Kompetensnav för biodling och pollinering

Senast ändrad: 27 mars 2024

"Kompetensnav och kvalitetssäkrad kunskapsplattform för biodling och pollinering – forskningsbaserad rådgivning i Sverige" är det fullständiga namnet för detta forskningsprojekt. Projektets målsättning har varit att etablera en samverkansplattform och ta fram en handlingsplan för en strukturerad, kompetent och professionell rådgivning inom svensk biodling. I diskussioner inom biodlingens samverkansråd har det framkommit önskemål om ett branschgemensamt, externt kompetensnav och en kvalitetssäkrad kunskapsplattform.

Med stöd från extra projektmedlen under våren 2021 genomfördes ett pilotprojekt i syfte att testa ett nytt kompetensnav. Som del av detta utvecklingsarbete, föreslogs nya arbetssätt, framför allt inom rådgivning till biodling och pollinering.

En del av resultatet är ett nätverk av Bihälsorådgivare som kan bokas här

Ett nationellt kompetensnav och tillhörande kunskapsplattform möjliggör att knyta samman den nationella rådgivningen inom biodling och pollinering med regionala noder. Den pilot som testas baseras på de underlag som redan finns tillgängliga via befintliga projekt (som leds av olika parter) samt de diskussioner som förts inom biodlingens samverkansråd för vilken SLU RådNu är värd. Den regionala rådgivningen kommer att ske i nära samarbete med den nationella bihälsorådgivaren anställd vid Jordbruksverket. I grunden handlar det om att finna ett effektivt och samordnat sätt för att stödja kompetensutveckling, där landets samlade resurser kan tas tillvara och som underlättar för målgrupperna att hitta och ta till sig relevant information av hög kvalitet.

Nu projektleder SLU RådNu ett vidareutvecklat projekt ”Kompetensnav och kvalitetssäkrad kunskapsplattform för biodling och pollinering – forskningsbaserad rådgivning i Sverige”, som förväntas pågå under perioden 2021–2024.

Målen för den aktuella projektperioden är att:

  1. Vidareutveckla kunskapsplattformen för bihälsa

  2. Baserat på framtagen utvärderingsrapport vidareutveckla bitillsyn med rådgivning

  3. Utveckla konceptet regionala bihälsorådgivare

  4. Utveckla kommunikationsstrategi för bihälsa

  5. Biodlingsföretagen i centrum (affärsmodeller, företagsutveckling, kunskapsbehov, m m.)
  6. Ge stöd till en stärkt koordinering av utbildningsinsatser

Sammantaget resulterar dessa insatser i en möjlighet att ta fram en väl förankrad, genomarbetad och långsiktig handlingsplan för framtidens kompetensförsörjning och rådgivning inom biodling och pollinering. Det långsiktiga målet för hela satsningen är att öka bihälsa, minska vinterförluster, öka lönsamheten och stärka hållbarheten i svensk biodling genom en professionaliserad rådgivning.

 

”Mikro B-KIS” för projektets fokusområden i biodlarens vardag. B-KIS står för ”Biodlingens Kunskaps- och Innovationssystem. Du kan läsa mer om detta här: https://bee-extension.org/helpdesk/mapping-actors-and-structures/b-kis/