Hoppa till huvudinnehåll

Landskapsarkitekt - Uppsala Konsult eller stadsarkitekt?

Om du vill skapa vackra och användbara trädgårdar, parker och landskap ska du bli landskapsarkitekt. Du får kunskaper som ger dig en nyckelroll i utformningen av framtidens samhälle.

PROGRAMINFORMATION

Vill du planera och skapa vackra och användbara parker, stadsmiljöer och landskap? Vill du arbeta med landskapsarkitektur? Vill du kombinera ditt intresse för formgivning med förståelsen av naturens och utemiljöernas betydelse för människor?

Som landskapsarkitekt påverkar du konkret hur utemiljön runt omkring oss ser ut och fungerar. Du har en viktig roll i byggandet av framtidens uthålliga samhälle, i staden eller på landet, kultur- eller naturmiljöer, och för olika uppdragsgivare.

För att skapa en uthållig stads- och landsbygd krävs en bred kunskap och förmåga att kommunicera, samarbeta formulera lösningar och se sammanhang. Det är landskapsarkitekten expert på.  

Studera utomlands

Vill du studera utomlands under utbildningen? På den här sidan hittar du vilka olika internationella möjligheter det finns inom programmet. Länk: Internationella möjligheter inom landskapsarkitektprogrammet.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Omfattning: 5 år, 300 hp
Studiestart: HT 2023

Sista anmälan för svenska studenter: 2023-04-17

Studieort: Uppsala
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Antal platser: 60
Anmälningskod för svenska studenter: 91037

Urval: En tredjedel högskoleprov och två tredjedelar betyg

Behörighet:

För att bli antagen till landskapsarkitektprogrammet, Uppsala krävs, förutom grundläggande behörighet,
särskild behörighet motsvarande:

- Matematik 3b alternativt Matematik 3c
- Naturkunskap 2 (alternativt Bi 1, Fy 1a, Ke 1 alternativt Bi 1, Fy 1b1+1b2, Ke 1)
- Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Betygskrav: I ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har
motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är
också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild
behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala syftar till en landskapsarkitektexamen som är en yrkesexamen. Student kan även ta ut en kandidat- och masterexamen om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för en yrkesexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen landskapsarkitektexamen (Degree of Master of Science in Landscape Architecture).

Examenskrav

Landskapsarkitektexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 300

högskolepoäng, med följande krav:

• 180 högskolepoäng obligatoriska programkurser

• 75 högskolepoäng valbara programkurser

• 15 högskolepoäng självständigt arbete inom landskapsarkitektur (kandidatarbete/G2E)

• 30 högskolepoäng självständigt arbete (examensarbete) inom landskapsarkitektur (masterarbete/A2E)

Sammanlagt ska 150 högskolepoäng av utbildningens 300 högskolepoäng klassificeras som

färdighetstränande.

INNEHÅLL

Det moderna samhället med nya livsmönster, globalisering och en större medvetenhet om miljöns sårbarhet, innebär stora förändringar i vår livsmiljö. För att skapa en uthållig stads- och landsbygd krävs en bred kunskap och förmåga att kommunicera, formulera lösningar och se sammanhang.

De tre första åren lär du dig arkitektens arbetsmetoder och läser obligatoriska kurser i landskapsarkitektur, landskapsplanering och formlära. I flera kurser arbetar du i praktiknära projekt där du övar upp din förmåga att hantera komplexa situationer inom fysisk planering, design, projektering och förvaltning, och lär dig väga samman olika aspekter och skilda intressen. Du lär dig att analysera, skissa, göra bilder och presentationer. Dessutom går du kurser som handlar om mark, vatten, växter och ekologi, lär dig park- och trädgårdshistoria samt studerar människors behov och intressen. Du avslutar den grundläggande nivån med att göra ett självständigt arbete, kandidatarbetet.

De två avslutande åren innehåller en obligatorisk arbetsplatsförlagd praktikkurs som ger dig möjligheter att knyta kontakter med arbetsmarknaden. Övriga kurser väljer du efter egen inriktning. Du kan exempelvis välja en bredare väg med kunskaper och färdigheter i både landskapsplanering och landskapsarkitektur, en inriktning mot landskapsarkitektur med fördjupning i designfrågor eller en inriktning mot landskapsplanering med fördjupning om planering. Under de två åren väljer en del studenter att läsa en del av sin utbildning utomlands genom utbytesprogram med universitet i Europa, USA eller Canada. Du avslutar din utbildning med att göra ett självständigt arbete, examensarbetet.

Vill du studera utomlands under utbildningen? På den här sidan hittar du vilka olika internationella möjligheter det finns inom programmet. Länk: Internationella möjligheter inom landskapsarkitektprogrammet.

Ramschema och utbildningsplan hittar du här.

KARRIÄR

Vad kan jag bli?

Som landskapsarkitekt kan du jobba som exempelvis:

 • projektledare
 • stadsarkitekt
 • utredare
 • planerare
 • forskare

RAMSCHEMA

Årskurs 1

Floristik

2024-06-03 - 2024-06-28
5,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Årskurs 3

Ekologi

2023-10-31 - 2023-11-30
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Studio - staden

2024-03-20 - 2024-06-02
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 4

Årskurs 5

UTBILDNINGSPLAN

Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala

Programkod:
LY009

Beslutsdatum:
2016-10-12

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

För att bli antagen till landskapsarkitektprogrammet, Uppsala krävs, förutom grundläggande behörighet,

särskild behörighet motsvarande:

 • Matematik 3b alternativt Matematik 3c

 • Naturkunskap 2 (alternativt Bi 1, Fy 1a, Ke 1 alternativt Bi 1, Fy 1b1+1b2, Ke 1)

 • Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Betygskrav: I ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har

motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är

också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild

behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Mål

Allmänna mål

De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen

I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för landskapsarkitektexamen:

För landskapsarkitektexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som landskapsarkitekt.

Kunskap och förståelse

För landskapsarkitektexamen skall studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga och konstnärliga grund och insikt i relevant forsknings- och utvecklingsarbete, och

 • visa såväl brett kunnande och förståelse av landskapsarkitekturens teori och historia som fördjupad kunskap om olika processer för gestaltning och planering och utveckling av fysiska utemiljöer, yrkesmässiga metoder, tekniker och material samt om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga

För landskapsarkitektexamen skall studenten

 • visa förmåga att med helhetssyn och i komplexa sammanhang planera, gestalta, vårda och förnya landskap och fysisk utemiljö, med hänsyn till olika krav, särskilt samhällets mål för hållbar utveckling,

 • visa förmåga att med adekvat arkitektonisk metod kritiskt, självständigt och kreativt genomföra och utvärdera kvalificerade och skapande uppgifter inom givna ramar inom landskapsarkitekturens område,

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap från relevanta områden samt analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar särskilt angående landskapets hållbara utveckling, och

 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang i bild och modell, muntligt, skriftligt och på annat sätt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för

dessa, i dialog med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För landskapsarkitektexamen skall studenten

 • visa förmåga att väga in relevanta vetenskapliga, samhälleliga, estetiska, miljömässiga och etiska aspekter i sina bedömningar och avvägningar och samtidigt ta hänsyn till människans förhållande till och nyttjande av landskapet

och den fysiska utemiljön,

 • visa förutsättningar att basera sitt arbete på kravet på långsiktiga och funktionella lösningar av hög kvalitet och med god gestaltning,

 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Examen

Examen som utbildningen syftar till

Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala syftar till en landskapsarkitektexamen som är en yrkesexamen. Student kan även ta ut en kandidat- och masterexamen om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för en yrkesexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen landskapsarkitektexamen (Degree of Master of Science in Landscape Architecture).

Examenskrav

Landskapsarkitektexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 300

högskolepoäng, med följande krav:

• 180 högskolepoäng obligatoriska programkurser

• 75 högskolepoäng valbara programkurser

• 15 högskolepoäng självständigt arbete inom landskapsarkitektur (kandidatarbete/G2E)

• 30 högskolepoäng självständigt arbete (examensarbete) inom landskapsarkitektur (masterarbete/A2E)

Sammanlagt ska 150 högskolepoäng av utbildningens 300 högskolepoäng klassificeras som

färdighetstränande.

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet

Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala omfattar fem år. De första tre åren, grundnivån, innehåller obligatoriska kurser och de två sista åren, avancerad nivå, innehåller till största delen valbara kurser.

Grundnivå, årskurs 1-3 Utbildningen inleds med att de studerande förvärvar övergripande kunskaper om landskapet, både ur natur- och kulturgivna perspektiv såsom landskapsarkitekturens historia. Dessa sätts i relation till människans egen skala och behov, landskapsarkitektens olika arbetsmetoder och begrepp, formlära med inriktning på kommunikation, samt grundläggande kunskaper om användbara odlade växter. Vidare studeras landskapet och urbana miljöer bland annat genom att tillämpa olika arbetsmetoder gällande planering och gestaltning, samt tillämpad vegetationsbyggnad. Slutligen studeras landskapet utifrån olika planstrategier och gestaltningsidéer. Färdigheter övas genom att relatera landskapets framtida utveckling till förvärvade kunskaper. På grundnivån hålls fortlöpande kontakt med yrkeslivet genom studiebesök och att yrkesverksamma deltar i undervisningen.

Utbildningen på grundnivå avslutas med ett självständigt arbete där studenten får tillämpa sina kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en aktuell frågeställning inom utbildningens område.

Avancerad nivå, årskurs 4-5 Utbildningen fortsätter med att den studerande erbjuds fördjupande kurser inom landskapsarkitektur. Fördjupning sker i teori och metod, i materialkunskap och träning i att hantera komplexa frågeställningar inom planering, gestaltning och förvaltning av platser och landskap. En viktig del utgör kontakt med och förberedelse för yrkesverksamhet varför en del av utbildningen är arbetsplatsförlagd. Även på den avancerade nivån deltar yrkesverksamma i undervisningen

Under utbildningens sista två år finns goda möjligheter att förlägga en termin eller ett läsår på exempelvis andra program inom SLU eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands. Kurser lästa utanför ramschemat kan behöva prövas för tillgodoräknande i examen.

Utbildningen, och den avancerade nivån, avslutas med ett självständigt arbete (examensarbete) där studenten får tillämpa sina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en aktuell frågeställning inom utbildningens område.

Programmet ges på svenska på grundnivån (år 1-3) samt på praktikkursen och i övervägande del på engelska på den avancerade nivån (år 4-5).

Kurser i programmet

Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala

BESLUT

Programkod:
LY009. Ny version

Huvudområden:

BI = Biologi,

LK = Landskapsarkitektur,

MV = Markvetenskap,

TE = Teknik,

TN = Teknologi

Hp=högskolepoäng

FTP = färdighetstränande poäng

År 1 (obligatoriska kurser i fetstil)
Introduktion landskapsarkitektur samt geologi och hydrologi, 15 hp (LK/MV, G1N)
Studio – Form och landskapskaraktär, 15 hp (15 FTP), (LK, G1N)
Landskapets historia och växtkännedom 1, 15 hp (LK, G1N)
Studio – Platsen i staden och växtkännedom 2, 15 hp (10 FTP), (LK, G1N)
Floristik, 5 hp (BI, G1N)

År 2 (obligatoriska kurser i fetstil)
Marken som växtplats och växtkännedom 3, 15 hp (MV/LK, G1F)
Studio – Planering och gestaltning av boendemiljö, 15 hp (15 FTP), (LK, G1F)
Studio – Markprojektering, 7,5 hp (7.5 FTP), (LK, G1F)
Formlära – Gestaltning i grupp, 7,5 hp (7.5 FTP), (LK, G1F)
Urbana mark-växtsystem och växtkännedom 4, 10 hp (LK/MV, G1F)

År 3 (obligatoriska kurser i fetstil)
Studio – Landskapsplanering, 15 hp (15 FTP), (LK, G2F) Ekologi, 7,5 hp (BI, G1N)
Landskapsarkitektur och text, 7,5 hp (LK, G2F)
Självständigt arbete i landskapsarkitektur (kandidatarbete), 15 hp (15 FTP), (LK, G2E)
Studio – Stadens offentliga rum, 15 hp (15 FTP), (LK, G2F) eller;
Studio – Staden, 15 hp (15 FTP), (LK, G2F)

År 4-5 valbara kurser, praktikkurs och självständigt arbete obligatoriska.
Landscape architecture: History, theory and practice, 15 hp (LK, A1N)
Studio – Avancerad växtgestaltning, 15 hp (15 FTP) (LK, A1N)
Gestaltning genom förvaltning, 15 hp (10 FTP) (LK, A1N) Studio – Water environments and landscape architecture, 15 hp (15 FTP), (LK, A1N)
Landscape planning in theory and practice, 15 hp (LK, A1F)
Studio – Landscape architecture and urban space, 15 hp (15 FTP), (LK, A1N)
Studio – Landscape architecture for sustainable urban design, 15 hp (15 FTP), (LK, A1N)
GIS and Geographic Analysis, 15 hp (TN/TE, A1N)
Studio – Large scale landscape project, 15 hp (15 FTP), (LK, A1N)
Roles and methods for landscape architecture in comprehensive planning, 15 hp (10 FTP), (LK, A1N) Studio – Explorative methods to meet current societal challenges, 15 hp (15 FTP), (LK, A1N)
Studio – Markprojektering och markvetenskap, fortsättningskurs, 15 hp (15 FTP), (LK, A1N)
Studio – Urban ecology for landscape architecture, 15 hp (15 FTP), (LK, A1N)
The Cultural Heritage of Landscape Architecture, 15 hp (LK, A1N) (Alnarp)
Conservation of Gardens, Parks and Designed Landscapes, 15 hp (LK, A1N) (Alnarp)
Landskapsarkitekten i praktiken, 15 hp (15 FTP), (LK, A1N)
Självständigt arbete i landskapsarkitektur, A2E (masterarbete), 30 hp (30 FTP), (LK, A2E)

Övriga programkurser
Studieresa inom landskapsarkitektur, 5 hp (LK, G1F)

Kursutbudet kan ändras under utbildningens gång. Det kan leda till en ny version av utbildningsplanen där information om övergångsbestämmelser anges. Beslut om kursutbudet fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns i ramschemat på SLU:s studentwebb.

Under vissa studieperioder (delar av termin) erbjuder SLU flera programkurser som studenten kan välja mellan. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser förutsatt att behörighetskraven är uppfyllda och att studenten anmält sig i tid.

Övergångsbestämmelser och övriga förerskrifter

Övergångsbestämmelser

Student som är antagen till det tidigare landskapsarkitektprogrammet, Ultuna (300 hp) har tillgång till de kurser som kommer att ges inom landskapsarkitektprogrammet, Uppsala (300 hp) från och med läsåret 2017/18. Eventuella överlappningar mellan kurser ska framgå av kursplaner.

Efter att kurser lagts ner kan kravet om obligatoriska kurser uppfyllas genom befintliga programkurser, men får prövas för tillgodoräknande i varje enskilt fall.

Övriga upplysningar

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå

Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på landskapsarkitektprogrammet, Uppsala med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på forskarnivå.

Fortsatta studier på landskapsarkitektprogrammet, Alnarp

Efter årskurs tre är det möjligt att fortsätta studierna också på landskapsarkitektprogrammet - Alnarp

Studieåren du aldrig glömmer

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

#pluggagrönt

Funderar du på hur vardagen ser ut för våra studenter? Här kan du följa några studenter som #pluggagrönt.

Student landskapsarkitekt odling i odlingsträdgård
Stadsbild av Uppsala under sommaren

Uppsala

Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en utpräglad studentstad och här hittar du SLU:s största campus. Uppsala har otroligt mycket att erbjuda dig som student. Med två universitet i staden blir studentlivet mycket levande och en stor del av stadens invånare är studenter. 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

 

Frågor och svar om studier.png

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…