SLU:s inspel till en uppdaterad livsmedelsstrategi

Senast ändrad: 07 februari 2024
Närbild på solmoget vete med blå himmel och vita moln i bakgrunden. Foto.

Resurser som kan öka den nationella livsmedelsproduktionen och som är viktiga ur beredskapsperspektiv lyfts fram i SLU:s inspel till arbetet med en uppdaterad livsmedelsstrategi, som lämnades till regeringskansliet den 30 juni 2023.

SLU:s inspel omfattar tre delar:

 1. Viktiga förutsättningar för att uppnå livsmedelsstrategins mål
 2. SLU:s bidrag till livsmedelsstrategins strategiska områden idag och framåt
 3. Forskarperspektiv och -förslag som kan stärka det svenska livsmedelssystemet. Denna del omfattar även en bilaga med fördjupad text.

Forskarperspektivet (del 3) har sammanställts av SLU Future Food efter en intern process tillsammans med forskare vid SLU för att identifiera perspektiv och förslag som kan stärka det svenska livsmedelssystemet. Det handlar om resurser som kan öka den nationella livsmedelsproduktionen och som är viktiga ur beredskapsperspektiv, som den vilda maten, trädgårdsproduktion, betesdrift, småskaliga produktionssystem för mjölk och kött, traditionell kunskap och sedvanebruk, och om hälsa i mjölkkobesättningar och robust mjölkproduktion. Specifikt lyfter forskare vid SLU fram att:

 1. Arbetet för ökad vattensäkerhet i jordbruket måste prioriteras.
 2. Ökad svensk produktion av frukt, grönt, svamp, örter och nötter kräver ökat fokus på trädgårdsbranschens villkor.
 3. Vattenbruk kan öka självförsörjningsgrad och livsmedelsproduktion i hela landet.
 4. Främja och nyttja traditionell kunskap och sedvanebruk.
 5. Ta till vara potentialen för ett ökat hållbart nyttjande av naturresurser.
 6. Utveckla möjligheterna för lantbruksföretagande i hela landet.
 7. Utveckla möjligheterna för ökad djurproduktion i hela landet.
 8. Satsningar på ekologisk produktion kan bidra till många mål.

Som bilagor i dokumentet finns sju skriftliga inspel från forskare och forskargrupper, med fördjupad läsning:

 • Trädgårdsproduktionen måste komma upp på dagordningen
 • Inkludera traditionell kunskap och hållbart sedvanebruk
 • Den vilda maten – hållbar livsmedelsproduktion i förvaltade ekosystem
 • Möjligheter att utveckla nya produktionssystem för hållbar och konkurrenskraftig mjölk- och köttproduktion i Skandinavien
 • En robust och hållbar svensk mjölkproduktion i hela landet kräver en aktiv strategi för en mångfald av mjölkproducenter
 • Reproduktion och juverhälsa
 • Digitalisering och produktivitet – Vi måste lita på lantbrukarna i systemomställningen

Fakta:

Om livsmedelsstrategin

Den befintliga livsmedelsstrategin antogs av riksdagen 2017. Det övergripande målet med livsmedelsstrategin är bland annat en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås och det skapas en hållbar tillväxt och sysselsättning i hela landet.

Regeringens sida med samlad information om livsmedelsstrategin.

Målsättningen med en uppdaterad livsmedelsstrategi är bland annat ett större fokus på minskad sårbarhet vid eventuell kris, men även ökad konkurrenskraft, lönsamhet, produktion och hållbarhet.

”Regeringens ambition är att Livsmedelsstrategi 2.0 ska göra avtryck i hela livsmedelskedjan från jord till bord. Den ska skapa förutsättningar för aktörer i kedjan att stärka sin konkurrenskraft, bidra till ökad hållbarhet, främjandet av svenskproducerade varor, öka den totala livsmedelsproduktionen och även att minska vår sårbarhet vid eventuell kris.”

Särskilda satsningar och uppdrag vid SLU inom den befintliga livsmedelsstrategin är utvecklingen av SLU Grogrund – centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor, Avelsprogrammet för regnbåge och Industridoktorander inom livsmedelsområdet (LivsID).

SLU medverkar också i tre av de fyra centrumbildningar som fick medel från Formas genom Nationella Livsmedelsforskningsprogrammet inom ramen för livsmedelsstrategin, bl.a. SustAinimal.