Ett kompetenscentrum för rådgivning

Senast ändrad: 14 november 2022

Alla led inom det agrara kunskapssystemet behöver öka sin kompetens för att vi ska nå ökad hållbarhet och en konkurrenskraftig lantbruks- och livsmedelssektor. En effektiv rådgivning är av avgörande betydelse. Därför har vi skapat SLU RådNu - kompetenscentrum för rådgivning.

SLU RådNu är en regionalt förankrad nod i Västra Götaland, med navet på SLU i Skara. Vi arbetar nationellt och har med oss ett internationellt perspektiv. En gemensam kompetensplattform bidrar till att stärka hela kunskapssystemet;  lantbruks- och landsbygdsföretagare, rådgivare, myndigheter och forskare.

SLU RådNu ingår i Institutionen för människa och samhälle vid SLU Alnarp.


Målet

RådNu bygger en nationell samverkansplattform och tar fram en ny arbetsmodell för hur landsbygdens forskningsbehov kan fångas upp, förädlas och vid behov omsättas i konkreta forsknings- och utvecklingsprojekt.

Vårt mål är att bli en naturlig samarbetspartner för forskning och kompetensutveckling inom landsbygds- och lantbrukssektorns rådgivning.

Verksamheten är uppdelad i olika ämnesområden, se figuren nedan.

En figur med fyra olika delar med olika färger, delarna är: Forskning, samverkan, utbildning, Koncept-utveckling, illustration. 
 

Västra Götalandsregionen finansierar

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet har sedan 2014 tillsammans med Västra Götalandsregionen haft gemensamma satsningar på forskning, utveckling och kompetensförsörjning för de gröna näringarna. Nu fortsätter och stärks satsningarna och samarbetet med en ny överenskommelse som sträcker sig fram till 31 december 2023. SLU RådNu ingår i denna satsning.