktning jordbruk samt minst 12 månaders relevant arbetslivserfarenhet. Med relevant arbetslivserfarenhet menas att arbetslivserfarenheten ska vara allsidig och täcka flera av områdena växtodling, animalieproduktion, teknik/byggnadsteknik och ekonomi inom lantbruk. Arbetet räknas från den dag sökanden fyller 18 år. Arbetslivserfarenheten kan genomföras på heltid eller deltid, dock ska arbetet ske på minst halvtid. Deltidstjänstgöring omräknas till heltid. Arbetslivserfarenheten ska styrkas med tjänstgöringsintyg.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Lantmästarprogrammet syftar till en lantmästarexamen som är en yrkesexamen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen lantmästarexamen (Degree of Bachelor of Science in Agricultural and Rural Management).

Examenskrav

Lantmästarexamen enligt utbildningsplan för lantmästarprogrammet uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:

-obligatoriska programkurser

-valbara programkurser

-15 hp självständigt arbete (G2E).

INNEHÅLL

Första året

Utbildningen inleds med att får du en helhetsbild av lantbruksföretagande och läser bland annat ekonomistyrning, redovisning och beskattning samt marknadsföring. Du läser därefter kemi, ekologi och statistik som grund för de fortsatta studierna om produktion av djur och växter. Under den andra terminen lär du dig hur man bedriver hållbar växtodling och läser produktionsgrunder och produktionsmetoder samt ogräs och växtsjukdomar. Du läser också teknik, arbetsmiljö och skogsbruk.

Andra året

Det ger dig kunskaper om hur man bedriver en effektiv animalieproduktion. Du får en allmän introduktion om djur och djupare kunskap om de olika produktionsinriktningarna. Du lär dig också om byggnader, djurmiljö och inomgårdsmekanisering. Under vårterminen läser du mer ekonomi och har därefter möjlighet att fördjupa dig inom animalieproduktion, växtodling alternativt teknik och energisystem.

Tredje året

Då har du möjlighet att rikta in dig på ett av huvudområdena företagsekonomi eller lantbruksvetenskap. Inom företagsekonomin kan du specialisera dig inom företagsledning i praktiken, ledarskap och rådgivning samt företagsstrategier. Inom lantbruksvetenskapen kan du specialisera dig inom animalieproduktion, odlingssystem, maskin- och byggnadsteknik samt får verktyg för teknikintensiv lantbruks- och trädgårdsproduktion.

Under utbildningens sista del gör du ett självständigt arbete där du får tillämpa dina kunskaper utifrån eget intresse och aktuell frågeställning.

Studera utomlands

Vill du studera utomlands under utbildningen? På den här sidan hittar du vilka olika internationella möjligheter det finns inom programmet. Länk: Internationella möjligheter inom Lantmästarprogrammet.

KARRIÄR

Vad kan jag bli?

Eftersom Lantmästarprogrammet ger en högre utbildning inom det agrara området gör det dig anställningsbar på en mångsidig och föränderlig arbetsmarknad. Den utbildar dig för arbete inom företag, myndigheter och organisationer.

Du kan till exempel jobba som:

 • driftledare
 • naturbrukslärare
 • rådgivare
 • säljare
 • lantbruksansvarig på bank
 • handläggare inom myndigheter
 • miljösamordnare
 • redovisningsekonom
 • journalist
 • marknadsansvarig
 • egenföretagare

Vad blev det av dem? 

Undrar du vad som händer efter studierna på SLU? Klicka här för att se filmer med våra alumner.

RAMSCHEMA

Årskurs 1

Växtproduktion

2024-03-20 - 2024-06-02
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Animalieproduktion I

2023-08-28 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 3

Byggnadsplanering

2024-01-15 - 2024-03-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

UTBILDNINGSPLAN

Lantmästarprogrammet

Programkod:
NY012

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

För att bli behörig till Lantmästarprogrammet krävs grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och

 • Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
 • Naturkunskap 2*
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1
 • Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

alternativt

 • Matematik B
 • Naturkunskap B*
 • Samhällskunskap A
 • Biologi A + Kemi A + Fysik A ersätter Naturkunskap B

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt. För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Relevant arbetslivserfarenhet

För att bli behörig till Lantmästarprogrammet krävs även relevant arbetslivserfarenhet enligt ett av följande alternativ:

 1. minst 24 månaders relevant arbetslivserfarenhet, eller
 2. 500 gymnasiepoäng jordbrukskurser samt minst 18 månaders relevant arbetslivserfarenhet, eller
 3. minst 40 veckors eftergymnasial utbildning med inriktning jordbruk samt minst 12 månaders relevant arbetslivserfarenhet. Med relevant arbetslivserfarenhet menas att arbetslivserfarenheten ska vara allsidig och täcka flera av områdena växtodling, animalieproduktion, teknik/byggnadsteknik och ekonomi inom lantbruk. Arbetet räknas från den dag sökanden fyller 18 år. Arbetslivserfarenheten kan genomföras på heltid eller deltid, dock ska arbetet ske på minst halvtid. Deltidstjänstgöring omräknas till heltid. Arbetslivserfarenheten ska styrkas med tjänstgöringsintyg.

Mål

Allmänna mål

De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen

I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för lantmästarexamen:

För lantmästarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som lantmästare.

Kunskap och förståelse

För lantmästarexamen ska studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund, beprövade erfarenhet och relevanta metoder,
 • visa kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa kunskap om och förståelse för den agrara näringen och angränsande verksamheters förutsättningar, funktion och interaktion med miljön och samhället.

Färdighet och förmåga

För lantmästarexamen ska studenten

 • visa förmåga att inom givna ramar och med adekvata metoder självständigt identifiera,analysera och lösa problem som rör den agrara näringen,
 • visa förmåga att besluta om, genomföra och utvärdera relevanta åtgärder som rör lantbrukets produktion, marknad, miljö och naturresurshushållning, 
 • visa förmåga att utforma och ansvara för produktionssystem inom den agrara näringen och angränsande verksamheter med hänsyn till givna förutsättningar och behov, och 
 • visa förmåga att kritiskt granska och bedöma relevant information samt redogöra för och diskutera problem och lösningar i dialog med olika grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För lantmästarexamen ska studenten

 • visa förmåga att göra bedömningar av och hantera frågor om odling, djurhållning och företagande med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, ekonomiska,miljömässiga och etiska aspekter samt kunna göra avvägningar mellan olika aspekter,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Examen

Examen som utbildningen syftar till

Lantmästarprogrammet syftar till en lantmästarexamen som är en yrkesexamen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen lantmästarexamen (Degree of Bachelor of Science in Agricultural and Rural Management).

Examenskrav

Lantmästarexamen enligt utbildningsplan för lantmästarprogrammet uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:

 • obligatoriska programkurser 
 • valbara programkurser
 • 15 hp självständigt arbete (G2E)

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet

Lantmästarprogrammet avser att ge utbildning på högre nivå inom det agrara området. Programmet med sin tydliga anknytning till lantbruksnäringen gör studenterna anställningsbara på en mångsidig och föränderlig arbetsmarknad, genom att den utbildar för arbete inom företag, myndigheter och organisationer. Likväl ges studenterna möjlighet att förvärva de kunskaper och färdigheter som krävs för att driva ett modernt lantbruksföretag.

Utbildningen har ett tvärvetenskapligt perspektiv med tyngdpunkten i huvudområdena företagsekonomi och lantbruksvetenskap. Studenterna utvecklar även kunskaper inom biologi, kemi, teknologi, statistik och juridik. Inom programmet erhålls en bred kunskap och helhetssyn på lantbrukssektorn och närliggande områden med tonvikt på lantbrukets förutsättningar, produktion, marknad, funktion, arbetsledning samt samspelet med miljö och samhälle, särskilt ur ett hållbarhetsperspektiv. Utbildningen kombinerar kunskaper inom områdena animalieproduktion, ekonomi, teknik och växtodling, både med ett forskaranknutet och vetenskapligt synsätt samt genom näringslivsanknytning. Utbildningen har en tydlig anknytning till lantbruksnäringen genom att undervisningen innehåller verkliga praktikfall, gästföreläsningar och studiebesök. Gemensamma branschdagar för producenter, rådgivare och studenter används i undervisningen för att ge en förståelse för de agrara näringarnas komplexa system.

Programmet är upplagt så att studenterna kan utveckla en helhetsbild av företagande med kunskaper om ekonomistyrning, redovisning och beskattning samt marknadsföring. Ämnena kemi, ekologi och statistik knyts an till det lantbruksvetenskapliga området och har ett tydligt fokus mot hållbar utveckling. Den kunskapen ligger till grund för de fortsatta studierna om produktion av djur och växter. Även inom kurser om animalie- och växtproduktion samt tillhörande teknik ges en helhetsbild rörande biologi, produktionsförutsättningar, odlingssystem samt produktionsinriktningar. Den teknik som behandlas inom programmet har fokus på samspelet mellan biologi och teknik. I detta sammanhang behandlas även arbetsmiljöaspekterna.

Studenterna ges möjlighet till att skapa en egen profil på sin examen genom specialisering inom företagsekonomi eller lantbruksvetenskap under programmets tredje år. Kurser som ger fördjupning erbjuds t.ex. inom ämnesområdena animalieproduktion, växtproduktion, byggnads- och maskinteknik, digitalisering i lantbruket samt företagsledning. Det finns möjligheter till internationella studier under en termin under det tredje året. Internationella utblickar erhålls även i några av programmets kurser.

Kurserna inom lantmästarprogrammet utnyttjar många olika undervisningsformer för att främja studenternas inlärning, egenaktivitet och progression genom utbildningen. Studenterna vidareutvecklar generella kompetenser, såsom förmågan att kommunicera muntligt och skriftligt, på olika sätt genom hela utbildningen. Samarbete i grupp tränas i tvärvetenskapliga och yrkesmässiga sammanhang. Som en viktig förberedelse för yrkeslivet ges studenterna möjlighet att utveckla kunskaper och färdigheter gällande planering och genomförande av projekt. Förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap tränas genom att lösa komplexa problemställningar som särskilt rör den agrara näringen.

Lantmästarprogrammet avslutas med ett självständigt arbete (examensarbete) där studenterna får tillämpa sina kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en aktuell frågeställning av intresse för något av utbildningens områden.

Kurser i programmet

Huvudområden/ämnen

BI=Biologi, FÖ=Företagsekonomi, KE=Kemi, LB=Lantbruksvetenskap, TN=Teknologi, TV=Trädgårdsvetenskap

Kurser i fetstil är obligatoriska för lantmästarexamen. För lantmästarexamen med specialisering lantbruksvetenskap krävs att studenten är godkänd på en av de tre kurser på G2F-nivå som är markerade som obligatoriska i år 3.

Kurs Huvudområde-****fördjupning

År 1

Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen, del I, 15 hp, FÖ/LB, G1N

Kemi, ekologi och statistik, 15 hp, KE/LB, G1N

Växtproduktionens teknik och arbetsmiljö, 7,5 hp, TN/LB, G1N

Växtodling – marken och växterna, 7,5 hp, BI/LB, G1N

Växtproduktion, 15 hp, BI/LB, G1N

År 2

Animalieproduktion I, 15 hp, BI/LB, G1F

Djurhållningens teknologi, 15 hp, TN/LB, G1F

Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen, del II, 15 hp, FÖ/LB, G1F

Energisystem för lantbruks- och trädgårdsföretag med tillämpad juridik, 15 hp, TN, G1F

Animalieproduktion med tillämpad juridik för de areella näringarna, 15 hp, BI/LB, G1F

Växtodlingens styrmedel med tillämpad juridik för de areella näringarna, 15 hp, BI/LB, G1F

År 3

***Specialisering företagsekonomi ***

Driva och utveckla företag - företagsekonomi i praktiken, 15 hp, FÖ, G1F

Socialt hållbart ledarskap och rådgivning, 15 hp, FÖ, G1F

Företagsstrategiska perspektiv, 15 hp, FÖ/LB, G2F

Självständigt arbete i företagsekonomi, G2E – Lantmästarprogrammet, 15 hp, FÖ, G2E

Specialisering lantbruksvetenskap

Driva och utveckla företag - företagsekonomi i praktiken, 15 hp, FÖ, G1F

Byggnadskonstruktion A, 15 hp, TN, G1F

Animalieproduktionens driftledning och system, 15 hp, BI/LB, G1F

Maskinteknik i lantbruket, 15 hp, TN/LB, G1F

Socialt hållbart ledarskap och rådgivning, 15 hp, FÖ, G1F

Hållbara odlingssystem, 15 hp, BI/LB, G1F

Godkänt på en av kurserna Verktyg för framtidens lantbruk och trädgårdsproduktion, Byggnadsplanering eller Sustainable Production Systems in a Global Perspective krävs för examen inom specialisering lantbruksvetenskap.

Verktyg för framtidens lantbruk och trädgårdsproduktion, 15 hp, LB/TV, G2F

Byggnadsplanering, 15 hp, TN/LB, G2F

Sustainable Production Systems in a Global Perspective, 15 hp, BI/LB, G2F

Självständigt arbete i lantbruksvetenskap, G2E – Lantmästarprogrammet, 15 hp, LB, G2E

Förändringar i kursutbudet kan ske under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s studentwebb.

Övergångsbestämmelser och övriga förerskrifter

Övergångsbestämmelser

Studenter antagna till lantmästarprogrammet hösten 2020 eller tidigare kan ta ut lantmästarexamen om de examenskrav som finns preciserade i denna utbildningsplan är uppfyllda. En individuell studieplan upprättas i varje enskilt fall.

Den som före den 1 januari 2021 har påbörjat en utbildning till en lantmästarexamen enligt de äldre bestämmelserna har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av december 2025.

En student som är antagen före den 1 januari 2021 och uppfyller fordringarna har rätt att få en lantmästarexamen, 180 hp, om hen inte tidigare har en lantmästarexamen, 120 hp.

Studenter som har antagits till Lantmästarprogrammet, 180 hp, hösten 2021 eller senare, har ett examenskrav för specialiseringen lantbruksvetenskap som omfattar den obligatoriska kursen Sustainable Production Systems in a Global Perspective, 15 hp. Fr.o.m. 1 augusti 2023 ersätts det kravet genom någon av kurserna Verktyg för framtidens lantbruk och trädgårdsproduktion, 15 hp, Byggnadsplanering, 15 hp eller Sustainable Production Systems in a Global Perspective 15 hp.

Övriga upplysningar

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå

Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på lantmästarprogrammet med avlagd lantmästarexamen har möjlighet att fortsätta sina studier på avancerad nivå.

Kandidatexamen

I lantmästarprogrammet 180 högskolepoäng ingår 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i huvudområdena företagsekonomi eller lantbruksvetenskap, vilket ger möjlighet att ansöka om kandidatexamen i dessa huvudområden.

Arbetslivserfarenhet

För att bli behörig till Lantmästarprogrammet krävs relevant arbetslivserfarenhet. Här kan du läsa mer om vad som gäller och hur den ska redovisas yrkeserfarenhet.

Lantmästarkåren på Instagram

Nyfiken på hur det är att plugga till lantmästare? Här kan du följa lantmästarstudenter på Instagram.

Studieåren du aldrig glömmer

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

Lantmästaren som rustar för framtidens lantbruk

Magnus läste till lantmästare på SLU och blev serviceansvarig. Vill du också möta lantbrukets utmaningar i framtiden? Gör som Magnus.

Årets alumn 2022 - Annika Bergman

Intervju med Annika Bergman. Lantmästare och årets SLU-alumn 2022.

slu.student

Visste du att du kan följa våra studenter på Instagram? Där får du en glimt av hur studentlivet är och hur det faktiskt är att plugga på SLU.

Skugga en student

Nyfiken på hur det är att plugga på SLU? Då ska du skugga en student. Välj om du vill träffa en student digitalt eller fysiskt och på vilket campus. Du får möjlighet att ställa alla dina frågor. Väljer du att skugga på campus får du även hänga med på föreläsningar.

Skugga en student

Frågor och svar inför ansökan

Här har vi samlat vanliga frågor och svar för dig som är intresserad av att plugga på SLU.

Studenter sitter på stenmur, foto.

Alnarp

Campuset med Malmö, Lund och Köpenhamn runt hörnet. På campus Alnarp finns mycket att upptäcka för dig som student. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till utbudet i de lite större städerna i närheten.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…