Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi - hållbar utveckling Miljöekonom eller marknadsförare?

Läs till ekonom med inriktning på miljö och naturresurser. Du får eftertraktad kunskap om samband mellan näringsliv, samhälle och miljö och kan göra insatser för hållbarhet och livskvalitet.

PROGRAMINFORMATION

Vill du veta mer om sambanden mellan näringsliv, samhälle och miljö? Då ska du läsa ekonomi på SLU  - här får du studera naturresurser ur ett ekonomiskt perspektiv.

Ekonomiska frågor med koppling till naturresurser och miljö kommer idag in på alla nivåer i företag, organisationer och myndigheter. Vårt ekonomiprogram ger dig möjlighet att arbeta som ekonom med specialkunskap om miljö och den gröna sektorn.

Naturresurser används i produktionen av en mängd varor, men är också viktiga för vår livskvalitet, en god miljö och den biologiska mångfalde. Ekonomiska frågor med koppling till naturresurser och miljö kommer idag in på alla nivåer i företag, organisationer och myndigheter. Det är viktigt att kunna göra ekonomiska analyser och bedömningar, och förstå sambanden mellan näringsliv, samhälle och miljö. Företag och myndigheter söker därför personer med kompetens inom det ekonomiska området i kombination med kunskaper om naturresurser, miljö och jordbrukssektorn.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat)
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Omfattning: 3 år, 180 hp
Studiestart: HT 2023

Sista anmälan för svenska studenter: 2023-04-17

Studieort: Uppsala
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Antal platser: 35
Anmälningskod för svenska studenter: 91066

Urval: Betyg och högskoleprov.

Behörighet:

För att bli antagen till kandidatprogrammet Ekonomi - hållbar utveckling krävs grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och:

- Matematik 3b/3c
- Samhällskunskap 1b/1a1+1a2

alternativt

- Matematik C
- Samhällskunskap A


Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Kandidatprogrammet Ekonomi – hållbar utveckling syftar till en ekonomie kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi eller företagsekonomi. Programmet kan även möjliggöra en kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi eller företagsekonomi. En kandidatexamen är en generell examen. Kurserna i programmet kan möjliggöra även andra examina om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen ekonomie kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi alt. ekonomie kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi (degree of Bachelor of Science in Business and Economics with a Major in Business Administration/Economics) eller kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi eller företagsekonomi (degree of Bachelor of Science with a Major in Business Administration/Economics).

Examenskrav

Kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:

 • minst 60 hp kurser inom huvudområdet företagsekonomi (G1N, G1F)

 • minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet företagsekonomi (G2F)

 • minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet företagsekonomi (kandidatarbete, G2E)

För att uppfylla kraven för ekonomie kandidatexamen krävs dessutom:

 • minst 30 hp nationalekonomi

 • minst 15 hp statistik och/eller handelsrätt

Kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:

 • minst 60 hp kurser inom huvudområdet nationalekonomi (G1N, G1F)

 • minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet nationalekonomi (G2F)

 • minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet nationalekonomi (kandidatarbete, G2E)

För att uppfylla kraven för ekonomie kandidatexamen krävs dessutom:

 • minst 30 hp företagsekonomi

 • minst 15 hp statistik

INNEHÅLL

Kandidatprogrammet i ekonomi startar med en introduktion där du får bekanta dig med frågor kring jord, skog och miljö. Utifrån ett ekonomiskt perspektiv får du ett helhetsgrepp om förvaltningen av naturresurserna. Samtidigt får du grunderna inom huvudämnena företags- och nationalekonomi, samt i juridik, matematik och statistik. Därefter fördjupar du dig i företagsekonomi eller nationalekonomi.

Företagsekonomisk inriktning

Inom huvudämnet företagsekonomi behandlar vi allmänna företagsekonomiska frågor och naturresursproblemen ur ett företagsperspektiv. Du får spännande kunskaper om hur framgångsrika företag startas och utvecklas. Samtidigt får du lära dig betydelsen av hur ett företag leds, hur miljöfrågor hanteras och vikten av marknadsföring. Du lär dig även detaljerna i redovisning och kalkylering.

Nationalekonomisk inriktning

Inom huvudämnet nationalekonomi analyserar du naturresurs- och de areella frågorna på en övergripande samhällsnivå. Under kurserna kopplar vi teori till aktuella frågor om naturresurser och miljö. Förutom den grundläggande nationalekonomin kan du läsa naturresurs- och miljöekonomi samt jordbrukspolitik och internationell handel.

Kandidatuppsats

Under den avslutande delen av studietiden läser du profilämnen som ger dig som ekonom en unik kompetens inom SLU:s verksamhetsområden, exempelvis ekologi, förnyelsebar energi och skogsbruk. Samtidigt fördjupar du dig i det huvudämne du valt – företagsekonomi eller nationalekonomi.

Årskurs 3 avslutas med ett självständigt arbete som ger dig möjlighet att ta en kandidatexamen, antingen med inriktning mot företagsekonomi eller nationalekonomi.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

Du hittar programmets kurser under fliken ”ramschema” som finns längre ned på denna sida.

KARRIÄR

Vad kan jag bli?

Efter utbildningen kan du söka jobb inom flera olika områden. Som ekonom med inriktning på hållbar utveckling kan du till exempel arbeta som:

 • Ekonom
 • Controller
 • Konsult
 • Forskare

Vad blev det av dem? 

Undrar du vad som händer efter studierna på SLU? Klicka här för att se filmer med våra alumner.

RAMSCHEMA

Årskurs 1

Organisationsteori I

2023-09-28 - 2023-10-30
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Miljörätt

2024-02-15 - 2024-03-19
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Marknadsföring

2024-03-20 - 2024-06-02
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Mikroekonomi II

2024-03-20 - 2024-06-02
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 3

Redovisning II

2023-08-28 - 2023-09-27
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Ekonomistyrning II

2023-09-28 - 2023-10-30
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Beskattningsrätt

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Mikroekonomi III

2024-01-15 - 2024-02-14
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Beskattningsrätt

2024-03-20 - 2024-06-02
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

UTBILDNINGSPLAN

Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat)

Programkod:
NK017

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

För att bli antagen till kandidatprogrammet Ekonomi - hållbar utveckling krävs grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och:

 • Matematik 3b/3c

 • Samhällskunskap 1b/1a1+1a2

alternativt

 • Matematik C

 • Samhällskunskap A

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Mål

Allmänna mål

De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen

I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för kandidatexamen:

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen ska studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen ska studenten

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,

 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,

 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper och

 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen ska studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,

 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Examen

Examen som utbildningen syftar till

Kandidatprogrammet Ekonomi – hållbar utveckling syftar till en ekonomie kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi eller företagsekonomi. Programmet kan även möjliggöra en kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi eller företagsekonomi. En kandidatexamen är en generell examen. Kurserna i programmet kan möjliggöra även andra examina om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen ekonomie kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi alt. ekonomie kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi (degree of Bachelor of Science in Business and Economics with a Major in Business Administration/Economics) eller kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi eller företagsekonomi (degree of Bachelor of Science with a Major in Business Administration/Economics).

Examenskrav

Kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:

 • minst 60 hp kurser inom huvudområdet företagsekonomi (G1N, G1F)

 • minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet företagsekonomi (G2F)

 • minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet företagsekonomi (kandidatarbete, G2E)

För att uppfylla kraven för ekonomie kandidatexamen krävs dessutom:

 • minst 30 hp nationalekonomi

 • minst 15 hp statistik och/eller handelsrätt

Kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:

 • minst 60 hp kurser inom huvudområdet nationalekonomi (G1N, G1F)

 • minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet nationalekonomi (G2F)

 • minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet nationalekonomi (kandidatarbete, G2E)

För att uppfylla kraven för ekonomie kandidatexamen krävs dessutom:

 • minst 30 hp företagsekonomi

 • minst 15 hp statistik

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet

Programmet ger en bred utbildning inom det ekonomiska fältet, där studier i såväl företagsekonomi, nationalekonomi, juridik och statistik ingår. Inom programmet ges två huvudinriktningar för studenterna att välja mellan, dels nationalekonomi, och dels företagsekonomi. Utbildningen ger en stabil teoretisk grund, samtidigt som tillämpningar inom naturresurser och hållbarhetsfrågor ges utrymme i nära anslutning till den grundläggande ekonomiska utbildningen. Detta gör att studenterna både får med sig de allmängiltiga kunskaperna för en ekonom, och en profilering inom de områden som SLU och institutionen för ekonomi är starka inom. För nationalekonomerna innebär detta kunskaper i mikroekonomi, makroekonomi, ekonometri och statistik kombinerat med tillämpningar i naturresursekonomi och miljöekonomi, och med kurser inom ekologi, skogsbruk och miljörätt. Företagsekonomerna får med sig grunderna i ekonomistyrning, organisations- och ledarskapsteori, marknadsföring, företagsledning, statistik och handelsrätt, med tillämpningar inom kvalitets- och miljöledning och hållbarhetsfrågor integrerade i utbildningen. Utöver kurserna i företagsekonomi ingår också kurser i ekologi, miljörätt och skogsbruk.

Kurser i programmet

Huvudområden/ämnen FÖ=Företagsekonomi, NA=Nationalekonomi, ST=Statistik, JU=Juridik, BI=Biologi, HIST=Historia

Specialisering företagsekonomi

Kurs-Huvudområde-Fördjupning

År 1
Introduktionskurs i ekonomi och hållbar utveckling, 7,5hp FÖ/HU G1N 
Organisationsteori I, 7,5hp FÖ G1N
Mikroekonomi I med matematik, 15hp NA G1N
Naturresursförvaltning, 15 hp LU G1N
Redovisning och ekonomistyrning, 15hp FÖ G1N

År 2
Introduktion till makroekonomi, 7,5hp NA G1N
Nationalekonomiska perspektiv på jordbruk och miljö, 7,5hp NA G1F
Statistik för ekonomer, 15hp ST G1N
Ekologi och miljövetenskap, 7,5hp BI/MX G1N
Miljörätt, 7,5hp JU G1N
Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp JU G1N
Marknadsföring, 15hp FÖ G1N

År 3
Redovisning II, 7,5hp FÖ G1F
Ekonomistyrning II, 7,5hp FÖ G1F
Grundläggande företagsekonomisk metodkurs, 7,5hp FÖ G1F
Organisationsteori II - förändring och resiliens, 7,5hp FÖ G1F
Kvalitets- och miljöledning, fördjupad teori i organisation och marknadsföring, 15hp FÖ G2F
Självständigt arbete i företagsekonomi, 15hp FÖ G2E

Specialisering nationalekonomi

Kurs-Huvudområde-Fördjupning

År 1
Introduktionskurs i ekonomi och hållbar utveckling, 7,5hp FÖ/HU G1N
Organisationsteori I, 7,5hp FÖ G1N
Mikroekonomi I med matematik, 15hp NA G1N
Naturresursförvaltning, 15 hp LU G1N
Redovisning och ekonomistyrning, 15hp FÖ G1N

År 2
Introduktion till makroekonomi, 7,5hp NA G1N 
Nationalekonomiska perspektiv på jordbruk och miljö, 7,5hp NA G1F
Statistik för ekonomer, 15hp ST G1N
Ekologi och miljövetenskap, 7,5hp BI/MX G1N
Miljörätt, 7,5hp JU G1N
Mikroekonomi II, 15 hp NA G1F

År 3
Methods in Economics, 15hp NA G1F 
Agricultural Economics, Policy and Trade, 7,5hp NA G1F
Natural Resource and Environmental Economics, 7,5hp NA G1F
Microeconomics III, 7,5hp NA G2F
Applications of theory and methods in environmental economics 7,5hp, NA G2F
Självständigt arbete i nationalekonomi, 15hp NA G2E

Ytterligare programkurser

Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp JU G1N
Beskattningsrätt, 15hp JU G1F
Grundläggande företagsekonomisk metodkurs – distans, 7,5 hp FÖ G1F

Förändringar i kursutbudet kan ske under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s studentwebb.

Övriga upplysningar

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå

Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på kandidatprogrammet med avlagd kandidatexamen har möjlighet att fortsätta sina studier på avancerad nivå.

Katarina - Ekonomi hållbar utveckling

Se filmen med Katarina som läser hållbar utveckling. #pluggahållbart

Studieåren du aldrig glömmer

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko
Stadsbild av Uppsala under sommaren

Uppsala

Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en utpräglad studentstad och här hittar du SLU:s största campus. Uppsala har otroligt mycket att erbjuda dig som student. Med två universitet i staden blir studentlivet mycket levande och en stor del av stadens invånare är studenter. 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

 

Frågor och svar om studier.png

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…