In vitro-metoder för att upptäcka kemiska föroreningar i livsmedel och livsmedelsförpackningar

Senast ändrad: 04 april 2022
Forskare

Tiotusentals kemiska ämnen har spridits i miljön. Vissa av dessa kan utgöra ett hot mot människors hälsa ifall vi exponeras för dem, exempelvis via livsmedel.

Syftet med detta forskningsprojekt är att använda en ny typ av metoder, baserade på modifierade odlade däggdjursceller, för att upptäcka sådan hälsofarliga kemiska föroreningar i livsmedel och material som används som livsmedelsförpackningar. Den stora styrkan med dessa effektbaserade metoder är att de integrerar effekter av såväl kända som okända kemiska ämnen liksom potentiella cocktaileffekter som kan uppstå då flera kemiska ämnen samverkar.

Mycket av vår kunskap om miljö- och hälsofarliga ämnen baseras på forskning där ämnen studerats ett och ett. Men det är inte så den verkliga exponeringen ser ut, där både människor och miljö exponeras för mycket komplexa blandningar av många olika ämnen. Vi har också mycket begränsad kunskap om vilka ämnen i miljön som utgör störst fara för människors hälsa och miljön i stort. Många forskningsstudier visar att upp till 99% av de toxiska effekter som kan observeras i komplexa miljöblandningar (till exempel vattenprover från miljön) kommer från okända ämnen eller cocktaileffekter, som kan uppstå då flera ämnen samverkar.

I detta projekt använder vi effektbaserade metoder, baserade på odlade däggdjursceller som modifierats så att de reagerar på exponering för olika typer av hälso- och miljöfarliga ämnen. Dessa metoder använder vi för att undersöka om det finns sådana oönskade ämnen dels i livsmedelsförpackningar och dels i utvalda livsmedel.