Miljöövervakning

Senast ändrad: 08 maj 2024
Larver av växtsteklar på tall. Foto.

Den löpande insamlingen av data om skador och populationer av skadegörare i svenska skogliga ekosystem är en viktig del av SLU Skogsskadecentrum. Data bidrar med viktig information och underlag framför allt till centrumets analysfunktion men kan också vara relevant för forskning samt annat myndighetsarbete.

SLU Skogsskadecentrums övervakning fokuserar på kontinuerlig insamling av etablerade skadearterna och avgränsar sig därmed från Skogsstyrelsens (pestutbrott, Nationella Riktad Skadeinventering) och Jordbruksverkets (karantänsskadegörare) ansvarsområden. Fokus för SLU Skogsskadecentrum ligger på att förstärka och komplettera pågående övervakning inom skogliga ekosystem, samt finansiera såväl metod- som modellutveckling som till exempel kan förbättra populationsskattningar och kvalitetssäkring.

Tre huvudområden

Övergripande vilar skogsskadecentrums övervakningsverksamhet på tre pelare.

1. Förstärkning av verksamheten inom Riksskogstaxeringen

För att ge bättre underlag om skador och vissa populationer av skadegörare, som kan integreras inom Riksskogstaxeringen.

2. Tematisk övervakning vid sidan av Riksskogstaxeringen och andra pågående inventeringar

För att ge underlag om viktiga populationer av skadegörare, till exempel klövvilt, populationer av barkborrar och populationer av svampar och deras påverkan på skogen.

3. Bidrag till pågående aktiviteter och data

Som stöd till andra myndigheter och till markägare, till exempel koordination av Nationell Riktad Skadeinventering, datasäkring, och så vidare.

Långsiktiga finansieringar

Sedan 2022 har fyra långsiktiga finansieringar startats:

Utöver detta finansierades förstudier som utvärderade möjligheten av tematiska övervakningsinriktningar som kan bli relevanta inom Skogsskadecentrum framöver. Förutom dessa långsiktiga insatser har ett antal ett-åriga studier om metodutveckling, samt datasäkring och tillgängliggörande av befintliga dataset och utvärdering av möjlighet för en gemensam databas om skogsbränder finansierats.

Inom ramen av Skogsskadecentrum övervakningsverksamhet kommer det ges återkommande möjlighet att söka medel för kortare studier eller projekt som är relevanta inom övervakning (till exempel för- och utvecklingsstudier eller datasäkring).

Relaterade sidor: