Nationell Riktad Skogsskadeinventering

Senast ändrad: 01 mars 2024

Med hjälp av ett flexibelt inventeringskoncept inriktat på skogsskador kan SLU årligen följa upp och presentera information om olika slags skador på regional nivå. Denna typ av åtgärdsorienterad skadeinventering kallas Nationell Riktad Skogsskadeinventering (NRS).

En årlig uppföljning av stora skadeutbrott i våra svenska skogar sker via Riksskogstaxeringens (RT) objektiva inventeringar. Men trots att vi här får en kontinuerlig uppföljning av de viktigaste skadesymptomen saknas ofta möjligheten att på ett lämpligt sätt följa upp regionala skadeutbrott.

Med fler förväntade skadeutbrott i klimatförändringarnas spår finns ett stigande behov av regional information med god precision. För att effektivisera övervakningen av skogsskador har NRS introducerats med skräddarsydda inventeringar riktade mot enskilda skadegörares utbrott.

NRS utförs i samråd mellan SLU, SKS och skogsnäringen. Inventeringen ska vara åtgärdsorienterad med en riktad inriktningen som bestäms inför varje fältsäsong. Genom att utföra inventeringen inom en aktuell lämplig tidpunkt och inom ett begränsat område förbättras möjligheterna att kunna presentera betydelsefull och relevant information kring aktuella skadegörare. Målet för den riktade inventeringen kan variera från år till år beroende på vilka skador som för tillfället är med relevanta och för vilka det finns ett uttalat behov av information.

Tidigare utförda inventeringar är angrepp av törskatesvamp på tallungskog i Norra Norrland (2007, 2008 och 2012), angrepp granbarkborre i Götaland (2006 och 2007), askskottsjukan i Götaland (2009 och 2010), barkborreangrepp på gran i Västernorrlands län (2011, 2012, 2013, 2014, och 2016). Under 2020 genomfördes en inventering av almförekomst på Gotland samt skador från angrepp granbarkborre i Götaland och Svealand. Uppföljande inventeringar av granbarkborrens angrepp utfördes i Götaland och Svealand under höstarna 2021, 2022 och 2023. Under sommaren 2022 genomförde vi en inventering av ungskogstillståndet i Norrland.


Kontaktinformation

Cornelia

 

Cornelia Roberge, Programchef
SLU Riksskogstaxeringen, Umeå 
cornelia.roberge@slu.se
090-786 82 75