Green Valleys 2.0: Framtidens hållbara fiskfoder gjort på gräsprotein

Senast ändrad: 23 april 2024
En gapande fisk som sticker upp ur grönt vatten. Foto.

Projektet Green Valleys 2.0 är ett EU-projekt om bioraffinering av gräsmarker för att leverera hållbart producerade energiprodukter och proteinfoder. Projektet är ett svenskt-danskt samarbete i Öresund-Kattegatt-Skagerrak området där institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd ansvarar för foder och nutritionsdelen.

Logotyp för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

 

 

 

 

För att möta den ökande efterfrågan på näringsrik och miljövänlig mat över hela världen behöver produktionen av fisk och annan sjömat öka. En av de största utmaningarna för akvakulturindustrin är hållbarheten i fiskfodret. Idag innehåller fiskfoder ofta upp till 25 % fiskmjöl och olja samt 60 % vegetabiliska proteiner som sojaproteinkoncentrat och oljor. Produktionen av fiskmjöl och olja står inför hållbarhetsproblem då de flesta fiskbestånd är överutnyttjade. Dessutom är produktionen av soja förknippad med negativa effekter på biodiversitet och arbetsvillkor.

En annan utmaning är att majoriteten av proteinfodret importeras till norra Europa, vilket gör systemet sårbart vid kriser, både när det gäller tillgång och prisstabilitet. En hållbar framtid för fiskodling kräver därför alternativ som är hållbara, kan produceras i tillräckliga volymer och samtidigt upprätthålla fiskens näringsbehov, tillväxt och hälsa. Gräsprotein kan vara en del av lösningen.

SLU:s del i projektet

Vid institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd utforskar vi användningen av grönt protein från gräs och klöver som foder för fisk samt undersöker om restprodukten (fiberkakan) kan användas som foder för andra djur som hästar, får och nötkreatur.

Vårt arbete i fyra steg

1.     Optimering av produktionsprocessen: SLU assisterar projekt parter vid Aarhus universitet med utveckling och selektering av mest högvärdiga foderprodukter från gröna raffinaderier.

2.     Analys av grönt protein: Vid SLU analyserar vi selekterat grönt protein baserat på produktionsförutsättningar för att bedöma deras näringsinnehåll. Detta gör det möjligt för oss att formulera testfoder som möter fiskens näringsbehov.

3.     Formulering och utfodring: Vi formulerar foder som innehåller grönt protein och utför de första utfodringsförsöken med fisk. Försöket ska testa effekten av grönt protein på foderkvalitet och smältbarhet, foderintag och tillväxt hos fisken.

4.     Optimering och längre studier: Baserat på resultaten i steg 3 optimerar vi foderblandningen vidare och genomför fler studier med fisk för att utvärdera hur grönt protein i foder påverkar fiskens tillväxt, hälsa och kroppskvalitet över en längre tidsperiod. Detta skulle kunna hjälpa oss att identifiera optimala nivåer av grönt proteinkoncentrat i fiskfodret.

Vill du veta mer?

Läs mer om projektet här:
Länk till Green Valleys webbsida 
 

Delprojekt om nötkreatur

Delprojekt om får

 

Mer om resurser som har roll i projektet:

Fisklaboratoriet 

Feed Technology Laboratory

 

Projektansvarig för detta delprojekt:

Aleksandar Vidakovic, aleksandar.vidakovic@slu.se

Fakta:

Projektet pågår mellan 2023 och 2025. Tillväxtverket har i egenskap av förvaltande myndighet för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrakt beviljat stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden till AGROVÄST Livsmedel Aktiebolag för pjojektet Green valleys 2.0. Arbetet med grönt protein till fisk leds av SLU i nära samarbete med RISE och Aarhus Universitet.

Detta projekt är en fortsättning på det tidigare projektet Green Valleys 1.0 (2018-2022), och syftar till att främja cirkulär produktion av grönt protein (från grönt bioraffinaderi) för skapa nya affärsmöjligheter för lantbruk- och akvakultursektorn.