Renskötselanpassat skogsbruk – funktionell föryngring

Senast ändrad: 28 april 2023
Bild på en ren

Syftet med projektet är att etablera långsiktiga försöksytor för att utvärdera föryngringsmetoder som är gynnsamma för tillväxt av marklavar. Dessa ytor skall även nyttjas som forum för diskussion mellan olika intressen, bland annat renskötare, skogsbruk och forskare.

Försöket kommer under våren och sommaren 2022-2023 att etableras inom ett område av 45 hektar inom två kalhyggen, vilka kommer markberedas och planteras. Området ligger mellan Dundret och Aitikgruvan i Gällivare kommun.

Inom föryngringsytorna etableras ett flertal föryngringsmetoder, vilka visar effekter av till exempel trädslagsval, lavproduktion genom naturlig tillväxt och sådd av lavfragment, olika markbehandlingar och viltbetesskydd. Utformningen av metoderna sker i samverkan med berörda samebyar Unna Tjerusj samt Gällivare skogssameby.

Ytorna kombineras med befintliga försök i området med blädning i gran och schackrute-huggningar i tall samt områden med avsättningar för naturvård.

Publikationer

Rennäring och skogsnäring i Sverige - delad kunskap för delad markanvändning (PDF)

Försöksyta i Gällivare

Renarnas betesmarker och de lavar som renarna är beroende av vintertid har minskat drastiskt sedan skogsbruket övergick från selektiv avverkning till trakthyggesbruk för ungefär 80 år sedan. Nu pågår ett forskningsprojekt mellan SLU och Umeå universitet där man ska undersöka hur skogsbruket kan gå hand i hand med rennäringen.

Fakta:

Projektperiod: 2022-2023 (etablering av försök)
Projektledare: Dan Bergström, SLU
Övriga deltagare i projektet: Tim Horstkotte, Umeå universitet och Emma Holmström, SLU
Finansiering: SLU Future Forests


Kontaktinformation

Dan Bergström, Docent/Forskare
Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, SLU
dan.bergstrom@slu.se, 090-786 82 14