Tidigare utbildningar

Senast ändrad: 02 oktober 2019
Griskultingar, foto: Lotta Berg.JPG

Här samlar vi information om de utbildningar och seminarium som vi har haft tidigare.

Träffar för djurskyddsansvariga på slakterier, 23-24 april 2019

Den 23 ö-24 april 2019 arrangerade nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, tillsamans med KRAV två träffar för djurskyddsansvariga på svenska slakterier. 

Målgrupp: Djurskyddsansvariga och personer med motsvarande funktion vid slakterier för alla förekommande djurslag bjuds in till dessa träffar.

Träffar för djurskyddsansvariga på slakterier, 9 och 10 april 2018

Träffar för djurskyddsansvariga på slakterier

Den 9 samt 10 april 2018 arrangerade nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, tillsamans med KRAV två träffar för djurskyddsansvariga på svenska slakterier. 

Målgrupp: Djurskyddsansvariga och personer med motsvarande funktion vid slakterier för alla förekommande djurslag bjuds in till dessa träffar.

Bakgrund: SCAW (Nationellt centrum för djurvälfärd) vid SLU har utsetts till nationell kontaktpunkt/-vetenskapligt referenscentrum för frågor rörande slakt och avlivning. För andra året i rad anordnar vi en träff för de djurskyddsansvariga på alla svenska slakterier, i samarbete med KRAV. KRAV har sedan några år tillbaka anordnat årliga träffar för djurskyddsansvariga på sina certifierade slakterier, i enlighet med KRAVs regel 10.1.3. Även i år har vi valt att dela upp det på två dagar, för fjäderfä respektive övriga djurslag för att kunna fokusera på relevanta frågor inom respektive kategori.

Syfte: Syftet med årets möte var att informera och diskutera kring frågor om djurhantering i samband med slakt, som en del i slakteriernas arbete för att säkerställa ett gott djurskydd. Under dagen hölls presentationer av bl.a. Lotta Berg från SCAW/SLU, Elsie Carjemo och Ingrid Medin från Livsmedelsverket, samt Johan Lindsjö från SCAW/SLU. Vi ordnade även gruppdiskussioner för att ge er en möjlighet att utbyta erfarenheter i mindre grupper. Sista delen av dagen tog Paula Quintana Fernandez och Maud Gustafsson Fahlbeck från KRAV upp aktuella frågor för de KRAV-certifierade slakterierna.

Syftet med träffarna är alltså att få till stånd ett erfarenhetsutbyte, en kunskapsutveckling, att lyfta djurskydds- och djuromsorgsfrågor, samt att stimulera utbytet mellan slakterierna och med forskare och andra experter.

Frågor till SCAW?

Välkommen att kontakta Elin Spangenberg, Elin.Spangenberg@slu.se

Frågor till KRAV?

Välkommen att kontakta Paula Quintana Fernandez, paula.quintana@krav.se

 

Sambandet våld mot husdjur och våld i nära relation – på djurkliniken, 19 april 2018

Den 19 april 2018 bjöd Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, tillsammans med kunskapscentret Se Sambandet och Svenska Djurskyddsföreningen in till en eftermiddag/kväll med en föreläsning om sambandet mellan våld i nära relationer och våld mot husdjur med experten Dr Freda Scott-Park. Freda är en brittisk veterinär som arbetat inom området i många år. Hon är ordförande i organisationen LINKS Group UK som arbetar just med att öka kunskapen och medvetenheten om sambandet mellan våldsutsatta människor och djur. En nyckelroll för upptäckten av sådana fall har veterinärer och annan djurhälsopersonal på djurkliniken. Denna kunskap är också viktig för er som kommer att jobba med djurskydd på myndigheter. Med den kunskapen kan vi rädda liv – både djurs och människors!

Målgrupp: Studenter på veterinärprogrammet, djursjukskötarprogrammet, agronomprogrammet, etologi- och djurskyddsprogrammet, husdjursvetenskapliga programmet. Yrkesverksamma på UDS samt andra kliniker med intresse i ämnet.

Innehåll: Hur man diagnosticerar NAI (Non-Accidental-Injuries), hur man upptäcker våld i nära relation genom att upptäckta våldsutsatta husdjur och hur man i Storbritannien arbetar med den här problematiken inom djursjukvården.

Inspelning: Ca 60 personer kom och lyssnade på föreläsningen som varade drygt 2 timmar. Föreläsningen spelades även in. Vill du ha information om inspelningen är du välkommen att kontakta Johan Lindsjö på johan.lindsjo@slu.se 

Sammanfattning av Fredas föreläsningar vid sitt besök i april i Sverige.

Animal Welfare Foundation and Links Group's guide till
hur man på kliniken kan upptäcka och agera vid våld mot husdjur och i
nära relation (UK)

Grisproduktion och forskning - Vad är senaste nytt? 30 januari 2018

Grisproduktion och forskning - Vad är senaste nytt?

Varje år arrangerar Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, ett möte mellan forskare och olika producenter. Syftet är att näringen ska få direktkontakt med de främsta forskarna inom det område de själva verkar, och vice versa. Denna gång var temat gris! Drygt 50 personer kom till Örebro och lyssnade på det senaste inom grisforskningen och träffade andra grisproducenter och rådgivare inom gris.

Målgrupp: Grisproducenter och rådgivare inom gris.

Medverkande forskare var:
Anna Wallenbeck, SLU

Rebecka Westin, Gård och djurhälsan

Per Wallgren, SVA

Stefan Gunnarsson, SLU

Anne-Charlotte Olsson, SLU 

Galia Zamaratskaia, SLU

Program 

Bedömning mjölkkostallar, 23-24 januari 2018

Bedömning mjölkkostallar

Den 23-24 januari 2018 arrangerade nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, en kurs i bedömning av mjölkkostallar. Kursen pågick lunch till lunch. Drygt 50 personer kom till Uppsala för att lära sig mer om stallar för mjölkkor.

Målgrupp: Länsstyrelsens personal samt rådgivare.

Program

Psykiskt lidande hos djur, 28 november 2017

Seminarium om Psykiskt lidande hos djur

Den 28 november 2017 arrangerade Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, ett seminarium om psykiskt lidande hos djur. Seminariet riktade sig främst till de yrkesroller som är involverade i djurrättsfall; djurskyddshandläggare, jurister, polis, åklagare, domare m.fl.  

Hur handläggar man ett ärende där djur farit psykiskt illa? Vilka underlag krävs för att styrka lidandet och vad måste varje yrkesroll göra för att ärendet skall tas upp i rätten för bedömning? Dessutom kommer vi att få information om övergången av djurärenden från polisen till länsstyrelserna. Hur är det tänkt att fungera?

Program

Grundkurs i djurförförsöksetisk prövning, 17-19 oktober 2017

Grundutbildning i djurförsöksetisk prövning

Den 17-19 oktober 2017 arrangerade Jordbruksverket genom Nationella kommitténs etik- och utbildningsutskott och Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, åter igen en grundutbildning i djurförsöksetisk prövning.

Alla ledamöter ska enligt Jordbruksverket ha genomgått kursen inom varje mandatperiod. Detta gäller även ordförande och sekreterare.

Har du frågor om utbildningen – skicka ett mejl till Elin Spangenberg, elin.spangenberg@slu.se.

Träff för djurskyddsansvariga vid slakterier 28 samt 29 mars 2017

Träff för djurskyddsansvariga vid slakterier för fjäderfä respektive nöt, gris och lamm.

Den 28 samt den 29 mars 2017 anordnade Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW tillsammans med KRAV en träff specifikt för de djurskyddsansvariga vid fjäderfäslakterier respektive slakterier för nöt, gris och lamm.

Målgrupp: Djurskyddsansvariga på slakterier 

Bakgrund: Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW), SLU, är utsedda av departementet till att vara nationell kontaktpunkt för frågor kring djurskydd vid slakt. Detta innebär att vi ska utgöra ett vetenskapligt stöd åt de ansvariga myndigheterna, d.v.s. Jordbruksverket, Livsmedelsverket och länsstyrelserna. I praktiken har vi i många fall även relativt tät kontakt med slakteriföretagen, vilket vi tycker är värdefullt.

Program

Frågor till SCAW?  Hör av dig till Elin Spangenberg, e-post: elin.spangenberg@slu.se

Frågor till KRAV? Välkommen att kontakta Paula Quintana Fernandez, e-post: paula.quintana@krav.se

Kalibreringsutbildning om djurskyddskontroll på slakteri Hösten 2016

Kalibreringsutbildning om djurskyddskontroll på slakteri

Under hösten 2016 arrangerade Jordbruksverket i samarbete med Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, samt Livsmedelsverket ett flertal utbildningstillfällen om djurskyddskontroll.

Inspelningar

Utbildningen filmades och finns på Jordbruksverkets hemsida.

Mer information

Här kan du läsa mer om SCAWs uppdrag som Kontaktpunkt slakt. Du hittar också annan information relaterad till djuromsorg vid slakt; standardrutiner, stöddokument, EFSAs rapporter om djurskydd vid slakt och avlivning mm.

 

Avnämarmöte "Är det dyrt med god djurvälfärd?" 23 november 2016

Är det dyrt med god djurvälfärd?

Den 23 november 2016 arrangerade Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW ett möte på temat "Är det dyrt med god djurvälfärd?" Är god djurvälfärd kanske en förutsättning för att kunna konkurrera? Vi diskuterade småskalig produktion och dess betydelse för ekonomi och djurvälfärd. Intressanta personer från näringen och aktuella forskare inom området kom för att presentera sina verksamheter och sin forskning. Britt-Marie Stegs från Hälsingestintan, Anna Hane från Resta Gård,  representant från butiken Matlust, Hagbys Fågel, upphandlare från Sandvikens kommun samt flera forskare från SLU medverkade.

Målgrupp: Producenter, avnämare och distributörer.

Bakgrund: En gång om året arrangerar SCAW ett möte för olika grupper inom näringen, t.ex uppfödare och producenter (avnämare). Varje möte har ett specifikt tema, alltid med djurvälfärd i fokus. Syftet med mötena är bl.a. att förmedla aktuell forskning till avnämare, erbjuda en möjlighet att komma med förslag på forskningsområden och att stimulera till en ökad djurvälfärd. Dessutom knyter vi nya värdefulla kontakter och utbyter erfarenheter.

Grundkurs i djurförsöksetisk prövning 14-16 november 2016

Grundkurs i djurförsöksetisk prövning

Jordbruksverket bjöd genom Nationella kommitténs etik- och utbildningsutskott och Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW den 14-16 november 2016 in till grundutbildning i djurförsöksetisk prövning. Alla ledamöter ska enligt Jordbruksverket ha genomgått kursen inom varje mandatperiod. Detta gäller även ordförande och sekreterare. Antalet platser är begränsade.

Inbjudan

Har du frågor om utbildningen – skicka ett mejl till Elin Spangenberg, elin.spangenberg@slu.se.

Kursmaterial:

Lagstiftning

Tillämpning av etik

Nämnernas arbetssätt

Organisation: djurförsök i Sverige

Hur arbetar beredningsgrupperna?

Djurskyddslagen och djurplågeri

Klassificering och raportering av Svårhetsgrad

Lidande - de fem friheterna

Underlag för bedömningen

Vad är en mus?

Gränsen mellan forskning och förvaltning av vilda djur, 9 juni 2016

Seminarium om Gränsen mellan forskning och förvaltning av vilda djur

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW bjöd den 9 juni 2016 in till ett seminarium för myndigheter och forskare som är inblandade i forskning eller förvaltning av vilda djur. Syftet med mötet var att klargöra vilka lagstiftningar som gäller för förvaltning respektive forskning (dvs när vilda djur är att betrakta som försöksdjur), var dessa överlappar, och vilka problem det kan orsaka för både förvaltande instanser och forskare.

Bakgrund: När vilda djur används i djurförsök krävs ett flertal tillstånd, t.ex. etisk prövning hos den regionala djurförsöksetiska nämnden. När det handlar om förvaltningsåtgärder riktade mot vilda djur finns inte dessa krav. Samtidigt finns det ett antal gråzoner i sammanhanget, där det inte är entydigt om det handlar om djurförsök eller förvaltningsåtgärder.

Regeringen har uttalat att "det finns ett behov av att se över frågan om förvaltningsåtgärder av vilda djur i förhållande till bestämmelserna om användning av försöksdjur.”

Frågan berör i allra högsta grad landets länsstyrelser, eftersom stora delar av den förvaltningsmärkning och övervakning av vilda djur och fiskar som idag utförs sker just vid länsstyrelserna på uppdrag av ansvariga myndigheter.

Vi ville samla forskare och myndighetsrepresentanter för att diskutera gränsdragningar samt otydligheter i rådande regelverk för att komma fram till förslag på hur vi bör tolka förvaltning av, respektive försök på, vilda djur.

Frågor om seminariet besvaras av Elin Spangenberg, e-post: elin.spangenberg@slu.se

Grundkurs i djurförsöksetisk prövning 15-16 mars 2016

Grundkurs i djurförsöksetisk prövning  2016

Kursen arrangerades i samarbete mellan Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW och Nationella kommitténs etik- och utbildningsutskott, Jordbruksverket.

Kursmaterialet hittar du via den länk som arrangörerna skickat ut till dig som deltagare.

Kontakta Elin Spangenberg för frågor och mer information. E-post: elin.spangenberg@slu.se

Kontrollobjekt försöksdjur - regelverk, 3 december 2015

Seminarium Kontrollobjekt försöksdjur 

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, bjöd den 3 december 2015 in till ett seminarium om försöksdjur.

Målgrupp: Seminariet riktade sig till kontrollpersonal vid länsstyrelserna (djurskyddshandläggare, länsveterinärer och jurister), samt försöksdjursveterinärer. Även andra yrkesgrupper och övriga intresserade var välkomna att delta.

Syfte: Syftet med dagen var att ge en ökad insyn i regelverket kring försöksdjur med fokus på offentlig kontroll av försöksdjursanläggningar. Dagen innehöll bl.a. information om aktuellt regelverk och tillämpning av detta, inbjudna forskare som presenterade sina djurmodeller och gav sin syn på kontrollens uppgift, samt ledamöter från djurförsöksetiska nämnder som gav sin syn på vad de förväntar sig av kontrollen av försöksdjur.

Avnämarmöte, tema Get och Får, 19 november 2015

SCAW:s avnämarmöte

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, anordnae ett avnämarmöte den 19 november 2015 med temat får- och gethållning. Medverkande föreläsare på mötet var veterinär Kalle Hammarberg, SLU-forskarna Madeleine Högberg och Gun Bernes, samt professor Marie-Louise Danielsson-Tham.

 

Omhändertagande och hantering av djur, 14 oktober 2015

Omhändertagande och hantering av djur.

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, arrangerade den 14 oktober 2015 ett seminarium om Omhändertagande och hantering av djur, på SLU i Uppsala. Seminariet fokuserardepå lantbruksdjur.

Målgrupp: Seminariet riktade sig till kontrollpersonal vid länsstyrelserna, poliser samt veterinärer som arbetar med djurskydd. Även andra yrkesgrupper och övriga intresserade var också välkomna att delta.

Syfte: Kursen behandlade hur olika yrkesgrupper (länsstyrelsen, polisen, veterinären, slakteriet m.fl.) bör agera vid omhändertagande av lantbruksdjur samt hur man hanterar lantbruksdjur på ett säkert och djurskyddsmässigt bra sätt vid flytt och transport.

Här hittar du programmet för seminariet.

Hästens funktion och behov i relation till djurskyddskontroll, 22 september 2015

Hästens funktion och behov i relation till djurskyddskontroll

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, bjöd den 22 september 2015 in till ett seminarium om häst på SLU i Uppsala. Kursen innehöll hästens etologi, foder, hur man mäter välfärd, hovar och hovvård, bedömning och kontroll (hull, hovar m.m.) samt djuromsorgsprogrammet Travarhälsan.

Målgrupp: Länsstyrelsens djurskyddshandläggare samt veterinärer och andra intresserade var välkomna.

 

Hantering av djurskyddsbrott, seminarium den 30 oktober 2014

Hantering av djurskyddsbrott

Den 30 oktober 2014 arrangerade Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, ett seminarium om hantering av djurskyddsbrott.

Syftet med dagen var att fördjupa kunskapen hos de olika aktörerna vid djurskyddsbrott och att öka kunskapen om veterinärmedicinsk forensik och obduktion samt hur fallgropar kan undvikas på brottsplatsen och vad myndigheterna bör tänka på för att få hållbara domslut. Seminariet riktade sig till poliser, åklagare och kontrollpersonal vid länsstyrelserna (djurskyddshandläggare, länsveterinärer och jurister) samt veterinärer som kommer i kontakt med brott mot djur eller brottsutredningar.

Brott mot djur, seminarium den 22 oktober 2013

Brott mot djur

Den 22 oktober 2013 arrangerade Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, ett seminarium för att öka medvetandegraden hos brottsutredare vid djurskyddsbrott och för att öka kunskapen om hur djurskyddsfall bör hanteras, hur fallgropar kan undvikas och vad de olika aktörerna bör tänka på för att få hållbara domslut. Målgruppen var brottsutredande poliser, åklagare och kontrollpersonal vid länsstyrelserna d.v.s. djurskyddshandläggare och länsveterinärer samt jurister. På eftermiddagen genomfördes en gruppdiskussion, där grupperna var sammansatta utifrån sin geografiska arbetsplats. Tanken var att de som arbetar inom samma geografiska område tillsammans skulle diskutera om hur arbetet kan förbättras.

Närmare 130 poliser, åklagare, djurskyddshandläggare, länsveterinärer och övriga intresserade kom till seminariet Dagen var mycket uppskattad och avslutades med gruppdiskussioner om hur samarbetet mellan myndigheterna kan förbättras inom länen. I vissa områden fungerar samarbetet mycket väl, medans det finns mycket att förbättra på de flesta håll i landet. Ett effektivt djurskyddsarbete förutsätter en god samverkan mellan yrkeskårerna. Ett naturligt forum för detta finns inte idag.

Djurskydd och djurvälfärd för mink, 24-25 oktober 2012

Djurskydd och djurvälfärd för mink

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, anordade en kurs om minkar och djurskyddskontroll av minkhållningen den 24-25 oktober 2012. Kursen handlade om avlivning av mink med anledning av det nya kompetenskravet i förordningen om slakt och avlivning.

Kursen riktade sig till djurhållare, djurskyddshandläggare, länsveterinärer och besättningsveterinärer inom pälsnäringen.

Föreläsarna var från Statens veterinärmedicinska anstalt, Jordbruksverket, Länsstyrelsen, Sveriges lantbruksuniversitet och Sveriges pälsdjursuppfödares riksförbund.

Syftet med kursen var att ge insikt om de nya minkföreskrifterna, öka samsynen mellan yrkeskategorierna samt demonstrera den praktiska delen angående slakt och avlivning som krävs för att få ett kompetensbevis enligt art. 7 p. 3 och art. 21 Rådets förordning 1099/2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning, vilket krävs från 1 januari 2013.

Djurskyddsbedömning Nöt 2011

Djurskyddsbedömning Nöt

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, har, i samarbete med Jordbruksverket, under 2011 arrangerat kurser i Djurskyddsbedömning nöt.

Extra material för intresserade:

Anmälningsplikt för djurhälsopersonal, 28 a § DL

EFSA Journal 1143, 1-38

EFSA Journal 1139, 1-66 ang. mjölkkors beteende, ängslan och rädsla

EFSA Journal 1140, 1-75

EFSA Journal 1141, 1-60

EFSA Journal 1142, 1-57 

 

Djurskyddsbedömning Gris 2010-2011

Djurskyddsbedömning Gris

Under 2010-2011 arrangerade Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, en rad utbildningar i Djurskyddsbedömning Gris. Kurserna hölls över hela Sverige som en två-dagars utbildning för länsstyrelsens djurskyddshandläggare, länsveterinärer, besättningsveterinärer samt övriga intresserade. Totalt utbildades närmare 400 personer i Djurskyddsbedömning Gris.

För dig som vill läsa mer om grisar:
Review "Why do pigs root and in what will they root?"

Sidansvarig: josefina.zidar@slu.se