Forskning

Senast ändrad: 27 mars 2024

PÅGÅENDE FORSKNINGSPROJEKT

Projekt inom biodling


Rådgivning inom bihälsa – en del av Kompetensnavet
Syftar till att stärka biodlingens kunskaps- och innovationssystem och därmed bidra till en mer hållbar biodling. Under 2022 skapades utifrån detta ett nätverk för Regionala Bihälsorådgivare, ett resultat av samarbete mellan biodlarna, deras organisationer och olika myndigheter. Målet är att öka biodlarnas förutsättningar att hålla friska och starka bisamhällen. 
"Kompetensnav och kvalitetssäkrad kunskapsplattform för biodling och pollinering - forskningsbaserad rådgivning i Sverige" är projektets fullständiga namn.
Projektet pågår 2021–2023.

Kontaktperson: Lotta Fabricius Kristiansen.
Finansiär: Stöd till Biodlingssektorn.

 

Stärka kopplingarna mellan pollinering och honungsproduktion
i områden med osäker matproduktion 
Fallstudier utförs i Sri Lanka och Indien.

Kontaktperson: Lotta Fabricius Kristiansen.
Finansiär: SLU Global.

 

B-THENET –
Bästa biodlingsmetoderna inom EU identifieras och knyts samman 

B-THENET (Best Practices and Innovations for a Sustainable Beekeeping) är ett EU-finansierat projekt som ska arbeta med att identifiera bästa praxis-metoderna inom biodlingen och hjälpa till att modernisera biodlingssektorn genom att främja innovation.

Kontaktperson: Lotta Fabricius Kristiansen.
Finansiär: Horizon Europe.Projekt inom pollineringNyttodjurparker
Nyttodjurparker anläggs vid fyra skånska äppelodlingar, för att motverka de utmaningar dagens odlingslandskap innebär för biologisk mångfald och för att skapa nyttor inom äppelodling. 

Kontaktperson: Lotta Fabricius Kristiansen.
Finansiär: Partnerskap Alnarp.

 

Beespoke
Om att stödja pollinerare inom lantbruk och trädgård. SLU RådNu är WP-ledare för frågor rörande uppskalning av nya arbetssätt och utvärdering av kommunikation och kunskapsutveckling.

Kontaktperson: Lotta Fabricius Kristiansen.
Finansiär: Interreg North Sea Region.


Medborgarforskning för ökad pollinering
Om att involvera biodlare och en naturintresserad allmänhet för att få bättre kunskap om vad som krävs för att både honungsbin och vilda pollinerare har lämpliga boplatser och födotillgång under hela året.
Projekttitel är "Medborgarforskning för utvärdering av pollinatörers tillgång på nektar och pollenväxter i ett landskapsperspektiv. Frivilligt engagemang och drivkraften för ett lokalt förändringsarbete".

Kontaktperson: Lotta Fabricius Kristiansen.
Finansiär: Stöd till Biodlingssektorn.


AgroBioConnect
Projektet syftar till att undersöka effekten av landskapets komplexitet och konnektivitet över tid, och betydelsen av markanvändning på ekosystemtjänster.

Kontaktperson: Lotta Fabricius Kristiansen.
Finansiär: SusCrop– ERA-NET.

 

 

Projekt inom jordhälsa

 

Brukningsmetoder för ökad markkvalitet och högre skördestabilitet under extremväder
Klimatprojektioner för Sverige visar högre temperaturer under sommaren och större variationer i nederbörd mellan år. Detta kommer att medföra enorma utmaningar för svenskt jordbruk. Projektet pågår 2020-2022.

Kontaktperson: Jenny Höckert och Christina Lundström.
Finansiär: Stiftelsen Lantbruksforskning.


Implementering av riskbedömningssystem för markpackning - användarnas utvärdering av potentialer och hinder
Markpackning på grund av körning med jordbruksmaskiner är ett av de största hoten mot jordhälsan. Huvudsyftet med projektet är att integrera beslutstödssystemet Terranimo® i lantbrukarens driftsplanering.

Kontaktperson: Jenny Höckert och Christina Lundström.
Finansiär: Formas.


PREPSOIL
EU kommissionens Mission "Soil Deal for Europe" föreslår ett nytt tillvägagångssät tför att få brett genomslag: Forskning och innovation, baserat på Open Science och starkt engagemang från intressenter och medborgare.

Huvudsökande i Sverige: Jennie Barron, Institutionen för mark och miljö.
Finansiär: Horizon Europe.


Stöd till jordhälsopionjärer
Från att vilja till att våga och kunna – hur kan vi bättre stödja lantbrukets entreprenörer för att främja åkermarkens långsiktiga hållbarhet

Kontaktperson: Jenny Höckert och Christina Lundström. 
Finansiär: Familjen Kamprads stiftelse.

Brukningsmetoder för ökad markkvalitet och högre skördestabilitet under extremväder

Klimatprojektioner för Sverige visar att framtiden kommer innebära högre temperaturer under sommaren och större variationer i nederbörd mellan år. Detta kommer att medföra enorma utmaningar för svenskt jordbruk. Projektets huvudsyfte är att belysa samband mellan brukningsmetoder, markkvalitet och skörd.

Huvudsökande: Thomas Keller, institutionen för mark och miljö, SLU.
Finansiär: Stiftelsen Lantbruksforskning.

------

KliMat-spelet
SLU RådNu har tillsammans med 4H, Svenska Kyrkans Unga, Sverok Väst, WWF Sweden Youth, SLU Holding, Bioresurs, NTA-skolutveckling och Högskolan i Skövde fått medel från Arvsfonden för att ta fram ett digitalt spel. Här ges unga möjligheten att testa olika frågor och målkonflikter som berör klimat, biologisk mångfald, växtnäringshushållning samt konsumtion och produktion av livsmedel. 

Kontaktperson: Christina Lundström.
Finansiär: Västra Götalandsregionen, Future Foods, Formas.

 

COREnet – hur kunskap och stöd skapar kortare vägar mellan livsmedelsproducent och konsument.
Ett europeiskt projekt, som ska kartlägga och stärka aktörer som fungerar som  rådgivare till företag inom så kallade korta livsmedelskedjor eller lokal livsmedelsförsörjning. I COREnet ingår deltar 13 partners från 11 EU-länder, däribland SLU.
COREnet ska sammanställa och presentera god praxis och framgångsexempel inom lokal livsmedelsförsörjning och stödja utvecklingen av effektivare kunskapsstöd, bland annat genom ett paneuropeiskt lärande nätverk för kunskapsaktörer och rådgivare. Projektet kommer att främja kunskapsutbyte, sprida innovativa lösningar och engagera producenter, rådgivare och andra relevanta aktörer. Dessutom kommer projektet att främja integrationen av kunskapsaktörer och rådgivare för lokal livsmedelsförsörjning i det nationella AKIS-arbetet.

Kontaktperson: Lisa Blix Germundsson,
SLU RådNu, lisa.germundsson@slu.se
Projektets webbplats: shortfoodchain.euLivestockSense för hållbarhet

LivestockSense går ut på att förbättra hållbarheten hos gris och fjäderfä genom att underlätta införande av informationsteknologisk teknik. Projektet pågår 2020-2022.

Kontaktperson: Christina Lundström.
Finansiär: Formas.


Hållbar nötköttsuppfödning – från teori till praktik
Hur man bedriver en hållbar nötköttsuppfödning är till stor del redan känt från forskning och praktik. Projektets fokus är att denna kunskap i större omfattning nu ska omsättas i praktisk handling på gårdsnivå. Effekten blir ett bättre resursutnyttjande, vilket leder till fler ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara nötköttsföretag.

Kontaktperson: Jenny Höckert.
Finansiär: "Tillämpningsklivet", en överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och SLU.


Mjölkproducenters upplevelser av arbetsmiljö och arbetsprestation i robotiserade system
Studien syftar till att utvärdera mjölkproducenters upplevelser av den digitala arbetsmiljön i användning av mjölkrobotar i deras arbetspraktik.

Kontaktperson: Christina Lundström.
Finansiär: SLO.


Naturbruksdialog
Projektet Naturbruksdialog har handlat om att restaurera naturbetesmarker. Nu går arbetet in i en ny fas där man tillsammans med Naturvårdsverket undersöker hur de olika verktygen i Naturbruksdialog kan bli tillgängliga för fler typer av platser och fler användare.

Naturbruksdialog är ett samarbete mellan SLU RådNu och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Ansvarig på SLU RådNu är Magnus Ljung.
Kontakt: Lars.Johansson@lansstyrelsen.se.


SustAinimal 
En centrumbildning för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet som leds av SLU men har en mängd partners både inom akademin, näringslivet och intresseorganisationer. SLU RådNu leder WP7, i samarbete med Hushållningssällskapet.

Kontaktperson: Magnus Ljung.
Finansiär: Formas.

 

 

AVSLUTADE FORSKNINGSPROJEKT

Vad krävs av och vad driver en jordhälsoentreprenör?
Projektet syftar till att göra kompletterande kvalitativa djupintervjuer till en studie som Jordbruksverket genomfört under 2020–2021 (rapporten inte klar ännu).
Syftet med Jordbruksverkets projekt var att beskriva några jordhälsoentreprenörers system, ur ett tekniskt och agronomiskt perspektiv.

Huvudsökande: Christina Lundström, SLU RådNu.
Finansiär: Fred med jorden.
Projekttid: 2021–2022.

Förbättrad jordhälsa
Kontaktperson: Jenny Höckert.
Finansiär: Ekhagastiftelsen

Process för analys av gemensamma kunskapsbehov inom jordbruket
Utveckling och test av en ny metod för att sammanställa och analysera lantbrukares kunskapsbehov på nationell nivå.

Kontaktperson: Magnus Ljung.
Finansiär: Formas, projektägare RISE.

Waterdrive
Hållbar vattenhantering ur ett landskapsperspektiv.

Kontaktperson: Magnus Ljung.
Finansiär: Interreg Baltic Sea Program.

FutureEUAqua
Om framtidens akvakultur för att effektivt främja en hållbar tillväxt av klimattåliga, miljövänliga ekologiska och konventionella vattenbruk av stora fiskarter och organismer på låg trofisk nivå i Europa, för att möta framtida utmaningar när det gäller konsumenternas växande efterfrågan på livsmedel av hög kvalitet, näringsrika och ansvarsfullt producerade livsmedel.

Kontaktperson: Magnus Ljung.
Finansiär: Europeiska unionen, Horizon 2020.

BioGov
Om att ta fram en samverkansorienterad förvaltningsmodell för skötsel av landskap med höga naturvärden och där olika lokala aktörer ska samarbeta.

Kontaktperson: Magnus Ljung.
Finansiär: Interreg North Sea Region, projektägare Länsstyrelsen.

SmartBees
Ett EU-projekt där SLU RådNu bidrar med att ta fram en verktygslåda för rådgivning för biodlare över hela Europa.

Kontaktperson: Lotta Fabricius Kristiansen.

 

 

 


Kontaktinformation

Magnus Ljung
Agronomie doktor, statskonsulent och verksamhetsledare för SLU RådNu.

magnus.ljung@slu.se
tel: +46 511 671 17, +46 70 338 71 17