Organisation

Senast ändrad: 13 december 2018

SLU Future Food leds operativt av en programchef som utses av dekanen vid SLU:s fakultet för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ). Programchefen utgör tillsammans med programsekreteraren och en kommunikatör plattformens stab.

SLU Future Foods organisation

En styrgrupp styr verksamhetens inriktning, godkänner en verksamhetsplan och budget som föreslås av programchefen samt följer och stödjer den löpande verksamheten. Styrgruppen och dess ordförande och vice ordförande utses av dekanen för SLU:s fakultet för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) och har ledamöter från de fakulteter vid SLU som önskar medverka i verksamheten. Styrgruppens mandatperiod är tre år.

SLU Future Foods externa referensgrupp bidrar till att SLU Future Food uppnår sina mål, uppsatta projekt- och verksamhetsmål, genom att delta i arbetet med att utveckla plattformens aktiviteter.

I SLU Future Foods stab finns en programchef, en programsekreterare och en kommunikatör.

Organisatoriskt är SLU Future Food placerad vid Institutionen för stad och land, SLU, med en ekonomi som är åtskild från institutionens.

Sidansvarig: gunilla.leffler@slu.se