Brukningsmetoder för ökad markkvalitet och högre skördestabilitet under extremväder

Senast ändrad: 07 november 2022

Klimatprojektioner för Sverige visar att framtiden kommer innebära högre temperaturer under sommaren och större variationer i nederbörd mellan år. Detta kommer att medföra enorma utmaningar för svenskt jordbruk. Projektets huvudsyfte är att belysa samband mellan brukningsmetoder, markkvalitet och skörd.

För att studera dessa samband samlar vi lantbrukare i Västergötland och Östergötland och gör enkätundersökningar och intervjuer för att identifiera risker, åtgärder och kunskapsluckor för att säkra en stabil växtproduktion i ett förändrat klimat, samt mäter markens kvalité på ett ”bra” och ett ”dåligt” fält på respektive gård. Flera års data om brukningsmetoder, skörd och väderlek samlas in från fälten för att kvantifiera samband mellan brukningsmetoder, markkvalité och skörd (skördenivå och skördestabilitet). Vår hypotes är att en god markkvalité förbättrar skördestabiliteten och att ett mera diversifierat (t.ex. varierad växtföljd) och mindre intensivt (t.ex. mindre jordbearbetning) brukningssystem främjar markens kvalité.

Projektet består av tre delar:
Del 1 syftar till att skapa nätverk av lantbrukare i västra respektive östra Sverige.

Del två syftar till att med intervjuer, fokusgruppsintervjuer och en enkät bland lantbrukare, beskriva och identifiera lantbrukares upplevda risker och medvetenhet om klimatförändringar samt deras nuvarande och framtida anpassningsåtgärder till ett förändrat klimat.

Del tre utgörs av en studie på gårdarna för att kvantifiera markhanteringens inverkan på markkvaliteten, grödan, produktivitet och avkastningsstabiliteten.

SLU RådNu deltar främst i del två och ska genomföra individuella såväl som fokusgruppsintervjuer samt en enkät som berör dessa frågeställningar och når ut till en större grupp lantbrukare.

Medel: Stiftelsen Lantbruksforskning.

Huvudsökande: Thomas Keller, institutionen för mark och miljö, SLU.

Projekttid: 2020–2022.


Kontaktinformation