Hoppa till huvudinnehåll

Agrar ekonomi Grön affärsrådgivare eller policyanalytiker inom jordbruk?

Vill du bli agronom? Är du intresserad av lantbruk och livsmedel utifrån national- och företagsekonomiska perspektiv? Har du ett stort samhällsintresse? Välkommen till en ekonomiutbildning med fokus på lantbruk, naturresurser och livsmedelskedjan.

PROGRAMINFORMATION

Du läser jordbruksekonomi och får förståelse för de biologiska förutsättningarna i produktionen. Kunskap om policyfrågor, jordbruks- och handelspolitik ger insikt i livsmedelsförsörjning med ett globalt perspektiv.

Utbildningen ger dig möjlighet att arbeta i privat sektor, t.ex. på lantbruks-, rådgivnings- och livsmedelsföretag, eller i offentlig sektor – t.ex. på Jordbruksverket eller länsstyrelser.

Programmet ger dig en ekonomie kandidatexamen. För dig som vill fortsätta att studera kombineras programmet med fördel med masterprogrammet Agronom - ekonomi för en agronomexamen.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Agrar ekonomi
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Omfattning: 3 år, 180 hp
Studiestart: HT 2024

Sista anmälan för svenska studenter: 2024-04-15

Studieort: Uppsala
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för svenska studenter: 91053

Urval: Två tredjedelar betyg och en tredjedel högskoleprov.

Behörighet:

För att bli antagen till kandidatprogrammet Agrar ekonomi krävs grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och

- Matematik 3b eller Matematik 3c
- Naturkunskap 2*
- Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

alternativt

- Matematik C
- Naturkunskap B

- Samhällskunskap A

*Biologi A + Kemi A + Fysik A ersätter Naturkunskap B


Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Kandidatprogrammet Agrar ekonomi syftar till en ekonomie kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi eller företagsekonomi. Programmet kan även möjliggöra en kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi eller företagsekonomi. En kandidatexamen är en generell examen. Kurserna i programmet kan möjliggöra även andra examina om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen ekonomie kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi alt. ekonomie kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi (degree of Bachelor of Science in Business and Economics with a Major in Business Administration/Economics) eller kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi eller företagsekonomi (degree of Bachelor of Science with a Major in Business Administration/Economics).

Programmet kan i kombination med ett specifikt masterprogram i företagsekonomi eller nationalekonomi vid SLU möjliggöra att fordringarna för en agronomexamen uppfylls. Se även under Övriga upplysningar.

Examenskrav

Kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:

 • minst 60 hp kurser inom huvudområdet företagsekonomi (G1N, G1F)
 • minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet företagsekonomi (G2F)
 • minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet företagsekonomi (kandidatarbete, G2E)

För att uppfylla kraven för ekonomie kandidatexamen krävs dessutom:

 • minst 30 hp nationalekonomi
 • minst 15 hp statistik och/eller handelsrätt

Kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:

 • minst 60 hp kurser inom huvudområdet nationalekonomi (G1N, G1F)
 • minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet nationalekonomi (G2F)
 • minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet nationalekonomi (kandidatarbete, G2E)

För att uppfylla kraven för ekonomie kandidatexamen krävs dessutom:

 • minst 30 hp företagsekonomi
 • minst 15 hp statistik

INNEHÅLL

Utbildningen inleds med en introduktion i lantbruks- och livsmedelsnäringarna samt naturresursproblematiken utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Under de två första åren läser du sedan grundläggande företagsekonomi, nationalekonomi, juridik, matematik och statistik.

Företagskonomisk inriktning

Inom företagsekonomin studerar du hur företag fungerar internt och hur de förhåller sig till andra företag och till samhället i övrigt. Studierna är framförallt inriktade på mindre företag och hur de kan utvecklas och ledas under olika ekonomiska förutsättningar och krav. Du läser till exempel om redovisning och kalkylering, kooperation, marknadsföring, miljömanagement, produktionsekonomi och företagsledning.

Nationalekonomisk inriktning

Nationalekonomin handlar om hur fördelningen av resurser fungerar i samhället. Du studerar också olika system för att påverka och styra produktionen samt för att fördela resultatet mellan producenter och konsumenter. Inom nationalekonomin kan du välja att fördjupa dig i jordbrukspolitik, internationell handel, och livsmedelsförsörjning eller inom naturresurs- och miljöekonomiområdet.

Självständigt arbete

De tre sista åren fördjupar du dina kunskaper i ekonomi, samtidigt som du profilerar dig inom de ekonomiområden som du är intresserad av. Årskurs 3 avslutas med ett självständigt arbete som ger dig möjlighet att ta en kandidatexamen. Vid SLU finns dessutom en mängd andra kurser som är öppna för dig som ekonomstudent, till exempel inom lantbruk, skogsbruk, livsmedelsvetenskap, miljöområdet, historia, etik samt kommunikation och landsbygdsutveckling. Du kan också läsa beskattningsrätt, fastighetsrätt samt miljörätt. Mot slutet av din utbildning gör du ett självständigt arbete som omfattar en termins studier. Eftersom utbildningen är fem år lång kan du även ta ut en masterexamen.

Vid flera tillfällen under utbildningen breddar du dina kunskaper om lantbruket inom områdena husdjur, mark/växt, livsmedel och landsbygdsutveckling. Du läser då med studenter från övriga agronomprogram och skapar värdefulla kontakter för ditt framtida yrkesliv.

Du hittar programmets kurser under fliken ”ramschema” som finns längre ned på denna sida

KARRIÄR

Vad kan jag bli?

Som ekonomagronom finns jobben både inom privat och offentlig sektor och innebär ofta arbete i ledande ställning. Här är några exempel:

 • ekonomisk rådgivare
 • analytiker
 • handläggare
 • konsulter
 • ledare inom företag eller myndighet
 • forskare

Det är också möjligt att fortsätta att studera till licentiat eller doktor. 

Vad blev det av dem? 

Undrar du vad som händer efter studierna på SLU? Klicka här för att se filmer med våra alumner.

RAMSCHEMA

Årskurs 1

Organisationsteori I

2023-09-28 - 2023-10-30
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Miljörätt

2024-02-15 - 2024-03-19
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Marknadsföring

2024-03-20 - 2024-06-02
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Mikroekonomi II

2024-03-20 - 2024-06-02
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 3

Landsbygdspraktik

2023-08-28 - 2024-01-14
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Redovisning II

2023-08-28 - 2023-09-27
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Ekonomistyrning II

2023-09-28 - 2023-10-30
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Beskattningsrätt

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Landsbygdspraktik

2024-01-15 - 2024-06-02
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Mikroekonomi III

2024-01-15 - 2024-02-14
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Beskattningsrätt

2024-03-20 - 2024-06-02
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Landsbygdspraktik

2024-06-03 - 2024-09-01
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

UTBILDNINGSPLAN

Agrar ekonomi

Programkod:
NK013

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

För att bli antagen till kandidatprogrammet Agrar ekonomi krävs grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och

 • Matematik 3b eller Matematik 3c

 • Naturkunskap 2*

 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

*Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

alternativt

 • Matematik C

 • Naturkunskap B*

 • Samhällskunskap A

*Biologi A + Kemi A + Fysik A ersätter Naturkunskap B

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Mål

Allmänna mål

De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen

I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för kandidatexamen:

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen ska studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen ska studenten

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen ska studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Examen

Examen som utbildningen syftar till

Kandidatprogrammet Agrar ekonomi syftar till en ekonomie kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi eller företagsekonomi. Programmet kan även möjliggöra en kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi eller företagsekonomi. En kandidatexamen är en generell examen. Kurserna i programmet kan möjliggöra även andra examina om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen ekonomie kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi alt. ekonomie kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi (degree of Bachelor of Science in Business and Economics with a Major in Business Administration/Economics) eller kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi eller företagsekonomi (degree of Bachelor of Science with a Major in Business Administration/Economics).

Programmet kan i kombination med ett specifikt masterprogram i företagsekonomi eller nationalekonomi vid SLU möjliggöra att fordringarna för en agronomexamen uppfylls. Se även under Övriga upplysningar.

Examenskrav

Kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:

 • minst 60 hp kurser inom huvudområdet företagsekonomi (G1N, G1F)
 • minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet företagsekonomi (G2F)
 • minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet företagsekonomi (kandidatarbete, G2E)

För att uppfylla kraven för ekonomie kandidatexamen krävs dessutom:

 • minst 30 hp nationalekonomi
 • minst 15 hp statistik och/eller handelsrätt

Kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:

 • minst 60 hp kurser inom huvudområdet nationalekonomi (G1N, G1F)
 • minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet nationalekonomi (G2F)
 • minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet nationalekonomi (kandidatarbete, G2E)

För att uppfylla kraven för ekonomie kandidatexamen krävs dessutom:

 • minst 30 hp företagsekonomi
 • minst 15 hp statistik

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet

Programmet syftar till att ge studenterna en helhetssyn rörande ekonomiska förutsättningar för lantbrukssektorn, samt fördjupade kunskaper inom företags- och nationalekonomi. Programmet utbildar för vidare studier på avancerad nivå eller för arbete inom exempelvis myndigheter, företag och andra organisationer.

Utbildningen innehåller både grundläggande och tillämpade delar. Kunskaper inom ämnesområdet kombineras med vetenskaplig träning och näringslivsanknytning.

Under de första tre terminerna läser studenterna grundläggande moment inom företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och lantbruksvetenskap. Därefter väljer studenterna som fördjupning antingen nationalekonomi eller företagsekonomi.

I utbildningen ingår ett självständigt arbete (kandidatarbete) i slutet av tredje året som ger studenten möjlighet att fördjupa sig i ett specifikt ämne genom att tillämpa sina kunskaper, förmågor och förhållningssätt inom huvudområdet.

Vetenskapliga förhållningssätt och vetenskapliga metoder tränas genom att SLU:s breda forskning nyttjas i undervisningen, inklusive handledning. Förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap tränas i komplexa problemställningar som särskilt rör livsmedelsproduktionens och livsmedelsförädlingens hållbara utveckling och deras inverkan på den omgivande miljön. Förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt övas och utvecklas i dialog med olika grupper, integrerat i ämneskurser och i examensarbetet. Samarbete i grupp tränas i olika sammanhang.

Utbildningen har anknytning till näringsliv och samhälle genom studiebesök, gästföreläsningar och arbetslivsinriktade projekt. Praktik erbjuds inom organisationer, myndigheter och företag.

Studenterna ges möjlighet till en egen profilering via valbara kurser eller via utbytesstudier vid något av SLU:s partneruniversitet i världen. Programmet ges huvudsakligen på svenska. Vissa kurser kan ges på engelska.

Programmet erbjuder också lantbruksvetenskaplig kunskap och vänder sig till både de som siktar på en kandidatexamen i företagsekonomi eller nationalekonomi och till de som vill läsa vidare till agronomexamen. Bred och översiktlig kunskap om och förståelse för lantbrukssektorn och dess hållbara utveckling inom områdena djur, ekonomi, landsbygdsutveckling och livsmedel ingår för specialiseringen mot en agronomexamen.

Kurser i programmet

Huvudområden/ämnen FÖ=Företagsekonomi, NA=Nationalekonomi, LB=Lantbruksvetenskap, MX=Miljövetenskap, LU=Landsbygdsutveckling, BI=Biologi, JU=Juridik, ST=Statistik

För agronomexamen gäller (se även avsnittet Övriga upplysningar): Kurser i fetstil är obligatoriska för agronomexamen.

Kurs med stjärna = agronomprofilerande kurs (kurs med tydligt yrkesrelaterat innehåll eller tydlig koppling till den agrara sektorn).

Specialisering företagsekonomi

Kurs-Huvudområde-Fördjupning

År 1
**Introduktionskurs i agrar ekonomi, 7,5 hp*, FÖ/LB, G1N **
Organisationsteori I, 7,5 hp, FÖ, G1N
Mikroekonomi I med matematik, 15 hp, NA, G1N
**Lantbruksvetenskap för ekonomagronomer, 15 hp*, LB, G1N **
Redovisning och ekonomistyrning, 15 hp, FÖ, G1N

År 2
Introduktion till makroekonomi, 7,5 hp, NA, G1N
Nationalekonomiska perspektiv på jordbruk och miljö, 7,5 hp*, NA, G1F
Statistik för ekonomer, 15 hp, ST, G1N
Ekologi och miljövetenskap, 7,5 hp, BI/MX, G1N
Miljörätt, 7,5 hp, JU, G1N
Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp, JU, G1N
Skogsbruk och skogens produkter, 15 hp, SV, G1F
Marknadsföring, 15 hp, FÖ, G1N

År 3
Redovisning II, 7,5 hp, FÖ, G1F
Ekonomistyrning II, 7,5 hp, FÖ, G1F
Grundläggande företagsekonomisk metodkurs, 7,5 hp, FÖ, G1F
Organisationsteori II - förändring och resiliens, 7,5 hp, FÖ, G1F
Lantbruks- och driftsplanering, 15 hp*, FÖ/LB, G2F
Självständigt arbete, 15 hp, FÖ, G2E

Specialisering nationalekonomi

Kurs-Huvudområde-Fördjupning

År 1
**Introduktionskurs i agrar ekonomi, 7,5 hp*, FÖ/LB, G1N **
Organisationsteori I, 7,5 hp, FÖ, G1N
Mikroekonomi I med matematik, 15 hp, NA, G1N
**Lantbruksvetenskap för ekonomagronomer, 15 hp*, LB, G1N **
Redovisning och ekonomistyrning, 15 hp, FÖ, G1N

År 2
Introduktion till makroekonomi, 7,5 hp, NA, G1N
Nationalekonomiska perspektiv på jordbruk och miljö, 7,5 hp*, NA, G1F
Statistik för ekonomer, 15 hp, ST, G1N
Ekologi och miljövetenskap, 7,5 hp, BI/MX, G1N 
Miljörätt, 7,5 hp, JU, G1N
Skogsbruk och skogens produkter, 15 hp, SV, G1F
Mikroekonomi II 15 hp, NA, G1F

År 3
**Methods in Economics 15 hp, NA, G1F **
Agricultural Economics, Policy and Trade, 7,5 hp*, NA, G1F
**Natural Resource and Environmental Economics, 7,5 hp, NA, G1F **
Microeconomics III, 7,5 hp, NA, G2F
Applications of Theory and Methods in Agricultural Economics, 7,5 hp*, NA, G2F
Självständigt arbete, 15 hp, NA, G2E

Ytterligare valbara programkurser
Landsbygdspraktik, 7,5 hp*, ÖÄ, GXX
Praktik - Lantbrukets husdjur 1, 7,5 hp*, LB/HV, GXX
Praktik - Lantbrukets husdjur 2, 7,5 hp*, LB/HV, GXX
Beskattningsrätt 15 hp, JU, G1F
Grundläggande företagsekonomisk metodkurs - distans, 7,5 hp, FÖ, G1F
Jordbrukets och landsbygdens historia, 7,5 hp*, LB/LU, G1N

Förändringar i kursutbudet kan ske under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s studentwebb.

Övriga upplysningar

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå

Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på programmet med avlagd kandidatexamen har möjlighet att fortsätta sina studier på avancerad nivå.

Information om yrkesexamen agronom

Kandidatprogrammet Agrar ekonomi utgör även bas till en agronomexamen inom företagsekonomi eller nationalekonomi, om det kombineras med masterprogrammet Agricultural Economics and Management. Målen för agronomexamen framgår av förordning för Sveriges lantbruksuniversitet. Kraven för att uppnå agronomexamen framgår nedan i enlighet med SLU:s lokala examensordning.

Agronomexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 300 högskolepoäng, med följande krav:

 • minst 90 hp agronomprofilerande kurser (anges i berörda utbildningsplaner)
 • minst 90 hp i huvudområdet företagsekonomi eller nationalekonomi på grundnivå med successiv fördjupning inkl. 15 hp självständigt arbete (kandidatarbete, G2E)
 • minst 60 hp i huvudområdet företagsekonomi eller nationalekonomi på avancerad nivå inkl. 30 hp självständigt arbete med lantbruksvetenskaplig inriktning (masterarbete, A2E)
 • alla obligatoriska kurser (anges i berörda utbildningsplaner)
 • valbara kurser (anges i berörda utbildningsplaner)

Agronomen har kvalificerad kompetens om lantbrukssektorn, såväl inom områdena livsmedel som landsbygd och deras roll i samhället och kan bidra till att utveckla sektorns förmåga att försörja samhället med livsmedel och andra varor och tjänster på ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Agronomer kombinerar agrar kunskap och akademisk ämneskompetens med relevanta yrkeskompetenser för att kunna arbeta självständigt och i samverkan med andra aktörer, såväl nationellt som internationellt, för kvalificerade tillämpningar inom lantbrukssektorn. Agronomer utbildas inom områdena ekonomi, djur, landsbygdsutveckling, livsmedel eller mark/växt. Kunskap om och systemförståelse av lant- och vattenbrukssektorn och naturresursernas nyttjande för ett hållbart samhälle erhålls genom viss samläsning mellan programmen inom de olika områdena.

Ekonomagronom

Utbildningen till ekonomagronom ger en god förståelse för lant- och skogsbruk och hur våra naturresurser nyttjas bäst för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar livsmedelsproduktion. Efter genomgången utbildning har studenten en helhetssyn på den agrara sektorns värdekedjor.

#pluggahållbart

Funderar du på hur vardagen ser ut för våra studenter? Här kan du följa några studenter som #pluggahållbart.

Studenter i ett laboratorie

Studieåren du aldrig glömmer

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

Hur blir jag agronom?

Och vad är en agronom? En agronom arbetar med hållbar matproduktion och är experter på hur mat produceras och på vad som krävs för att göra det på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt. Läs mer om agronomexamen och vad en agronom gör här.

Ekonomagronomen som jobbar för framtidens mat

Sebastian läste till ekonomagronom på SLU och blev kategorichef. Vill du också bidra till en framtid där maten räcker till alla? Gör som Sebastian.

Stadsbild av Uppsala under sommaren

Uppsala

Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en utpräglad studentstad och här hittar du SLU:s största campus. Uppsala har otroligt mycket att erbjuda dig som student. Med två universitet i staden blir studentlivet mycket levande och en stor del av stadens invånare är studenter. 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

 

Frågor och svar om studier.png

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…