Tidigare kurser och seminarier

Senast ändrad: 10 juni 2024

Här hittar du information om SCAW:s tidigare anordnade kurser och seminarier.

Hästar på naturbetesmarker

Den 9 november 2023 anordnade SCAW seminariet "Hästar på naturbetesmarker - hästhållningens möjligheter för restaurering av natur med djurvälfärds- och djurskyddsperspektiv."

Under seminariet diskuterades vilken roll hästen kan ha eller få för restaurering av natur? Betande hästar, liksom andra lantbruksdjur, skulle kunna användas för naturvård, vilket kan påverka hästvälfärden positivt jämfört med konventionell hästhållning. 

One Welfare - we are all connected

Den 10 juni 2021 anordnade SCAW ett seminarum om One Welfare tillsammans med SLU Future One Health. Seminariet hölls på engelska och nedan finns en lista med PDF-filer av presentationer under seminariet. En del bilder kan vara borttagna pga upphovsrättsliga skäl.

Presentationer:

Presentation BG Hansen.pdf 

Presentation Stephen Devereux.pdf

Presentation Fredred Valdivia.pdf

Presentation Aleksija Neimanis.pdf

Presentation Ragnhild Sollund.pdf

Presentation Ingeborg Pedersen.pdf

Presentation Lena Lidfors.pdf

Presentation Freda Scott-Park.pdf

 

 

Djurvälfärdsaspekter vid hobbyvallning med hund - med fokus på fåret

Den 10 december 2020 anordnade SCAW tillsammans med Svenska Djurskyddsföreningen och Compassion in World Farmining ett halvdagsseminarium om hobbyvallning av får med hund. 

Djurvälfärd och dess koppling till användningen av antibiotika och antibiotikaresistens.

Den 24 november 2020 anordnade NordCAW ett seminarium om djurvälfärd och dess koppling till användningen av antibiotika och antibiotikaresistens. 

HERMES

EU-projektet ”HERMES” under ERASMUS+ hade som mål att harmonisera försöksdjursutbildningar i Europa. Den 23 november 2020 hölls ett seminarium för att presentera den e-Learning modul som skapades inom detta projekt. 

 

Svensk djurskyddslagstiftning under 30 år

Den 9 november 2020 anordnade SCAW ett digitalt lunchseminarium om Svensk djurskyddslagstiftning under 30 år.

Köp inte hunden i säcken - så kan vi stoppa hundsmugglingen

Den 2 december 2019, anordnade SCAW ett seminarium om hundsmuggling.

Handla med gott samvete

Den 24 oktober 2019 anordnade Nationellt centrum för djurvälfärd ett seminairium om upphandling och inköp med fokus på folkhälsa och djurvälfärd.

Naturkatastrofer – hur påverkas djuren och deras välfärd, och hur hanterar vi det?

Den 4 juni 2019, anordnade Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, ett seminarium om hur kriser kan påverka djur och deras välfärd och hur vi bör agera vid kris.

SCAW:s 10års jubileum

Den 8 maj 2019 arrangerade Nationellt centrum för djurvälfärd ett seminarium för att fira SCAW:s arbete med djurvälfärdsfrågor under 10 år.

Grisproduktion och forskning - vad är senaste nytt?

Den 22 mars 2019 anordnade Nationellt centrum för djurvälfärd för andra gången ett seminarium om grisproduktion och forskning.

Sambandet våld mot husdjur och våld i nära relation – på djurkliniken

Den 19 april 2018 bjöd Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, tillsammans med kunskapscentret Se Sambandet och Svenska Djurskyddsföreningen in till en  föreläsning om sambandet mellan våld i nära relationer och våld mot husdjur med experten Dr Freda Scott-Park.

Sammanfattning av Fredas föreläsningar vid sitt besök i april i Sverige.

Animal Welfare Foundation and Links Group's guide till
hur man på kliniken kan upptäcka och agera vid våld mot husdjur och i
nära relation (UK)

Grisproduktion och forskning - Vad är senaste nytt?

Den 30 januari 2018 arrangerarde Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, ett seminarium om grisproduktion och forskning. Syftet var att näringen skulle få direktkontakt med de främsta forskarna inom området. 

Bedömning mjölkkostallar

Den 23-24 januari 2018 arrangerade nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, en kurs i bedömning av mjölkkostallar. Kursen riktade sig till länsstyrelsens personal samt rådgivare.

Årliga träffar för djurskyddsansvariga på slakterier

Sedan 2017 arrangerar SCAW årliga träffar för djurskyddsansvariga på svenska slakterier tillsammans med KRAV. På träffarna presenteras nyheter, information från myndigheter, eventuella ändringar av regelverk, samt aktuell forskning inom ämnet djurvälfärd i samband med slakt.

 

Psykiskt lidande hos djur

Den 28 november 2017 arrangerade Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, ett seminarium om psykiskt lidande hos djur. Seminariet riktade sig främst till de yrkesroller som är involverade i djurrättsfall; djurskyddshandläggare, jurister, polis, åklagare, domare m.fl.  

Grundkurs i djurförförsöksetisk prövning

Den 15-16 mars och den 14-16 november 2016 samt den 17-19 oktober 2017 arrangerade Jordbruksverket genom Nationella kommitténs etik- och utbildningsutskott och Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW,  en grundutbildning i djurförsöksetisk prövning.

Alla ledamöter i de djurförsöksetiska nämnderna ska enligt Jordbruksverket ha genomgått kursen inom varje mandatperiod. Detta gäller även ordförande och sekreterare.

Kalibreringsutbildning om djurskyddskontroll på slakteri

Under hösten 2016 arrangerade Jordbruksverket i samarbete med Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, samt Livsmedelsverket ett flertal utbildningstillfällen om djurskyddskontroll.

Utbildningen filmades och finns på Jordbruksverkets hemsida. Använd sökfunktionen och sök på "Kalibreringsutbildning om djurskyddskontroll på slakteri" för att hitta inspelnigarna.

Är det för dyrt med djurvälfärd?

Den 23 november 2016 arrangerade Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, ett möte på temat "Är det dyrt med god djurvälfärd?" Är god djurvälfärd kanske en förutsättning för att kunna konkurrera? Vi diskuterade småskalig produktion och dess betydelse för ekonomi och djurvälfärd.

Kursen riktade sig till producenter, avnämare och distributörer.

Gränsen mellan forskning och förvaltning av vilda djur

Den 9 juni 2016 arrangerade Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW ett seminarium om gränsen mellan forskning och förvaltning av vilda djur. Seminariet riktade sig till myndigheter och forskare. Syftet med mötet var att klargöra vilka lagstiftningar som gäller för förvaltning respektive forskning (dvs när vilda djur är att betrakta som försöksdjur), var dessa överlappar, och vilka problem det kan orsaka för både förvaltande instanser och forskare.

 

Kontrollobjekt försöksdjur - regelverk

Den 3 december 2015 arrangerade Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, ett seminarium om försöksdjur.

Seminariet riktade sig till kontrollpersonal vid länsstyrelserna (djurskyddshandläggare, länsveterinärer och jurister), samt försöksdjursveterinärer. Även andra yrkesgrupper och övriga intresserade var välkomna att delta.

 Syftet med dagen var att ge en ökad insyn i regelverket kring försöksdjur med fokus på offentlig kontroll av försöksdjursanläggningar. Dagen innehöll bl.a. information om aktuellt regelverk och tillämpning av detta, inbjudna forskare som presenterade sina djurmodeller och gav sin syn på kontrollens uppgift, samt ledamöter från djurförsöksetiska nämnder som gav sin syn på vad de förväntar sig av kontrollen av försöksdjur.

Get och Fårkurs

Den 19 november 2015 anordnade Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, ett avnämarmöte med temat får- och gethållning. 

Kursen riktade sig till producenter och avnämare.

Omhändertagande och hantering av djur

den 14 oktober 2015 arrangerade Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, ett seminarium om omhändertagande och hantering av djur. Seminariet fokuserarde på lantbruksdjur.

Seminariet riktade sig till kontrollpersonal vid länsstyrelserna, poliser samt veterinärer som arbetar med djurskydd. Även andra yrkesgrupper och övriga intresserade var också välkomna att delta.

Kursen behandlade hur olika yrkesgrupper (länsstyrelsen, polisen, veterinären, slakteriet m.fl.) bör agera vid omhändertagande av lantbruksdjur samt hur man hanterar lantbruksdjur på ett säkert och djurskyddsmässigt bra sätt vid flytt och transport.

Hästens funktion och behov i relation till djurskyddskontroll

Den 22 september 2015 arrangerade Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, ett seminarium om hästens funktion och behov i relation till djurskyddskontroll. Kursen tog upp hästens etologi, foder, hovar och hovvård, bedömning och kontroll (hull, hovar m.m.) samt djuromsorgsprogrammet Travarhälsan.

Länsstyrelsens personal samt andra intresserade var välkomna.

Hantering av djurskyddsbrott

Den 30 oktober 2014 arrangerade Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, ett seminarium om hantering av djurskyddsbrott.

Syftet med dagen var att fördjupa kunskapen hos de olika aktörerna vid djurskyddsbrott och att öka kunskapen om veterinärmedicinsk forensik och obduktion samt hur fallgropar kan undvikas på brottsplatsen och vad myndigheterna bör tänka på för att få hållbara domslut. Seminariet riktade sig till poliser, åklagare och kontrollpersonal vid länsstyrelserna (djurskyddshandläggare, länsveterinärer och jurister) samt veterinärer som kommer i kontakt med brott mot djur eller brottsutredningar.

Brott mot djur

Den 22 oktober 2013 arrangerade Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, ett seminarium för att öka medvetandegraden hos brottsutredare vid djurskyddsbrott och för att öka kunskapen om hur djurskyddsfall bör hanteras, hur fallgropar kan undvikas och vad de olika aktörerna bör tänka på för att få hållbara domslut.

Närmare 130 poliser, åklagare, djurskyddshandläggare och länsveterinärer samt övriga intresserade kom till seminariet

Djurskydd och djurvälfärd för minkar

Den 24-25 oktober 2012 anordnade Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, en kurs om mink och djurskyddskontroll av minkhållning. Kursen tog upp avlivning av mink med anledning av det nya kompetenskravet i förordningen om slakt och avlivning.

Syftet med kursen var att ge insikt om de nya minkföreskrifterna, öka samsynen mellan yrkeskategorierna samt demonstrera den praktiska delen angående slakt och avlivning som krävs för att få ett kompetensbevis enligt art. 7 p. 3 och art. 21 Rådets förordning 1099/2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning, vilket krävs från 1 januari 2013.

Djurskyddsbedömning Nöt

Under 2011 arrangerade Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, kurser i djurskyddsbedömning på nöt.

Här kan du som är intresserad läsa mer om djurskyddsbedömning:

Anmälningsplikt för djurhälsopersonal, 28 a § DL

EFSA Journal 1143, 1-38

EFSA Journal 1139, 1-66 ang. mjölkkors beteende, ängslan och rädsla

EFSA Journal 1140, 1-75

EFSA Journal 1141, 1-60

EFSA Journal 1142, 1-57 

Djurskyddsbedömning Gris

Under 2010-2011 arrangerade Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, kurser i djurskyddsbedömning på gris. Kurserna hölls över hela Sverige för bland annat länsstyrelsens personal. Totalt utbildades närmare 400 personer i Djurskyddsbedömning Gris.