Organisation

Senast ändrad: 08 maj 2023

Framtidsplattformen SLU Future Food ligger organisatoriskt under fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) och har en liten stab ledd av en av programchef.

Staben

SLU Future Foods stab leds operativt av en programchef som utses av dekanen vid SLU:s fakultet för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ). Programchefen utgör tillsammans med programsekreteraren och kommunikatörerna plattformens stab. Staben har också knutit till sig en radiojournalist och en expert i måltidskunskap.

Styrgruppen

SLU Future Foods styrgrupp följer och stödjer den löpande verksamheten, styr verksamhetens inriktning och godkänner den verksamhetsplan och budget som föreslås av programchefen. Styrgruppen och dess ordförande och vice ordförande utses av dekanen för SLU:s fakultet för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) och har ledamöter från de fakulteter vid SLU som önskar medverka i verksamheten. Styrgruppens mandatperiod är tre år.

Externa referensgruppen

SLU Future Foods externa referensgrupp ger plattformen ett omvärldsperspektiv och har en sammansättning som så brett som möjligt ska representera olika delar av livsmedelssystemet. Gruppen deltar i arbetet med att utveckla plattformens aktiviteter och bidrar på så sätt till att SLU Future Food uppnår uppsatta projekt- och verksamhetsmål.