Stöd till jordhälsopionjärer

Senast ändrad: 14 november 2022

Från att vilja till att våga och kunna – hur kan vi bättre stödja lantbrukets entreprenörer för att främja åkermarkens långsiktiga hållbarhet?

Förbättrad jordhälsa kräver nya jordbruksmetoder och är viktigt på tre vis:
1) trygg livsmedelsförsörjning i nytt klimat,
2) nyttjande av åkermarken som kolsänka och
3) värna biologisk mångfald i åkermark.

IPCC:s rapport 2018 framhöll kolinlagring i mark som den billigaste metoden med störst potential för att minska koldioxidhalten i atmosfären. Därmed har intresset för nya affärsmodeller som inbegriper kolinlagring ökat i
livsmedelsbranschen.

På politisk nivå är jordhälsa (soil health) kärnan i såväl EU:s gröna giv som FN: s globala mål för hållbar utveckling. 2020 presenterade EUkommissionen rapporten ”Caring for soil is caring for life”, där jordhälsa är ett av fem fokusområden som ska prioriteras 2021–2027. En förbättrad jordhälsa i åkermark är därmed av stor vikt för samhället, men det kräver engagemang, nytänkande, risktagande och lärande hos lantbruksföretagare. Detta projekt ska stödja dem i detta viktiga arbete.

Projektet handlar om att stödja lantbrukare, sk ”jordhälsoentreprenörer”, som vill använda nya odlingsmetoder för att förbättra jordhälsan.
Jordhälsa definieras som åkermarkens långsiktiga hållbarhet, förmåga att leverera ekosystemtjänster och gynna biologisk mångfald både ovan och under jord. Bättre jordhälsa bidrar till ökad livsmedelssäkerhet, genom att marken klarar både torka och stor nederbörd bättre, men det bidrar också till ökad kolinlagring. Projektet är ett kombinerat utvecklings- och forskningsprojekt.

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan tre olika institutioner på SLU: 
Institutionen för människa och samhälle, Institutionen för mark och miljö samt Institutionen för växtproduktionsekologi, men bygger också på samverkan mellan akademiker och praktiker. En central del i projektet är etablering och utveckling av tre Living Labs 5 lantbrukare, där forskningen kommer att ske genom så kallad On-Farm Research. Till webinarer och workshops, organiserade via webplattformen (Jordhälsohubben), kommer även andra företag, myndigheter och organisationer bjudas in.

Referensgrupp
För att säkerställa kunskapsplattformens långsiktiga överlevnad har projektet inrättat en referensgrupp med nyckelpersoner inom näringen. Referensgruppen består av representanter från Greppa Näringen/Jordbruksverket, LRF och KSLA.

Medel: Familjen Kamprads stiftelse.
Huvudsökande: Jenny Höckert, SLU RådNu.
Projekttid: 2022–2025.

Fakta:

Syftet med projektet är att:
1) stödja lantbruksföretagares lärande och erfarenhetsutbyte om mer hållbara brukningsmetoder genom att samla, fördjupa, utveckla och tillgängliggöra kunskap och erfarenheter via en öppen webbplattform.

2) sprida kunskap om jordhälsa via webbinarier och workshops.

3) ge en överblick över de flaskhalsar, utmaningar och kunskapsbehov som lantbrukare och rådgivare upplever som hinder för utvecklingen.

4) ta fram rekommendationer för fortsatt kunskapsutveckling och praktisk tillämpning kopplat till jordhälsa utifrån lantbrukares och rådgivares behov.


Kontaktinformation

Jenny Höckert,
agronomie doktor
jenny.hockert@slu.se