Nationell Riktad Skogsskadeinventering

Senast ändrad: 03 september 2020

Med hjälp av ett flexibelt inventeringskoncept inriktat på skogsskador kan SLU årligen följa upp och presentera information om olika slags skador på regional nivå. Denna typ av åtgärdsorienterad skadeinventering kallas Nationell Riktad Skogsskadeinventering (NRS).

En årlig uppföljning av stora skadeutbrott i våra svenska skogar sker via Riksskogstaxeringens (RT) objektiva inventeringar. Men trots att vi här får en kontinuerlig uppföljning av de viktigaste skadesymptomen saknas ofta möjligheten att på ett lämpligt sätt följa upp regionala skadeutbrott.

Med fler förväntade skadeutbrott i klimatförändringarnas spår finns ett stigande behov av regional information med god precision. För att effektivisera övervakningen av skogsskador har NRS med skräddarsydda inventeringar riktade mot enskilda skadegörares utbrott introducerats.

NRS utförs i samråd mellan SLU, SKS och skogsnäringen. Inventeringen ska vara åtgärdsorienterad med en riktad inriktningen som bestäms inför varje fältsäsong. Genom att utföra inventeringen inom en aktuell lämplig tidpunkt och inom ett begränsat område förbättras möjligheterna att kunna presentera betydelsefull och relevant information kring aktuella skadegörare. Målet för den riktade inventeringen kan variera från år till år beroende på vilka skador som för tillfället är med relevanta och för vilka det finns ett uttalat behov av information.

Under september månad 2016 genomfördes en inventering av barkborreangrepp på gran samt vindfällen av gran i äldre granskog i Västernorrlands län och östra Jämtlands län. Detta är en uppföljning av tidigare genomförda inventeringar 2011, 2012, 2013, 2014 och 2015.

Resultaten från 2016 års inventering visar att knappt 200 000 m3sk stående gran med färska angrepp av granbarkborre fanns kvar i skogen under september. Den skattade volymen är lägre än ifjol men med tanke på osäkerheten i skattningarna kan vi inte säga att volymen angripen av granbarkborre har minskat utan har fortsatt på ungefär på samma nivå som ifjol. Volymen gran angripen av dubbelögad bastborre är som de senaste åren låg.

Inventeringen avslöjar en stor mängd nya råa vindfällen, totalt 300 000 m3sk råa vindfällen. De största volymer återfinns i Medelpad. De nya vindfällena återfinns oftast som enstaka vindfällen i beståndskanter. Det är låga volymer vindfällen som nyttjas av granbarkborren.

Skador av barkborrar kommer att fortsätta under 2017. Nivån är dock lite osäker och beror på förökningsframgången, vilket i sin tur styrs av mängden lämpliga vindfällen och väderleken. Mycket tyder på samma volymer som i år och då främst i Medelpad.


Kontaktinformation

Sören Wulff, Analytiker
Riksskogstaxeringen, SLU
soren.wulff@slu.se,
090-786 8352, 070-6761736

Sidansvarig: jonas.fridman@slu.se